Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Linia kolejowa nr 117 – czy PKP wysłucha mieszkańców?

Linia kolejowa nr 117 – czy PKP wysłucha mieszkańców?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel odpowiedział na interpelację posła dra hab. Józefa Brynkusa (Kukiz’15) nr 28146, dotyczącą remontu linii kolejowej 117 Kalwaria Zebrzydowska-Andrychów.

Zdaniem Ministerstwa oraz Polskich Kolei Państwowych Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie powyższej inwestycji przeprowadzono na etapie przygotowywania dokumentacji konsultacje społeczne zgodnie z przepisami prawa. Z odpowiedzi ministra wynika jednak, że w konsultacjach tych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowa oraz Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nie ma mowy o udziale w tych konsultacjach zainteresowanych mieszkańców.

Jak wiadomo, zainteresowani mieszkańcy gminy Wadowice dowiedzieli się o planowanej likwidacji przejazdów w Barwałdzie Dolnym, Kleczy Górnej i Dolnej oraz Choczni dopiero przed kilku tygodniami. Sprawa wzbudziła olbrzymie kontrowersje, tym bardziej, że po sprawdzeniu okazało się, iż w przypadku przynajmniej kilkunastu osób w gminie likwidacja przejazdów, z których dotychczas korzystały uniemożliwi im w ogóle dojazd do pól, a nawet posesji. PKP PLK S.A., jeżeli samo nie przeprowadzało konsultacji bezpośrednio z mieszkańcami, powinno było sprawdzić czy konsultacje takie prawidłowo przeprowadziła Gmina Wadowice. Taka sytuacja jest dowodem lekceważenia istotnych interesów mieszkańców nie tylko przez poprzedniego włodarza Gminy Wadowice, ale także prze PKP PLK S.A.

Z odpowiedzi Ministra wynika także, że na terenie Gminy Wadowice powstanie siedem dróg umożliwiających dojazd do pól i posesji. Jednak mieszkańcy nadal nie wiedzą gdzie zaplanowano te drogi i do czyich pól i posesji na pewno da się nimi dojechać. To kolejny dowód nieliczenia się z interesami mieszkańców przez inwestora.

Minister wypowiedział się także w kwestii konieczności przebudowy wiaduktu kolejowego nad drogą krajową nr 52 w Kleczy Dolnej. Jego zdaniem podwyższenie światła pod wiaduktem oraz nawiązanie poprzez stylizację podbudowy do historycznego wyglądu wiaduktu załatwia sprawę, a szczegóły zostaną ustalone na etapie projektowania. Minister nie odniósł się w żaden sposób do istotnego faktu, że podniesienie parametrów wiaduktu spowoduje intensyfikację ruchu ciężkiego na odcinku drogi krajowej nr 52 prowadzącym przez Wadowice i z racji wąskiego i jedynego mostu przez Skawę jeszcze bardziej skomplikuje już dziś trudną sytuację na wjeździe do Wadowic od strony Krakowa.

Problem przebudowy wiaduktu w Kleczy w kontekście ruchu taboru ciężkiego na dk 52 pokazuje brak koordynacji i całościowego myślenia o rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, a co za tym idzie wymusi wyasygnowanie dodatkowych środków na dalsze rozwiązania sytuacji kolejowo-drogowej w mieście i okolicy.

Kolejnym dowodem na nieprzemyślane wydawanie publicznych środków jest od lat postulowana przez większość mieszkańców Kleczy budowa jednego przystanku kolejowego w tej miejscowości, zamiast obecnie funkcjonujących dwóch. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się niewątpliwie do krótszego przejazdu pociągu na trasie (m.in. mniej hamowania, postoju i ponownego rozpędzania składu).  Trwając przy dotychczasowym rozwiązaniu Ministerstwo powołuje się na potrzeby komunikacyjne mieszkańców Kleczy i Barwałdu. Zdaje się nie zauważać, że praktycznie nie korzystają oni z komunikacji kolejowej. Tymczasem środki użyte de facto na utrwalenie stanu obecnego nie przełożą się w żaden sposób na poprawę atrakcyjności i wykorzystania transportu kolejowego w okolicy Wadowic. Czy jest to tylko bezmyślność czy świadome działania na niekorzyść PKP pokaże czas…

 

Poniżej odpowiedź Ministra Andrzeja Bittela

 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 28146 posła Józefa Brynkusa w sprawie remontu linii kolejowej nr 117 na odcinku Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice, przedstawiam poniższe informacje.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – gr. województwa” ujęty jest w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu szacowana jest na 104,8 mln zł, a okres realizacji zaplanowany został na lata 2017-2021.

Konsultacje społeczne dotyczące inwestycji na linii kolejowej nr 117 zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa na etapie przygotowywania dokumentacji przedprojektowej. 17 maja 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, miasta Wadowice, Starosty Powiatu Wadowickiego, miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz miasta Andrychowa. Na spotkaniu zostały zaprezentowane założenia projektu oraz informacje na temat jego zakresu. Uczestnikom umożliwiono również przedstawienie własnych wniosków i uwag dotyczących planowanego zakresu projektu.

