Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , > Poseł Brynkus pyta Premiera jak inspektorzy PIP mają prowadzić kontrolę

Poseł Brynkus pyta Premiera jak inspektorzy PIP mają prowadzić kontrolę

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do mojego biura poselskiego skierowałem interpelację do Prezesa Rady Ministrów w sprawie relacji ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Szanowny Panie Premierze!
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalając w dniu 6 marca 2018 r. ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej zmienił kilkadziesiąt innych ustaw i wprowadził do tych aktów prawnych obowiązek stosowania w procedurach kontrolnych postanowień rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, lecz żadnej zmiany nie wprowadził w odniesieniu do rozdziału 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 1 tej ustawy „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej.” Ratyfikowaną umową międzynarodową i mającą pierwszeństwo w stosowaniu nad ustawami krajowymi jest Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, której postanowienia art. 12 i 16 regulują zasady kontroli wykonywanej przez inspektorów pracy. Prowadzić to może do wniosku, że ww. ustawa Prawo przedsiębiorców w aktualnym stanie prawnym nie powinna mieć zastosowania do kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy regulując kompleksowo zagadnienie dotyczące kontroli realizowanych przez inspektorów pracy jest przepisem szczególnym, czy też przepisem odrębnym w odniesieniu do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców?
  2. Czy z uwagi na postanowienia art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, art. 12 i 16 ww. Konwencji MOP Nr 81 oraz aktualne orzecznictwo, przepisy rozdziału 5  ustawy Prawo przedsiębiorców, stosować należy do kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy, a jeżeli tak, to które z nich, na jakiej podstawie i w jakim zakresie?

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP