Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , > Posłowie pytają o dostępność i wykorzystanie systemu podręczników elektronicznych

Posłowie pytają o dostępność i wykorzystanie systemu podręczników elektronicznych

Posłowie Ruchu Kukiz’15: dr hab. Józef Brynkus, Maciej Masłowski, Paweł Skutecki i Paweł Szramka wystosowali interpelację do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wdrożenia w Polsce systemu e-podręczników.

Posłowie zapytali Ministra czy baza e-podręczników jest aktualizowana i dostosowywana do zmieniającej się podstawy programowej, ile wejść na stronę e-podręczników odnotowano w ciągu 5 lat funkcjonowania systemu (2014-2018), oraz czy Ministerstwo w jakikolwiek sposób dąży do unowocześnienia systemu, którego wdrożenie kosztowało dotychczas 47 mln zł?

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

w latach 2012-2015 realizowany był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi projekt pn. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. W efekcie jego realizacji udostępniono na platformie edukacyjnej www.epodreczniki.pl podręczniki do 14 przedmiotów/zajęć edukacyjnych wraz z uzupełniającymi materiałami dydaktycznymi, przeznaczonymi do kształcenia w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (w zakresie podstawowym). Z informacji przekazanych przez MEN wynika, że koszt projektu wyniósł ok. 47 mln zł.

E-podręczniki były tworzone w oparciu o podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Jak wynika z doniesień prasowych w latach 2013-2017 platforma internetowa z e-podręcznikami była odwiedzana około 71 milionów razy.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy baza e-podręczników jest aktualizowana na bieżąco, także w związku ze zmianami w podstawie programowej?
  2. Ile wyniosła liczba wejść na platformę internetową z e-podręcznikami w latach 2014-2018?
  3. Czy ministerstwo podejmuje obecnie działania w celu rozwoju bazy e-podręczników?

Z wyrazami szacunku

 

Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w MEN Minister Maciej Kopeć. Poinformował on posłów, że od lutego 2019 roku uruchomiono nową formułę udostępniania e-podręczników i innych zasobów edukacyjnych, jaką jest Zintegrowana Platforma Edukacyjna, której operatorem jest podległe MEN Centrum Informatyczne Edukacji. Równocześnie trwa inwentaryzacja systemu e-podręczników i weryfikacja ich pod kątem podstawy programowej kształcenia ogólnego z 2017 i 2018 roku. Ministerstwo planuje także uzupełnienie i poszerzenie zasobu e-materiałów edukacyjnych, które wzbogacą platformę o nowe materiały dydaktyczne opracowane przez autorów wyłonionych w drodze konkursu. W okresie 1.10.2013 do 1.07.2018 r. odnotowano prawie 77 mln. wejść na platformę e-podręczniki.pl, natomiast od 1 marca do 29 lipca 2019 roku ponad 5,6 mln na ZPE.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację:

Szanowni Panowie Posłowie,

w lutym 2019 r. uruchomione zostało nowe rozwiązanie informatyczne – Zintegrowana Platforma Edukacyjna, której operatorem jest Centrum Informatyczne Edukacji – państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Edukacji Narodowej. E-podręczniki i inne e-zasoby edukacyjne wytworzone w projekcie pn. E-podręczniki do kształcenia ogólnego (poprzednia perspektywa finansowa UE, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) zostały przeniesienie na nowoczesną, zintegrowaną platformę edukacyjną dostępną pod takim samym adresem https://epodreczniki.pl/, ale bardziej odpowiadającą potrzebom użytkowników – bo przeznaczoną nie tylko do dystrybucji e-zasobów edukacyjnych, ale również ich tworzenia. Zintegrowana platforma edukacyjna umożliwia zarówno publikację przygotowywanych w ramach obecnej perspektywy finansowej (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwojów) nowych e-zasobów do kształcenia ogólnego jak i zawodowego, jak również udostępnienie na bardziej zaawansowanej technologicznie platformie e-zasobów stworzonych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE.

Obecnie, w ramach projektu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, przeprowadzany jest m.in. proces tzw. „inwentaryzacji” e-podręczników opracowanych w projekcie pn. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. Eksperci przeglądają treści umieszczone w ww. e-podręcznikach pod kątem zgodności z nową podstawą programową kształcenia ogólnego z 2017 r. i 2018 r.[1]. Kolejną czynnością wykonywaną w ramach „inwentaryzacji” jest przyporządkowanie zamieszczonych treści i materiałów multimedialnych do obowiązującej podstawy programowej, opisanie zawartości zasobów, odpowiednie ich „otagowanie” oraz wskazanie powiązań z kompetencjami kluczowymi. Ponadto, eksperci wykonujący inwentaryzację e-podręczników opisują braki, tj. wskazują, co należy opracować, aby treści w ww. e-podręcznikach w pełni wypełniały podstawy programowe dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) oraz czym można je urozmaicić, aby nauka danego przedmiotu była bardziej przystępna dla uczniów (nowe aplikacje, multimedia, teksty itp.). Eksperci wskazują również, które zasoby należałoby usunąć, jako nieprzydatne merytorycznie bądź niezgodne z nową podstawą programową, a które wymagają poprawienia lub uzupełnienia.

Po zakończeniu procesu „inwentaryzacji” oraz wprowadzeniu odpowiednich zmian technicznych, możliwe będzie wyszukiwanie poszczególnych zasobów m.in. po punktach podstawy programowej, nazwach, opisach oraz słowach kluczowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje również działania mające na celu uzupełnienie i poszerzenie zasobów dostępnych na tej platformie. Docelowo, przewiduje się, że będzie ona liczyć ok. 30 000 e-materiałów edukacyjnych przeznaczonych do kształcenia na wszystkich etapach edukacji, w tym do kształcenia zawodowego.

Platforma epodreczniki.pl będzie zatem wzbogacona o nowe e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego opracowywane przez beneficjentów konkursowych wybranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a odbierane w ramach projektów realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pt.: „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego” – etap I i II. Projekty mają na celu zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie nabywania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Sukcesywnie do końca 2019 r. na platformie zostanie udostępnionych ok. 3 000 e-materiałów dydaktycznych uzupełniających istniejące e-podręczniki, do większości przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, w tym do przedmiotów artystycznych, zawierające filmy edukacyjne, audiobooki i inne multimedia jak również abstrakty lekcji w języku angielskim. Natomiast do końca 2020 r. powstanie ok. 10 000 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia w szkołach ponadpodstawowych: czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum (do 10 przedmiotów: j. polski, filozofia, historia, WOS, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka i informatyka).

Nowe e-materiały dydaktyczne będą zgodne z obowiązującą podstawą programową i będą zawierały różne rodzaje multimediów – filmy edukacyjne, animacje i prezentacje 3D, gry edukacyjne, wirtualne laboratoria, mapy myśli, audiobooki oraz zestawy ćwiczeń interaktywnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji MEN prowadzi obecnie prace nad docelowym modelem funkcjonowania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, przeznaczonej do tworzenia i dystrybucji e-materiałów edukacyjnych https://epodreczniki.pl/. Funkcjonalności nowej platformy edukacyjnej stwarzają bowiem nauczycielom i uczniom dodatkowe możliwości konieczne dla zapewnienia indywidualnego stylu pracy i nauki, np.: gromadzenie własnych materiałów, modyfikowanie istniejących (dostępnych na platformie) oraz samodzielnie tworzenie nowych interaktywnych treści edukacyjnych, dzielenie się nimi, komentowanie i recenzowanie, praca w zespołach – mechanizmy komunikacji i pracy grupowej, itp. Zintegrowana Platforma Edukacyjna składa się m.in. z edytora treści dla nauczycieli i uczniów – proste w obsłudze narzędzia do tworzenia treści edukacyjnych przystosowanych do urządzeń mobilnych. Prosty interfejs umożliwia tworzenie kompletnych e-materiałów bez udziału programistów. Edytor umożliwia szybkie generowanie ćwiczeń za pomocą wizualnego edytora, w oparciu o 60 typów interakcji i ponad 2000 rodzajów ćwiczeń matematycznych.

Odpowiadając na pytanie dotyczące liczby wejść na platformę informuję, że statystyki dotyczące platformy epodreczniki.pl miały charakter kumulatywny i dotyczyły okresu od 01.10.2013 r. do 01.07.2018 r. – raportowanie za ten okres wskazuje liczbę 76 967 359 wejść na platformę. Dodatkowo informuję, iż w okresie 1 marca – 29 lipca br. liczba wejść na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną wyniosła 5 601 517.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 2018 poz. 467).

 

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa