Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , > Interpelacja w sprawie rozpatrywania skarg o jakich mowa w art. 15c Konwencji Nr 81 MOP

Interpelacja w sprawie rozpatrywania skarg o jakich mowa w art. 15c Konwencji Nr 81 MOP

Skierowałem interpelację poselską do Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozpatrywania skarg o jakich mowa w art. 15c Konwencji Nr 81 MOP.

Szanowna Pani Minister!
W pismach, mailach kierowanych ze strony różnych osób do właściwych instytucji państwowych kontrolujących przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy, czy też przestrzeganie prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wnioskodawcy podnoszą występowanie w zakładzie pracy różnego rodzaju nieprawidłowości takich jak np. niewłaściwy stan sanitarny pomieszczeń, niewłaściwa temperatura w pomieszczeniach, niewłaściwy stan techniczny maszyn, niewłaściwa wymiana powietrza, nieprawidłowości badań lekarskich lub szkoleń bhp, nieprawidłowości w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nieprawidłowości w zakresie rozwiązywania stosunku pracy, czy też urlopu wypoczynkowego, lub też nie wypłacenie wynagrodzenia za pracę. W rozumieniu art. 15c ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu pisma/maile sygnalizujące występowanie ww. nieprawidłowości w zakładzie to właśnie skargi skutkujące wszczęciem kontroli w zakładzie. Jednak to, czy informacja ta zostanie rozpatrzona jako skarga, czy też wniosek – w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego skutkować będzie innymi uprawnieniami dla skarżącego/wnioskodawcy oraz innymi obowiązkami dla organu rozpatrującego taką sprawę.

Zgodnie z postanowieniami art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego  „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”. Do rozpatrywania skarg znajdują zastosowanie przepisy art. 227- art. 240 ww. Kodeksu.

Zgodnie zaś z treścią art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” Do rozpatrywania wniosków znajdują zastosowanie przepisy art. 241 – art. 247 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, składanych do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych regulują postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy w opinii Pani Minister, do rozpatrywania skarg o jakich mowa w art. 15c ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, znajdują zastosowanie przywołane wyżej przepisy dotyczące skarg, czy też jak się raczej wydaje postanowienia dotyczące wniosków, w tym wniosków o kontrolę jakimi w rzeczywistości informacje te wydają się być?
  2. W jakim trybie/według jakich zasad, w opinii Pani Minister, winny być rozpatrywane sprawy (skargi w rozumieniu art. 15 c ww. Konwencji) wnoszone drogą elektroniczną (nie opatrzone podpisem elektronicznym), a także przekazywane zgodnie z właściwością z innych instytucji, czy wreszcie maile anonimowe (bez imienia i nazwiska wnoszącego)?
  3. Czy, w opinii Pani Minister, autorzy ww. skarg wniesionych drogą tradycyjną lub elektronicznie – skutkujące w efekcie wszczęciem kontroli w zakładzie, co do zasady winni podlegać uprzedniej weryfikacji dla wyeliminowania przypadków podszywania się pod inne osoby lub przeciwdziałania jednemu z oddziaływań nieuczciwej konkurencji?

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP