Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , , , > W Polsce trzeba poprawić skuteczność działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

W Polsce trzeba poprawić skuteczność działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Skierowałem interpelację poselską do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wzmocnienia działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także zwiększenia skuteczności działających w jej strukturach inspektorów pracy. Wolny rynek wymusza zmiany, ale ich wprowadzanie musi być zgodne prawem i nie może odbywać się kosztem ludzkiego zdrowia i życia. W Polsce należy skończyć z „pozorowaniem” kontroli przeprowadzanych przez PIP.

Szanowny Panie Premierze!
Co jakiś czas w mediach publikowane są informacje o potrzebie odbiurokratyzowania oraz wzmocnienia działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także zwiększenia skuteczności działających w jej strukturach inspektorów pracy. Również kierownictwo PIP formułowało wielokrotnie potrzebę dokonania zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie tego organu.  Wydaje się, że jest to konieczne z uwagi na wciąż poszerzany zakres zadań PIP przy niezwiększanym budżecie na ich realizację i zmniejszającej się liczbie osób wykonujących czynności kontrolne. Postulowano m.in. zasadność dokonania zmian polegających na: zniesieniu obowiązku przedkładania przez inspektorów upoważnień do kontroli przedsiębiorców, ujęciu w ustawie o PIP, że kontrole inspektorów pracy realizowane są z uwzględnieniem postanowień ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyznania inspektorom pracy prawa przekształcania umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w drodze decyzji administracyjnej z prawem odwołania się od niej do sądu pracy, wzmocnienia oddziaływania wystąpień kierowanych po kontroli, zwiększenia bezpieczeństwa kontrolujących, umożliwienie dostępu on-line inspektorów pracy do odpowiednich baz danych ZUS, Powiatowych Urzędów Pracy i in. – dla skutecznej i sprawnej realizacji kontroli w zakresie legalności zatrudnienia, uproszczenia zasad dokumentowania ustaleń kontroli, a także ustalenia transparentnych zasad naboru na stanowiska kierownicze oraz z uwagi na procedury antykorupcyjne przyjęcie zasady kadencyjności na stanowiskach, z którymi związane są uprawnienia do zlecania kontroli w konkretnym podmiocie.

Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada inicjatywy legislacyjnej, stąd moje pytanie – czy w strukturach Rządu, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zamierzone są działania mające na celu wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, a jeżeli tak, to czego konkretnie zmiany te mają dotyczyć? Czy przewidziane są konsultacje/dyskusja społeczna nad ewentualnymi założeniami do projektu ustawy?

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP