Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Odpowiedź na interpelację nr 12415 w sprawie antypolskiego incydentu w Brukseli związanego z promocją postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Odpowiedź na interpelację nr 12415 w sprawie antypolskiego incydentu w Brukseli związanego z promocją postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego

9 maja 2017 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła interpelacja posła Józefa Brynkusa. Dotyczyła ona zachowania kobiety, której dziecko uczy się w polskiej szkole w Brukseli. W szkole tej zamierzano zorganizować lekcję dotyczącą postaci Witolda Pileckiego i innych Żołnierzy Wyklętych. Jednak na skutek hańbiącego zachowania owej matki do lekcji nie doszło.

W związku z zaistniałą sytuacją poseł Brynkus zwrócił się do szefa MSZ z kilkoma pytaniami dotyczącymi m.in. reakcji władz polskich na to wydarzenie i działań podjętych przez ich przedstawicieli w Brukseli. Chciał się dowiedzieć, co MSZ zrobi, aby nie dopuścić w przyszłości do takich incydentów, odwołując się do polityki historycznej, którą rzekomo prowadzi polski rząd.

9 maja 2017 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła interpelacja posła Józefa Brynkusa. Dotyczyła ona zachowania kobiety, której dziecko uczy się w polskiej szkole w Brukseli. W szkole tej zamierzano zorganizować lekcję dotyczącą postaci Witolda Pileckiego i innych Żołnierzy Wyklętych. Jednak na skutek hańbiącego zachowania owej matki do lekcji nie doszło.

W związku z zaistniałą sytuacją poseł Brynkus zwrócił się do szefa MSZ z kilkoma pytaniami dotyczącymi m.in. reakcji władz polskich na to wydarzenie i działań podjętych przez ich przedstawicieli w Brukseli. Chciał się dowiedzieć, co MSZ zrobi, aby nie dopuścić w przyszłości do takich incydentów, odwołując się do polityki historycznej, którą rzekomo prowadzi polski rząd.

 

Oto odpowiedź sekretarza stanu w MSZ Jana Dziedziczaka:

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 12415 Pana Posła Józefa Brynkusa w sprawie antypolskiego incydentu, do jakiego doszło w polskiej szkole w Brukseli poniżej przedstawiam odpowiedź na pytania Pana Posła:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym Ambasada RP w Brukseli, nie było poinformowane o sytuacji związanej z niedoszłą do skutku lekcją o Rotmistrzu Pileckim w Sekcji Polskiej Szkoły Europejskiej. Wiąże się to zapewne z faktem, że sekcja ta nie ma z placówką MSZ żadnego związku, podlega bowiem Ministerstwu Edukacji Narodowej. Z tego też powodu Ambasada RP nie zajmowała stanowiska w tej sprawie.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zadania związane z realizacją dyplomacji historycznej zajmują istotne miejsce w działaniach MSZ i podlegających mu placówek. W Belgii – w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej – od 20 maja br. Ambasada RP w Brukseli rozpoczęła program „Przystanek Historia”. W ramach projektu w najbliższym czasie wystawa o Rotmistrzu Pileckim będzie prezentowana w dwóch szkołach w Brukseli: w Szkolnym Punkcie Konsultacyjny im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli oraz w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi aktywną politykę reagowania i przeciwdziałania przypadkom pojawiania się pomówień poza granicami kraju dot. wizerunku Polski i Polaków. Do roli MSZ należy również wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Polski, jej historii i bohaterów. Jedną z inicjatyw aktywnie wspieranych przez MSZ dot. postaci Rotmistrza Pileckiego był projekt „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony” pod honorowym patronatem Prezydenta RP, który otrzymał wsparcie finansowe w ramach konkursu dotacyjnego organizowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

MSZ nie tylko deklaruje, ale również konsekwentnie realizuje elementy polskiej polityki historycznej wobec Polonii i Polaków, która jest zgodna z kierunkiem działań wyznaczonych przez Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015 – 2020 oraz, w ramach jego realizacji, Zadań administracji rządowej na lata 2017 – 2018. Spośród pięciu zadań/celów wytyczonych w Zadaniach celem wspólnym dla wszystkich obszarów geograficznych jest zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia w polskiej kulturze narodowej. Konkretnym przykładem takiego zadania jest wspieranie projektów dot. aktywnego udziału Polonii w dyplomacji historycznej w kontekście obchodów Roku Tadeusza Kościuszki, Roku Józefa Piłsudskiego, Roku Józefa Hallera. Poprzez udział w tego rodzaju projektach przedstawiciele Polonii i Polaków za granicą są zaangażowani w działania na rzecz utrwalania i pielęgnacji tradycji wolnościowych i niepodległościowych.

Promowanie polskiej myśli politycznej i historii jest jednym z kluczowych priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej w 2017 roku. Do głównych działań należą eliminacja tzw. „wadliwych kodów pamięci” i negatywnych stereotypów dot. Polski i Polaków, zwłaszcza w czasie II wojny światowej. Istnieje także konieczność stanowczego prostowania ciągle pojawiających się przypadków nieświadomego bądź celowego fałszowania historii Polski, zarówno poprzez natychmiastowe reagowanie, jak też aktywną działalność służącą edukowaniu w tym zakresie. Celem nadrzędnym i jednocześnie największym wyzwaniem polskiej dyplomacji historycznej jest skuteczne przekazywanie opinii publicznej za granicą – poprzez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne – polskiej narracji, szczególnie w kontekście historii współczesnej Polski. Od 2016 r. MSZ zrealizował kilka znaczących projektów w tym obszarze, takich jak m.in. promocja otwarcia Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. rodziny Ulmów w Markowej, w który to projekt zaangażowało się blisko 40 placówek RP w 29 państwach. Działania polskiej dyplomacji historycznej były również szczególnie widoczne podczas Światowych Dni Młodzieży poprzez publikacje dostępne online oraz w postaci papierowej w nakładzie 500 tys. egzemplarzy. Publikacja „1050 lat. Przewodnik po historii Polski 966-2016” wydany przez MSZ i IPN w dziewięciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, niemieckim oraz francuskim – stanowiła kompendium wiedzy o historii Polski dla zagranicznych pielgrzymów.

W ubiegłym roku powołana została Rada Dyplomacji Historycznej – organ konsultacyjny, doradczy i opiniotwórczy Ministra Spraw Zagranicznych RP. Do jej zadań należy m.in. współtworzenie strategii polityki historycznej państwa oraz opracowywanie rekomendacji dla polskich placówek zagranicznych w zakresie dyplomacji historycznej. Do udziału w pracach Rady zostali zaproszeni przedstawiciele m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Fundacji Reduta Dobrego Imienia i Fundacja Ośrodka Karta oraz kierownicy komórek organizacyjnych MSZ.

Obecnie prowadzone są intensywne przygotowania, w tym w ramach międzyresortowej grupy ds. dyplomacji historycznej i polityki pamięci oraz w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”, do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne zaproponowały ciekawe przedsięwzięcia promocyjne, w tym z wykorzystaniem symboli lub podobnych świąt w państwach przyjmujących, co winno przyczynić się do lepszej percepcji święta Polski wśród miejscowych odbiorców tych wydarzeń.

Pragnę zauważyć, że pyt. 2, 3 i 4 dotyczą ścisłej kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej, któremu podlegają szkoły europejskie.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Jan Dziedziczak

Sekretarz Stanu

Opublikowała: Julia Zasada – wolontariuszka Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa