Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Odpowiedź na interpelację w sprawie zwalczania praktyk optymalizacji podatkowej polegającej na prowadzeniu firmy w reżimie podatkowym innego kraju

Odpowiedź na interpelację w sprawie zwalczania praktyk optymalizacji podatkowej polegającej na prowadzeniu firmy w reżimie podatkowym innego kraju

2 maja 2017 r. do ministra rozwoju wpłynęła interpelacja Posłów Kukiz’15 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych przepisów prawnych w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

W związku z tą ustawą, którą można znaleźć tutaj Posłowie Kukiz’15, w tym Poseł Józef Brynkus, zapytali czy zapobiega  ona praktyce optymalizacji podatkowej przez prowadzenie firmy w reżimie podatkowym innego kraju.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Mariusz Haładyj podsekretarz stanu w MR

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 12262 Posłów: Krzysztofa Sitarskiego, Wojciecha Bakuna, Józefa Brynkusa, Barbary Chrobak, Macieja Masłowskiego, Stefana Romeckiego, Pawła Szramka i Jacka Wilka w sprawie znowelizowanego ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności art. 913 k.p.c., w kontekście zapobiegania „praktyce optymalizacji podatkowej przez prowadzenie firmy w reżimie podatkowym innego kraju”, przedstawiam następujące stanowisko.

W interpelacji wskazano, iż „istnieje ryzyko, że dłużnik dalej może wykorzystywać instytucję tzw. «trustu», gdzie majątek przekazany jest na cel wybranej osoby. Sporządzana jest umowa powiernictwa dotycząca sposobu zarządzania majątkiem. Ściągnięcie wierzytelności przez komornika z majątku dłużnika tak zabezpieczonego jest niemożliwe”. Nowelizacja art. 913 k.p.c. nie wprowadza zmian w zakresie wyjawienia stanu majątku dłużnika, w tym przysługujących mu w dniu sporządzania wykazu majątku aktywów. Zmiana tego przepisu polega na wprowadzeniu obowiązku podania w takim wykazie, dodatkowo, informacji o czynnościach prawnych, których przedmiotem była rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, dokonanych na rzecz osób trzecich w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których dłużnik stał się niewypłacalny albo powiększył stopień swej niewypłacalności.

Wyjawienie to dotyczy wszystkich opisanych czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli, w tym w szczególności odpłatnych albo nieodpłatnych umów, na podstawie których dochodzi do przeniesienia prawa (np. własności rzeczy) na inną osobę, niezależnie od tego, czy zastrzeżono poufność między stronami takiej czynności.

Uzyskanie takich informacji w wykazie majątku umożliwi wierzycielowi skorzystanie z tzw. skargi pauliańskiej, czyli z powództwa o uznanie czynności dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (art. 527 i n. k.c.). W przypadku uwzględnienia takiego powództwa przez sąd, możliwe jest zaś dochodzenie wierzytelności także z majątku, którego dotyczyła czynność uznana za bezskuteczną względem wierzyciela, bez względu na to w czyim jest posiadaniu i kto stał się jego właścicielem. Oznacza to, że wierzyciel może żądać zaspokojenia z praw, które formalnie nie znajdują się już w majątku dłużnika.

Z poważaniem

z up. Ministra Rozwoju i Finansów

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Mariusz Haładyj

 

Opublikowała: Julia Zasada – wolontariuszka Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa