Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , > Ministerstwo zadowolone, Wody Polskie pracują, winni są inni…

Ministerstwo zadowolone, Wody Polskie pracują, winni są inni…

Po otrzymaniu informacji o zaproponowanych gminom Mucharz i Stryszów przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie niekorzystnych dla gmin umowach użyczenia gruntów wokół Zbiornika Wodnego Świnna Poręba poseł dr. hab. Józef Brynkus (Kukiz’15) wystosował w tej sprawie interpelację do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Interpelacja otrzymała sejmowy numer 23998.

7. sierpnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa udzieliła odpowiedzi na zadane przez posła pytania. Wiceminister z gracją wytrawnej slalomistki, wężowym ruchem prześlizgnęła się pomiędzy trudnymi pytaniami posła udzielając odpowiedzi ogólnikowych i przedstawiając działania podległych sobie organów jako idealne. Jak z odpowiedzi wynika wszystkie trudności, kłopoty i opóźnienia w pracach wokół Zbiornika Wodnego Świnna Poręba zawinione zostały przez inne organy, instytucje i zbiegi okoliczności.

Zdaniem odpowiadającej wiceminister wszystkie działania PGW Wód Polskich i RZGW w Krakowie są prawidłowe i zmierzają do właściwego wykorzystania nieruchomości wokół zbiornika „z uwzględnieniem interesu Wód Polskich”.

Odpowiedzialnością za niezawarcie umów pani wiceminister obciążyła gminy, pisząc że „żadna z gmin nie przystąpiła do negocjacji zapisów umów użyczenia, żadna też nie zajęła oficjalnego stanowiska na piśmie, w którym przedstawiłaby swoje zastrzeżenia i uwagi do przesłanych projektów umów”. Jak z tego wynika gminy są same sobie winne, bo nie chcą negocjować niekorzystnych warunków zaproponowanych przez PGW Wody Polskie i RZGW w Krakowie.

Wyjaśniając problem opóźnień w uruchomieniu elektrowni w zaporze zbiornika pani minister stwierdziła, że „czynności rozruchowe podjęto niezwłocznie po rozpoczęciu pierwszego napełnienia zbiornika w 2017r.”, a elektrowni nie uruchomiono z powodu braku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej oraz niezakończonego procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. W międzyczasie zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji zdezaktualizowało się i PGW Wody Polskie wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o aktualizację, po czym planuje wziąć udział w aukcji gdy zostanie ogłoszona. Można z tego wnioskować, że przeciwko rozruchowi elektrowni sprzysięgły się wszystkie możliwe przeciwności, a po stronie RZGW nie ma żadnej winy.

Odpowiadając na pytanie dotyczące gospodarowania nieruchomościami wokół zbiornika Świnna Poręba przez PGW Wody Polskie i RZGW, wiceminister zaprzeczyła jakoby jakiekolwiek nieruchomości zostały zbyte. Zawierano jedynie umowy dzierżawy, które w ubiegłych latach wygasły. Udostępnienie nieruchomości przez Wody Polskie może obecnie nastąpić jedynie w drodze przetargu. RGZW w Krakowie nie zawarł żadnej umowy dzierżawy i wstrzymuje się z rozpatrzeniem wszelkich wniosków do czasu opracowania procedur przez Wody Polskie.

Pytanie dotyczące bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika okazało się wyraźnie kłopotliwe dla ministerstwa. Ostatecznie okazało się, że PGW Wody Polskie i krakowski RZGW we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym przygotowują analizę zagrożeń – identyfikację miejsc występujących zagrożeń, uświadamianie o zagrożeniach i prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Dla uzasadnienia mało dynamicznych działań w tym zakresie pani wiceminister przytoczyła obszerny fragment ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, z którego wynika że za zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialni są właściwi miejscowo wójtowie. W ten sposób PGW Wody Polskie i RZGW przysłowiowo „umyły ręce” w sprawie bezpieczeństwa użytkowników zbiornika.

Minister potwierdziła, że kończy się administracyjna procedura nadania zbiornikowi w Świnnej Porębie nazwy Jezioro Mucharskie.

 

Pełna treść interpelacji:

 

Interpelacja nr 23998

do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

w sprawie działań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczących Zbiornika Wodnego Świnna Poręba i Jeziora Mucharskiego

Zgłaszający: Józef Brynkus

Data wpływu: 15-07-2018

Wadowice, dnia 15 lipca 2018 r.

PGW Wody Polskie – RZGW w Krakowie przesłał do gmin Mucharz i Stryszów umowy użyczenia terenów położonych wokół zbiornika wodnego na Skawie w Świnnej Porębie. Małgorzata Sikora, dyrektor RZGW w Krakowie, z upoważnienia Zarządu PGW Wody Polskie zaproponowała w nich warunki, które dla gmin muszą być nie do przyjęcia.

M.in. w ustępie 1 paragrafu 4 zapisano, że biorący w użyczenie, czyli gmina, „zobowiązuje się do niedochodzenia przez wójta Gminy (Gminę) wszelkich zobowiązań podatkowych ze wszystkich nieruchomości Użyczającego [czyli Wód Polskich] położonych na obszarze Gminy za lata 2012-2018 względem Użyczającego”. W kolejnym ustępie 2 zapisano „Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zwolnienia Użyczającego z obowiązku zapłaty całości podatku tj. leśnego, rolnego oraz od nieruchomości Użyczającego, położonych na obszarze Gminy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy”.

Jak widać, PGW Wody Polskie nie tylko zaproponowały umowę krzywdzącą gminy, ale także obowiązywanie prawa wstecz – skoro gminy mają nie dochodzić zaległości podatkowych za poprzedzające zawarcie umowy sześć lat – oraz założyły systematyczne bezterminowe zubażanie gmin, nawet dożywotnio, gdyby umowa miała obowiązywać już na stałe.

W ustępie 3 tegoż paragrafu 4 zapisano zagrożenie „sankcjami”, mocą których w przypadku niewywiązywania się gmin z ustaleń zawartych w ustępach 1 i 2 umowa użyczenia „przekształca się w umowę dzierżawy gruntu”. W ślad za tym przekształceniem miałoby pójść naliczenie czynszów według stawek rynkowych dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, z doliczeniem wszelkich podatków i innych ciężarów publicznoprawnych powiększonych o VAT. Zgodnie z ust. 5 przekształcenie umowy „nie wymaga zmiany niniejszej umowy, lecz tylko poinformowania”.

Takich „kwiatków prawnych”, a raczej bubli w przesłanym gminom projekcie jest więcej. Niewątpliwie Wody Polskie uznały się w tym przypadku za dawcę prawa dla gmin i podyktowały im warunki nie do przyjęcia. Swoje należności czy przywileje zabezpieczyły nawet ponad granice prawa. Gminom przypadły w udziale jedynie zobowiązania – w dodatku obwarowane potencjalnymi sankcjami. Wójt, który odważyłby się na podpisanie tak niekorzystnej dla gminy umowy, musiałby się liczyć nie tyle z nieuzyskaniem absolutorium, ale z zajęciem miejsca na ławie oskarżonych. Prawdopodobnie prawnicy i zarządcy Wód Polskich uznali, że w Rzeczypospolitej Polskiej jako państwie prawa wszyscy są wobec niego równi, ale oni równiejsi.

Spotkałem się z panią dyrektor M. Sikorą 11 lipca 2018 r. w siedzibie PGW Wody Polskie w Krakowie. W rozmowie uczestniczył też jeden z prawników PGW WP. Z rozmowy wyniosłem wrażenie, że nie panuje ona nad swoimi podwładnymi. Dowodem na to jest choćby jej stwierdzenie, że w projekcie umowy jest mowa o terenach użyczanych, a nie całości zasobów (nieruchomości itd.) użyczającego (PGW WP). Poprosiłem więc o przedstawienie umowy użyczenia i wówczas okazało się, że to ja mam rację.

Na pytanie, jakiego rodzaju zobowiązania wobec gmin ma PGW Wody Polskie (RZGW), prawnik i pani dyrektor stwierdzili, że żadnych, gdyż zobowiązania podatkowe są spłacane na bieżąco, a roszczenia podatkowe gmin są i zawyżone i nieuzasadnione. W rzeczywistości Stryszów żąda ok. 2 mln zaległych podatków, a Mucharz aż 12 mln zł – obie te gminy tylko za lata 2012-2017. Tu rodzi się pytanie, czy zaległości podatkowe – teraz już niemożliwe do odzyskania ze względu na prawo skarbowe – nie są w rzeczywistości wyższe, a RZGW przez lata uszczuplała dochody gmin, płacąc im podatek po zaniżonej stawce.

Zapis o zrzeczeniu się pretensji do zaległości podatkowych, którego akceptację chce wymusić na gminach PGW Wody Polskie, świadczy o tym, iż są uzasadnione podstawy do przyjęcia, że wyliczone przez Mucharz i Stryszów zaległe należności podatkowe gminom się po prostu należą. Co zaś się tyczy przyszłych podatków, to po prostu Wody Polskie chcą gminy oskubać z dochodów podatkowych.

Gminom bardziej opłacałoby się odkupić od Skarbu Państwa te tereny lub je dzierżawić (jeden z inwestorów wystawił na sprzedaż działkę – ponad 1 ha za cenę 3 mln zł) niż zrezygnować z podatku od wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu PGW WP. Stryszów liczy, że z tych nieruchomości będzie pozyskiwał podatku ok. 300-400 tys. zł, a Mucharz aż 2 mln zł. Wszystko to rocznie. Przypomnimy, że na terenie gminy Mucharz jest elektrownia wodna, która niebawem będzie działać.

A poza tym, gdyby doszło do takiej sytuacji, że PGW WP przenoszą własność swoją, albo dzierżawią innemu podmiotowi, sprzedają ją – to mogą to uczynić z prawami nabytymi, czyli z tym zwolnieniem od podatku. To dopiero byłby szwindel. W czyim więc interesie działają PGW WP w Krakowie? Na pewno nie w interesie publicznym ani w interesie Skarbu Państwa. Podejrzewam, że Pani Dyrektor jest manipulowana przez podwładnych jeszcze pracujących w PGW WP od czasów RZGW.

Przypominam, że tereny te, które chcą pozyskać Stryszów i Mucharz, będą wykorzystane na cele publiczne. Nieudostępnienie ich gminom może spowodować, że całość terenów wokół Jeziora Mucharskiego stanie się terenem prywatnym. Chyba PGW WP w Krakowie nie chodzi o to??

W zasobach PGW WP są tereny wokół zbiornika, które ten podmiot może udostępnić. Fakt, że jeszcze tego nie uczynił, dowodzi, iż trzeba się dokładnie przyjrzeć, w jakim trybie będzie się to dokonywało. Należy się też przyjrzeć temu, czy i w jakim trybie, i na jakich warunkach PGW WP pozbyło się części nieruchomości w okresie, gdy terenem tym dysponowało RZGW.

Zbiornik był już co najmniej dwa razy z wielką pompą „otwierany”, raz przez przedstawicieli koalicji PO-PSL, później przez premier Beatę Szydło. Tymczasem nadal wiele spraw dotyczących samego jeziora, infrastruktury wokół niego i terenów przyległych nie jest rozwiązanych.

Dlatego pytam Pana Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

– Czy Ministerstwo GMiŻŚ zna i popiera szkodliwą politykę prowadzoną przeciwko samorządom chcącym zagospodarować część terenów wokół Zbiornika Wodnego Świnna Poręba?

– Czy nadużywanie prawa oraz próby wymuszenia jego łamania poprzez podpisanie niekorzystnych umów na szkodę gmin są popierane przez MGMiŻŚ?

– Kiedy wreszcie sytuacja prawna Zbiornika Wodnego Świnna Poręba oraz terenów wokół niego zostanie całkowicie unormowana?

– Czy PGW Wody Polskie, torpedując starania gmin o użyczenie im terenów wokół zbiornika, nie działają na rzecz innych podmiotów (prywatnych, korporacyjnych, biznesowych, mafijnych) zainteresowanych uzyskaniem prawa do dysponowania tymi terenami?

– Kiedy ostatecznie zostanie uruchomiona elektrownia w zaporze zbiornika?

– Czy PGW Wody Polskie i RZGW w Krakowie jako dysponent nieruchomości wokół Zbiornika Świnna Poręba w ciągu minionych 30 lat sprzedały, wydzierżawiły, wynajęły, względnie przekazały na jakichkolwiek zasadach i komukolwiek, jakiekolwiek nieruchomości na terenach przyległych do zbiornika względnie prawa do nich? Z jakich przyczyn do tego doszło? Jaka jest z tych działań korzyść społeczna oraz dla Skarbu Państwa? Czy ministerstwo akceptuje ten stan, względnie czy będzie dążyło do odzyskania tych nieruchomości?

– Ponieważ mimo formalnego zakazu korzystania ze zbiornika jest on realnie użytkowany, jak wygląda sprawa bezpieczeństwa osób z niego korzystających – wodniaków, kajakarzy, turystów? Czy została sformalizowana umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym – z jakim oddziałem i gdzie są ratownicy odpowiedzialni za sytuację na jeziorze?

– Ponieważ w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim procedowana jest nazwa fizjograficzna Jezioro Mucharskie, dlaczego nadal PGW Wody Polskie posługują się nazwą Zbiornik Wodny Świnna Poręba?

 

Odpowiedź na powyższą interpelację:

 

Odpowiedź na interpelację nr 23998

w sprawie działań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczących Zbiornika Wodnego Świnna Poręba i Jeziora Mucharskiego

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa

Warszawa, 07-08-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 23998 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa, z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie działań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczących Zbiornika Wodnego Świnna Poręba i Jeziora Mucharskiego, przedkładam niniejszym stosowne informacje.

W oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2018 roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), które stanowi państwową osobę prawną w rozumieniu przepisów ustawy w z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). W aktualnie obowiązującym porządku prawnym, system finansowania Wód Polskich w sposób znaczący odbiega od zasad finansowania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zniesionych na mocy przepisów ww. ustawy – Prawo wodne. W związku z powyższym, nieruchomości Skarbu Państwa, którymi dysponują Wody Polskie, stanowią jeden z kluczowych elementów gospodarki finansowej Wód Polskich, tym samym dysponowanie rzeczonymi nieruchomościami powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zapewnić właściwe wykorzystanie ich potencjału z uwzględnieniem interesu Wód Polskich.

Ponadto, uprzejmie informuję, że w dniu 4 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie z udziałem Wójtów Gminy Mucharz i Stryszów w sprawie propozycji zapisów projektów umów użyczenia części działek nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba. Do dnia dzisiejszego żadna z Gmin nie przystąpiła do negocjacji zapisów umów użyczenia, żadna też nie zajęła oficjalnego stanowiska na piśmie, w którym przedstawiłaby swoje zastrzeżenia i uwagi do przesłanych projektów umów. Zgoda na oddanie wyżej wymienionych nieruchomości w użyczenie Gminie Mucharz i Gminie Stryszów będzie możliwa po uzupełnieniu wniosku o zaakceptowane przez strony projekty umów użyczenia.

Odnosząc się do pytania dot. uruchomienia elektrowni w zaporze zbiornika informuję, że czynności rozruchowe podjęto niezwłocznie po rozpoczęciu pierwszego napełniania zbiornika w 2017 r., zaś w dniu 7 września 2017 roku, Urząd Regulacji Energetyki na wniosek RZGW w Krakowie, wydał zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej.

Jednak w 2017 roku aukcje na sprzedaż energii elektrycznej dla koszyka aukcyjnego, w którym mogłaby wziąć udział elektrownia wodna Świnna Poręba nie odbyły się, jak również nie zostały zakończone prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Tym samym brak było możliwości zakończenia czynności rozruchowych, skutkujących pierwszym wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci.

W dniu 29 czerwca 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276). W związku z powyższym w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2018 w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji, Prezes Urzędu poinformował między innymi o konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji.

Mając powyższe na uwadze, PGW Wody Polskie wystąpiło do URE z wnioskiem o aktualizację tego zaświadczenia. Po jego uzyskaniu oraz ogłoszeniu terminu aukcji PGW WP RZGW w Krakowie planuje wziąć w niej udział, a następnie na podstawie zawartego aneksu z Generalnym Wykonawcą zbiornika, przystąpić do dokończenia czynności rozruchowych, co będzie wiązać się z pierwszym wprowadzeniem energii elektrycznej (sprzedażą tej energii) do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

Odpowiadając na pytanie dot. przeniesienia własności gruntów wokół zbiornika informuję, że RZGW w Krakowie jako jednostka budżetowa Skarbu Państwa, nie posiadała uprawnień do zbywania nieruchomości Skarbu Państwa w drodze cywilno-prawnej, w związku z czym nie prowadziła sprzedaży gruntów. Na podstawie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. poz. 741 z późn. zm.) zawierane były umowy dzierżawy i związane były przede wszystkim ze stopniową likwidacją/wygaszaniem prowadzonej na gruncie działalności, po wykupie gruntu na cele związane z realizacją zbiornika. Umowy te wygasły w ubiegłych latach, a dokumentacja została zarchiwizowana.

W ramach prowadzonej inwestycji budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba, za pośrednictwem Starosty Wadowickiego reprezentującego Skarb Państwa, były przekazywane właściwym użytkownikom (gminom), grunty wraz z wykonanymi obiektami, w tym drogi, koleje, szkoły, oczyszczalnie ścieków itp.
W obecnym stanie prawnym udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa, w odniesieniu do których prawa właścicielskie Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie, zgodnie z art. 265 ust. 1, w związku z art. 264 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), może nastąpić w drodze przetargu (z wyłączeniem dyspozycji określonych w art. 265 ust. 7 w/w ustawy).

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie nie zawarł dotychczas żadnej umowy dzierżawy terenu wykupionego w ramach budowy Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie. Strony wnioskujące o dzierżawę gruntów, informowane są na bieżąco, że RZGW wstrzymują się z rozpatrzeniem wniosków do czasu opracowania procedur i wytycznych dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez centralę Wód Polskich oraz opublikowania rozporządzeń wykonawczych do art. 266 w związku z art. 265 ww. ustawy Prawo wodne, określających sposób i zasady przeprowadzania przetargów na udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika informuję, że PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1240 z późn. zm.), we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz działającym na terenie województwa małopolskiego Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, tj. podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego w rozumieniu art. 12 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, przygotowuje analizę zagrożeń dla zbiornika w Świnnej Porębie. Analiza zagrożeń będzie obejmować identyfikację miejsc, w których występują zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji i w jej efekcie zostaną podjęte działania polegające między innymi na oznakowaniu miejsc niebezpiecznych i objęciu ich nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami ratownictwa wodnego (w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli), uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych oraz prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, itp. Wdrożenie analizy zagrożeń pozwoli na wprowadzenie regulaminu zbiornika Świnna Poręba i stworzy prawne warunki dla działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz dla funkcjonowania ratownictwa wodnego wykonywanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe lub inne podmioty posiadające zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport i rekreację na obszarach wodnych są:

1) dyrektor parku narodowego lub krajobrazowego – na terenie parku narodowego lub krajobrazowego;

2) podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) prowadzący działalność w zakresie sportu lub rekreacji – na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu i rekreacji;

3) właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) – na pozostałym obszarze wodnym, do którego należą:

  • wody śródlądowe – wszystkie wody z wyjątkiem morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych (należą tu m.in. rzeki, kanały, źródła, jeziora, sztuczne i naturalne zbiorniki wodne),
  • wody przybrzeżne – (…).

W związku z powyższym, Wójt, jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo turystów, wodniaków, kajakarzy na zbiorniku, powinien wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby w drodze decyzji administracyjnej, udzielił zgody na wykonywanie usług ratownictwa wodnego przez wskazaną jednostkę ratownictwa wodnego.

Odnosząc się do ostatniego pytania informuję, że tryb nadawania nazw urzędowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 1612 z późn. zm.), według której zgodnie z art. 8 ust. 1 urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Zgodnie z kompetencją nazwę nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody. Natomiast ustalaniem i zmianami nazw miejscowości oraz nazw wszelkiego rodzaju obiektów fizjograficznych (góry, doliny, rzeki, jeziora, kanały, szczyty, przełęcze, wyżyny, niziny itd.) na obszarze Polski zajmuje się Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych – organ opiniodawczy i doradczy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i MSWiA, wniosek taki został zaopiniowany pozytywnie przez służby Wojewody i 6 lipca 2018 r. został przekazany, zgodnie z obowiązującą procedurą, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby Ministra procedują wniosek i kolejnym krokiem będzie uzyskanie opinii Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, której najbliższe posiedzenia zaplanowane jest we wrześniu 2018 roku.

 

Opracowali Sylwia Michalec i Michał Siwiec-Cielebon, pracownicy Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa