Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Informacja o działalności parlamentarnej w okresie 12.11.2015r. do 21.12.2015r.

Informacja o działalności parlamentarnej w okresie 12.11.2015r. do 21.12.2015r.

Przedkładam Państwu informację nr 1 o działalności parlamentarnej w okresie 12.11.2015r. do 21.12.2015r.

Poseł Józef Brynkus jest członkiem Klubu Poselskiego Kukiz’15 i pracuje w Sejmie RP w następujących Komisjach oraz Zespołach:

1. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa., do której należy 38 posłów,

2. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, do której należy 39 posłów,

3. Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny, w którym działa 17 posłów i 1 senator,

4. Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego, w którym działa 21 posłów i 2 senatorów.

Poseł J. Brynkus zabrał głos na pierwszym posiedzeniu Sejmu (4 dzień obrad – 18 listopad 2015 r.) w trakcie dyskusji nad 10. punktem porządku dziennego – przedstawienie przez Pezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Ponadto z inicjatywy posła J. Brynkusa wprowadzono do porządku obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa temat problemów związanych z budową zbiornika w Świnnej Porębie oraz zagospdoarowania zbiornika w Dobczycach, a do porządku obrad Komisji Edukacji, Nauki i młodzieży szereg innych ważnych zagadnień. J. Brynkus zgłosił cztery interpelacje, którym nadano bieg: do Ministra Środowiska – w sprawie budowy zbiornika Świnna Poręba, do ministrów Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji – w sprawie potrzeby nowelizacji rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, a także do ministrów Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia – w sprawie zmiany przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W biegu jest też interpelacja – do Prezes Rady Ministrów – w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – w związku z niedoprecyzowaniem statusu działacza opozycji i w sprawie zmiany kryteriów przyznawania pomocy tym osobom.

Zapytania poselskie podczas debaty nad expose premier rządu dotyczyły istotnych kwestii z zakresu pracy posła w obydwu komisjach merytorycznych Sejmu, w tym w sprawie zbiornika w Świnnej Porębie, sprawy najważniejszej dla wielu mieszkańców okręgu wyborczego nr 12 i całej Małopolski. Przedłużająca się realizacja tej inwestycji wzburza wielu mieszkańców naszego regionu, którzy oczekują na jej rychłe ukończenie. Zapytanie w sprawie uczelni wyższych dotyczyło jednego z najistotniejszych problemów nurtujących środowisko nauki polskiej. Wprowadzone przez PO wskaźniki czy mierniki osiągnięć nauki są wymierne dla tzw. nauk stosowanych (potocznie: ścisłych) a zastosowanie ich do nauk humanistycznych czy społecznych nie odzwierciedla osiągnięć w tych zakresach. W ten sposób nauki humanistyczne w Polsce są deprecjonowane i pozbawiane możliwości właściwej oceny.

Poseł J. Brynkus przedstawił także na 5 posiedzeniu Sejmu (2015. 12. 16-18) stanowisko Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 i własne w sprawie zmiany ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska i O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej publikujemy (w ślad za protokołem obrad Sejmu RP):

1. Pytania posła Józefa Brynkusa przedstawione w czasie debaty nad wotum zaufania dla rządu premier Beaty Szydło:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Premier! Ogólniki dotyczące odbiurokratyzowania i zmniejszenia sprawozdawczości oraz powiązania nauki z przemysłem niewiele mówią o istocie polityki rządu pani premier Beaty Szydło względem nauki i uczelni wyższych. Więcej mówi natomiast wypowiedź pana ministra Jarosława Gowina o tworzeniu korpusu uczelni flagowych, sztandarowym pomyśle Platformy Obywatelskiej.

Mam pytanie w związku z tym: Czy ten korpus tworzony w oparciu o kryterium efektywności nauk stosowanych będzie dalej tworzony, czy będzie tym pomysłem, który będzie kontynuował rząd Prawa i Sprawiedliwości i jak, w jakim miejscu w tym korpusie znajdą się nauki humanistyczne i społeczne?

Drugie pytanie odnosi się do materii trochę innej, niemniej jednak bardzo ważnej. Jak pani premier wie, kilka tygodni temu Platforma Obywatelska urządziła szopkę w Świnnej Porębie związaną z otwarciem zbiornika. Okazuje się, że ten zbiornik jest niedokończony i żeby funkcjonował, wymaga po prostu zainwestowania ok. 70 mln zł. Ta inwestycja dotąd kosztowała ponad 2200 mln zł. Te 70 mln zł zostało zabrane przez Platformę Obywatelską w poprzednim roku. Czy rząd pani premier Beaty Szydło przewiduje w przyszłym roku dokończenie tej niezbędnej z hydrologicznego punktu widzenia inwestycji w Małopolsce? Dziękuje bardzo.

2. Przedstawione przed Posła J. Brynkusa stanowisko Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 w sprawie zmiany ustawy: O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …

Projekt ustawy zmieniającej ustawę O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …., jak też dyskusja nad nim w Komisji Ochrony Środowiska Lasów i Zasobów Naturalnych pokazują, że cała ta ustawa powinna być napisana od nowa. Ustawa zmieniająca pierwotną treść ustawy w jakimś stopniu naprawia jej błędy, choćby w zakresie podejmowania decyzji co do prac leśnych i ich uwarunkowań wynikających z ochrony przyrody. Ich wprowadzenie skutkowałoby poważnymi perturbacjami ekonomicznymi, społecznymi, a nawet w zakresie ochrony przyrody. Rodziłoby także możliwość patologii, np. zbywania tzw. zbędnego majątku Lasów Państwowych i Parków Narodowych, np. mieszkań pozostających w ich dyspozycji, a nie związanych bezpośrednio z działalnością leśną. Bezpośrednią jej negatywną konsekwencją byłoby zbiurokratyzowanie działalności gospodarczej w oparciu o lasy.

Vacatio legis wprowadzone zmianą ustawy O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …. pozwoli także na dopracowanie rozporządzeń i innych aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wynikających z tejże ustawy. A przede wszystkim umożliwi naprawienie błędów wynikających z pośpiesznie zainicjowanej, aby część przepisów ustawy, weszła w życie znacznie wcześniej niż planowano, tj. 1 stycznia 2017 roku.

Klub Parlamentarny Kukiz’15 opowiada się za zmianą ustawy zmieniającej ustawę O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie proponowanym przez wnioskodawców, z jednoczesną propozycją, aby ta ustawa była przedmiotem wnikliwszej analizy i wprowadzenia przepisów ułatwiających działalność gospodarczą Polaków, np. przez zmniejszenie jej rygoryzmów, na co pozwalają przepisy unijne wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej i deregulacyjne rozwiązania.

3. Przedstawione przed Posła J. Brynkusa stanowisko Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 w sprawie zmiany ustawy: Prawo Ochrony Środowiska.

Procedowana zmiana dotyczy przesunięcia terminu naliczania podwyższonych opłat na jednostki samorządu terytorialnego za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z powodu braku systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Jest to najczęściej wynikiem braku wystarczającej ilości środków finansowych przez podmioty realizujące inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Są też inne czynniki, które wymieniono w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ja dodałbym tu także niedoszacowanie przez instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodno-ściekową w Polsce potrzeb w tym zakresie.

Ale ważne jest też wskazanie na zaniedbania i błędy w tym zakresie popełnione przez poprzednią ekipę rządzącą, w tym przede wszystkim ciągłe zmiany w zasadach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w zakresie zmiany granic aglomeracji wodnych, a przede wszystkim brak nadzoru nad wydatkowaniem środków z różnych funduszy, w tym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, unijnych i będących w dyspozycji marszałków województw. Ten brak nadzoru generował takie nieracjonalne rozwiązania jak np. pchanie ścieków do oczyszczalni znajdującej się powyżej sieci kanalizacyjnej, mimo, że podmiot, który to robi posiada własną oczyszczalnię ścieków, z której nie korzysta ze względu na spór z inną Jednostką Samorządu Terytorialnego.

Inny problem to nadmierne nasycenie, całkowicie nieuzasadnione, terenów tzw. biologicznymi oczyszczalniami ścieków. W wielu miejscach całkowicie irracjonalne, wymagające zarówno od JST, jak też obywateli podjęcia działań niepotrzebnych. A samo rozwiązanie w perspektywie kilku lat okazuje się być nieekonomiczne i niespełniające wymagań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Niewątpliwie zmiana ustawy Prawo Ochrony Środowiska ma także i to znaczenie dla wnioskodawców, że samorządy lokalne pozbawione środków, ze względu na realizację obietnic programu PiS, choćby dochodów z PiT – na skutek podniesienia kwoty wolnej od podatku, są i tak już poszkodowane. Stąd nieobciążanie ich, do pewnego terminu, podwyższoną opłatą ułatwi im realizowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Niemniej jednak, abstrahując od tej ostatniej okoliczności, należy uznać, że wcześniejsze przesłanki w pełni uzasadniają wprowadzane zmiany co do terminu naliczania podwyższonych opłat za brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Domagać się jednak wypada od władz centralnych, by skuteczniej nadzorowały proces skanalizowania, aby nie dochodziło do przedstawionych przeze mnie absurdów. Można stworzyć odpowiedni mechanizm nadzoru nad wydatkowaniem środków przeznaczonych na skanalizowanie, np. właśnie przez określenie racjonalności i ekonomiczności podejmowanych przez JST przedsięwzięć.
Nie ma się też co dziwić, że PO będzie głosowała za proponowaną zmianą, gdyż jest to jedyna możliwość naprawienia błędów, które popełniono przez ostatnich kilka rządów tej partii, wespół z PSL.

Klub Parlamentarny Kukiz’15 będzie rekomendował swoim członkom głosowanie za proponowaną zmianą ustawy, łącznie z poprawkami wprowadzonymi przez Komisję.

4. Przedstawione przed Posła J. Brynkusa stanowisko Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 w sprawie zmiany ustawy zmieniającej ustawę: Prawo wodne.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo wodne ma wiele zalet. Podstawowa to jej deregulacyjny charakter np. przeniesienie na poziom samorządów możliwości uznania, a nie obligatoryjnego uwzględnienia map określających zasięg terenów zalewowych. Pozytywny charakter tego rozwiązania wynika choćby z tego, że samorządy nie muszą przyjmować ustalanych mechanicznie – wg procedur nieuwzględniających miejscowe doświadczenie i stan przestrzenno-przyrodniczy granic takich terenów. Często bowiem jest tak, że na skutek regulacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych, np. budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych, czy już istniejącej zabudowy inny jest stan bezpieczeństwa powodziowego niż wynika on z map opracowywanych na podstawie mechanicznie stosowanych wzorów.

Wprowadzenie fakultatywności w zakresie uwzględniania map zagrożenia powodziowego nie oznacza jednak tego, że samorządy będą postępować dowolnie. Jest bowiem wiele obwarowań dotyczących choćby zasad uchwalania studium i planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Drugim pozytywnym elementem projektowanej zmiany jest określenie przypadków działalności, które nie wymagają pozwoleń wodnoprawnych, a jedynie zgłoszenia, by mogły być podejmowane.

Tym co budzi największe wątpliwości w projekcie zmianie ustawy Prawo wodne jest wprowadzenie na czas nieokreślony administracyjnych rozwiązań dotyczących mianowania na stanowisko Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Dyrektorów Regionalnych Zarządów Wodnych. Umożliwi to instrumentalne kierowanie tymi podmiotami. Pocieszające jest być może jednak to, że nie będzie gorzej niż za czasów koalicji PO-PSL, gdzie przy pozorach obiektywizmu konkursów funkcje te obejmowały osoby niekompetentne i hamujące wykorzystanie zasobów pozostających w dyspozycji RZGW, jak np. w przypadku budowanego zbiornika w Świnnej Porębie i istniejącego w Dobczycach.

Klub Parlamentarny Kukiz’15 będzie rekomendował swoim członkom głosowanie za procedowaną zmianą. Ja osobiście będę głosował za nią.