Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , > Odpowiedź Ministra Energii na interpelację w sprawie nowych bloków Elektrowni Siersza w Trzebini

Odpowiedź Ministra Energii na interpelację w sprawie nowych bloków Elektrowni Siersza w Trzebini

SONY DSC

16 kwietnia 2018 roku posłowie Kukiz’15, Agnieszka Ścigaj i Józef Brynkus wystosowali interpelację do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w sprawie projektu budowy spalarni śmieci jako elementu elektrowni.

Do dnia 17 maja 2018 roku odpowiedzi na interpelację udzielił w imieniu Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego podsekretarz stanu Tadeusz Skobel.
Na pytanie posłów Agnieszki Ścigaj i Józefa Brynkusa
– Czy inwestycja, która ma być zrealizowana przez TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie w Elektrowni Siersza została skonkretyzowana jako spalarnia odpadów czy jako elektrownia, podsekretarz stanu odpowiedział, iż w przypadku decyzji o realizacji tej inwestycji, TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini zgodnie z przepisami będzie klasyfikowana jako instalacja do spalania paliw wysokoenergetycznych, czyli jako elektrownia. W instalacji możliwe będzie jednak prowadzenie procesu odzysku odpadów, jako tzw. współspalania w celu wytwarzania energii. Natomiast zgodnie z definicją, zadaniem instalacji spalarni nie jest wytwarzanie energii, ale termiczne przekształcenie odpadów. Zatem zdaniem TAURON Polska Energia S.A. i Ministerstwa nie będzie to spalarnia.
Jeśli chodzi o sposób, w jaki ministerstwo zamierza zabezpieczyć zdrowie i życie mieszkańców przy ewentualnym założeniu, że inwestycja zostanie zrealizowana jako spalarnia, minister Skobel odpowiedział, iż będą spełnione wszystkie restrykcyjne warunki i wymagania dla procesu współspalania, oraz dotrzymywane będą dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Elektrownia będzie również wyposażona we wszelkie wymagane instalacje i urządzenia gospodarki przyjmowania i magazynowania paliw alternatywnych, oczyszczania spalin, systemy kontroli, sterowania i monitorowania procesów technologicznych, a także w instalacje zagospodarowania substancji powstałych w wyniku spalania i oczyszczania spalin.
Z kolei jeśli chodzi o dysponowanie analizami środowiska w kontekście terenów sąsiadujących z Elektrownią Siersza minister wyjaśnił, że zawarte są one w „Raporcie oddziaływania na środowisko” stanowiącym obligatoryjny załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Minister odniósł się również do sprawy propozycji alternatywnego miejsca lokalizacji wspomnianej inwestycji, informując, że inwestycja ma na celu wykorzystanie istniejącej infrastruktury i już zagospodarowanego terenu, dlatego wszystkie rozpatrywane warianty zamykały się w obrębie Elektrowni.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację:

Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Agnieszki Ścigaj oraz Pana Posła Józefa Brynkusa z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr K8INT21658, w sprawie inwestycji, którą zamierza uruchomić TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie w Elektrowni Siersza, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Energii wystąpiło do Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Z wyjaśnień przedłożonych resortowi energii wynika, iż Spółka TAURON Wytwarzanie S.A., należąca do Grupy TAURON, posiada w swoim Oddziale Elektrownia Siersza, 4 bloki energetyczne o sumarycznej mocy osiągalnej 557 MWe. Są to:
blok nr 1 – 153 MWe: kocioł fluidalny OFZ 425 oraz turbina CK 145; oddany do eksploatacji w 2001 r.,
blok nr 2 – 153 MWe: kocioł fluidalny OFZ 425 oraz Turbinę CK 145; oddany do eksploatacji w 2002 r.,
blok nr 3 – 123 MWe: kocioł pyłowy OP380 oraz turbina TK120; oddany do eksploatacji w 1969 r.,
blok nr 6 – 128 MWe: kocioł pyłowy OP380 oraz turbina TK120. oddany do eksploatacji w 1970 r.
Bloki nr 1 i nr 2 są relatywnie nowoczesnymi jednostkami wytwórczymi o szacowanej technicznej możliwości ich eksploatacji do 2041 r. dla bloku nr 1 i 2042 r. dla bloku nr 2. Bloki nr 3 i nr 6 pracują w tzw. derogacji i Interwencyjnej Rezerwie Zimnej (IRZ). Derogacja umożliwia pracę z dotychczasowymi standardami emisyjnymi od 1 stycznia 2016 r. przez 17 500 h, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Przewidywany czas wyczerpania godzin derogacyjnych przypada na wrzesień 2019 r.
Obecnie w Grupie TAURON prowadzone są prace analityczne w celu przygotowania programu rozwiązań dla jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie S.A., w tym dla jednostek zlokalizowanych w Elektrowni Siersza. Wyniki analiz posłużą określeniu 2 / 3 przeznaczenia poszczególnych jednostek wytwórczych i sposobu ich dalszego funkcjonowania, w szczególności w obliczu wprowadzanych regulacji zaostrzających normy emisyjne zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, tzw. konkluzje BAT obowiązujące od 2021 roku oraz wdrażanej ustawy dotyczącej tworzonego rynku mocy.
W przypadku decyzji o realizacji inwestycji, TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini nadal będzie klasyfikowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości jako instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW w celu wytwarzania energii i paliw, czyli będzie nadal pełniła funkcję elektrowni.
Różnica po realizacji potencjalnej inwestycji polegać będzie na tym, że w instalacji możliwe będzie prowadzenie procesu odzysku odpadów w procesie tzw. współspalania w celu wytwarzania energii. W przedmiotowym projekcie odzysk energii w procesie termicznego przekształcania odpadów ma na celu dywersyfikację paliw dla elektrowni oraz poprawę jej rentowności.
Spalarnia zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o odpadach to instalacja, w której spalanie lub współspalanie odpadów odbywa się w taki sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie odpadów.
Powyższe rozróżnienie wynika z faktu, iż przepisy prawa dotyczące odpadów mają na celu wspieranie w możliwie największym stopniu, proces odzysku odpadów, a w szczególności wykorzystywanie ich jako źródła energii.
Z informacji przedłożonych przez TAURON Polska Energia S.A. wynika, iż Inwestycja nie jest klasyfikowana jako spalarnia odpadów.
Minister właściwy do spraw środowiska wydając przepisy szczegółowe definiuje wymagania stawiane instalacjom, w których możliwe jest prowadzenie procesu odzysku energii z odpadów. Inwestor nie posiada dowolności w tym zakresie.
W związku z powyższym instalacja współspalania wraz z paliwem podstawowym, jakim jest węgiel tzw. paliw alternatywnych (odpowiednie wyselekcjonowanych grup odpadów) w celu odpowiedniego zabezpieczenia zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz standardów ochrony środowiska będzie wyposażona w wymagane instalacje i urządzenia gospodarki przyjmowania i magazynowania paliw alternatywnych, oczyszczania spalin, systemy kontroli, sterowania i monitorowania procesów technologicznych, a także w instalacje zagospodarowania substancji powstałych w wyniku spalania i oczyszczania spalin (załadunek i transport odpadów paleniskowych będzie odbywał się w sposób zabezpieczony przed pyleniem i będzie realizowany przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne uprawnienia do ich transportu). Spełnione będą wszystkie restrykcyjne 3 / 3 warunki i wymagania dla procesu współspalania wynikające z przepisów szczegółowych ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony środowiska oraz dotrzymywane będą dopuszczalne wartości emisji do powietrza i standardy jakości środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i przyszłościowymi wymaganiami „konkluzji BAT”.
Przeprowadzone na potrzeby „Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu dla założonych maksymalnych wartości emisji wykazały, że nie spowodują one przekroczeń wartości dopuszczalnych tych substancji w powietrzu, w żadnym punkcie sąsiadujących terenów.
Kwestie środowiskowe w kontekście terenów sąsiadujących z TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza zawarte są w „Raporcie oddziaływania na środowisko” stanowiącym obligatoryjny załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Zakres tego dokumentu jak i procedura jego opiniowania wynika szczegółowo z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
Genezą projektu było rozważenie możliwych scenariuszy poprawy rentowności istniejącego majątku Grupy TAURON w świetle przyszłościowych wymagań prawnych w poszczególnych elektrowniach, co ściśle związane jest z utrzymaniem pozycji stabilnego pracodawcy w regionie.
Rozważany scenariusz będący przedmiotem interpelacji, dotyczy istniejących kotłów w Elektrowni Siersza, stąd analizy odnosiły się do lokalizacji w obrębie istniejącego terenu elektrowni. Inwestycja ma na celu wykorzystanie istniejącej infrastruktury i już zagospodarowanego terenu, dlatego wszystkie warianty dla Elektrowni zamykały się w jej obrębie.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Energii
Tadeusz Skobel
podsekretarz stanu

Opracowała: Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa