Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > Odpowiedź ministra zdrowia oraz ministra środowiska na interpelację nr 7833

Odpowiedź ministra zdrowia oraz ministra środowiska na interpelację nr 7833

W sprawie wody butelkowanej. W związku z zagrożeniem zdrowia poprzez picie wody zapakowanej w plastikowe butelki, która jest wykonana z polimeru o nazwie politereftalan etylenu (PET) mogącego przenosić do napojów bardzo szkodliwe substancje

Odpowiedź Ministra Środowiska:

 

W nawiązaniu do interpelacji posłów Jarosława Sachajko i Józefa Brynkusa z dnia 24 listopada 2016 r., nr K8INT7833 w sprawie wody butelkowanej poniżej przedstawiam odpowiedź na pytanie nr 2. Pytania nr 1 i 3 pozostają we właściwości Ministra Zdrowia, który udzieli na nie odpowiedzi we własnym zakresie.

Obecnie w Ministerstwie Środowiska prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Powyższy projekt dokonuje transpozycji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Projekt ustawy wprowadzi mechanizm opłaty recyklingowej pobieranej przy wydawaniu każdej sztuki lekkiej plastikowej torby na zakupy w celu zmniejszenia zużycia tych toreb.

Projektowane przepisy nie przewidują jednak wprowadzenia zakazu sprzedawania napojów i żywności w opakowaniach z tworzywa sztucznego. Wprowadzenie takiego zakazu mogłoby wpłynąć na konkurencyjność wielu producentów, ponadto oznaczałoby faworyzowanie innych rodzajów opakowań, niekoniecznie mniej obciążających środowisko, a także mogłoby negatywnie wpływać na ostateczną cenę produktu.

Należy przy tym zauważyć, że ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) w art. 11 ust. 1 zobowiązuje wprowadzających opakowania do ograniczania ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby m.in. opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi. Jednocześnie w odniesieniu do większości opakowań wymagane jest, aby suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego

nie przekraczała 100 mg/kg. Powyższa ustawa przewiduje przy tym sankcję za nieprzestrzeganie powyższych wymagań w wysokości od 5 000 – 30 000 zł.

W związku z powyższym obecnie nie zidentyfikowano potrzeby zmiany przepisów zmierzających do całkowitego zakazu stosowania opakowań z tworzywa sztucznego do pakowania żywności i napojów.


Odpowiedź Ministra Zdrowia:

w odpowiedzi na interpelację nr 7833 złożoną przez Panów Posłów Jarosława Sachajko i Józefa Brynkusa, przekazaną przy piśmie z dnia 24 listopada 2016 r., w sprawie wody butelkowanej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Podstawowym aktem regulującym obszar odnoszący się do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4). W odniesieniu do wyrobów z tworzyw sztucznych, ustanowione są również przepisy szczegółowe – rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Politereftalan etylu (PET) jest tworzywem sztucznym, którego wszystkie składniki zostały pozytywnie ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności – EFSA pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i są dozwolone do stosowania w kontakcie ze środkami spożywczymi, takimi jak woda mineralna, napoje oraz soki.

Substancje, które mogą uwalniać się z butelek z politereftalnu etylu – takie jak kwas tereftalowy, glikol etylenowy, glikol dietylenowy, aldehyd octowy, trójtlenek antymonu również były ocenione przez ww. Urząd pod względem toksykologicznym. Podlegają one ustalonym w ww. rozporządzeniu (WE) nr 10/2001 ograniczeniom oraz restrykcyjnym limitom migracji specyficznej. Poziomy te wynoszą: dla kwasu tereftalowego 7.5 mg/kg, dla glikolu etylenowego 30 mg/kg, dla glikolu dietylenowego 30 mg/kg, dla aldehydu octowego 6 mg/kg oraz dla trójtlenku antymonu 0.04 mg/kg i gwarantują że właściwie wykonany i użytkowany produkt jest bezpieczny dla konsumenta. Ponadto w załączniku nr I do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466), określono maksymalny limit stężenia antymonu na poziomie 0.0050 mg/ml wody. Zawartość tego składnika w wodzie podlega kontroli i ocenie w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego. Warunki przechowywania wody butelkowanej (temperatura ? 20°C, miejsca nienasłonecznione) podawane są jako obligatoryjne informacje na etykiecie. W tak określonych warunkach ryzyko migracji do wody substancji pochodzących z opakowania jest znacznie zmniejszone.

Informacje podane w publikacji naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi i Wodzie Uniwersytetu Floryda, dotyczące migracji szkodliwych substancji z butelek wykonanych z politereftalanu etylu (PET) do wody w temperaturze 70°C odnoszą się do warunków znacznie odbiegających od rzeczywistych warunków przechowywania wody butelkowanej i są niezgodne z wymaganiami określającymi warunki przechowywania wody butelkowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że obowiązujące przepisy dotyczące opakowań wykonanych z PET zapewniają bezpieczeństwo konsumentów, zatem nie jest zasadne wprowadzenie ograniczeń odnośnie sprzedaży wody oraz soków w opakowaniach wykonanych z politereftalanu etylu.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Jarosław Pinkas

 

Interpelacja nr 7833[Czytaj]