Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , , , , > W trosce o bezdomne zwierzęta

W trosce o bezdomne zwierzęta

17 lipca 2019 r. posłowie Kukiz’15: dr hab. Józef Brynkus, Maciej Masłowski, Paweł Skutecki i Paweł Szramka złożyli interpelację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezdomnych zwierząt.

Posłowie zapytali Ministerstwo, jakie działania podejmowane są w celu ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki, o liczbę gmin w Polsce realizującą ustawowy obowiązek kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt, liczbę zwierząt przebywających w ostatnich latach w schroniskach oraz program czipowania i rejestracji zwierząt.

 

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

według informacji przekazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w Polsce rośnie liczba bezdomnych psów i kotów. Dzieje się tak pomimo tego, że samorządy terytorialne przeznaczają coraz więcej środków na opiekę nad zwierzętami. Schroniska są pełne psów i kotów i jednocześnie wciąż ich przybywa. Bezdomne zwierzęta rozmnażają się w niekontrolowany sposób przez brak kastracji i sterylizacji.

Kontrole NIK przeprowadzone w latach poprzednich wykazały, że ustawowy obowiązek kastracji i sterylizacji zwierząt realizowany jest tylko w jednej trzeciej gmin. NIK rekomenduje gminom, by nie tylko zawierały umowy z hyclami na dostarczenie zwierząt do schroniska, ale by także dbały o dobre systemy adopcyjne. Kontrole NIK wykazały, że w Polsce mają miejsce tzw. adopcje donikąd, podczas których gmina za określoną kwotę przekazuje bezdomne zwierzę do schroniska, ale nie interesuje się później losem zwierzęcia. Według ustaleń NIK tylko w 2016 roku w schroniskach dla zwierząt przebywało 112 727 psów, 29 621 kotów oraz 118 koni. Jakiś czas temu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że przygotowuje nowe przepisy dotyczące rejestracji psów i kotów. Projektowana ustawa zakłada obowiązkowe czipowanie psów i dobrowolne kotów. Mowa jest w niej także o utworzeniu centralnej bazy danych zwierząt domowych. Na konieczność utworzenia takiego systemu wskazywała również Najwyższa Izba Kontroli.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie działania podejmuje obecnie ministerstwo na rzecz ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt?
  2. Czy podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia ilości gmin realizujących obowiązek kastracji i sterylizacji zwierząt?
  3. Na jakim etapie są prace związane z opracowaniem zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących m.in. rejestracji psów i kotów, obowiązkowego czipowania zwierząt oraz utworzenia centralnej bazy danych zwierząt domowych?
  4. Ile zwierząt domowych przebywało w schroniskach w latach 2017-2018 oraz w pierwszym półroczu roku 2019?

Z wyrazami szacunku

 

Minister Jan Krzysztof Ardanowski w udzielonej odpowiedzi podkreślił, że za realizację programu sterylizacji, kastracji, opieki weterynaryjnej oraz znakowania bezdomnych zwierząt na mocy ustawy odpowiedzialne są gminy, które realizują te działania we własnym zakresie. Minister nie odniósł się do podawanej przez posłów w interpelacji informacji, że obowiązek ten realizuje w pełni zaledwie 1/3 gmin w Polsce. Według danych zebranych przez Głównego Lekarza Weterynarii w schroniskach będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej przebywało w 2017 roku prawie 110 tys. psów, natomiast w 2018 roku ponad 107 tysięcy. Liczba kotów w schroniskach kontrolowanych przez IW wyniosła w 2017 r. ponad 32 tys., a w 2018 r. ponad 29 tysięcy.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację:

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 32593 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie bezdomnych zwierząt Panów Macieja Masłowskiego, Pawła Szramki, Pawła Skuteckiego i Józefa Brynkusa Posłów na Sejm RP uprzejmie informuję, co następuje. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt rada gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program, o którym mowa powyżej, obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt przebywających w schroniskach oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Ponadto program opieki nad zwierzętami może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie oraz plan sterylizacji lub kastracji zwierząt (posiadających opiekunów lub właścicieli) przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

Koszty realizacji przedmiotowego programu ponosi gmina. Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów, gminy mogą we własnym zakresie realizować zadanie dotyczące znakowania zwierząt, a także kastracji i sterylizacji zwierząt na terenie danej gminy.

Odnośnie do pytania dotyczącego liczby zwierząt domowych przebywających w schroniskach dla bezdomnych zwierząt w latach 2017-2018 uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii w 2017 r. w schroniskach będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej przebywało 109 962 psy i 32 245 kotów (łącznie 142 207 szt. zwierząt), a w 2018 r. odpowiednio 107 352 psy i 29 326 kotów (łącznie 136 678 szt. zwierząt). Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że nie dysponuje jeszcze danymi dotyczącymi liczby psów i kotów przebywających w schroniskach dla bezdomnych zwierząt w pierwszym półroczu 2019 r.

Z poważaniem

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa