Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Poprawa jakości powietrza w Polsce nie nastąpi z mocy ustawy

Poprawa jakości powietrza w Polsce nie nastąpi z mocy ustawy

Podczas plenarnego posiedzenia Sejmu RP w środę (13.09.2017r.) przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dr. 1765.

Ustawa ma na celu poprawę jakości powietrza. W praktyce ogranicza się do implementacji unijnej dyrektywy odnośnie średnich źródeł spalania. Zatem ma tylko pewien wpływ na jakość powietrza.

Nie rozwiązuje przede wszystkim problemu stosowania pieców w gospodarstwach domowych. Pieców będących głównymi źródłami zanieczyszczeń w okresie zimowym. Nie uwzględnia również jakichkolwiek norm jakości używanego jako paliwa węgla, a w szczególności zakazu palenia miałem.

Owszem w Polsce mamy – jednak niezwykle rzadkie – regulacje prawne dotyczące tzw. niskiej emisji, ale są one dość ułomne. Zalecają np. wykorzystywanie wysokiej jakości pieców, w których powinien być spalane paliwo wysokiej jakości – albo znacznie drogie, albo też rzadkie w Polsce.

Brak jest w tych regulacjach możliwości zastosowania filtrów wysokiej jakości, które pozwalałyby na spalanie dowolnego paliwa, przy jednoczesnym wychwytywaniu szkodliwych pozostałości. Byłyby też łatwe do sprawdzenia, gdyż są one widoczne, bo umieszczane w określonym miejscu.

Problem niskiej emisji to także kwestia o wiele bardziej złożona z powodów finansowych. Dość powiedzieć, że wiele samorządów nie zajmuje się tym, bo zwyczajnie nie ma na to pieniędzy. Nie ma ich też państwo.

Ale przejdźmy do procedowanej ustawy. Jej zawartość prawna jest niekontrowersyjna, choćby z tego względu, że:

  1. W Polsce mamy już system prawny regulujący funkcjonowanie średnich źródeł spalania – posiadają one odpowiednie atesty, pozwolenia itd.
  2. Transpozycja zmiany unijnej wymaga tylko dostosowania istniejącego systemu w Polsce w tylko niewielu obszarach – w odniesieniu do kwestii publicznego rejestru średnich źródeł spalania. Ustanawia się elektroniczny rejestr średnich źródeł spalania, który będzie prowadzony przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami.
  3. Ustala się bardziej rygorystyczne dla średnich źródeł spalania paliw, przy czym dla źródeł spalania oddanych do użytkowania przed 20 grudnia 2018 r. bardziej rygorystyczne normy emisyjne będą obowiązywać od 2025
  4. Ważna jest też regulacja nakazująca użytkownikom instalacji emisyjnych (np. pieców) podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia emisji niezwłocznie po stwierdzeniu niedotrzymania standardów emisyjnych.
  5. W źródłach spalania paliw nie będą mogły być spalane odpady inne niż niezaliczone do biomasy.

Kukiz’15 opowiada się za przyjęciem tej ustawy.

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków
Poseł na Sejm RP

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl