Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , > Kukiz’15 zagłosuje za przyjęciem ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Kukiz’15 zagłosuje za przyjęciem ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu poseł dr hab. Józef Brynkus przedstawił stanowisko klubu Kukiz’15 do projektu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości – druki sejmowe nr 2555 i 2605.

Pełna treść wystąpienia.

Stanowisko klubu Kukiz’15 do projektu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości – druki sejmowe nr 2555 i 2605.

Celowość ustanowienia Medalu nie budzi wątpliwości. Tak ważna rocznica powinna zostać upamiętniona także poprzez pamiątkowe odznaczenie, a taki właśnie charakter ma mieć ustanawiany Medal. Uzasadnienie w bardzo czytelny i prawie wzorcowy sposób omawia ideę oraz przekaz emocjonalny ustanawianego odznaczenia.

W preambule ustawy słusznie wskazano, że mają nim być honorowani obywatele Rzeczypospolitej, którzy przyczynili się do odzyskania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Szerszy, liczny katalog osób mających szanse na otrzymanie tego odznaczenia zawarty został w art. 2. pkcie 2. projektowanej ustawy. Jednakże skomplikowane losy Polski w drugiej połowie XX wieku powodują, że ten zapis preambuły, a tym bardziej zapisy zawarte w pkcie 2. artykułu 2., powinny zostać jednoznacznie obwarowane dodatkowym zastrzeżeniem, że Medal nadawany będzie osobom, które

„nigdy nie sprzeniewierzyły się idei wolnej, suwerennej i niepodległej Polski”.

Zapis taki powinien znaleźć się jako zdanie końcowe art. 1., które wtedy kończyłby wyraźny i jednoznaczny akcent

„…jako dowód wdzięczności i wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu i nigdy nie sprzeniewierzyły się idei wolnej, suwerennej i niepodległej Polski.”

Brak takiego zapisu spowoduje, że mający uprawnienie do wnioskowania o nadanie Medalu, nie mając żadnych mechanizmów weryfikacji, wpiszą na listy pretendentów do – tak istotnego z punktu widzenia polityki historycznej i odznaczeniowej państwa – wyróżnienia, osoby które w jakiejś dziedzinie mają niewątpliwe zasługi, ale być może nie zawsze lojalne pozostawały wobec polskich dążeń i działań niepodległościowych.

Być może Prezydent RP, jako nadający odznaczenie, skorzysta w rozporządzeniu wykonawczym, o którym mowa art. 6. projektu ustawy, z procedur wypracowanych przy nadawaniu Krzyża Wolności i Solidarności czy odznaki Działacza Opozycji Antykomunistycznej i/lub Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych. Jednak zastrzeżenie takie powinno znaleźć się w zapisie ustawy, by uniknąć prób uzyskania tego pamiątkowego, ale jakże zaszczytnego wyróżnienia przez osoby go niegodne.

Ponadto w art. 2. pkcie 2. zapis podpunktu 1) powinien brzmieć jednoznacznie:

„pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej w niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej

bowiem z wymienionego po podpunktach katalogu możliwych zasług uzasadniających wyróżnienie, można dowolnie wybrać takie, które pozwolą na wnioskowanie o odznaczenie dla osób pełniących służbę publiczną w latach i na rzecz PRL. Takich niejednoznaczności należy uniknąć.

Także ze względu na wymienione w podpunktach 3) i 4) jako uprawniające do odznaczenia zasługi w aktywnej działalności zawodowej i społecznej oraz twórczości naukowej, literackiej i artystycznej, wspomniane obwarowanie wydaje się konieczne, gdyż wielu ludzi społecznie aktywnych i zawodowo zasłużonych, a także twórców kultury, nie uniknęło w czasach Polski Ludowej uwikłania w rozmaite formy współpracy z reżimem komunistycznym.

Z tych samych względów prawa do otrzymania odznaczenia nie powinni mieć członkowie byłej partii komunistycznej, którzy nie zaprzestali w niej działalności przed jej rozwiązaniem. Nadanie im Medalu byłoby zaprzeczeniem idei samego odznaczenia, a także idei dekomunizacji, a wreszcie podważałoby istotę prawnej regulacji propagowania systemu totalitarnego, gdyż nagradzani byliby jego pretorianie, realizatorzy i piewcy.

W tym kontekście należy przypomnieć – skoro idea ustanawianego obecnie Medalu nawiązuje tak wyraźnie do ustanowionego w 1928 roku Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości – że kryteriami jego otrzymania była nienaganna praca dla państwa i społeczeństwa w okresie pierwszego dziesięciolecia niepodległej Polski przynajmniej przez pięć lat, zaś zasługi dla zaborców sprzed 1918 r.  były odrzucane, a mogły także – jeżeli miały charakter antypolski czy antypaństwowy – dyskwalifikować kandydata do odznaczenia.

Jeżeli zatem wtedy kryterium była praca państwowa czy służba obywatelska przez co najmniej pięć lat, to obecnie analogicznie, owa nienaganna służba publiczna wpisana w podpunkcie 1) pktu 2. Art. 2. powinna także zostać określona miernikiem, co najmniej dziesięciu (10.), jeżeli nie piętnastu (15.) lat, bowiem w przyszłym roku obchodzić będziemy trzydziestolecie przemian, które doprowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Klub KUKIZ’15 zagłosuje za przyjęciem tej ustawy.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa