Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju na interpelację nr 8535

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju na interpelację nr 8535

W sprawie kontroli przedsiębiorców na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, w związku z brakiem funkcjonowania Komitetu Odwoławczego

Szanowny Panie Marszałku,

 

odpowiadając na interpelację nr 8535 posła. Józefa Brynkusa, dotyczącą kontroli przedsiębiorców na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, uprzejmie informuję jak poniżej.

W dniu 12 maja 2016 r. Minister Rozwoju, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.    o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 r. poz. 881), powołał członków Komitetu Odwoławczego. W skład członków Komitetu wchodzą przedstawiciele organów administracji rządowej oraz stowarzyszeń i organizacji, których zakres działań obejmuje zadania dotyczące działalności objętej certyfikacją. Pierwsze spotkanie członków oraz oficjalne wręczenie powołań odbyło się 23 maja 2016 r. Komitet Odwoławczy funkcjonuje, tym samych zachowanie 30-dniowego terminu na rozpatrzenie odwołania nie jest zagrożone.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nie nakłada na Komitet Odwoławczy konieczności publikowania dodatkowego dokumentu zawierającego minimalne standardy w zakresie systemu dokumentowania czynności wykonywanych przez certyfikowany personel. Wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca, aby otrzymać certyfikat określa art. 30 ww. ustawy. Tryb przeprowadzania kontroli określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców.

System certyfikacji przedsiębiorców oraz personelu został powołany na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która weszła w życie 10 lipca 2015 r. oraz rozporządzeń Ministra Rozwoju wydanych na  mocy tej ustawy. Kontrole przedsiębiorców oraz personelu dokonywane są zgodnie z harmonogramem jednostki certyfikującej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel za przeprowadzanie kontroli odpowiada Urząd Dozoru Technicznego.

Do obecnej chwili jednostka certyfikująca nie zgłosiła do przewodniczącego Komitetu Odwoławczego

informacji o wpłynięciu żadnego odwołania.

Z poważaniem

Interpelacja nr 8535[Czytaj]