Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , > Posłowie Kukiz’15 pytają Minister Rafalską jak zapewnić odpowiednią jakość życia osobom niepełnosprawnym

Posłowie Kukiz’15 pytają Minister Rafalską jak zapewnić odpowiednią jakość życia osobom niepełnosprawnym

Czy o pomocy osobom niepełnosprawnym ma decydować ściśle wyznaczony czas składania wniosków?
W wielu punktach przyjmowania wniosków osoby niepełnosprawne informowane są, że przyznanie dofinansowania możliwe jest tylko w danym miesiącu (raz w roku) ze względu na ograniczone środki. W związku z czym osoba, która będzie potrzebowała pomocy w innym okresie pozostaje przez długi czas bez pomocy, bo przecież może ubiegać się o środki w wyznaczonym czasie dopiero następnego roku.

26 lutego br. posłowie Kukiz’15: Paweł Szramka, Wojciech Bakun, Józef Brynkus, Paweł Grabowski, Norbert Kaczmarczyk, Maciej Masłowski, Jarosław Sachajko i Paweł Skutecki wystosowali interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Interpelacja 19655
Tytuł:
Interpelacja w sprawie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych

Treść interpelacji:
Szanowna Pani Minister!
Do biur poselskich zgłaszają się osoby, które sygnalizują problem związany z dofinansowaniem zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.
W ramach programu ze środków PFRON osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie m. in. na pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu protezy kończyny, czy aparatów słuchowych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.
Z uzyskanych informacji – w wielu punktach przyjmowania wniosków osoby niepełnosprawne informowane są, że otrzymanie dofinansowania możliwe jest tylko w danym miesiącu (raz w roku) ze względu na ograniczone środki. W związku z czym osoba, która będzie potrzebowała pomocy w innym miesiącu pozostaje bez pomocy, może ewentualnie ubiegać się o środki w wyznaczonym czasie następnego roku.
W związku z powyższym:
– Pani Minister czy o pomocy osobom niepełnosprawnym ma decydować pora roku?
-Czy możliwe jest jakieś rozwiązanie które umożliwiałoby aby dofinansowanie było realizowane w chwili zaistnienia potrzeby?
– Czy Ministerstwo prowadzi prace związane z zmianą obecnego stanu rzeczy?
Uprzejmie prosimy o odniesienie się do problemu oraz odpowiedź na wskazane pytania.

Odpowiedzi na interpelację udzielił 16 marca 2018 roku udzielił
Sekretarz stanu (MRPiPS) Krzysztof Michałkiewicz:

Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 26 lutego br., znak: K8INT19655, interpelację Posła Pawła Szramki oraz grupy posłów w sprawie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Dofinansowanie wyrobów medycznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następuje w oparciu o przepisy art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze [(katalog tych przedmiotów i środków określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.)]
, przy czym realizowane jest ono ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia a środki PFRON mogą być wykorzystane jedynie na dofinansowanie dla tych osób niepełnosprawnych, które spełniają określone w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) kryterium dochodowe.
W myśl przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.) świadczeniobiorcom (w tym osobom niepełnosprawnym) przysługuje – finansowane ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia – zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie.
Szczegółowe zasady oraz wysokość dofinansowania zaopatrzenia uregulowane są w przepisach określonych w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych (…).
Jeśli cena wyrobu medycznego jest wyższa niż określony limit pokrywany z NFZ, różnicę płaci świadczeniobiorca. Na pokrycie tej różnicy świadczeniobiorca będący osobą niepełnosprawną, spełniający kryterium dochodowe określone w § 5 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (…), może otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON.
Ponadto, na podstawie ustawy o rehabilitacji (…) i rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (…), osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód obliczony zgodnie z przepisami rozporządzenia nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (…) osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie.
Warto zauważyć, że ww. pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON nie jest świadczeniem obligatoryjnym, uwarunkowana jest bowiem w dyspozycji jednostki udzielającej dofinansowania oraz liczbą złożonych wniosków.
Należy podkreślić, że zadania określone w art. 35a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) są zadaniami ustawowymi powiatu (miasta na prawach powiatu), które stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) wykonywane są przez powiat w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym rozpatrzenie wniosku i podjęcie rozstrzygnięcia o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy finansowej w ramach dofinansowania ze środków PFRON należy wyłącznie do władz powiatu (miasta na prawach powiatu). Należy również podkreślić, że to do organu realizującego zadanie ustawowe powiatu (powiatowego centrum pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy społecznej) należy przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie dokonanie indywidualnej oceny pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz jednostkowych potrzeb wnioskodawcy, na podstawie całokształtu okoliczności sprawy.
Ponadto pragnę poinformować, że osoby niepełnosprawne mogą również ubiegać się o różnego rodzaju wsparcie ze środków PFRON w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON „Aktywny Samorząd”.
Zarząd PFRON corocznie przyjmuje dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W dokumencie tym określa m.in. rodzaj wsparcia, jakie można uzyskać w danym roku oraz zasady ubiegania się o to wsparcie.
Zgodnie z powyższym dokumentem, obowiązującym w bieżącym roku, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc:
w ramach Modułu I:
– w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,
– w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
– w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.
w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (…).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Termin przyjmowania wniosków upływa, w przypadku Modułu I w dniu 30 sierpnia 2018 r., zaś w przypadku Modułu II do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018), oraz do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).
Wnioski są wydawane i rozpatrywane (w tym merytorycznie) przez samorząd powiatowy (jednostki organizacyjne: np. PCPR, MOPR).

Autor: Sylwia Michalec
Pracownik Biura Poselskiego, asystent Posła dra hab. Józefa Brynkusa.