Poseł Brynkus > Poseł > Praca w sejmie > , , , , , , , > Dlaczego Agencja w Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca niższe zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich?

Dlaczego Agencja w Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca niższe zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich?

Mieszkańcy niektórych województw otrzymują z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaliczki z tytułu tzw. dopłat bezpośrednich w wysokości niższej niż przewidziane w ustawie. Posłowie Ruchu Kukiz’15: dr hab. Józef Brynkus, Norbert Kaczmarczyk, dr Jarosław Sachajko, Maciej Masłowski, Paweł Skutecki i Paweł Szramka zapytali Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi co jest przyczyną wypłaty obniżonych zaliczek? Interpelacji nadano numer 28996.

Rolnicy uważają, że zaniżenie kwot wypłacanych zaliczek wynika z systemu obsługi poszczególnych gospodarstw przez pracowników ARiMR i opóźnień w terminowości przekazywania pieniędzy. Opóźnienia te powodują zubożenie lokalnych gospodarstw rolnych w niektórych regionach zagrażając ich płynności finansowej. Dlatego posłowie zapytali: jakie czynniki powodują obniżenie kwot zaliczek, czy Ministerstwo ma informację o tej sprawie i o skali nieprawidłowości związanych z wypłatą dopłat bezpośrednich oraz jak można pomóc dotkniętym taką sytuacją rolnikom?

 

Poniżej treść interpelacji

Zgłaszający: Maciej Masłowski, Paweł Skutecki, Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Norbert Kaczmarczyk, Józef Brynkus

Szanowny Panie Ministrze!

Do jednego z naszych biur poselskich zwróciła się mieszkanka podkarpackiej miejscowości, zajmująca się prowadzeniem działalności rolniczej. Złożyła ona wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie dopłat bezpośrednich za rok 2018. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312). Rolnikowi, który w 2018 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wypłaca się zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości iloczynu 70% stawki danej płatności bezpośredniej (…). Problem polega na tym, że zarówno wnioskodawczyni, jak i inni rolnicy prowadzący działalność w obszarze właściwości miejscowej danego biura powiatowego ARiMR, nie otrzymali zaliczek w wysokości 70%, lecz była ta kwota znacznie niższa.

Za przyczynę opisanej sytuacji, zainteresowane strony uznają obsługiwanie przez pracowników oddziału ARiMR dużych powierzchniowo gospodarstw jako ostatnich, z przekroczeniem ustawowych terminów na załatwienie sprawy. Poszczególne biura powiatowe są zobowiązane do wydania decyzji o dopłatach za dany rok do 28 lutego roku następnego. Termin ten jest nagminnie przekraczany przez biuro właściwe dla danej sprawy. Z danych zamieszczonych na stronie internetowej ARiMR wynika, że do 30 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników ok. 9,23 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy jest wypłaca rolnikom sukcesywnie od 3 grudnia do czerwca 2019 r. Z tych danych wynika, że dotychczas w całej Polsce rolnicy uzyskali zaliczki dopłat na poziomie ponad 62% zadeklarowanych beneficjentów dopłat bezpośrednich. Rolnicy z obszaru właściwości jednego z biur powiatowych, otrzymali według wnioskodawczyni zaliczki na poziomie kilkukrotnie niższym. Powyższa sytuacja prowadzi do zubożenia lokalnych gospodarstw rolnych, ponieważ zaliczki są ważną formą pomocy dla rolników, pozwalającą na utrzymanie płynności finansowej. Jest to szczególne wsparcie dla dużych gospodarstw, będących w dużym stopniu zależnymi od terminu i kwot wypłaty dopłat bezpośrednich.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie czynniki wpływają na wypłacanie niższych kwot zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich?
    2. Czy ministerstwo dysponuje informacjami o ilości podobnych nieprawidłowości związanych w wypłatą niższych kwot zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich?
    3. Jakie działania może podjąć wnioskodawczyni w zaistniałej sytuacji?

 

 

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa