Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Plagiat będzie plagiat poganiać, bo Ministerstwu nie zależy na jakości prac podyplomowych

Plagiat będzie plagiat poganiać, bo Ministerstwu nie zależy na jakości prac podyplomowych

Przedstawiona argumentacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest nie do przyjęcia. Dowodzi lekceważenia przez MNiSzW dyplomów uzyskiwanych przez absolwentów studiów podyplomowych. Co więcej kwestionuje jeden z podnoszonych przez osoby wdrażające tzw. reformę szkolnictwa wyższego i nauki ministra Jarosława Gowina, mianowicie autentyczność i oryginalność prac studentów. Powiedzmy wprost MNiSzW zepsuło dobrze funkcjonujący system antyplagiatowy – pytanie po co??? Zresztą nie odpowiedziało na zawarte w mojej interpelacji pytania. Odpowiedź MNiSzW na moją interpelację to kolejny blamaż ekipy wdrażającej tzw. ustawę 2.0

Pełna treść interpelacji czytaj tutaj. Odpowiedź Ministerstwa poniżej:

                                                                                               Pan
                                                                                               Marek Kuchciński
                                                                                               Marszałek Sejmu
                                                                                               Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z interpelacją nr 31955 Pana Posła Józefa Brynkusa w sprawie niemożności sprawdzenia prac podyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (czytaj tutaj), uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przeznaczony jest do weryfikacji oryginalności pisemnych prac dyplomowych (na studiach pierwszego i drugiego stopnia) oraz rozpraw doktorskich. Ograniczenie stosowania JSA obecnie tylko do takich prac zostało podyktowane potrzebą zapewnienia odpowiedniej sprawności jego działania przy spodziewanym obciążeniu JSA i wykorzystaniu dedykowanej mu infrastruktury informatycznej. Obciążenie to, przy wprowadzeniu ustawowego obowiązku sprawdzania prac dyplomowych przez wszystkie uczelnie w Polsce, jest w szczytowych okresach zdecydowanie wyższe niż w przypadku komercyjnych systemów antyplagiatowych.

Działanie JSA jest przedmiotem stałego monitoringu ze strony Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, który jest jego twórcą i administratorem, oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), które stworzenie tego systemu zleciło. Choć priorytetem MNiSW przy tworzeniu tego narzędzia było zapewnienie możliwości weryfikacji prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, ewentualne wprowadzenie możliwości bądź obowiązku sprawdzania także innych rodzajów prac i powiązana z tym rozbudowa JSA będą przedmiotem analiz i ocen jego funkcjonowania.

Warto odnotować, że wprowadzenie powszechnego i darmowego narzędzia przeznaczonego do weryfikacji oryginalności prac dyplomowych i rozpraw doktorskich jest znaczącą zmianą jakościową w polskim szkolnictwie wyższym. Metoda konkursowa zastosowana przy budowie JSA doprowadziła do powstania instrumentu wysokiej jakości, a wymóg jego stosowania sprawia, że walka z plagiatami opiera się teraz na jednolitych dla całego kraju standardach i bazach referencyjnych. Jestem przekonany, że przyczyni się to do zwiększenia skuteczności tej walki.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Stanisławek