Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , > Interpelacja w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych na skutek suszy

Interpelacja w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych na skutek suszy

Posłowie Kukiz’15: dr Jarosław Sachajko, Maciej Masłowski, Paweł Szramka, Błażej Parda, Paweł Grabowski, Józef Brynkus wystąpili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z interpelacja w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych na skutek suszy.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszą interpelację kieruję ze względu na problem zgłaszany przez rolników z całej Polski poszkodowanych na skutek suszy w roku 2018, jak również w roku bieżącym. Rolnicy wskazują, że obecnie obowiązujący stan prawny doprowadza do podziału poszkodowanych na tych, którzy są uprawnieni do otrzymania różnych form pomocy, i na tych, którym wsparcie nie było udzielone w postaci wszystkich możliwych jego rodzajów. Zróżnicowanie w otrzymaniu pomocy dotyczy takich form wsparcia jak pomoc do hektara, umorzenie należności, dopłata do składki ubezpieczeniowej, czy dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

Rolnicy wskazują na istotny problem usychania roślin spowodowany falami upałów oraz brakiem opadów deszczu w roku bieżącym. Ponadto zaniepokojenie wzbudza także fakt, żeaktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 3 lipca 2019 r. wynosi 258 159 397,77 euro, co stanowi 87,24% wszystkich możliwych do rozdysponowania środków finansowych w tym wymiarze. Rolnicy wskazują również na trudności w uzyskaniu ulg w podatku rolnym jako formy wsparcia podyktowanego suszą w 2018 r. Farmerzy obawiają się, że w przypadku braku wystarczającej pomocy utracą płynność finansową i popadną w zadłużenie.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o informacje w następujących sprawach.

  1. W jakiej wysokości ministerstwo zabezpieczyło środki w budżecie dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty z powodu klęsk żywiołowych, suszy, nawałnic w roku bieżącym, oraz w jakiej wysokości planowany jest przyszłoroczny budżet w powyższym zakresie?
  2. Czy ministerstwo przewiduje inny rodzaj pomocy dla poszkodowanych (poza pomocą de minimis)?
  3. Proszę o wykaz gmin wraz z wyszczególnieniem liczby poszkodowanych rolników oraz uwzględnieniem areału danych upraw poszkodowanych przez suszę oraz nawałnice w roku ubiegłym zgodnie z protokołami prac komisji terenowych.
  4. Proszę o zestawienie tabelaryczne zawierające liczbę rolników, którzy skorzystali z form wsparcia na skutek suszy w 2018 r., rodzaj oraz wysokość wsparcia.
  5. Proszę o wykaz gmin, które udzieliły ulg w podatku rolnym w 2018 r. na skutek suszy, wraz z tabelarycznym wskazaniem liczby hektarów, liczby rolników, oraz kwoty tych ulg.

Odpowiedź na powyższą interpelację TUTAJ

Z wyrazami szacunku
dr Jarosław Sachajko
Maciej Masłowski
Paweł Szramka
Błażej Parda
Paweł Grabowski
dr hab. Józef Brynkus