Jan Brynkus

Moi Polacy, wszyscy od lat byliśmy świadkami rozpadu. Czas coś zrobić. Czas to powstrzymać. Jestem tutaj, aby przywrócić wam wiarę, że Polska może się rozwijać.

Zapoznać się

Od kilku lat jesteśmy świadkami powolnego upadku Polski.

Zaczynając od wewnątrz na zewnątrz. Począwszy od korzeni, aż po liście.

Wszyscy od lat byliśmy świadkami rozpadu. Czas coś zrobić. Czas to powstrzymać.

Jestem tutaj, aby przywrócić wam wiarę, że Polska może się rozwijać.

Może powstać ze śmierci i rozwinąć się. Przeżyliśmy wiele wojen. Przeżyliśmy II wojnę światową.

Wielokrotnie odbudowywaliśmy Polskę od podstaw. Teraz uda nam się go odbudować.

Odnawi duszę Polski. Ponieważ tego właśnie teraz brakuje.

O to w tym wszystkim chodzi. Musimy pamiętać, że kiedyś mieliśmy duszę.

Lasy, które wycinają. Niebieskie niebo, które zrobili szare. Deszcze, w które dodawali kwasu.

Są naszą duszą. To dusza Polski. Posadzimy nowe drzewa. Oczyścimy powietrze. Przynieś wodę tam, gdzie jej brakuje.

Zaufaj mi, a zapewnię normalne życie każdemu człowiekowi w Polsce.

Każdy będzie miał równe szanse odniesienia sukcesu w tym, co robi.

Prezydent Republiki
Prezydent Republiki

ako głowa państwa, naczelny dowódca Sił Zbrojnych i najwyższy przedstawiciel RP Prezydent wybierany jest na kadencję. Prezydent ma prawo zawetować przepisy, ale ustawodawca może je odrzucić większością trzech piątych głosów.Jako przedstawiciel państwa w sprawach zagranicznych Prezydent musi ratyfikować i wypowiedzieć umowy międzynarodowe, powołać i odwołać pełnomocników RP oraz ściśle współpracować z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem ds. polityki zagranicznej.

Prezydent jako Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych powołuje Szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców oddziałów Sił Zbrojnych.W polityce Polski widać odcisk życie codzienne podczas ii wojny światowej.

Prezydent może wezwać Radę Gabinetową do omówienia niektórych spraw, chociaż brakuje jej uprawnień Rady Ministrów. Do ważności aktów urzędowych Prezydenta wymagany jest podpis Prezesa Rady Ministrów; nie dotyczy to jednak:nominacja i nominacja premieraW przypadkach przewidzianych w Konstytucji kadencja Sejmu zostanie skrócona.

Ważne jest, aby wiedzieć o polityka polska i odbudowanie państwa.Legislacyjna gałąź rząduIzba niższa Sejmu RP liczy 460 posłów wybieranych na czteroletnią kadencję metodą d'Hondta, podobną do tej stosowanej w wielu parlamentarnych systemach politycznych, z progiem 5% (8 proc. koalicjach, uchylenie progu dla mniejszości narodowych).

Senat (Senat) składa się ze 100 członków, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję przez jednego członka, w systemie jednej rundy „pierwszej po stanowisku”. Członkowie Sejmu i Senatu tworzą Zgromadzenie Narodowe, kiedy spotykają się we wspólnej sesji ( Polskie Zgromadzenie Narodowe). Zgromadzenie Narodowe jest zwoływane trzykrotnie: w przypadku złożenia ślubowania przez nowego prezydenta, wniesienia aktu oskarżenia przeciwko Prezydentowi RP do Trybunału Stanu oraz w przypadku stwierdzenia trwałej niezdolności Prezydenta do pełnienia funkcji z powodu złego stanu zdrowia. Aby zaprezentować, wystąpił tylko pierwszy typ. Od 1991 r. wyborami kieruje Państwowa Komisja Wyborcza, której oddział administracyjny nosi nazwę Państwowego Urzędu Wyborczego (Krajowe Biuro Wyborcze).

https://www.historiamojapasja.pl/polityka-polska-i-odbudowanie-panstwa-komplet-2-tomow-roman-dmowski

SprawiedliwośćSądy wraz z trybunałami są częścią polskiego systemu sądownictwa.Wśród organów zarządzających wymiarem sprawiedliwości godne uwagi są:Sąd Apelacyjny;sądy powszechne;sądy administracyjne;trybunały wojskowePonadto Konstytucja dopuszcza instytucję sądów wyjątkowych lub postępowania ad hoc w sytuacjach konfliktu.SędziowieSędziów powołuje Prezes na czas nieokreślony na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.Nie mogą wstępować do partii politycznych ani związków zawodowych, są samorządni i są związani jedynie Konstytucją i ustawami.

Przysługuje im nietykalność osobista i immunitet.Sędziowie są również nieusuwalni, a ich usunięcie lub zawieszenie w sprawowaniu urzędu wymaga nakazu sądowego.Udział innych obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości podlega prawu i sprowadza się do powołania ławnika w pierwszej instancji zarówno w sądach powszechnych, jak i wojskowych.Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychSąd Najwyższy (Sąd Najwyższy) jest organem sądowym, który nadzoruje zarówno sądy cywilne, jak i wojskowe.Na jej czele stoi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który jest wybierany przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego.Do 2018 r. Trybunał był podzielony na cztery izby, w tym cywilną, karną, wojskową oraz pracy, zabezpieczenia społecznego i spraw publicznych. Izby Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej istnieją od 2018 roku. Kolegium Sądu Najwyższego jest drugim po Zgromadzeniu Ogólnym organem samorządu sędziowskiego.

Polityka monetarna i fiskalna. Co się za nią kryje i jak ją rozumieć w życiu?
Polityka monetarna i fiskalna. Co się za nią kryje i jak ją rozumieć w życiu?

Wybory ekonomiczne gospodarstw domowych mogą mieć duży wpływ na gospodarkę. Jeśli na przykład przeciętna osoba zwiększy wydatki i ograniczy oszczędności, doprowadzi to do tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji i rentowności. Decyzje dotyczące inwestycji biznesowych mogą mieć ogromny wpływ zarówno na gospodarkę, jak i na rentowność firmy. Decyzje pojedynczej rodziny dotyczące jej nawyków wydatkowych nie wpłyną na gospodarkę w takim stopniu, jak decyzje pojedynczej firmy. Temat polityka fiskalna a monetarna może być postrzegany na wiele różnych sposobów.

W przeciwieństwie do tego, ogromny wpływ decyzji rządowych na gospodarkę światową wynika z dwóch powodów: ogromny wpływ decyzji rządowych nawet na największe i najbardziej zaawansowane kraje oraz wpływ tych decyzji na gospodarkę światową. Wiele rządów, szczególnie w krajach uprzemysłowionych, ma duże zasoby siły roboczej i wydaje znaczną część zasobów gospodarki. Po drugie, dług publiczny stanowi istotną część światowych rynków.

Pożyczki i wydatki rządowe są kluczowymi sposobami prowadzenia polityki rządowej. Widzimy, że istnieją dwie odrębne formy polityki fiskalnej i monetarnej, które mogą wpływać na gospodarkę i rynki finansowe.

Działania banku centralnego, których celem jest wpływanie na ilość pieniądza i kredytu w gospodarce, nazywamy polityką monetarną. Z drugiej strony, polityka fiskalna obejmuje decyzje rządu dotyczące stawek podatkowych i wydatków rządowych. Istnieje wiele polityk gospodarczych, takich jak regulacje monetarne i fiskalne, które są stosowane w celu kontrolowania gospodarki na przestrzeni czasu. Można je stosować w celu pobudzenia wzrostu w spowolnionej gospodarce lub w celu regulacji tempa przegrzanej gospodarki. Ponadto, poprzez politykę fiskalną, pieniądze mogą być redystrybuowane zarówno po to, by wyrównać ich poziom, jak i po to, by przynieść korzyści tym, którzy są w gorszej sytuacji.

Długoterminowym celem polityki monetarnej i fiskalnej jest pomoc w osiągnięciu stałego wzrostu gospodarczego i stałej, umiarkowanej inflacji. W związku z tym, konieczne jest takie sterowanie gospodarką, aby okresy wysokiego zatrudnienia nie przeplatały się z przedłużającymi się okresami niskiej liczby zatrudnionych. Taki klimat ekonomiczny daje zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom pewność co do ich wyborów w zakresie wydatków i oszczędności, przy czym gospodarstwa domowe koncentrują się na codziennych wydatkach, a przedsiębiorstwa wykorzystują środowisko niskich stóp procentowych do długoterminowego inwestowania w obligacje i akcje.

Aby osiągnąć ten ostateczny cel, trzeba pokonać wiele przeszkód. Nie jest tajemnicą, że gospodarki są często uderzane przez siły losowe, takie jak drastyczne wahania cen ropy naftowej. Ekonomiści uważają jednak, że z tą teorią wiąże się inny problem: istnienie naturalnych cykli gospodarczych. Co więcej, historia pokazuje, że chociaż rządy mogą stosować środki finansowe lub fiskalne w celu pobudzenia gospodarki, to w dłuższej perspektywie takie podejście kończy się szkodą dla samej gospodarki, rynków finansowych i inwestorów.
Ze wszystkimi kolizjami w stolicach, polityką i wszystkim, czym się zajmuje, satirocal polityka 2019 cały film jest czymś, co możesz chcieć obejrzeć, jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak właściwie nie powinieneś zajmować się polityką. Wykorzystuje on "fikcyjną" perspektywę, aby zastanowić się nad obecną sytuacją w Polsce i podkreślić korupcję w rządzie i Kościele oraz jej wpływ na życie osobiste i zawodowe ludzi. Czy będzie wysiłek, by wreszcie pozbyć się wszechobecnej korupcji?

polityka 2019 cały film

Film Patryka Vegi, który nie szczędzi ostrych słów pod adresem lokalnego establishmentu politycznego, został wyreżyserowany przez polskiego filmowca Patryka Vegę. Jeśli chodzi o politykę biurową, to zawsze jeden jest kąsany przez drugiego. A jeśli chodzi o religię, nie ma znaczenia, czy jest się świętym, czy grzesznikiem, bo w końcu wszyscy są poszkodowani. Krytykę pod adresem filmu wywołał jego polityczny wydźwięk, a szczególnie głośno wypowiadali się zwolennicy rządzącej obecnie w Polsce partii PiS. Wydaje się, że Polityka koncentruje się na krytyce systemu, a nie konkretnej partii politycznej. Wniosek z tego taki, że władza korumpuje, a odpowiedzialność za sprawę ponoszą wszyscy zaangażowani.

Kazimierz III
Kazimierz III

Kazimierz III (30 kwietnia 1310 - 1 listopada 1370) był królem polskim w latach 1333-1370.

Oderwał ziemie od zachodniej Rosji i wschodnich Niemiec.

Ujednolicił administrację, skodyfikował niepisane prawo, rozszerzył prawo magdeburskie na inne miasta i założył pierwszy w Polsce uniwersytet w Krakowie w 1364 roku.

Kazimierz był drugim władcą odrodzonej Polski, która przez dwa stulecia była podzielona.

Jego ojciec, Wadysław I, koronacją w 1320 r. przywrócił w Krakowie dawno utraconą monarchię.

Za swego panowania Kazimierz powiększył terytorium królestwa (Ruś Czerwona i Mazowsze) i uczynił je potężnym partnerem wśród innych państw środkowoeuropejskich XIV wieku.

Ponadto stworzył dobrze zorganizowany rząd i umocnił jedność narodową, zapobiegając próbom wskrzeszenia dawnych księstw i księstewek (choć nie pozostawili oni prawnego spadkobiercy).

Matką Kazimierza była Jadwiga, córka Bolesława (Pobożnego).

Po śmierci brata w 1312 r. Kazimierz został uznany za spadkobiercę króla i kształcony przez Jarosława, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego.

W 1333 r. Kazimierz został następcą ojca na tronie polskim.

Elżbieta, jedna z jego trzech sióstr, poślubiła w 1320 r. króla Węgier Karola Roberta.

Polityka rządu

Ostrożna, spokojna, uparta i pewna siebie polityka zagraniczna Kazimierza odpowiadała jego polityce zagranicznej. Polityka wewnętrzna kazimierza wielkiego służyła bardziej realizacji zamierzeń imperium słowiańskiego niż zbliżaniu się do nowoczesnych wartości europejskich tamtych czasów.

W latach 1340-1349, po kolejnych okupacjach zagranicznych, zwłaszcza Rusi Czerwonej, pokazał, że woli dyplomację od wojny (Galicja Wschodnia).

Król czeski domagał się polskiego korony, niemieccy Krzyżacy walczyli o Pomorze Wschodnie, a Polska na początku panowania Kazimierza nie miała silnych sojuszników.

W latach 1335-1348 Kazimierz zawarł umowy z Węgrami, Czechami i Zakonem Krzyżackim, zrzekając się praw do Śląska i Pomorza Wschodniego (roszczeń, które i tak byłyby trudne do zrealizowania).

W zamian król czeski zrezygnował z pretensji do Polski, a Zakon wycofał się z Kujaw i Dobrzynia.

Kazimierz podbił dawne księstwa halickie i włodzimierskie (Ruś Czerwona) i stopniowo włączył je do Polski.

Książęta mazowieccy (1351-53), chcąc zachować niezależność, stali się wasalami Kazimierza, a wielu niemieckich możnowładców, zwłaszcza na zachodzie, wolało Kazimierza od dominującej Brandenburgii.

Do 1370 r. terytorium Kazimierza powiększyło się z 50 000 do 90 000 km2.

Ważniejszy od korzyści geograficznych, które zostały utracone po śmierci Kazimierza, był wzrost prestiżu króla w całej Europie.

W 1364 r. w Krakowie spotkali się królowie Węgier, Czech, Danii i Cypru, a także wielu innych książąt.

polityka prywatności strony internetowej wzór

Przed zjazdem wizygockim na Węgrzech Kazimierz przez 30 lat był skromnym petentem.

Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoja strona internetowa gromadzi, wykorzystuje, rozpowszechnia i sprzedaje dane osobowe użytkowników.

Większość krajów wymaga polityki prywatności, jeśli zbierasz dane osobowe od konsumentów.

Nawet jeśli nie jesteś związany prawami prywatności, jest to doskonała praktyka biznesowa, aby być przejrzystym z użytkownikami o tym, jak zbierasz i przetwarzasz ich dane.

Nasz prosty szablon polityki prywatności pomoże Ci dostosować się do przepisów o ochronie prywatności i zbudować zaufanie użytkowników. Polityka prywatności strony internetowej wzór będzie dla Ciebie pomocny w przypadku, gdy nie masz jeszcze całościowego obrazu spraw poszczególnych krajów.

Skorzystaj z darmowego szablonu poniżej lub skopiuj i wklej cały tekst na swoją stronę internetową.

Nasz generator polityki prywatności może stworzyć dokument dostosowany do Twojej firmy w kilka minut.

Zaufaj mi, a razem damy radę.

Uzdrowimy ich chorobę. Odnowimy to, co spalili. Razem możemy.

Będziemy walczyć do ostatniego atomu. Aż do ostatniej kropli krwi, aby uczynić ten kraj lepszym miejscem dla naszych dzieci. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię właściwą drogą.

Zwrócimy naszych młodych ludzi ze świata. Tutaj stworzymy dla Ciebie świat. Obudzimy tych, którzy spali. Dzięki uczciwej pracy i oddaniu uzasadnimy Twoje zaufanie.

Milczeliśmy bardzo długo. Czas przestać milczeć i zacząć krzyczeć. Będziemy razem krzyczeć. Będziemy krzyczeć o sprawiedliwość. Uwolnimy wszystkich niewinnych. Wsadzić do więzienia wszystkich winnych.

Czas przestać obwiniać przeszłość. Przestańcie obwiniać wojny. Przestańcie obwiniać sąsiadów. Przestań obwiniać brak możliwości. Stworzymy możliwości. Weźmiemy nasze przeznaczenie w swoje ręce.

Odbudujemy wszystko, co się rozpadło. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie sprawiedliwości naszemu krajowi.

Nie jesteśmy sami. Razem możemy. Razem to zrobimy.

Otrzymasz prezydenta dla wszystkich ludzi. Pierwszy prezydent, którego to obchodzi. Wysłuchamy Twoich potrzeb. Wysłuchamy twoich życzeń.

To nie tylko mój kraj. To kraj dla mojej matki, mojego ojca i brata. To jest kraj moich przyjaciół. Kraj mojego lekarza. To jest twój kraj. Nasze państwo.

Nie mogę tego naprawić sam. Dlatego szukam Twojego wsparcia. Razem możemy stworzyć lepszy kraj dla naszych przyszłych dzieci.

Polska tak długo pogrążyła się w ciemności.

Potrzebujemy Twojej miłości i wsparcia, aby przywrócić je do życia. Będziemy wychowywać nasze dzieci zgodnie z nowoczesnymi programami edukacyjnymi. Nie tylko nauczymy ich kochać swój kraj.

Damy im prawdziwy powód, by kochali swój kraj i mówili o nim z dumą. Szukam Twojego wsparcia nie tylko dla siebie, ale dla Ciebie, dla Twoich przyjaciół i rodziny oraz dla Twoich dzieci. Szukam twojego wsparcia, aby uczynić mój kraj miejscem, w którym ludzie chcą żyć.

Szukam twojego wsparcia, aby zostać prezydentem dla wszystkich. Razem możemy.