Prezydent Republiki

Prezydent Republiki

ako głowa państwa, naczelny dowódca Sił Zbrojnych i najwyższy przedstawiciel RP Prezydent wybierany jest na kadencję. Prezydent ma prawo zawetować przepisy, ale ustawodawca może je odrzucić większością trzech piątych głosów.Jako przedstawiciel państwa w sprawach zagranicznych Prezydent musi ratyfikować i wypowiedzieć umowy międzynarodowe, powołać i odwołać pełnomocników RP oraz ściśle współpracować z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem ds. polityki zagranicznej.

Prezydent jako Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych powołuje Szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców oddziałów Sił Zbrojnych.W polityce Polski widać odcisk życie codzienne podczas ii wojny światowej.

Prezydent może wezwać Radę Gabinetową do omówienia niektórych spraw, chociaż brakuje jej uprawnień Rady Ministrów. Do ważności aktów urzędowych Prezydenta wymagany jest podpis Prezesa Rady Ministrów; nie dotyczy to jednak:nominacja i nominacja premieraW przypadkach przewidzianych w Konstytucji kadencja Sejmu zostanie skrócona.

Ważne jest, aby wiedzieć o polityka polska i odbudowanie państwa.Legislacyjna gałąź rząduIzba niższa Sejmu RP liczy 460 posłów wybieranych na czteroletnią kadencję metodą d'Hondta, podobną do tej stosowanej w wielu parlamentarnych systemach politycznych, z progiem 5% (8 proc. koalicjach, uchylenie progu dla mniejszości narodowych).

Senat (Senat) składa się ze 100 członków, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję przez jednego członka, w systemie jednej rundy „pierwszej po stanowisku”. Członkowie Sejmu i Senatu tworzą Zgromadzenie Narodowe, kiedy spotykają się we wspólnej sesji ( Polskie Zgromadzenie Narodowe). Zgromadzenie Narodowe jest zwoływane trzykrotnie: w przypadku złożenia ślubowania przez nowego prezydenta, wniesienia aktu oskarżenia przeciwko Prezydentowi RP do Trybunału Stanu oraz w przypadku stwierdzenia trwałej niezdolności Prezydenta do pełnienia funkcji z powodu złego stanu zdrowia. Aby zaprezentować, wystąpił tylko pierwszy typ. Od 1991 r. wyborami kieruje Państwowa Komisja Wyborcza, której oddział administracyjny nosi nazwę Państwowego Urzędu Wyborczego (Krajowe Biuro Wyborcze).

https://www.historiamojapasja.pl/polityka-polska-i-odbudowanie-panstwa-komplet-2-tomow-roman-dmowski

SprawiedliwośćSądy wraz z trybunałami są częścią polskiego systemu sądownictwa.Wśród organów zarządzających wymiarem sprawiedliwości godne uwagi są:Sąd Apelacyjny;sądy powszechne;sądy administracyjne;trybunały wojskowePonadto Konstytucja dopuszcza instytucję sądów wyjątkowych lub postępowania ad hoc w sytuacjach konfliktu.SędziowieSędziów powołuje Prezes na czas nieokreślony na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.Nie mogą wstępować do partii politycznych ani związków zawodowych, są samorządni i są związani jedynie Konstytucją i ustawami.

Przysługuje im nietykalność osobista i immunitet.Sędziowie są również nieusuwalni, a ich usunięcie lub zawieszenie w sprawowaniu urzędu wymaga nakazu sądowego.Udział innych obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości podlega prawu i sprowadza się do powołania ławnika w pierwszej instancji zarówno w sądach powszechnych, jak i wojskowych.Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychSąd Najwyższy (Sąd Najwyższy) jest organem sądowym, który nadzoruje zarówno sądy cywilne, jak i wojskowe.Na jej czele stoi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który jest wybierany przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego.Do 2018 r. Trybunał był podzielony na cztery izby, w tym cywilną, karną, wojskową oraz pracy, zabezpieczenia społecznego i spraw publicznych. Izby Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej istnieją od 2018 roku. Kolegium Sądu Najwyższego jest drugim po Zgromadzeniu Ogólnym organem samorządu sędziowskiego.