Działania związane z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 117 wynikają z troski zarządcy infrastruktury o bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz użytkowników dróg kołowych oraz z planowanych efektów eksploatacyjnych po zakończeniu rewitalizacji ww. linii. Na odcinku przedmiotowej  linii kolejowej od km 1,675 do km 31,046 (od Kalwarii Zebrzydowskiej do Andrychowa) znajdują się obecnie 93 przejazdy kolejowo-drogowe. Skrzyżowania są usytuowane w odległościach ok. 100 – 300 m od siebie. Ponadto omawiane przejazdy nie spełniają wymogów widoczności czoła pociągu z drogi W toku dalszych ustaleń pomiędzy PKP PLK SA i władzami samorządowymi Wadowic i Andrychowa Spółka zawarła wstępne porozumienia w sprawie budowy i późniejszego przejęcia przez gminy równoległych dróg dojazdowych, w związku z likwidacją lub zmianą kategorii niektórych przejazdów kolejowo-drogowych.  Łącznie powstanie 8 dróg, w tym 7 na terenie gminy Wadowice, 1 na terenie Andrychowa.

i w większości służą jako drogi dojazdowe do pól oraz łączą jedną część posesji z drugą. Po przeprowadzeniu rewitalizacji prędkość maksymalna na ww. odcinku linii kolejowej nr 117 będzie wynosić 80 km/h. Z punktu widzenia zarządcy infrastruktury pozostawienie skrzyżowań, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i są użytkowane incydentalnie jest niemożliwe. Podniesienie bezpieczeństwa na nich wymagałoby zabudowy urządzeń sygnalizacji przejazdowej, co zwiększałoby koszty inwestycji oraz byłoby nieuzasadnione z uwagi na znikomy ruch na omawianych przejazdach.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w wielu wypadkach ww. przejazdy kolejowo-drogowe
są usytuowane w ciągu dróg, które nie są drogami publicznymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1744) w ciągu dróg wewnętrznych mogą być usytuowane przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia kategorii „F”. Są one użytkowane na podstawie umowy zawartej między zarządcą infrastruktury a użytkownikiem przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia, która określa w szczególności sposoby ich zabezpieczenia i użytkowania. Skrzyżowania kategorii „A”–„E”, mogą znajdować się tylko w ciągu dróg publicznych. Zarządcy infrastruktury zostali zobowiązani do dostosowania przejazdów do przepisów ww. rozporządzenia w terminie 5 lat od dnia jego wejścia w życie, tj. do listopada 2020 r. W związku z powyższym PKP PLK SA prowadzi korespondencję z okolicznymi samorządami w sprawie dostosowania statusu dróg gminnych do przepisów ww. rozporządzenia. Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych jest planowana w przypadkach, gdy istnieje możliwość skierowania ruchu na sąsiednie skrzyżowania po istniejących drogach dojazdowych lub gdy istnieje możliwość ich budowy. Okoliczne samorządy deklarują chęć współpracy w kwestii likwidacji przejazdów, a każda zmiana kategorii przejazdu bądź jego likwidacja jest dokonywana w uzgodnieniu z gminami.

 

Odnośnie do wiaduktu kolejowego w km 13,154 linii kolejowej nr 117 nad drogą krajową nr 52 informuję, że przebudowa przedmiotowego obiektu jest konieczna z uwagi na jego zły stan techniczny. Brak realizacji ww. prac mógłby w konsekwencji skutkować zamknięciem obiektu, a co za tym idzie ruchu na linii kolejowej nr 117. Dotychczasowy wiadukt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy o parametrach zgodnych z obowiązującymi postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124.), które dla drogi krajowej klasy G wymaga między innymi: uzyskania wysokości skrajni wynoszącej  4,60 m, szerokości jezdni 2 x 3,5 m oraz zbudowania poboczy (np. w postaci chodników lub ciągów pieszo-rowerowych). Zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków ze starego wiaduktu pozostaną kamienne okładziny, które będą zamontowane na nowej konstrukcji. W procesie projektowania ww. obiektu kluczowe znaczenie będzie miała opinia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza drogą krajową nr 52. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz docelowe parametry wiaduktu zostaną ustalone na etapie projektowania.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK SA planowana jest modernizacja przystanków, które znajdują się  miejscowościach Klecza Górna i Klecza Dolna poprzez budowę nowych peronów o długości 150 m i szerokości 3,5 m dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Propozycja jednego przystanku w centrum wsi Klecza Górna jest nieuzasadniona, ponieważ utrudniłoby to dostęp do kolei mieszkańcom Kleczy Dolnej, zmuszając ich do przemierzania ruchliwej drogi krajowej nr 52, a także wydłużyłoby dojazd mieszkańcom Kleczy Dolnej, zmuszając ich do przemierzania ruchliwej drogi krajowej nr 52, a także wydłużyłoby dojazd mieszkańcom Barwałdu Dolnego, którzy będą korzystać ze zmodernizowanego przystanku w Kleczy Górnej.

Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Bittel

      Podsekretarz Stanu

 

Opracowała Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego dr hab. Józefa Brynkusa