Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , > Debata nad sprawozdaniem Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Debata nad sprawozdaniem Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu nad sprawozdaniem Komisji do poselskiego projektu ustawy przedstawiłem stanowisko klubu Kukiz’15 do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (dr. nr   2413).

Pełna treść wystąpienia.

Proponowane zmiany w tej legislacji bez zastrzeżeń są do przyjęcia tyko w jednym elemencie, tj. tajności głosowania nad uchwałami Rady Pedagogicznej placówki oświatowej, podejmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi kierownicze funkcje w niej lub dotyczącymi opiniowania kandydatów na te funkcje. Ta sprawa nie budzi praktycznie żadnej wątpliwości. I za nią się opowiadamy.

Drugi element legislacji, choć rozumiemy jego powody, to jednak zawiera on poważne braki formalne i merytoryczne, stąd też wymaga klarownej naprawy. Chodzi tu o reprezentację związków zawodowych w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

Praktyka pokazała bowiem, że jednostki samorządu terytorialnego nie radzą sobie z interpretacją dotychczasowych zapisów ustawy Prawo oświatowe, które przez niejednoznaczność powodują, że w skład takich komisji mogliby wchodzić przedstawiciele aż 7 ogólnopolskich związków zawodowych. To jest interpretacja rozszerzona, stosowana jednak w praktyce. Albo też taka, której stosowania domagają się wszystkie związki zawodowe istniejące w szeroko pojętej oświacie.

Zaproponowane przez wnioskodawców rozwiązanie jest jednak rozwiązaniem nie tylko nieskutecznym, co bardziej jeszcze nieuprawnionym. Bowiem w przypadku niemożliwości wyłonienia jednego członka z kilku związków zawodowych, daje prawo uczestnictwa w komisji konkursowej tej organizacji, która w danej placówce posiada największą liczbę członków. To rozwiązanie tylko pozornie jest uczciwe.

Ale w praktyce eliminuje z udziału w komisjach konkursowych przedstawiciela przynajmniej jednej ogólnopolskiej organizacji związkowej, a w rzeczywistości kilku.

Proponujemy poprawkę, aby w skład komisji wchodzili przedstawiciele – po jednym, tylko tych związkowych organizacji nauczycielskich, które działają na terenie danej placówki oświatowej, oczywiście przedstawiciele nie będący nauczycielami lub pracownikami tejże placówki.

Dlaczego ograniczamy uczestnictwo organizacji zawodowej nauczycieli lub pracowników do pracujących w  danej placówce oświatowej? Ano dlatego, że przecież wybór kierownictwa placówki odnosi się do konkretnej. Nie ma więc powodu, by o jej kierownictwie decydowały te związki zawodowe, które w niej nie działają. Może to spowodować ten efekt, że będą one bardziej ekspansywne w swej działalności.

Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15

Wideo wystąpienia.