Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł Józef Brynkus przeciwko likwidacji stacji krwiodawstwa w Wadowicach

Poseł Józef Brynkus przeciwko likwidacji stacji krwiodawstwa w Wadowicach

Starostwo Powiatowe w Wadowicach wypowiedziało umowę najmu lokalu w budynku starego szpitala wadowickiej stacji krwiodawstwa, czyli Oddziałowi Terenowemu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Poseł dr hab. Józef Brynkus, który sam jest od wielu lat honorowym krwiodawcą, interweniuje u władz samorządowych powiatu i Gminy Wadowice, aby jak najszybciej znaleziono nowy lokal dla stacji krwiodawstwa.

Poseł wystosował listy w tej sprawie to dyrekcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, a także do starosty wadowickiego Eugeniusz Kurdasa i burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego. Zwrócił w nich uwagę na ważność misji pełnionej przez stację krwiodawstwa w procesie leczenia mieszkańców oraz zaapelował o wskazanie nowego lokalu i umożliwienie nieprzerwanego funkcjonowania wadowickiej stacji krwiodawstwa.

Poniżej prezentujemy treść listów do RCKiK w Krakowie, ZZOZ w Wadowicach, starosty wadowickiego i burmistrza Wadowic w sprawie lokalu dla Oddziału Terenowego w Wadowicach RCKiK.

Wadowice, dnia 27 lutego 2019 roku

 

 

       Szanowna Pani
         Jolanta Zatorska
                                          Dyrektor Regionalnego Centrum
                                           Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie

 

Szanowna Pani Dyrektor!
Realizując zadania wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła na Sejm RP proszę o informacje, czy RCKiK w Krakowie zostało uprzedzone przez Zarząd Powiatu Wadowickiego o zamiarze wypowiedzenia przez Starostwo Powiatowe lokalu zajmowanego przez Oddział Terenowy w Wadowicach (stacja krwiodawstwa) w budynku starego szpitala? Jeżeli Starostwo Powiatowe w Wadowicach nie wskazało innego lokalu dającego możliwość kontynuacji działalności stacji, sytuacja ta może zagrażać jej likwidacją. Na zadaniach realizowanych przez stację  i ciągłości jej funkcjonowania może się także negatywnie odcisnąć ewentualna przerwa, jaka może zaistnieć w przypadku konieczności przeprowadzki stacji do innego lokalu. Proszę o następujące informacje:

 1. Czy wobec wypowiedzenia dotychczasowego lokalu Zarząd Powiatu Wadowickiego wskazał RCKiK inne pomieszczenia dla Oddziału Terenowego w Wadowicach?
 2. Czy RCKiK czyni lub czyniło starania o inny lokal dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania OT w Wadowicach?
 3. Jakie zagrożenia – dla funkcjonowania RCKiK oraz podmiotów korzystających z jego pracy – może spowodować likwidacja stacji krwiodawstwa w Wadowicach lub przerwa w jej działalności?
 4. Na jakich zasadach zabezpieczone jest zaopatrzenie ZZOZ w Wadowicach w krew i jej pochodne w przypadku likwidacji OT RCKiK w Wadowicach lub przerwy w działaniu tego Oddziału?

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

 

Wadowice, dnia 27 lutego 2019 roku

 

 

Szanowna Pani
   Beata Szafraniec
                                                                Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach

 

Szanowna Pani Dyrektor!
Realizując zadania wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła na Sejm RP proszę o informacje, czy wadowicki ZZOZ został uprzedzony przez Zarząd Powiatu Wadowickiego o zagrożeniu likwidacji stacji krwiodawstwa, czyli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – Oddziału Terenowego w Wadowicach, wobec wypowiedzenia jej lokalu w budynku starego szpitala ZZOZ Wadowice przez Starostwo Powiatowe? Także ewentualna przerwa w ciągłości funkcjonowania stacji krwiodawstwa może negatywnie odcisnąć się na zadaniach lecznictwa. Proszę o następujące informacje:

 1. Czy Zarząd Powiatu Wadowickiego powiadomił ZZOZ o wypowiedzeniu dotychczasowego lokalu stacji krwiodawstwa w Wadowicach, co utrudni leczącym się mieszkańcom korzystanie z tak cennego i potrzebnego w terapii daru, jakim jest krew oraz jej pochodne?
 2. Czy Starostwo Powiatowe zwróciło się do ZZOZ o wskazanie innego lokalu dla pomieszczenia stacji krwiodawstwa aby zapewnić ciągłość jej funkcjonowania?
 3. Jakie zagrożenia może spowodować dla funkcjonowania ZZOZ w Wadowicach likwidacja stacji krwiodawstwa lub przerwa w jej działalności?
 4. Czy ZZOZ w Wadowicach w przypadku likwidacji stacji krwiodawstwa, a także w przypadku przerwy w jej funkcjonowaniu, ma zapewnione zaopatrzenie w krew i jej pochodne zarówno na potrzeby bieżące i planowane, jak też w przypadkach nagłych?

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Wadowice, dnia 27 lutego 2019 roku

 

 

Szanowny Pan
      Eugeniusz Kurdas
                                  Starosta Powiatu Wadowickiego

 

Szanowny Panie Starosto!
Realizując zadania wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła na Sejm RP proszę o informacje dotyczące przewidywanej przez Zarząd Powiatu Wadowickiego przyszłości wadowickiej stacji krwiodawstwa, czyli Oddziału Terenowego w Wadowicach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Wobec wypowiedzenia stacji krwiodawstwa lokalu w budynku starego szpitala ZZOZ Wadowice przez Starostwo Powiatowe powstało zagrożenie likwidacji tej jakże ważnej i potrzebnej placówki. Także ewentualna przerwa w funkcjonowaniu tej placówki znacznie utrudni dostępność do krwi i jej pochodnych wadowickiemu Szpitalowi Powiatowemu oraz ewentualnym innym potrzebującym. Dlatego proszę o następujące informacje:

 1. Czy władze powiatu mają świadomość, że likwidacja stacji krwiodawstwa w Wadowicach utrudni korzystanie z tak cennego i potrzebnego w terapii daru, jakim jest krew oraz jej pochodne?
 2. Czy podejmując zamiar wypowiedzenia lokalu stacji krwiodawstwa rozważono zagrożenia wynikające z konieczności dostarczania krwi i jej pochodnych z placówek krwiodawstwa znacznie oddalonych od Szpitala Powiatowego w Wadowicach? Czy wzięto pod uwagę czynnik czasu oraz odległości decydujący o natychmiastowej dostępności leku w przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki?
 3. Czy Starostwo Powiatowe zamierza wskazać inny lokal dla pomieszczenia stacji krwiodawstwa aby zapewnić ciągłość jej funkcjonowania, względnie czy zwróciło się do Gminy Wadowice lub innego organu o wskazanie takiego lokalu? Czy w takim przypadku uwzględniono możliwość przeprowadzki stacji krwiodawstwa, z zachowaniem możliwości jej normalnego funkcjonowania?

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Wadowice, dnia 27 lutego 2019 roku

 

 

Szanowny Pan
   Bartosz Kaliński
          Burmistrz Wadowic

 

Szanowny Panie Burmistrzu!
Realizując zadania wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła na Sejm RP proszę o informacje, czy władze Wadowic podjęły jakiekolwiek działania wobec zagrożenia funkcjonowania i przyszłości Oddziału Terenowego w Wadowicach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, czyli wadowickiej stacji krwiodawstwa, wobec wypowiedzenia jej lokalu w budynku starego szpitala ZZOZ Wadowice przez Starostwo Powiatowe.

W wyniku wypowiedzenia powstało zagrożenie likwidacji tej jakże ważnej i potrzebnej placówki. Także ewentualna przerwa w funkcjonowaniu tej placówki znacznie utrudni dostępność do krwi i jej pochodnych wadowickiemu Szpitalowi Powiatowemu oraz ewentualnym innym potrzebującym. Dlatego proszę o następujące informacje:

 1. Czy Zarząd Powiatu Wadowickiego powiadomił Burmistrza Wadowic o wypowiedzeniu dotychczasowego lokalu stacji krwiodawstwa w Wadowicach, co utrudni leczącym się mieszkańcom korzystanie z tak cennego i potrzebnego w terapii daru, jakim jest krew oraz jej pochodne?
 2. Czy Starostwo Powiatowe zwróciło się do Gminy Wadowice o wskazanie innego lokalu dla pomieszczenia stacji krwiodawstwa aby zapewnić ciągłość jej funkcjonowania?
 3. Czy Gmina Wadowice wskazała lub może wskazać taki lokal? Czy w takim przypadku uwzględniono możliwość przeprowadzki stacji krwiodawstwa, z zachowaniem możliwości jej normalnego funkcjonowania?

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa