Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł Józef Brynkus pyta władze Wadowic i powiatu o stypendia szkolne

Poseł Józef Brynkus pyta władze Wadowic i powiatu o stypendia szkolne

Poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15) wystąpił do Burmistrza Wadowic oraz Starosty Powiatu Wadowickiego z zapytaniem, czy w szkołach prowadzonych przez te samorządy przyznawane są stypendia za osiągnięcia naukowe i wyniki sportowe, wynikające z zapisów ustawy o systemie oświaty?

Poseł zapytał o wysokość kwot przekazywanych przez władze samorządowe szkołom Gminy Wadowice i Powiatu Wadowickiego na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, liczbę uczniów w poszczególnych palcówkach, mogących ubiegać się o takie stypendia, o powołanie komisji stypendialnych w tych szkołach, o ustalanie średniej ocen pozwalającej na ubieganie się o stypendia, liczbę wniosków złożonych przez wychowawców klas na oba rodzaje stypendiów i liczbę uczniów, którzy takie stypendia otrzymali w latach 2018 i 2019, oraz wysokość wypłaconych kwot.

Poseł podkreślił, że zapytanie nie dotyczy tzw. Nagrody naukowej Rady Miejskiej w Wadowicach oraz Stypendium naukowego Rady Powiatu w Wadowicach, przyznawanych na mocy uchwał tych organów, ale pomocy stypendialnej wynikającej z ustawy o systemie oświaty.

Poseł poprosił także o informacje, czy we wszystkich szkołach stypendia takie są przyznawane, a jeżeli nie, to dlaczego?

Zdaniem posła prof. J. Brynkusa podejście do tej problematyki w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Wadowice oraz w szkołach Powiatu Wadowickiego winno być jednolite, a udostępnienie informacji pozwoli na dokonanie oceny istniejącego stanu, co poseł uważa za szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Pismo skierowane w tej sprawie do Burmistrza Wadowic.

Wadowice 28 marca 2019 roku

 

Szanowny Pan
Bartosz Kaliński
Burmistrz Wadowic
Jana Pawła II 23
34 – 100 Wadowice

 

Szanowny Panie Burmistrzu!
Na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie mi zbiorczego zestawienia sporządzonego odrębnie za rok 2018 i za 2019, z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe/zespoły szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice, obejmującego:

1) kwotę środków w budżecie danej szkoły, jaką zgodnie z postanowieniami art. 90 g ust. 11 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący przyznał w celu udzielenia przez dyrektora placówki Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, o jakim mowa w art. 90 c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, przysługującego uczniom klas IV-VIII spełniającym wymogi wskazane w art. 90 g ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) liczbę uczniów mogących ubiegać się o takie stypendium, w tym liczbę uczniów, którzy w I/II semestrze spełniali/spełniają wymogi wskazane w art. 90 g ust. 2 ustawy dla przyznania im wymienionych rodzajów świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,

3) informację wskazującą, czy dyrektor powołał komisję stypendialną zgodnie z art. 90 g ust. 6 ustawy,

4) średnią ocen ustaloną według zasad określonych w art. 90 g ust. 7 ustawy,

5) liczbę wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów świadczeń złożonych przez wychowawców klas zgodnie z art. 90 g ust. 8 ustawy,

6)  liczbę uczniów, którym dyrektor zgodnie z art. 90 g ust. 9 – 11 przyznał/wypłacił:

– stypendia za wyniki w nauce,

– stypendia za osiągnięcia sportowe,

oraz podanie łącznej kwoty stypendium za wyniki w nauce oraz łącznej kwoty stypendium za osiągnięcia sportowe, jaka została im wypłacona w danym semestrze.

Jeżeli powyższe stypendia z jakichś względów nie są wypłacane, lub są wypłacane nie we wszystkich placówkach, proszę o informację dlaczego?

Niniejszy wniosek nie dotyczy środków rozdysponowywanych na Nagrody naukowe Rady Miejskiej w Wadowicach, przyznawane w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, o jakim mowa w art. 90 t ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy, przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej tej Rady, a przysługujące uczniom, którzy spełniają kryteria wskazane w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016 r., wobec których z wnioskami o przyznanie takich nagród wystąpili dyrektorzy szkół w sytuacji, gdy nominowani uczniowie są laureatami lub finalistami konkursów tematycznych szczebla wojewódzkiego.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe oraz Nagrody naukowe Rady Miejskiej w Wadowicach to dwie odrębne kwestie i nie można ich utożsamiać. Za taką interpretacją przemawia fakt, iż w ustawie o systemie oświaty ustawodawca rozróżnił te rodzaje świadczeń, a ponadto odmiennie określił organy decyzyjne w tych sprawach, kryteria, czy choćby zasady ubiegania się oraz ich przyznawania.

Moim zdaniem podejście do problematyki stypendiów w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Wadowice winno być jednolite, a udostępnienie żądanej informacji pozwoli w efekcie na dokonanie oceny stanu istniejącego, co uważam za szczególnie istotne dla interesu publicznego.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Pismo skierowane do Starosty Wadowickiego w sprawie stypendiów.

Wadowice 28 marca 2019 roku

 

Szanowny Pan
Eugeniusz Kurdas
Starosta Powiatu Wadowickiego
ul. Batorego 2
34 – 100 Wadowice

 

Szanowny Panie Starosto!
Na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie mi zbiorczego zestawienia sporządzonego odrębnie za rok 2018 i za 2019, z podziałem na poszczególne szkoły/zespoły szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki, obejmującego:

1) kwotę środków w budżecie danej szkoły, jaką zgodnie z postanowieniami art. 90 g ust. 11 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący przyznał w celu udzielenia przez dyrektora placówki Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, o jakim mowa w art. 90 c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, przysługującego uczniom spełniającym wymogi wskazane w art. 90 g ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) liczbę uczniów mogących ubiegać się o takie stypendium, w tym liczbę uczniów, którzy w I/II semestrze spełniali/spełniają wymogi wskazane w art. 90 g ust. 2 ustawy dla przyznania im wymienionych rodzajów świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,

3) informację wskazującą, czy dyrektor powołał komisję stypendialną zgodnie z art. 90 g ust. 6 ustawy,

4) średnią ocen ustaloną według zasad określonych w art. 90 g ust. 7 ustawy,

5) liczbę wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów świadczeń złożonych przez wychowawców klas zgodnie z art. 90 g ust. 8 ustawy,

6)  liczbę uczniów, którym dyrektor zgodnie z art. 90 g ust. 9 – 11 przyznał/wypłacił:

– stypendia za wyniki w nauce,

– stypendia za osiągnięcia sportowe,

oraz podanie łącznej kwoty stypendiów za wyniki w nauce oraz łącznej kwoty stypendiów za osiągnięcia sportowe, jaka została im wypłacona w danym semestrze.

Jeżeli powyższe stypendia z jakichś względów nie są wypłacane, lub są wypłacane nie we wszystkich placówkach podległych władzom powiatu, proszę o informację dlaczego?

Niniejszy wniosek nie dotyczy środków rozdysponowywanych na Stypendium naukowe Rady Powiatu w Wadowicach, przyznawane w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, o jakim mowa w art. 90 t ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy, przez Komisję Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu tej Rady, a przysługujące uczniom, którzy spełniają kryteria wskazane w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/87/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Rady Powiatu w Wadowicach, wobec których z wnioskami o przyznanie takich nagród wystąpili dyrektorzy szkół w sytuacji, gdy nominowani uczniowie są laureatami lub finalistami konkursów tematycznych szczebla wojewódzkiego.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe oraz Stypendium naukowe Rady Powiatu w Wadowicach to dwie odrębne kwestie i nie można ich utożsamiać. Za taką interpretacją przemawia fakt, iż w ustawie o systemie oświaty ustawodawca rozróżnił te rodzaje świadczeń, a ponadto odmiennie określił organy decyzyjne w tych sprawach, kryteria, czy choćby zasady ubiegania się oraz ich przyznawania.

Moim zdaniem podejście do problematyki stypendiów w poszczególnych szkołach na szkołach Powiatu Wadowickiego winno być jednolite, a udostępnienie żądanej informacji pozwoli w efekcie na dokonanie oceny stanu istniejącego, co uważam za szczególnie istotne dla interesu publicznego.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP