Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Odpowiedź na interpelację Posłów Kukiz’15 w sprawie podmiotów prowadzących uprawy GMO w Polsce

Odpowiedź na interpelację Posłów Kukiz’15 w sprawie podmiotów prowadzących uprawy GMO w Polsce

2 maja 2017 r. do Ministra Środowiska wpłynęła interpelacja złożona przez Posłów Kukiz’15: Józefa Brynkusa Krzysztofa Sitarskiego , Wojciech Bakuna, , Macieja Masłowskiego, Stefana Romeckiego, Pawła Skuteckiego, Pawła Szramka, Jacka Wilka i posłankę Barbarę Chrobak. Dotyczyła ona rządowego projektu o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz innych ustaw. Projekt, ten miał na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dotyczył ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.

W związku z tą ustawą posłowie złożyli zapytanie dotyczące sytuacji, gdy stwierdzono, że osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy prowadzi uprawę roślin GMO niezgodnie z warunkami i sposobem określonymi w zezwoleniu na utworzenie strefy prowadzenia uprawy GMO. Chcieli się także dowiedzieć jaka jest w takiej sytuacji rola wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który określa w drodze administracyjnej decyzji wysokość kary pieniężnej.

Odpowiedź na tą interpelację udzielił Andrzej Szweda-Lewandowski podsekretarz stanu MŚ

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację posłów Krzysztofa Sitarskigo, Wojciecha Bakuna, Józefa Brynkusa, Barbary Chrobak, Macieja Masłowskiego, Stefana Romeckiego, Pawła Skuteckiego, Pawła Szramki i Jacka Wilka w sprawie podmiotów prowadzących uprawy GMO w Polsce (nr K8INT12261) przekazuję poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Pragnę zauważyć, że interpelacja dotyczy interpretacji projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1424), zwanego dalej projektem ustawy, nad którym trwają obecnie prace w ramach I czytania w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z tym odpowiedź na zadane pytania dotyczy interpretacji projektu ustawy w obecnym brzmieniu, to jest w brzmieniu projektu wniesionym do Sejmu. Na obecnym etapie prac sejmowych nie jest jednak pewne, czy projekt ustawy, w tym przepisy dotyczące kary pieniężnej, której dotyczy interpelacja, nie ulegną zmianie.Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że pytania zawarte w interpelacji dotyczą w istocie interpretacji ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.), które znajdują się poza zakresem właściwości Ministra Środowiska.

  1. Interpelacja dotyczy sytuacji, gdy stwierdzono, że osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy prowadzi uprawę roślin GMO niezgodnie z warunkami i sposobem określonymi w zezwoleniu na utworzenie strefy prowadzenia uprawy GMO, podlega karze pieniężnej. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy GMO, określa w drodze administracyjnej decyzji wysokość kary pieniężnej. Czy w związku z powyższym wojewódzki inspektor staje się wierzycielem, jednocześnie organem egzekucyjnym?

Przepisy dotyczące spraw uregulowanych w interpelacji są zawarte w art. 1 pkt 16 projektu

ustawy, to jest w projektowanym art. 65h ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach

i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806 oraz z 2016 r. poz. 2003),

zwanej dalej ustawą o GMO. Projektowane przepisy art. 65h ust. 1-3 ustawy o GMO wskazują kto

podlega administracyjnej karze pieniężnej, w jakiej wysokości oraz kto wydaje decyzję w sprawie

nałożenia tej kary:

 

Art. 65h. 1. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 49a ust. 2, prowadzi uprawę GMO bez

wymaganego zezwolenia na utworzenie strefy prowadzenia uprawy GMO lub prowadzi uprawę GMO

niezgodnie z warunkami i sposobem określonymi w zezwoleniu na utworzenie strefy prowadzenia

uprawy GMO, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł za każdy rozpoczęty

hektar uprawy GMO.

  1. Tej samej karze pieniężnej podlega ten, kto prowadzi uprawę rośliny GMO niewprowadzonej do

obrotu z przeznaczeniem do uprawy.

  1. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa

właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy GMO, określając w tej decyzji wysokość kary

pieniężnej.

Pytania zawarte w interpelacji dotyczą egzekucji ww. kary pieniężnej nałożonej decyzją

wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce

prowadzenia uprawy GMO, a zatem sytuacji gdy podmiot zobowiązany nie uiści nałożonej kary

pieniężnej. Egzekucja przedmiotowej kary pieniężnej jest uregulowana w projektowanym art. 65h

ust. 11 ustawy o GMO:

  1. Egzekucja opłat wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Projektowana ustawa zawiera zatem w tym zakresie odesłanie do przepisów o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji, to jest przede wszystkim do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej ustawą o postępowaniu egzekucyjnym.

Stosowanie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym wynika także z art. 1 w związku z art. 2 § 1 pkt 1 i 2 tej ustawy. Odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji są zatem oparte o przepisy ustawy o

postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z art. 1a pkt 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym ilekroć w ustawie jest mowa o wierzycielu – rozumie się przez to podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. W przypadku kary pieniężnej, o której mowa w projektowanym art. 65h ustawy o GMO wierzycielem będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy GMO, który wydał decyzję nakładającą karę pieniężną.

Z kolei stosownie do art. 1a pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym ilekroć w ustawie jest

mowa o organie egzekucyjnym – rozumie się przez to organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków. Zgodnie z art. 19 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz do zabezpieczania takich należności w trybie i na zasadach określonych w dziale IV, z zastrzeżeniem § 2-8. Przypadku kary pieniężnej, o której mowa w projektowanym art. 65h ustawy o GMO, nie dotyczą przepisy art. 19 § 2-8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, zatem organem egzekucyjnym w przedmiotowej sprawie będzie naczelnik urzędu skarbowego.

 

  1. Kto będzie wystawiał tytuł wykonawczy i kto będzie prowadził z urzędu egzekucję?

Stosownie do art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. W przypadku kary pieniężnej, o której mowa w projektowanym art. 65h ustawy o GMO, tytuł wykonawczy wystawi wierzyciel, czyli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Egzekucja administracyjna w takim przypadku jest wszczynana przez organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela, a zatem żaden organ nie będzie

prowadził jej z urzędu. Art. 26 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym nie ma tu zastosowania.

 

  1. 3. Czy będzie przysługiwało i do kogo będzie skierowane zażalenie na postanowienie organu

egzekucyjnego w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego?

Zgodnie z art. 40 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym na postanowienie organu

egzekucyjnego w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego

przysługuje zażalenie osobie, o której mowa w art. 38 § 1. Art. 38 § 1 ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym stanowi: kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do rzeczy lub prawa

majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu

egzekucyjnego – w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej

skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa – z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając

lub powołując dowody na poparcie swego żądania. Stosownie do art. 17 § 1 zdania trzeciego ustawy o postępowaniu egzekucyjnym zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia. Organem egzekucyjnym będzie naczelnik urzędu skarbowego (por. odpowiedź na pytanie 1.), natomiast organem odwoławczym – dyrektor izby administracji skarbowej, zgodnie z art. 23 § 4 pkt 1 w związku z art. 23 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym oraz art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947). W związku z powyższym zażalenie takie wnosi się do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

 

  1. Czy ww. wierzytelność będzie mogła być objęta przepisami postępowania upadłościowego?

Tak, ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe ani projektowana ustawa w żaden

sposób nie wykluczają z postępowania upadłościowego wierzytelności wynikającej z przedmiotowej

decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o nałożeniu kary pieniężnej.

 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Andrzej Szweda-Lewandowski

Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator

Przyrody

Ministerstwo Środowiska

 

Opublikowała: Julia Zasada – wolontariuszka Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa