Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , > Kiedy nastąpi uruchomienie elektrowni na zaporze w Świnnej Porębie? -pyta w interpelacji poseł dr hab. Józef Brynkus

Kiedy nastąpi uruchomienie elektrowni na zaporze w Świnnej Porębie? -pyta w interpelacji poseł dr hab. Józef Brynkus

Do chwili obecnej elektrownia w zaporze nie została uruchomiona mimo, że kilkakrotnie i z pozytywnym efektem przeprowadzono próby. Tymczasem 12 grudnia 2017 roku skończyła się gwarancja na zamontowane w zaporze urządzenia do produkcji energii. Mimo zapewnienia przez inwestora zapory dodatkowego okresu trzyletniej rękojmi (do 2020 r.), obecnie każda naprawa urządzeń energetycznych obciążać będzie podatnika. Dopiero teraz następca dotychczasowego inwestora, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zamierza wystartować w przetargu ogłoszonym przez Urząd Regulacji Energetyki – jeżeli ten zostanie ogłoszony. Bo z kolei URE, a w ślad za nim nadzorujące ten urząd Ministerstwo Energii, brak decyzji o przetargu tłumaczą brakiem koniecznej nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

25 lutego 2018 roku poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15) wystosował interpelację do ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka w sprawie elektrowni wodnej na zaporze w Świnnej Porębie.

Odpowiedzi w imieniu ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udzieliła podsekretarz stanu Anna Moskwa, która uzasadniła niemożność uruchomienia elektrowni trudnościami z uzyskaniem właściwego piętrzenia wody w zbiorniku, co spowodowane było: zlodzeniem zbiornika, wysokim stanem wód, czy gwałtownym przyrostem stanu wód w wyniku ciągłych opadów deszczu w związku z czym docelową rzędną osiągnięto dopiero 16 listopada 2017 roku.

Na pytanie posła J. Brynkusa – Na jakim etapie są prace nad przygotowaniem przetargów na dostawę energii elektrycznej i nad ustawą o OZE, oraz w jakiej perspektywie czasowej problem ten zostanie rozwiązany z korzyścią dla producentów oraz konsumentów energii? – minister Energii Krzysztof Tchórzewski odpowiedział, że przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o OZE, który został skierowany do dalszych prac w parlamencie. W związku z tym, w zależności od tempa prac nad nowelizacją, ogłoszenia pierwszych aukcji na certyfikaty tzw. zielonej energii można oczekiwać na początku drugiego półrocza bieżącego roku.

Treść interpelacji:

Interpelacja nr 20141 do ministra energii, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie elektrowni wodnej na zaporze w Świnnej Porębie
Zgłaszający: Józef Brynkus

Szanowni Panowie Ministrowie!
Budowa Zbiornika Wodnego na Skawie w Świnnej Porębie zaplanowana przed niemal stu laty, trwa już lat prawie czterdzieści. W ostatnich latach dwukrotnie urządzano huczne otwarcie zapory, u schyłku rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz w obecnej kadencji, gdy władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość.
W rzeczywistości inwestycja nadal nie jest w pełni ukończona. Rodzi to problemy oraz kłopotliwe następstwa zarówno dla inwestora, jak też dla potencjalnych beneficjentów wykorzystujących efekty działania zapory. Równocześnie posłowie reprezentujący opcję rządzącą bez żenady przyznają, że o problemach tych dowiadują się z gazet, co dla wielu mieszkańców okręgu jest po prostu bulwersujące.

Ujawnionym ostatnio przykładem złych skutków przewlekania ukończenia wspomnianej inwestycji, a w efekcie wynikającej z tych opóźnień niegospodarności jest sprawa funkcjonowania, a raczej niefunkcjonowania elektrowni stanowiącej część infrastruktury zapory. Na budowę elektrowni wydano dotychczas kwotę 46,3 milionów złotych. Dwie spośród trzech turbin miały produkować energię dla celów użytkowych, trzecia służy do rozruchu systemu turbinowego. Zakładana moc produkcyjna elektrowni określona została na 14,8 kilowatogodzin (kWh), co umożliwiłoby zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną pobliskich Wadowic i kilku sąsiednich miejscowości. Dla wyprodukowania takiej ilości energii w konwencjonalnej elektrowni węglowej trzeba 9430 ton węgla. Stanowi to znaczne obciążenie dla środowiska. W oczywisty sposób zatem praca tej elektrowni może także wpłynąć na polepszenie jakości środowiska. Niestety na razie w przypadku zapory w Świnnej Porębie to tylko teoria.

Do chwili obecnej elektrownia w zaporze nie została uruchomiona mimo, że kilkakrotnie i z pozytywnym efektem przeprowadzono próby. Tymczasem 12 grudnia 2017 roku skończyła się gwarancja na zamontowane w zaporze urządzenia do produkcji energii. Mimo zapewnienia przez inwestora zapory dodatkowego okresu trzyletniej rękojmi (do 2020 r.), obecnie każda naprawa urządzeń energetycznych obciążać będzie podatnika. Dopiero teraz następca dotychczasowego inwestora, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zamierza wystartować w przetargu ogłoszonym przez Urząd Regulacji Energetyki – jeżeli ten zostanie ogłoszony. Bo z kolei URE, a w ślad za nim nadzorujące ten urząd Ministerstwo Energii, brak decyzji o przetargu tłumaczą brakiem koniecznej nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.
Proszę o odpowiedź Pana Ministra Środowiska, jakie były rzeczywiste przyczyny tak długiego zwlekania z uruchomieniem elektrowni i kto za to odpowiada, oraz kto i z jakiej puli środków pokryje

koszty ewentualnych napraw zainstalowanego sprzętu do produkcji energii?
Proszę także o odpowiedź czy ktokolwiek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie jest wynikiem zaniedbania lub urzędniczej beztroski po stronie inwestora?
Proszę o odpowiedź Pana Ministra Energii, na jakim etapie są prace nad przygotowaniem przetargów na dostawę energii elektrycznej i nad ustawą o OZE, oraz w jakiej perspektywie czasowej problem ten zostanie rozwiązany z korzyścią dla producentów oraz konsumentów energii?

Poseł na Sejm RP
dr hab. Józef Brynkus

Odpowiedzi na powyższą interpelację:

Odpowiedź na interpelację nr 20141 w sprawie elektrowni wodnej na zaporze w Świnnej Porębie
Odpowiadający: podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 20141 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa, z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie elektrowni wodnej na zaporze w Świnnej Porębie, niniejszym przedkładam stosowne wyjaśnienia.

Rozpoczęcie rozruchu elektrowni związane było ściśle z uzyskaniem właściwego poziomu piętrzenia wody w zbiorniku, nie było więc możliwości przeprowadzenia jego przed 2017 rokiem.
Napełnianie zbiornika wodnego Świnna Poręba rozpoczęto 25 listopada 2016 r., jednak z uwagi na liczne trudności, docelową rzędną osiągnięto dopiero 16 listopada 2017 roku. W trakcie napełniania zbiornika, od stycznia do września, występowały następujące problemy: zlodzenie zbiornika, wysokie stany wód, czy gwałtowne przyrosty stanu wód spowodowane ciągłymi deszczami.
Ponadto, mając na uwadze wejście w życie nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. i powstanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zmianę sposobu finansowania przedmiotowej jednostki, kluczowe było zapewnienie zgodności z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (OZE), która określa m.in. zasady udziału wytwórców energii elektrycznej w przyszłych aukcjach.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, wprowadzenie energii do sieci przed wygraniem aukcji, wyklucza udział elektrowni w przyszłych aukcjach i pozbawia możliwości generowania znaczących przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w tym systemie, w stosunku do przychodów ze sprzedaży tej energii na wolnym runku.
W 2017 roku aukcje na sprzedaż energii elektrycznej dla EW Świnna Poręba nie odbyły się, jak również nie zakończone zostały prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o OZE. Nie zakończono czynności rozruchowych, skutkujących pierwszym wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci. Tym samym elektrownia w Świnnej Porębie nie została uruchomiona w pełnym zakresie.
Biorąc pod uwagę powyższe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł z głównym Wykonawcą ZW Świnna Poręba aneks, na podstawie którego Wykonawca zobowiązał się do dokończenia czynności rozruchowych w 2018 roku.

Odpowiedź na interpelację nr 20141 w sprawie elektrowni wodnej na zaporze w Świnnej Porębie
Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski Minister Energii

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację Pana Posła dr hab. Józefa Brynkusa z dnia 8 marca 2018 r. nr K8INT20141 w części skierowanej do Ministra Energii a dotyczącej prac nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9) proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
6 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii a następnie został on skierowany do dalszych prac w Parlamencie. Wzmiankowany projekt określa już maksymalne ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji oraz ceny referencyjne dla poszczególnych technologii OZE, co pozwoli w roku bieżącym przyspieszyć proces ogłaszania aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Według szacunków Ministerstwa Energii, w zależności o tempa prac na nowelizacją w Parlamencie, ogłoszenia pierwszych aukcji można oczekiwać na początku drugiego półrocza bieżącego roku.

Z poważaniem,
Krzysztof Tchórzewski
Minister

Fot. Robert Szkutnik/Jezioro Mucharskie

Opracowała: Sylwia Michalec
Pracownik Biura Poselskiego, asystent Posła dra hab. Józefa Brynkusa.