Jan Brynkus

Moi Polacy, wszyscy od lat byliśmy świadkami rozpadu. Czas coś zrobić. Czas to powstrzymać. Jestem tutaj, aby przywrócić wam wiarę, że Polska może się rozwijać.

Zapoznać się

Od kilku lat jesteśmy świadkami powolnego upadku Polski.

Zaczynając od wewnątrz na zewnątrz. Począwszy od korzeni, aż po liście.

Wszyscy od lat byliśmy świadkami rozpadu. Czas coś zrobić. Czas to powstrzymać.

Jestem tutaj, aby przywrócić wam wiarę, że Polska może się rozwijać.

Może powstać ze śmierci i rozwinąć się. Przeżyliśmy wiele wojen. Przeżyliśmy II wojnę światową.

Wielokrotnie odbudowywaliśmy Polskę od podstaw. Teraz uda nam się go odbudować.

Odnawi duszę Polski. Ponieważ tego właśnie teraz brakuje.

O to w tym wszystkim chodzi. Musimy pamiętać, że kiedyś mieliśmy duszę.

Lasy, które wycinają. Niebieskie niebo, które zrobili szare. Deszcze, w które dodawali kwasu.

Są naszą duszą. To dusza Polski. Posadzimy nowe drzewa. Oczyścimy powietrze. Przynieś wodę tam, gdzie jej brakuje.

Zaufaj mi, a zapewnię normalne życie każdemu człowiekowi w Polsce.

Każdy będzie miał równe szanse odniesienia sukcesu w tym, co robi.

Polityka monetarna i fiskalna. Co się za nią kryje i jak ją rozumieć w życiu?
Polityka monetarna i fiskalna. Co się za nią kryje i jak ją rozumieć w życiu?

Wybory ekonomiczne gospodarstw domowych mogą mieć duży wpływ na gospodarkę. Jeśli na przykład przeciętna osoba zwiększy wydatki i ograniczy oszczędności, doprowadzi to do tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji i rentowności. Decyzje dotyczące inwestycji biznesowych mogą mieć ogromny wpływ zarówno na gospodarkę, jak i na rentowność firmy. Decyzje pojedynczej rodziny dotyczące jej nawyków wydatkowych nie wpłyną na gospodarkę w takim stopniu, jak decyzje pojedynczej firmy. Temat polityka fiskalna a monetarna może być postrzegany na wiele różnych sposobów.

W przeciwieństwie do tego, ogromny wpływ decyzji rządowych na gospodarkę światową wynika z dwóch powodów: ogromny wpływ decyzji rządowych nawet na największe i najbardziej zaawansowane kraje oraz wpływ tych decyzji na gospodarkę światową. Wiele rządów, szczególnie w krajach uprzemysłowionych, ma duże zasoby siły roboczej i wydaje znaczną część zasobów gospodarki. Po drugie, dług publiczny stanowi istotną część światowych rynków.

Pożyczki i wydatki rządowe są kluczowymi sposobami prowadzenia polityki rządowej. Widzimy, że istnieją dwie odrębne formy polityki fiskalnej i monetarnej, które mogą wpływać na gospodarkę i rynki finansowe.

Działania banku centralnego, których celem jest wpływanie na ilość pieniądza i kredytu w gospodarce, nazywamy polityką monetarną. Z drugiej strony, polityka fiskalna obejmuje decyzje rządu dotyczące stawek podatkowych i wydatków rządowych. Istnieje wiele polityk gospodarczych, takich jak regulacje monetarne i fiskalne, które są stosowane w celu kontrolowania gospodarki na przestrzeni czasu. Można je stosować w celu pobudzenia wzrostu w spowolnionej gospodarce lub w celu regulacji tempa przegrzanej gospodarki. Ponadto, poprzez politykę fiskalną, pieniądze mogą być redystrybuowane zarówno po to, by wyrównać ich poziom, jak i po to, by przynieść korzyści tym, którzy są w gorszej sytuacji.

Długoterminowym celem polityki monetarnej i fiskalnej jest pomoc w osiągnięciu stałego wzrostu gospodarczego i stałej, umiarkowanej inflacji. W związku z tym, konieczne jest takie sterowanie gospodarką, aby okresy wysokiego zatrudnienia nie przeplatały się z przedłużającymi się okresami niskiej liczby zatrudnionych. Taki klimat ekonomiczny daje zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom pewność co do ich wyborów w zakresie wydatków i oszczędności, przy czym gospodarstwa domowe koncentrują się na codziennych wydatkach, a przedsiębiorstwa wykorzystują środowisko niskich stóp procentowych do długoterminowego inwestowania w obligacje i akcje.

Aby osiągnąć ten ostateczny cel, trzeba pokonać wiele przeszkód. Nie jest tajemnicą, że gospodarki są często uderzane przez siły losowe, takie jak drastyczne wahania cen ropy naftowej. Ekonomiści uważają jednak, że z tą teorią wiąże się inny problem: istnienie naturalnych cykli gospodarczych. Co więcej, historia pokazuje, że chociaż rządy mogą stosować środki finansowe lub fiskalne w celu pobudzenia gospodarki, to w dłuższej perspektywie takie podejście kończy się szkodą dla samej gospodarki, rynków finansowych i inwestorów.
Ze wszystkimi kolizjami w stolicach, polityką i wszystkim, czym się zajmuje, satirocal polityka 2019 cały film jest czymś, co możesz chcieć obejrzeć, jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak właściwie nie powinieneś zajmować się polityką. Wykorzystuje on "fikcyjną" perspektywę, aby zastanowić się nad obecną sytuacją w Polsce i podkreślić korupcję w rządzie i Kościele oraz jej wpływ na życie osobiste i zawodowe ludzi. Czy będzie wysiłek, by wreszcie pozbyć się wszechobecnej korupcji?

polityka 2019 cały film

Film Patryka Vegi, który nie szczędzi ostrych słów pod adresem lokalnego establishmentu politycznego, został wyreżyserowany przez polskiego filmowca Patryka Vegę. Jeśli chodzi o politykę biurową, to zawsze jeden jest kąsany przez drugiego. A jeśli chodzi o religię, nie ma znaczenia, czy jest się świętym, czy grzesznikiem, bo w końcu wszyscy są poszkodowani. Krytykę pod adresem filmu wywołał jego polityczny wydźwięk, a szczególnie głośno wypowiadali się zwolennicy rządzącej obecnie w Polsce partii PiS. Wydaje się, że Polityka koncentruje się na krytyce systemu, a nie konkretnej partii politycznej. Wniosek z tego taki, że władza korumpuje, a odpowiedzialność za sprawę ponoszą wszyscy zaangażowani.

Kazimierz III
Kazimierz III

Kazimierz III (30 kwietnia 1310 - 1 listopada 1370) był królem polskim w latach 1333-1370.

Oderwał ziemie od zachodniej Rosji i wschodnich Niemiec.

Ujednolicił administrację, skodyfikował niepisane prawo, rozszerzył prawo magdeburskie na inne miasta i założył pierwszy w Polsce uniwersytet w Krakowie w 1364 roku.

Kazimierz był drugim władcą odrodzonej Polski, która przez dwa stulecia była podzielona.

Jego ojciec, Wadysław I, koronacją w 1320 r. przywrócił w Krakowie dawno utraconą monarchię.

Za swego panowania Kazimierz powiększył terytorium królestwa (Ruś Czerwona i Mazowsze) i uczynił je potężnym partnerem wśród innych państw środkowoeuropejskich XIV wieku.

Ponadto stworzył dobrze zorganizowany rząd i umocnił jedność narodową, zapobiegając próbom wskrzeszenia dawnych księstw i księstewek (choć nie pozostawili oni prawnego spadkobiercy).

Matką Kazimierza była Jadwiga, córka Bolesława (Pobożnego).

Po śmierci brata w 1312 r. Kazimierz został uznany za spadkobiercę króla i kształcony przez Jarosława, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego.

W 1333 r. Kazimierz został następcą ojca na tronie polskim.

Elżbieta, jedna z jego trzech sióstr, poślubiła w 1320 r. króla Węgier Karola Roberta.

Polityka rządu

Ostrożna, spokojna, uparta i pewna siebie polityka zagraniczna Kazimierza odpowiadała jego polityce zagranicznej. Polityka wewnętrzna kazimierza wielkiego służyła bardziej realizacji zamierzeń imperium słowiańskiego niż zbliżaniu się do nowoczesnych wartości europejskich tamtych czasów.

W latach 1340-1349, po kolejnych okupacjach zagranicznych, zwłaszcza Rusi Czerwonej, pokazał, że woli dyplomację od wojny (Galicja Wschodnia).

Król czeski domagał się polskiego korony, niemieccy Krzyżacy walczyli o Pomorze Wschodnie, a Polska na początku panowania Kazimierza nie miała silnych sojuszników.

W latach 1335-1348 Kazimierz zawarł umowy z Węgrami, Czechami i Zakonem Krzyżackim, zrzekając się praw do Śląska i Pomorza Wschodniego (roszczeń, które i tak byłyby trudne do zrealizowania).

W zamian król czeski zrezygnował z pretensji do Polski, a Zakon wycofał się z Kujaw i Dobrzynia.

Kazimierz podbił dawne księstwa halickie i włodzimierskie (Ruś Czerwona) i stopniowo włączył je do Polski.

Książęta mazowieccy (1351-53), chcąc zachować niezależność, stali się wasalami Kazimierza, a wielu niemieckich możnowładców, zwłaszcza na zachodzie, wolało Kazimierza od dominującej Brandenburgii.

Do 1370 r. terytorium Kazimierza powiększyło się z 50 000 do 90 000 km2.

Ważniejszy od korzyści geograficznych, które zostały utracone po śmierci Kazimierza, był wzrost prestiżu króla w całej Europie.

W 1364 r. w Krakowie spotkali się królowie Węgier, Czech, Danii i Cypru, a także wielu innych książąt.

polityka prywatności strony internetowej wzór

Przed zjazdem wizygockim na Węgrzech Kazimierz przez 30 lat był skromnym petentem.

Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoja strona internetowa gromadzi, wykorzystuje, rozpowszechnia i sprzedaje dane osobowe użytkowników.

Większość krajów wymaga polityki prywatności, jeśli zbierasz dane osobowe od konsumentów.

Nawet jeśli nie jesteś związany prawami prywatności, jest to doskonała praktyka biznesowa, aby być przejrzystym z użytkownikami o tym, jak zbierasz i przetwarzasz ich dane.

Nasz prosty szablon polityki prywatności pomoże Ci dostosować się do przepisów o ochronie prywatności i zbudować zaufanie użytkowników. Polityka prywatności strony internetowej wzór będzie dla Ciebie pomocny w przypadku, gdy nie masz jeszcze całościowego obrazu spraw poszczególnych krajów.

Skorzystaj z darmowego szablonu poniżej lub skopiuj i wklej cały tekst na swoją stronę internetową.

Nasz generator polityki prywatności może stworzyć dokument dostosowany do Twojej firmy w kilka minut.

Analiza szoków popytu i podaży podczas COVID-19
Analiza szoków popytu i podaży podczas COVID-19

W niedawnych debatach akademickich starano się zrozumieć, czy skutki gospodarcze kryzysu COVID-19 i związanego z nim impasu powinny być przypisywane szokom popytowym czy podażowym. Debata ta ma pewne znaczenie, ponieważ szok leżący u jego podstaw może mieć ważne implikacje dla polityki stabilizacyjnej.

Oczywiście wszyscy znamy fakt, że pandemia wpłynęła na szok popytowy i podażowy bardzo mocno i bezsprzecznie. Pomyśleliśmy jednak, że nie zaszkodzi zagłębić się w korzenie kryzysu światowej gospodarki, prowadzącego do szoków popytowych i podażowych. Stoimy po prostu po stronie zdrowego rozsądku i nie chcemy kierować się nadmiernym optymizmem lub pesymizmem bez dowodów.

szok popytowy i podażowy

W odpowiedzi na epidemię COVID-19 rządy i organy ds. zdrowia publicznego na całym świecie wprowadziły środki blokujące i łagodzące, takie jak dystans społeczny. Środki te skutecznie doprowadziły do kontrolowanego zamknięcia całych sektorów gospodarki, zwłaszcza tych, które prowadzą działalność gospodarczą i oferują usługi wymagające dużego kontaktu fizycznego z innymi ludźmi, takie jak restauracje, zakłady fryzjerskie, linie lotnicze itp. Z jednej strony, władze zmusiły wiele takich zakładów do zamknięcia i odesłania pracowników do domów (tzw. lokauty). Z drugiej strony, sami konsumenci również ograniczyli konsumpcję tych usług, niezależnie od zaleceń polityki zdrowia publicznego.1 Ponadto pracownicy niektórych z tych sektorów usług stracili pracę i dochody, w związku z czym ograniczyli zakupy innych towarów i usług. To, w połączeniu z niepewnością co do rozwoju pandemii, prowadzi do zmniejszenia popytu na towary i usługi we wszystkich dziedzinach, co nie dotyczy tylko tych zamkniętych sektorów.

Z tego powodu większość ekonomistów zgodziłaby się, że ekonomiczne konsekwencje wybuchu epidemii i środki łagodzące łączą aspekty tak zwanych wstrząsów "podażowych" i "popytowych". Szok podażowy to coś, co zmniejsza zdolność gospodarki do wytwarzania dóbr i usług po danych cenach.  Organy zdrowia publicznego i pracodawcy, którzy uniemożliwiają pracownikom usługowym wykonywanie ich pracy, mogą być uważani za szoki wywołane podażą. Z drugiej strony, szok popytowy to coś, co zmniejsza zdolność lub chęć konsumentów do nabywania dóbr i usług po danych cenach. Przykładem szoku popytowego jest pozostanie w domu i niechodzenie do restauracji lub kina w obawie przed zarażeniem.

Konwencjonalna polityka monetarna i fiskalna może być wykorzystywana do zrównoważenia szoku zagregowanego popytu, ale inne polityki mogą być bardziej odpowiednie do ustabilizowania gospodarki po szoku podażowym. Zrozumienie, czy szok jest spowodowany przez podaż czy przez popyt, jest zatem kluczowe dla projektowania i wdrażania polityki stabilizacyjnej. Z charakteru tego konkretnego wstrząsu nie wynika jasno, czy rząd chce stymulować/stabilizować działalność w niektórych sektorach usług, ponieważ mogłoby to być sprzeczne z celami polityki zdrowia publicznego.

W ostatnim opracowaniu próbujemy odpowiedzieć na te pytania, wykorzystując dane dotyczące przepracowanych godzin i wynagrodzeń do oszacowania szoków popytu i podaży pracy dla zagregowanej gospodarki oraz dla różnych sektorów przy użyciu modelu ekonometrycznego. Podstawowe założenia, które stosujemy do identyfikacji szoków popytowych i podażowych są bardzo proste: jeśli obserwujemy, że godziny i wynagrodzenia (ceny i ilości) zmieniają się w tym samym kierunku, przypisujemy większe prawdopodobieństwo, że ruchy te są spowodowane szokiem popytowym.  Z drugiej strony, jeśli obserwujemy, że godziny i płace poruszają się w przeciwnych kierunkach, przypisujemy to czynnikowi podażowemu.

Istnieje kilka potencjalnych zastrzeżeń do naszego podejścia, poczynając od możliwej nieliniowości spowodowanej tak dużymi szokami (nasz model jest liniowy) oraz efektów składowych, które napędzają łączną dynamikę godzin i zarobków. Aby rozwiązać te problemy, bierzemy oszacowane przez nas wskaźniki szoków z kwietnia 2020 r. i porównujemy je z sektorową miarą tego, ile pracy można wykonywać w domu, co powinno mieć większy wpływ na podaż pracy niż na popyt na pracę.  Pokazujemy, że istnieje silniejsza (dodatnia) korelacja między szokami podażowymi z kwietnia 2020 r. a udziałem miejsc pracy, które można wykonywać w domu.3 Uważamy, że pomaga to zatwierdzić naszą metodologię i rozkład.

Ogólnie rzecz biorąc, nasze wyniki wydają się sugerować, że szoki związane z podażą pracy miały większy udział w spadku liczby godzin spowodowanym szokiem pandemicznym w marcu i kwietniu, ale oba szoki były istotne. Szczególnie istotne były szoki popytowe w sektorach, które nie powinny być bezpośrednio dotknięte lokautem, takich jak przemysł wytwórczy. Sugeruje to, że ukierunkowana polityka stabilizacyjna mogłaby pomóc w złagodzeniu niektórych skutków obecnego kryzysu.

Zaufaj mi, a razem damy radę.

Uzdrowimy ich chorobę. Odnowimy to, co spalili. Razem możemy.

Będziemy walczyć do ostatniego atomu. Aż do ostatniej kropli krwi, aby uczynić ten kraj lepszym miejscem dla naszych dzieci. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię właściwą drogą.

Zwrócimy naszych młodych ludzi ze świata. Tutaj stworzymy dla Ciebie świat. Obudzimy tych, którzy spali. Dzięki uczciwej pracy i oddaniu uzasadnimy Twoje zaufanie.

Milczeliśmy bardzo długo. Czas przestać milczeć i zacząć krzyczeć. Będziemy razem krzyczeć. Będziemy krzyczeć o sprawiedliwość. Uwolnimy wszystkich niewinnych. Wsadzić do więzienia wszystkich winnych.

Czas przestać obwiniać przeszłość. Przestańcie obwiniać wojny. Przestańcie obwiniać sąsiadów. Przestań obwiniać brak możliwości. Stworzymy możliwości. Weźmiemy nasze przeznaczenie w swoje ręce.

Odbudujemy wszystko, co się rozpadło. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie sprawiedliwości naszemu krajowi.

Nie jesteśmy sami. Razem możemy. Razem to zrobimy.

Otrzymasz prezydenta dla wszystkich ludzi. Pierwszy prezydent, którego to obchodzi. Wysłuchamy Twoich potrzeb. Wysłuchamy twoich życzeń.

To nie tylko mój kraj. To kraj dla mojej matki, mojego ojca i brata. To jest kraj moich przyjaciół. Kraj mojego lekarza. To jest twój kraj. Nasze państwo.

Nie mogę tego naprawić sam. Dlatego szukam Twojego wsparcia. Razem możemy stworzyć lepszy kraj dla naszych przyszłych dzieci.

Polska tak długo pogrążyła się w ciemności.

Potrzebujemy Twojej miłości i wsparcia, aby przywrócić je do życia. Będziemy wychowywać nasze dzieci zgodnie z nowoczesnymi programami edukacyjnymi. Nie tylko nauczymy ich kochać swój kraj.

Damy im prawdziwy powód, by kochali swój kraj i mówili o nim z dumą. Szukam Twojego wsparcia nie tylko dla siebie, ale dla Ciebie, dla Twoich przyjaciół i rodziny oraz dla Twoich dzieci. Szukam twojego wsparcia, aby uczynić mój kraj miejscem, w którym ludzie chcą żyć.

Szukam twojego wsparcia, aby zostać prezydentem dla wszystkich. Razem możemy.