Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , > Pierwsze Sprawozdanie z działalności posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa

Pierwsze Sprawozdanie z działalności posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu pierwsze sprawozdanie z mojej aktywności parlamentarnej oraz działalności wynikającej ze sprawowania mandatu posła na Sejm RP. Nie czynię tego, aby się chwalić, jak wiele zrobiłem. Być może ktoś z czytających uzna, że można było więcej, ale jestem przekonany, że czas sprawowania przeze mnie mandatu wykorzystuję najintensywniej i najsolidniej jak potrafię. Prezentując dane o moich działaniach poselskich i pracy w Sejmie chcę pokazać Państwu, na czym ta praca polega i jak ja ją wykonuję. Jest to pierwsze sprawozdanie, ale z upływem kolejnych lat kadencji przedstawię Państwu kolejne. Ponieważ kadencja rozpoczęła się pod koniec roku 2015, prace z okresu zaledwie półtora miesiąca tego roku połączyłem w sprawozdaniu z danymi z roku 2016. Dopiero bowiem przegląd większej liczby wystąpień z dłuższego przedziału czasu (uważam, że co najmniej na przestrzeni roku) pozwala na wyciąganie wniosków, np. o regularności aktywności czy konsekwencji zainteresowań posła.

Posiedzenia Sejmu zwoływane są z reguły co dwa tygodnie, ale w przypadkach koniecznych także częściej. Każde posiedzenie trwa z zasady trzy dni, ale zdarzają się dłuższe. Posłowie nie mają normowanego czasu pracy, zatem nierzadko obrady trwają do późnych godzin wieczornych czy nawet nocnych.

Wykonywanie mandatu posła to przede wszystkim nie pokazywana zazwyczaj przez kamery, aczkolwiek nagrywana przez sejmową telewizję, żmudna praca w komisjach. Dopiero wypracowane tam stanowiska, albo zdania odmienne od przyjętych przez większość posłów w komisji, przedstawiane są na forum całego parlamentu, kiedy procedowana ustawa lub inny dokument poddawany jest pod głosowania. Aktywności posła w komisjach sejmowych nie sposób wyliczyć, gdyż praktycznie podczas każdego posiedzenia Sejmu komisja pracuje przynajmniej w jednym dniu, a nierzadko – z przerwami – zbiera się kilkakrotnie. Często także poszczególne komisje zbierają się poza terminami posiedzeń Sejmu. Jak widać w zestawieniu pod koniec sprawozdania, pracuję w dwóch komisjach – Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przynależność do dwóch komisji jest dla każdego z posłów obligatoryjna. Nagrania z posiedzeń komisji można znaleźć na stronie Sejmu, ale podawanie linków do nich w sprawozdaniu nie wydaje się konieczne, gdyż w większości wypadków długotrwałość posiedzeń i obrad może być nużąca dla odbiorcy, zaś najważniejsze informacje i argumenty i tak przedstawiane i podnoszone są podczas debaty na forum sejmowym.

Podczas debat występowałem na mównicy sejmowej co najmniej 42 razy (jak widać w pozycji 4 sprawozdania), przy czym kilkanaście razy zabierałem głos w imieniu klubu, przedstawiając stanowisko co najmniej kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu posłów. Moje wystąpienia dostępne są pod linkami załączonymi przy każdym z nich.

Oprócz wystąpień własnych i w imieniu klubu poseł ma prawo składać interpelacje do organów i władz Rzeczpospolitej, szczególnie do Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Może także zgłaszać zapytania, zarówno dotyczące funkcjonowania różnych instytucji, jak też w sprawach bieżących. Jak przeczytają Państwo w punktach 1-3 sprawozdania, do końca 2016 r. złożyłem łącznie 47 interpelacji (z tego jeszcze w roku 2015 cztery), oraz jedno zapytanie w sprawie legislacji i realizowania obowiązków ustawowych administracji państwa oraz dwa pytania dotyczące spraw bieżących procedowanych przez Sejm. Także w przypadku interpelacji i zapytań zainteresowani mogą odsłuchać i obejrzeć moje wypowiedzi dzięki linkom zamieszczonym w tabeli.

Od grudnia 2015 roku do stycznia 2016 r. podjąłem co najmniej 28 interwencji poselskich. Część z nich była wystąpieniami jednorazowymi, ale wiele wymagało dalszych, często wielokrotnych wystąpień oraz ponownej korespondencji z instytucjami zajmującymi się danymi zagadnieniami.

Poseł powinien również uczestniczyć w wydarzeniach i podejmować różne inicjatywy na terenie swojego okręgu, który także jest miejscem pracy parlamentarzysty, oraz w innych miejscowościach, jeżeli zostanie zaproszony. Od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. uczestniczyłem w kilkudziesięciu wydarzeniach, spotkaniach czy uroczystościach, z tytułu piastowania mandatu parlamentarnego. W przypadku co najmniej kilkunastu spotkań oraz uroczystości byłem ich organizatorem lub współorganizatorem. Ponad trzydzieści najważniejszych spośród takich wydarzeń ujęte zostało w kalendarium przedstawionym po piątym punkcie sprawozdania. Zapewniam, że nie są to wszystkie wydarzenia, w których dane mi było uczestniczyć z racji pełnienia mandatu poselskiego. O wielu z nich informuję Państwa na bieżąco na moim profilu na facebooku oraz na mojej stronie poselskiej.

Informacja o działalności posła na Sejm RP z okręgu nr 12

dra hab. Józefa Brynkusa w okresie od 12.11.2015 do 31.12.2016 r.

(w zakresie wystąpień pozaparlamentarnych do 31 marca 2017 r.)

 

  Interpelacje

Rok 2015

 1. W sprawie zakończenia budowy zbiornika w Świnnej Porębie. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Ministerstwo zapewni środki na rychłe dokończenie inwestycji i w jakim terminie? (nr 107).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie potrzeby nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego dokumentacji przetwarzania danych (nr 108).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie konieczności nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w związku     z niedoprecyzowaniem statusu działacza opozycji i w sprawie zmiany kryteriów przyznawania pomocy tym osobom (Nr 109).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie zmiany przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w związku z potrzebą nowelizacji rozporządzenia, by osoby z orzeczeniem o trwałej niepełnosprawności, nie musiały co jakiś czas stawiać się przed komisją, która i tak orzeka o ich stałej niepełnosprawności (nr 110).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

Rok 2016

 1. W sprawie sytuacji finansowej w PGL Lasy Państwowe, w związku z uzasadnionym niepokojem o płynność finansową, który wzbudziły działania podjęte przez poprzednią koalicję rządową (nr 657).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, Adama Słomki i Zbigniewa Miernika, oraz przedstawiciela Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych Eugeniusza  INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska, z którego wynika, że dane sprawozdawcze mają uwzględniać podział stosowania objętych regulacjami gazów aż na 30 rodzajów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i pojazdów oraz urządzeń chłodniczych w pojazdach (nr 1209).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie zainstalowania kas w siedzibach dystrybutorów energii elektrycznej, cieplnej i gazu, w których usługobiorcy mogliby regulować rachunki gotówką lub za pośrednictwem karty kredytowej (nr 1230).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie korzyści odniesionych przez Fiat Auto Poland po przejęciu FSM. W celu uzyskania zestawienia danych, dotyczących korzyści finansowych, jakie uzyskał koncern FIAT oraz Fiat Chrysler Auto i jego spółki działające w Polsce od 1992 roku do końca 2015 r. (nr 1231).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie ozusowania pracy za granicą i w Polsce. W związku z przytoczonymi informacjami, wskazującymi, że grupy oferujące ulgi w opłatach ZUS były powiązane z wysoko postawionymi osobami w hierarchii ZUS, które wstrzymywały jak długo się da reakcję Zakładu, tym samym ugruntowując przekonanie, że oferowany system jest legalny (nr 1232).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nr 1408).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie przedstawienia liczby zlikwidowanych miejsc pracy w latach 1992-2015 w spółkach NEWCO, powstałych po przekształceniach FSM, w wyniku umowy definitywnej zawartej z koncernem FIAT, oraz stanu prac nad uruchomieniem wypłat rekompensat dla ponad 25 000 byłych pracowników FSM, za pozbawienie ich praw do puli 15 procent akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa (nr 1521).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie udziału Policji w spotkaniu osób przeciwko usunięciu przez Burmistrza Wadowic i Radę Miejską busów z placu Kościuszki w Wadowicach i wprowadzenia bezpłatnego busa dowożącego pasażerów z dworca autobusowego na tenże plac, w związku z nieuzasadnioną obecnością Policji w wymienionym wyżej miejscu (nr 1613).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zapisów statutowych wyższych uczelni w kwestii dotyczącej sposobu liczenia okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta osób niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego (nr 1963).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie zaprzestania ścigania sprawców przestępstw, zbrodni i oszustw wobec Skarbu Państwa RP, zaniżania rzeczywistej wartości prywatyzowanych przedsiębiorstw i banków oraz grabieży majątku narodowego, a także okradania wielu tysięcy obywateli z ich praw do bezpłatnych akcji pracowniczych (nr 1964).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie określenia przepisów prawa podatkowego dotyczących występowania skrajnej nierówności w traktowaniu przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku zawarcia przez nich umowy odpłatnego zbycia nieruchomości, lecz nieotrzymania od nabywcy ceny (nr 2701).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 1. W sprawie lesistości kraju. W celu wydania przez Ministerstwo decyzji, by program zwiększania lesistości kraju był realizowany zgodnie z założeniami, a także w celu stworzenia nowych narzędzi, które zapewniłyby skuteczne zwiększanie lesistości (nr 2832).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie metodologii obliczania dochodu narodowego w Polsce (nr 2940).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie zobowiązań wynikających z podpisania przez Polskę umowy FACTA (nr 2941).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie tzw. słowackich habilitacji. W celu poznania jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii słowackich docentur, będących w istocie stanowiskami dydaktycznymi, a nie naukowymi (nr 2946).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie symboli i znaków komunistycznych znajdujących się na budynkach sądów i innych obiektach podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości. W związku ze zrównaniem w gmachu Sądu Najwyższego prezesów Sądu Najwyższego II i III RP                  z komunistycznymi dygnitarzami i zbrodniarzami oraz upamiętnieniem agenturalnej Polskiej Partii Robotniczej na frontonie Sądu Rejonowego w Będzinie. W celu usunięcia wszelkich obiektów pochwalających system totalitarny (nr 3406).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie postępowania Policji podczas „Marszu Równości” w Gdańsku w dniu 21 maja 2016 r. (nr 3491)

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie spółek Skarbu Państwa. W celu przeprowadzenia obszernego audytu zasadności ich funkcjonowania, uwzględniającego wszystkie spółki zależne od Skarbu Państwa oraz ich podmioty zależne (nr 4110).                                                                    INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie stworzenia infrastruktury umożliwiającej przemieszczanie się na rolkach na dłuższe dystanse. W celu zmiany projektów infrastruktury pieszej i pieszo-rowerowej tak, by była ona dostępna także dla rolkarzy, poprzez stosowanie nawierzchni asfaltowej lub kostki niefazowanej (nr 4429).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie „Porozumienia w sprawie handlu usługami” (TiSA) dotyczącego liberalizacji handlu usługami, która obejmuje członków Światowej Organizacji Handlu, w tym Unii Europejskiej (nr 4725).

INTERPELACJA:  http://poselbrynkus.pl/?sejm=interpelacja-nr-4725-do-prezesa-rady-ministrow

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ:  http://poselbrynkus.pl/?sejm=odpowiedz-podsekretarza-stanu-w-ministerstwie-rozwoju-na-interpelacje-nr-4725

 1. W sprawie stabilności dostaw energii elektrycznej do instytucji publicznych, zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych przy zwiększonym na nią popycie (nr 4726).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie negocjacji i konsekwencji przyjęcia „Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą” CETA (nr 4727).

INTERPELACJA

 ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie uzyskania informacji na temat źródeł finansowania projektu „TERAZ POLSKA”, polegającego na przyznawaniu nagród dla najlepszych produktów i usług, gmin oraz przedsięwzięć innowacyjnych (nr 4902).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie notyfikowania uznania niepodległości Wolnej Republiki Liberlandu (nr 4903).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie przygotowania scenariusza działań na wypadek ogłoszenia niepodległości Szkocji(nr 4904).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie przygotowania scenariusza działań na wypadek ogłoszenia niepodległości Katalonii(nr 4905).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie planowanego przyjęcia przez Polskę imigrantów w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej ( nr 4906).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 1. W sprawie przyszłości funkcjonowania organizacyjnego i pracy wydobywczej KWK „Sośnica” – samodzielnej kopalni węgla kamiennego wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (nr 5302).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ: http://poselbrynkus.pl/?sejm=odpowiedz-ministra-energii-na-interpelacje-nr-5302

 1. W sprawie nadmiernego wydłużania czasu pracy personelu medycznego, na przykładzie zgonu lekarki w szpitalu w Białogardzie (nr 5577).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz nieskutecznych działań zapobiegawczych (nr 5578).

INTERPELACJA

 ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie zmian w prawie w celu usprawnienia walki z tzw. dopalaczami (nr 5813).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie importu zboża z Ukrainy oraz jego badania na okoliczność występowania skażenia ASF (nr 5819).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie nieprecyzyjnych zapisów ustawy o drogach publicznych (art. 10 ust. 5) oraz ustawy Prawo budowlane (art. 34 ust. 3 pkt 3). W celu podjęcia przez ministerstwo działań, w celu likwidacji nieprecyzyjnego zapisu ustawy o drogach publicznych oraz w celu włączenia zapisu o drogach gminnych do ustawy o Prawie budowlanym (nr 6507).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie przestępczości seksualnej wobec nieletnich. W celu poznania prawdziwych statystyk oraz przekreślenia medialnej propagandy, iż tylko w grupie księży w Polsce mamy do czynienia z pedofilią ( nr 6568).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie reakcji państwa polskiego na szerzenie się banderyzmu na Ukrainie (nr 7364).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie wody butelkowanej. W związku z zagrożeniem zdrowia poprzez picie wody zapakowanej w plastikowe butelki, która jest wykonana z polimeru o nazwie politereftalan etylenu (PET) mogącego przenosić do napojów bardzo szkodliwe substancje (nr 7833).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 1. W sprawie GMO i klauzuli „opt-out”. W związku z podjęciem prac nad projektem zmiany ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (nr 7835).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie ustawowej definicji materiału siewnego. W związku z doniesieniami przedstawicieli Polskiej Izby Nasiennej, iż definicja materiału siewnego ogranicza możliwość kontroli jedynie do 20 procent (nr 7837).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie umowy CETA – porozumienia handlowego między Kanadą a Unią Europejską – w związku z szerzącym się niepokojem wśród tysięcy polskich obywateli, którzy obawiają się upadku polskiego rolnictwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa żywności (nr 7863).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie funkcjonowania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w nawiązaniu do zorganizowanego spotkania konsultacyjnego poświęconego przyszłości projektu w 2017 r. pod nazwą „Lokalny Animator Sportu” (nr 7871).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 1. W sprawie możliwości przekazania samorządom niektórych terenów wokół zbiornika Świnna Poręba. Kwestia udostępnienia terenów wokół zbiornika przyszłym użytkownikom ważna jest także w związku z obowiązkiem równego traktowania wszystkich zainteresowanych stron (nr 8123).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 1. W sprawie kontroli przedsiębiorców na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, w związku z brakiem funkcjonowania Komitetu Odwoławczego (nr 8535).

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

 

 Zapytania poselskie

 1. W sprawie procedur refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych według rządowego projektu nowelizacji ustawy regulującej te zasady. Prośba o zajęcie oficjalnego stanowiska przez Ministra Zdrowia w sprawie działań legislacyjnych nad lekami i wyrobami medycznymi refundowanymi przez państwo polskie (nr 748).

ZAPYTANIE

 

Pytania w sprawach bieżących

 W sprawie kontynuowania ścigania sprawców przestępstw, zbrodni i oszustw wobec Skarbu Państwa (nr 219).

PYTANIE

 

 

Wystąpienia w Sejmie (w kolejności posiedzeń sejmowych) od 18 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

1.Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Poseł Józef Brynkus pytał, czy rząd Beaty Szydło przeznaczy brakujące 70 mln zł na dokończenie Zbiornika w Świnnej Porębie.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=pyta-czy-rzad-beaty-szydlo-przeznaczy-brakujace-70-mln-zl-na-dokonczenie-zbiornika-w-swinnej-porebie

2.Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druki nr 103 i 109).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15 przedstawiał stanowisko w sprawie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska. Klub Poselski Kukiz’15 rekomendował swoim członkom głosowanie za proponowaną zmianą ustawy łącznie z poprawkami wprowadzonymi przez komisję.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-jozef-brynkus-w-imieniu-klubu-poselskiego-kukiz15-przedstawia-stanowisko-w-sprawie-zmiany-ustawy-prawo-ochrony-srodowiska

3.Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (druki nr 105 i 111).

Poseł Józef Brynkus przedstawiał stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz’15 w sprawie zmiany ustawy zmieniającej ustawę Prawo wodne. Tym, co wzbudziło największe wątpliwości  w projektowanej zmianie ustawy Prawo wodne, jest wprowadzenie na czas nieokreślony administracyjnych rozwiązań dotyczących mianowania na stanowiska prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorów regionalnych zarządów wodnych. Umożliwia to instrumentalne kierowanie tymi podmiotami.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=tym-co-budzi-najwieksze-watpliwosci-w-projektowanej-zmianie-ustawy-prawo-wodne-jest-wprowadzenie-na-czas-nieokreslony-administracyjnych-rozwiazan-dotyczacych-mianowania-na-stanowiska-prezesa-krajoweg

 4.Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr 104 i 110).

Poseł Józef Brynkus przedstawiał stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz’15, który opowiadał się za zmianą ustawy zmieniającej ustawę   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie proponowanym przez wnioskodawców, z jednoczesną propozycją, aby ta ustawa była przedmiotem wnikliwszej analizy i wiązała się z wprowadzeniem przepisów ułatwiających działalność gospodarczą Polaków, np. przez zmniejszenie jej rygoryzmów, na co pozwalają przepisy unijne wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej  i deregulacyjne rozwiązania.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-brynkus-przedstawia-stanowisko-klubu-kukiz15-w-sprawie-ustawy-zmieniajacej-ustawe-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie

5.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146).

Poseł Józef Brynkus domagał się dokończenia inwestycji budowy zbiornika wodnego na Skawie w Świnnej Porębie. Dotychczas zrobiono tam wiele, a brakuje ok. 75 mln zł na budowę niezbędnych dróg oraz zabezpieczenie osuwisk.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=1235

6.Przedstawione przez Radę Języka Polskiego „Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2012-2013” (druk nr 89) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 256).

Poseł Józef Brynkus zwrócił uwagę, że sprawa ochrony języka polskiego, często i słusznie nazywanego narodowym, jest niedoceniana, podczas gdy polszczyzna jest wartością, która spaja naród i dlatego trzeba ją pielęgnować.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=podsumowanie-sprawozdania-o-stanie-ochrony-jezyka-polskiego-za-lata-2012-2013

 7.Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych  i administracji Mariusza Błaszczaka (druki nr 281 i 297).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiż’15 stwierdził, że: My, Kukiz’15, mamy wobec pana ministra Błaszczaka może nie pretensje, ale poważne oczekiwania. Nasz stosunek do sposobu kierowania resortem opieramy na przesłankach merytorycznych, a nie politycznych.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-jozef-brynkus-na-temat-wniosku-o-wotum-nieufnosci-dla-ministra-blaszczaka-nasz-stosunek-do-sposobu-kierowania-resortem-opieramy-na-przeslankach-merytorycznych-a-nie-politycznych

8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 302 i 351).

Poseł Józef Brynkus wskazał, że istotą zakazu powinno być powstrzymywanie od wszelkich form upowszechniania komunizmu i ustroju totalitarnego – także przez publikacje, reklamę i innego rodzaju nośniki informacji.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=1245

9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 334).

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 333).

Poseł Józef Brynkus: Liczymy na to, że to, co powiedział pan poseł Mularczyk, że są państwo otwarci na zmiany, na dopracowanie tej ustawy, jest rzeczywiście deklaracją prawdziwą, a nie tylko, powiedzmy, pod publiczkę. Liczymy na to, że te nasze uwagi będą uwzględnione

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-jozef-brynkus-o-zmianie-ustawy-o-instytucie-pamieci-narodowej

10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 427).

Poseł Józef Brynkusw imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15: Niech dokończenie tej inwestycji w minimalnym choć zakresie zadośćuczyni krzywdzie mieszkańców okolicznych miejscowości i posiadaczy terenów przejmowanych pod budowę zbiornika często pod psychologicznym naciskiem, a nawet  z naruszeniem prawa, a także wynagrodzi wieloletnie utrudnienia z tym związane, choćby te komunikacyjne. Klub Kukiz’15 poprze tę ustawę.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-jozef-brynkus-wystapienie-z-dnia-27-kwietnia-2016-roku

11. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 334, 374 i 447).

Poseł Józef Brynkus pytał: Dlaczego w dalszym ciągu w tej ustawie nie wprowadzono takich zapisów, które przynajmniej zrównałyby  w prawie i w korzystaniu z materiałów archiwalnych tych, którzy byli prześladowani po II wojnie światowej przez komunistyczny aparat represji z innymi wnioskodawcami?

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-brynkus-o-funkcjonowaniu-instytutu-pamieci-narodowej

12.Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko    Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 334, 374 i 447).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15: Klub Kukiz’15 opowiada się za przyjęciem tej ustawy.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-jozef-brynkus-przedstawia-stanowisko-klubu-kukiz15-ws-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ipn

13.Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druki nr 427 i 458).

Poseł Józef Brynkus: Potwierdzam, że Klub Kukiz’15 poprze tę ustawę.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=nie-powinnismy-traktowac-budowy-zbiornika-w-swinnej-porebie-w-sposob-polityczny

14. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559).

Poseł Józef Brynkus: Dla mnie to po prostu było żenujące, że posłowie przyznają się do tego, że czegoś nie zdążyli zrobić.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=dla-mnie-to-po-prostu-bylo-zenujace-ze-poslowie-przyznaja-sie-do-tego-ze-czegos-nie-zdazyli-zrobic

15. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559).

Poseł Józef Brynkus: Ustawa idzie także  w dobrym kierunku, jeśli idzie o dostosowanie kierunków kształcenia do wymagań współczesnego rynku pracy. To dobra przesłanka.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=dziwic-sie-trzeba-temu-ze-te-zmiany-sa-wprowadzane-tak-pozno

16. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki  i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 556 i 565).

Poseł Józef Brynkus: Proponowana regulacja tylko cząstkowo rozwiązuje problemy nauki i szkolnictwa, zwłaszcza szkolnictwa. Są to zmiany przede wszystkim o charakterze proceduralnym i organizacyjnym. Są to jednak regulacje doraźne, szczegółowe, a nie systemowe.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=klub-kukiz15-bedzie-glosowal-za-przyjeciem-procedowanej-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-oraz-niektorych-innych-ustaw

17. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 559 i 614).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15: W proponowanej regulacji są pewne zapisy kontrowersyjne. Niemniej jednak Klub Kukiz’15 będzie głosował za przyjęciem przedstawionej przez rząd ustawy.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-jozef-brynkus-klub-kukiz15-bedzie-glosowal-za-przyjeciem-przedstawionej-przez-rzad-ustawy

 18. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (druki nr 491  i 507).

Poseł Józef Brynkus: Należy pamiętać przede wszystkim o skali zasług Józefa Piłsudskiego dla niepodległości Polski. Dlatego ustanowienie roku 2017 Rokiem Józefa Piłsudskiego jest jak najbardziej zasadne.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-jozef-brynkus-przedstawia-stanowisko-klubu-kukiz15-w-sprawie-uchwaly-o-ustanowieniu-roku-2017-rokiem-marszalka-jozefa-pilsudskiego

19. Informacja bieżąca:

Poseł Józef Brynkus pytał, czy jakiekolwiek polskie ministerstwo wie o tym, że na Ukrainie wychwalany jest ukraiński zbrodniarz Bandera ?

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-brynkus-co-zrobiliscie-zeby-zapobiec-tego-typu-dzialaniom-na-ukranie

20. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. (druk nr 497) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 695).

Poseł Józef Brynkus pytał: Dlaczego nie podjęliście działań w kierunku zmiany procedury lustracyjnej, w kierunku ustanowienia procedury cywilnej, aby odciążyć państwo od kosztów, a także pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej?

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-brynkus-co-zrobiliscie-zeby-zapobiec-tego-typu-dzialaniom-na-ukranie

 21. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. (druk nr 497) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 695).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15: Klub Kukiz’15 przyjmie informacje zawarte w sprawozdaniu prezesa IPN-u.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-jozef-brynkus-przedstawia-stanowisko-klubu-kukiz15-ws-sprawozdania-prezesa-ipn-u

22. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, oraz w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945 (druki nr 625, 640 i 723).

Poseł Józef Brynkus grzmiał z sejmowej mównicy krytykując wady projektu uchwały w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięcio Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wystapienie-z-dnia-20-lipca-2016-roku

23. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał  w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, oraz w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945 (druki nr 625, 640 i 723).

Poseł Józef Brynkus: Bardzo chętnie będę uczestniczył, nawet w tym momencie, w pracach mających na celu poprawienie tej uchwały.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wystapienie-z-dnia-20-lipca-2016-roku

24. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał  w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, oraz w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945 (druki nr 625, 640 i 723).

Poseł Józef Brynkus pytał: Czy to jest braterstwo, że ktoś przybija dziecko do stołu, że je nabija na pal? Nie możemy mówić o akcji odwetowej Armii Krajowej czy samoobrony kresowej, porównując to z działalnością upowców czy banderowców

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wystapienie-z-dnia-22-lipca-2016-roku

25. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka   i obywatela (druk nr 580) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 801).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15: Klub Kukiz’15 negatywnie ocenia pracę Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=posel-brynkus-rzecznik-praw-obywatelskich-to-instytucja-zbedna-z-punktu-widzenia-interesu-spolecznego

26. Pytania w sprawach bieżących:

Poseł Józef Brynkus domagał się odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie trafił jeszcze do Sejmu projekt kontynuowania ścigania sprawców przestępstw i oszustw wobec Skarbu Państwa.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=pytanie-w-sprawie-kontynuowania-scigania-sprawcow-przestepstw-zbrodni-i-oszustw-wobec-skarbu-panstwa

27.  Przedstawienie przez ministra środowiska informacji o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w roku 2015 (druk nr 532) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 585).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15: Nie wiadomo, co gorsze, nieudolność czy też dyspozycyjność polityczna. Niemniej jednak klub Kukiz’15 przyjmuje informację z wykonania zadań w roku 2015, licząc, że te poczynione w tym roku będą prawdziwym kamieniem milowym na drodze do otwarcia zbiornika, a nie tylko teatrzykiem wyborczym na budowie.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=nie-wiem-co-gorsze-nieudolnosc-czy-tez-dyspozycyjnosc-polityczna-rzgw-w-krakowie

28. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobachi cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 806).

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 771).

Poseł Józef Brynkus: Co do druku nr 806, muszę powiedzieć, że idzie on w dobrym kierunku, ale niestety brakuje tam pewnych rzeczy, które powinny być doprecyzowane.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-27-w-dniu-05-10-2016

29. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Poseł Józef Brynkus: Chcemy bronić dobrego imienia narodu polskiego.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=konieczne-jest-karanie-za-uzywanie-sformulowania-o-polskich-obozach-smierci

30. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

Poseł Józef Brynkus: Chciałem powiedzieć, że my nie jesteśmy przeciwko tej uchwale. Jesteśmy przeciwko uchwale w tym kształcie.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-28-w-dniu

31. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

Poseł Józef Brynkus: Dlaczego manipulujecie polską historią? Dlaczego ta deklaracja o wspólnej pamięci i solidarności jest historią zafałszowaną

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-28-w-dniu-20-10-2016

32. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Verkhovnej Rady Ukrainy (druk nr 946).

Poseł Józef Brynkus: Jeżeli przyjmiemy tę uchwałę, to odpowiemy pozytywnie na uchwałę Wierchownego Sowieta Ukrainy, ustawę, która mówi o tym, że ci, którzy będą kwestionować ludobójstwo ukraińskie na Kresach Wschodnich, ci, którzy będą mówić o oddziałach ukraińskich walczących z Niemcami w czasie II wojny światowej, będą karani.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-28-w-dniu-20-10-2016-2

33. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Verkhovnej Rady Ukrainy (druk nr 946)

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15: Uchwała ta, której racjonalnie nie da się uzasadnić, na pewno też przygotowana jest szybko i tradycyjnie niechlujnie. My, Kukiz’15, składamy wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-28-w-dniu-20-10-2016-3

34. Informacja bieżąca.

Poseł Józef Brynkus poruszał kwestię konieczności wprowadzenia bezpłatnych przejazdów do placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Poseł Józef Brynkus pytał: W jaki sposób rząd zrealizuje ten słuszny postulat, który znacząco ułatwia życie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom?

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-29-w-dniu-04-11-2016

35. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki  i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego  w Madrycie dnia 13 września 1983 r. (druki nr 955 i 979).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu poselskiego Kukiz’15:   Klub Kukiz’15 popiera ustawę  o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-na-posiedzeniu-nr-30-w-dniu-15-11-2016

36. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy  o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1032 i 1075).

Poseł Józef Brynkus w imieniu Klubu Poselskiego Kukiz’15:  Stanowisko wobec ustawy klub Kukiz’15 przyjmie po przeprocedowaniu poprawek w komisjach.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-na-posiedzeniu-nr-31-w-dniu-01-12-2016

37. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy  o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Poseł Józef Brynkus: Jeżeli jesteście przeciwko likwidacji tych ośrodków akademickich   i zastąpieniu tych ośrodków akademickich minicentrami naukowymi, minicentrami powiatowymi proponowanymi przez pana ministra Gowina, to (Dzwonek) zagłosujcie tak, jak my proponujemy.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-31-w-dniu-02-12-2016

38. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy  o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (druki nr 1062 i 1089).

Poseł Józef Brynkus: Komu służy Policja i czy w programie modernizacji znajdą się środki na nauczenie jej tego, że służy obywatelom?

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-32-w-dniu-14-12-2016

39. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej  i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 1061 i 1146).

Poseł Józef Brynkus: Czego się boicie, posłowie PiS-u? Jednoznacznie potępić juntę Jaruzelskiego, jego siepaczy? Boicie się słów o ofiarach stanu wojennego?

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-32-w-dniu-14-12-2016-2

 40. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki  i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druki nr 995 i 1155).

Poseł Józef Brynkus: Nadal twierdzimy, że o wiele skuteczniejsze byłoby doprowadzenie do konsolidacji wielu z tych instytutów albo wręcz do ich likwidacji – z korzyścią dla polskiej nauki, a na pewno dla finansów państwa.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-32-w-dniu-14-12-2016-3

40. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1143 i 1148).

Poseł Józef Brynkus: Atrybuty proponowanej zmiany to głównie uregulowanie zasad wycinki drzew i krzewów w takim duchu, że chronią one przyrodę przed dewastacją, a jednocześnie nie ograniczają nadmiernie praw właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa. Kolejny to wprowadzenie uproszczonych procedur dotyczących wycinki.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-na-posiedzeniu-nr-32-w-dniu-15-12-2016

41. Poprawione sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 1061 i 1159).

Poseł Józef Brynkus: Ta ustawa jest kontrowersyjna tylko w jednym elemencie – nie obejmuje wszystkich beneficjentów systemu komunistycznego. I to trzeba poprawić.

http://poselbrynkus.pl/?sejm=wypowiedz-posla-jozefa-brynkusa-na-posiedzeniu-nr-33-w-dniu-16-12-2016

Interwencje Posła od 1 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

 1. 7 grudnia 2015 r. interwencja na prośbę mieszkańca Kleczy Dolnej w związku z rzekomą samowolą budowlaną;
 2.   2. 12 grudnia 2015 r. zwrócenie się do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą  o                  zajęcie przychylnego stanowiska wobec starań Klubu Szermierzy „Szpada” Wadowice w kwestii przejęcia względnie odkupienia sprzętu szermierczego znajdującego się w budynku byłego Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 w Krakowie;
 3. 3. 17 grudnia 2015 r. interwencja na prośbę mieszkańca wsi Chocznia w związku z wybudowaniem niezgodnego z projektem chodnika lewostronnego;
 4. 10 stycznia 2016 r. zwrócenie się do burmistrza Wadowic z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMOWAD;
 5. 10 lutego 2016 r. zwrócenie się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na prośbę mieszkańca Jaroszowic w sprawie uzupełnienia umocnień brzegowych na prawym brzegu Skawy;
 6. 19 marca 2016 r. zwrócenie się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie objęcia nadzorem śledztwa dotyczącego zabójstwa Iwony C.;
 7. 27 kwietnia 2016 r. wystąpienie posła Józefa Brynkusa w sprawie konieczności dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba oraz usytuowania zjazdu z A4 w kierunku Chrzanowa;
 8. 10 maja 2016 r. podjęcie, na prośbę mieszkańców Skawinek pierwszych czynności mających na celu wstrzymanie wydobywania kopalin w znacznych ilościach bez wymaganych prawem koncesji;
 9. 6 czerwca 2016 r. podjęcie na prośbę mieszkańców Zawoi działań zmierzających do powstania drogi publicznej do przysiółku Madziarowa;
 10. 10 lipca 2016 r. podjęcie, wspólnie z asystentem społecznym Michałem Ścianą działań mających na celu uchronienie przed likwidacją Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce „FABLOK” S.A.;
 11. 17 lipca 2016 r. zwrócenie się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przeanalizowanie akt toczącego się postępowania, w związku z powzięciem informacji o rzekomych nieprawidłowościach w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Bielsko-Biała Południe;
 12. 18 października 2016 r. zwrócenie się do Burmistrza Wadowic z prośbą o udzielenie informacji w sprawie mieszkańca Wadowic, ubiegającego się o lokal socjalny;
 13. 21 lipca 2016 r. zwrócenie się na prośbę mieszkańców ul. Olbrychta w Wadowicach do Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie oczyszczenia koryta rzeki Choczenka w związku z zagrożeniem podtopienia pobliskich domostw;
 14. 20 września 2016 r. podjęcie na prośbę mieszkańców Makowa Podhalańskiego interwencji dotyczącej wprowadzonego całkowitego zakazu parkowania pojazdów przy ulicy Kościelnej;
 15. 28 września 2016 r. podjęcie interwencji, na prośbę mieszkańca Suchej Beskidzkiej, mającej na celu wstrzymanie degradacji środowiska na terenie miasta;
 16. 14 października 2016r. podjęcie interwencji na prośbę mieszkanki Choczni o udzielenie informacji na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego;
 17. 17 października 2016 r. podjęcie interwencji na prośbę mieszkańców wsi Dąbrówka dotyczącej zanieczyszczenia studni zasilających budynki mieszkalne w związku z prowadzoną inwestycją tj. budową Zbiornika Wodnego Świnna Poręba;
 18. 27 października 2016 r. spotkanie z przedstawicielami Związku Pracodawców Recyklerzy Polscy dotyczące zagadnień związanych z demontażem pojazdów i rynkiem używanych części samochodowych;
 19. 4 listopada 2016 r. wystąpienie na posiedzeniu Sejmu w sprawie bezpłatnych przejazdów  dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem w celu realizacji obowiązku szkolnego, leczenia, rehabilitacji i diagnozowania. Przedstawienie problemu z gminy Brzeszcze;
 20. 17 listopada 2016 r. zwrócenie się do ministra sprawiedliwości z prośbą o udzielenie informacji w związku z powzięciem informacji o możliwych nieprawidłowościach i zaniechaniach w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów w Warszawie;
 21. 25 listopada 2016 r. podjęcie interwencji poselskiej na prośbę pokrzywdzonego mieszkańca Barwałdu w sprawie „tuszowania błędów lekarskich”   w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez jedną z prokuratur rejonowych w Warszawie;
 22. 1 grudnia 2016 r. udział w Międzynarodowej Konferencji „Recykling 2017”  w Warszawie;
 23. 17grudnia 2016 r. zwrócenie się do burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego z prośbą o zbadanie sprawy dotyczącej nielegalnego składowania odpadów komunalnych na posesji w Wadowicach przy ulicy Polnej;
 24. 9 stycznia 2017 r. zwrócenie się do Prezesa Sądu Rejonowego w Wadowicach z prośbą o zezwolenie na nagrywanie przebiegu rozprawy w sprawie burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego, oskarżonego o zatajenie pożyczki w wysokości 100 tysięcy zł;
 25. 13 stycznia 2017 r. objęcie honorowym patronatem Koncertu „Gramy dla Maksa na maksa” zorganizowanego w celu zbiórki środków na operację chorego chłopca;
 26. 17 stycznia 2017 r. zwrócenie się do Izby Celnej w Krakowie z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących automatów o niskich wygranych  w powiecie wadowickim;
 27. 17 stycznia 2017 r. zwrócenie się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wobec powzięcia informacji o możliwych nieprawidłowościachi zaniechaniach w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową, Kraków Śródmieście-Zachód w Krakowie;
 28. Interwencja w sprawie poszkodowanej Małgorzaty Klemczak w związku ze zdarzeniem stanowiącym przedmiot roszczeń;

Wystąpienia posła na terenie okręgu oraz udział w uroczystościach, wydarzeniach i spotkaniach od stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

 

Rok 2016

21 stycznia 2016 – konferencja w Wadowickiej Bibliotece Publicznej w sprawie budowy Zbiornika Wodnego na Skawie w Świnnej Porębie. Poseł J. Brynkus był jej organizatorem i gospodarzem.

8 kwietnia – spotkanie posła J. Brynkusa z mieszkańcami Andrychowa, inaugurujące pierwszy cykl spotkań z wyborcami.

18 kwietnia – spotkanie poselskie J. Brynkusa z mieszkańcami Chrzanowa.

22 kwietnia – spotkanie posła J. Brynkusa z mieszkańcami Suchej Beskidzkiej.

6 maja – spotkanie poselskie J. Brynkusa z mieszkańcami Oświęcimia.

9 maja – spotkanie posła J. Brynkusa z mieszkańcami Kalwarii Zebrzydowskiej.

14 maja – udział posła J. Brynkusa w uroczystości przekazania i poświęcenia nowego wozu bojowego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej.

16 maja – spotkanie poselskie J. Brynkusa z mieszkańcami Wadowic.

24 maja – spotkanie posła J. Brynkusa z mieszkańcami Myślenic.

25 maja – spotkania poselskie J. Brynkusa w Jordanowie i Zawoi.

18 czerwca – poseł wystosował listy gratulacyjne do Małgorzaty Kupiszewskiej oraz przyjaciół pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, kpt. Leona Barszcza i Romana Barszcza, z okazji odznaczenia ich medalami „Pro Patria”. Podczas uroczystości w Białobrzegach nad Pilicą listy przekazał asystent posła J. Brynkusa, Michał Siwiec-Cielebon.

3 sierpnia – list gratulacyjny posła J. Brynkusa do samorządu Karczewa z okazji nadania skwerowi spacerowemu imienia Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. List przekazał asystent posła, M. Siwiec-Cielebon.

5 września – poseł J. Brynkus wystosował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy apel w sprawie ułaskawienia więźnia politycznego Zygmunta Miernika. Równocześnie poseł zaapelował do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o przedterminowe zwolnienie Z. Miernika z więzienia.

10 września – protest posła J. Brynkusa w sprawie manipulacyjnej wypowiedzi Dariusza Rosatiego sugerującej, że wyrok śmierci na Rotmistrza Witolda Pileckiego zatwierdził rzekomy wujek Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Protest podpisali także współrealizatorzy Projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” Małgorzata Kupiszewska i asystent posła J. Brynkusa M. Siwiec-Cielebon.

23 września – poseł J. Brynkus wystosował na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach oraz pallotyna, księdza prefekta Jacka Jezierskiego na Kopcu w Wadowicach i Renaty Rachwał, dyrektor SP mieszczącej się w klasztorze Pallotynów, listy z podziękowaniami za pamięć o kapelanie załogi Westerplatte, ks. majorze Leonie Bemkem, pochowanym na przyklasztornym cmentarzu na Kopcu. Listy przekazał asystent posła M. Siwiec-Cielebon.

13 października – poseł J. Brynkus uczestniczył w krakowskim Pałacu Sztuki w wernisażu plakatów zwycięskich i wyróżnionych w międzynarodowym konkursie przeprowadzonym w ramach Projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”.

11 listopada – udział posła J. Brynkusa w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie.

18 listopada – przesłanie posła J. Brynkusa skierowane do uczestników Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, odbywającego się w Krakowie-Łagiewnikach – Rola Chrześcijańskiej Polski w Europie i świecie powinna być istotna i ważąca”.

18-19 listopada – dwudniowy finał Projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” w Sejmie RP, Katedrze Polowej WP i Belwederze w Warszawie. Poseł J. Brynkus m.in. współprowadził wraz z red. Krzysztofem Sitką konferencje w Sejmie RP, wygaszał laudację wydania oryginalnego tekstu „Raportu Witolda” w Belwederze i wręczał nagrody uczestnikom konkursów zorganizowanych w ramach Projektu.

23 listopada – poseł J. Brynkus uczestniczył w Zatorze w spotkaniu pracowników oświaty, podczas którego wojewoda małopolski udekorował zasłużonych pedagogów odznaczeniami państwowymi.

Rok 2017

5 stycznia – poseł J. Brynkus wystosował list kondolencyjny z powodu zgonu Romana Barszcza, jednego z przyjaciół Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Podczas pogrzebu, który odbył się w Warszawie-Rembertowie list odczytał i przekazał rodzinie zmarłego asystent posła Michał Siwiec-Cielebon.

14 stycznia – poseł J. Brynkus wraz z asystentem M. Siwcem-Cielebonem byli organizatorami uroczystości patriotycznej ku czci porucznika Mieczysława Wądolnego „Granita” „Mściciela” i jego żołnierzy w 70. rocznicę śmierci bohaterskiego dowódcy Grupy Operacyjnej „Burza” Armii Polskiej w Kraju. Po mszy św. odprawionej w wadowickiej bazylice Ofiarowania NMP złożono kwiaty przed budynkiem dawnego Komendy Powiatowej Policji (dawną siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie dręczono i zamęczono wielu patriotów) oraz na wadowickim Cmentarzu Parafialnym.

15 lutego – druhowie Ochotniczej Straży pożarnej w Wadowicach zaprosili posła J. Brynkusa do udziału w Komitecie Honorowym jubileuszu 150-lecia wadowickiej OSP. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 16 września.

18 lutego – poseł J. Brynkus poprowadził w Wadowickim Centrum Kultury wykład dla słuchaczy Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci.

23 lutego – poseł J. Brynkus wystosował list do dyrektora krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej prof. Filipa Musiała z okazji rozpoczęcia działalności w Krakowie Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”. Ze względu na uczestnictwo posła w tym dniu w pracach parlamentu, list przekazał jego asystent M. Siwiec-Cielebon.

24 lutego – list gratulacyjny posła J. Brynkusa skierowany na ręce Burmistrza Bochni z okazji 764 rocznicy lokacji miasta, która co roku obchodzona jest jako święto Bochni, przekazał asystent M. Siwiec-Cielebon.

28 lutego – z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poseł J. Brynkus wraz z asystentem M. Siwcem-Cielebonem uczestniczyli w tradycyjnej konferencji zorganizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W konferencji występowali weterani oraz młodzież, która prezentowała różne inicjatywy i projekty związane z upamiętnianiem walki Niezłomnych. Poseł J. Brynkus jest wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który jest co roku organizatorem konferencji.

1 marca – w południe w imieniu posła J. Brynkusa jego asystent M. Siwiec-Cielebon uczestniczył w ceremonii złożenia kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim w Wadowicach, dla uczczenia Święta Żołnierzy Wyklętych. Wieczorem poseł wraz z asystentem wzięli udział w mszy św. oraz złożeniu kwiatów w Andrychowie.

4 marca – w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poseł J. Brynkus objął patronat nad obchodami zorganizowanymi w Łapanowie. Poseł wraz z asystentem M. Siwcem-Cielebonem złożył kwiaty w miejscu zwycięskiej potyczki oddziału „Żandarmeria” kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” z funkcjonariuszami komunistycznymi. W hali sportowej miejscowego Zespołu Szkół poseł wygłosił prelekcję dla zawodniczek i gości Turnieju halowej piłki nożnej dla młodzieżowych drużyn żeńskich, zorganizowanego ku uczczeniu pamięci Niezłomnych oraz Jana Pawła II.

9 marca – na zaproszenie posłów Parlamentarnego Zespołu Narodowo-Demokratycznego asystent posła J. Brynkusa M. Siwiec-Cielebon przedstawił zagadnienie fałszowania historii Żołnierzy Wyklętych przez funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki oraz aparatu partyjno-propagandowego.

22 marca – Wadowice są jednym z siedmiu ośrodków dawnej Galicji, które pierwsze odzyskały niepodległość w 1918 r. Poseł J. Brynkus skierował list na ręce Prezydenta Tarnowa, gdzie zorganizowano konferencję inaugurującą ponadregionalny Projekt „Pierwsi Niepodlegli” i wyraził wolę zastania ambasadorem tego Projektu.  W konferencji uczestniczył asystent posła M. Siwiec-Cielebon.