Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Elektrownia na Jeziorze Mucharskim ruszy w I kwartale 2019 roku?

Elektrownia na Jeziorze Mucharskim ruszy w I kwartale 2019 roku?

W odpowiedzi na interpelację posła dra hab. Józefa Brynkusa z grudnia 2018 roku nr 28071 w sprawie elektrowni wodnej Świnna Poręba i inwestycji na Jeziorze Mucharskim podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa pisze, że „zostały już zakończone negocjacje w zakresie przeprowadzania rozruchu elektrowni z Generalnym Wykonawcą zbiornika wodnego Świnna Poręba Skanska S.A., a rozruch rozpocznie się w I kwartale 2019 roku”.

Parlamentarzysta Kukiz’15 w interpelacji z grudnia 2018 roku skierował pytania do ministrów polskiego rządu m.in. o rozruch elektrowni wodnej, tereny wokół Jeziora Mucharskiego, oczyszczenie dna zbiornika wodnego oraz linii brzegowej, konieczne inwestycje w zabezpieczenie osuwisk wokół zbiornika, a także w sprawie zaległości finansowych PGW Wody Polskie.

Poniżej pełna treść pytań zawartych w interpelacji:

 1. Kiedy zostanie uruchomiona elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim? Proszę podać konkretny termin i nazwę firmy, która za ten proces jest odpowiedzialna?
 2. Kto odpowiada personalnie za takie przeciąganie uruchomienia elektrowni na Jeziorze Mucharskim i jakie z tego tytułu zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe?
 3. Kiedy elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim zostanie włączona do systemu elektroenergetycznego w Polsce?
 4. Czy prawdą jest, że w roku 2019 zostanie obniżony poziom lustra wody (stopień piętrzenia) w Jeziorze Mucharskim i o ile metrów? Jeśli takie są plany, czy w związku z tym zaplanowano także wycięcie porastających drzew i zarośli, chaszczy oraz oczyszczenie linii brzegowej wokół całego Jeziora Mucharskiego?
 5. Czy zabezpieczono środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rok 2019 w celu oczyszczenia dna zbiornika?
 6. Kiedy Gminy Stryszów i Mucharz będą mogły podpisać umowy na dzierżawę terenów wokół zbiornika?
 7. Czy PGW Wody Polskie wypłaci w roku 2019 należne środki z tytułu zaległości podatkowych gminom Mucharz i Stryszów? Jakie to są kwoty i co jest powodem niepłacenia w terminie zobowiązań podatkowych wspomnianym gminom od co najmniej 5 lat przez RZGW a obecnie PGW Wody Polskie? Kto i kiedy podjął taką decyzję?
 8. Czy prawdą jest, że Wójt Gminy Mucharz przy pomocy Komornika zabezpieczył i zajął samochody PGW Wody Polskie na poczet roszczeń Gminy Mucharz? Ile jest tych samochodów? Na jaką kwotę zostały zabezpieczone roszczenia w tej sprawie przez Wójta Gminy Mucharz? Kto za taki stan prawny odpowiada personalnie?
 9. Komu i z jakich tytułów prawnych zalegają z płatnościami PGW Wody Polskie na koniec listopada 2018 roku? Co jest tego powodem?
 10. Czy i kiedy PGW Wody Polskie planuje przygotować analizę zagrożeń i zabezpieczenie część brzegu przylegającą do nieczynnego kamieniołomu w Skawcach? Nie tylko w Polsce podobne atrakcyjne miejsca – a takim niewątpliwie jest kamieniołom – są najczęściej ogólnodostępne.
 11. Kiedy rozpoczną się pracę przy zabezpieczeniu osuwisk powstałych wokół Jeziora Mucharskiego i w jakich miejscach prace zostaną wykonane? Ile środków zabezpieczono na przeprowadzenie tych prac związanych z zabezpieczeniem czynnych osuwisk oraz czy będzie to kompleksowe rozwiązanie problemu po wykonaniu tych prac?
 12. Czy RZGW a obecnie PG Wody Polskie zinwentaryzowało wybudowane obiekty na terenie okalającym Jezioro Mucharskie ze środków przeznaczonych na odtworzenie infrastruktury? Czy posiadają państwo wiedzę o wybudowanej kompletnej i wyposażonej oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie, ale nigdy nieoddanej do użytku a następnie rozebranej na koszt inwestora? Kto za taki proceder odpowiadał? Ile było takich nietrafionych inwestycji i ile one kosztowały inwestora? Proszę o podanie kwot środków wydatkowanych na proces inwestycyjny związany z wybudowaniem i rozbiórką oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie oraz ewentualnie inne obiekty lub infrastrukturę wokół Jeziora Mucharskiego.
 13. Czy rozliczono już całkowicie budowę Jeziora Mucharskiego? Jaki był dotychczasowy koszt budowy?
 14. Czy wszystkie firmy uczestniczące w budowie za swoje prace otrzymały należne wynagrodzenie, czy toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe o spłatę roszczeń?
 15. Czy prawdą jest, że proces inwestycyjny w trakcie budowy Jeziora Mucharskiego był celowo i z premedytacją podrażany? Czy prawdą jest, że część firm zatrudnionych przez Skanska SA było tzw. firmami krzakami i przepisywało tylko faktury dokładając swoją marżę? Czy prowadzono lub wdrożono w tej sprawie specjalne kontrole?

Z odpowiedzi na powyższe pytania wynika, że jest dobrze a będzie jeszcze lepiej z inwestycją, a elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim ruszy w I kwartale 2019 roku. Czy tak się stanie tym razem, czas pokaże. Szumnych zapowiedzi już było kilka w trakcie tej kadencji, gdzie obiecywano różne terminy, a argumenty były zmienne w zależności od tego jak wiał wiatr polityczny w rządzie. Miejmy nadzieję, że rządzący tym razem dotrzymają swojej deklaracji.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację nr 28071 w sprawie elektrowni wodnej Świnna Poręba i inwestycji na Jeziorze Mucharskim. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa.

Warszawa, 10-01-2019

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 28071 Posła na Sejm RP, Pana Józefa Brynkusa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie elektrowni wodnej Świnna Poręba i inwestycji na Jeziorze Mucharskim, niniejszym przedstawiam stosowne informacje.

4 marca 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego pn. „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2010”, która ze względu na niewystarczające finansowanie, pomimo zapisanych w ustawie środków, była dwukrotnie nowelizowana. Początkowo realizacja inwestycji została przedłużona do 2013 r., a następnie do 2015 r. Do tego czasu budowa nie została jednak ukończona.

Obecny Rząd, traktując priorytetowo niedoinwestowaną przez wiele lat gospodarkę wodną w Polsce, w tym ochronę przeciwpowodziową, przeznaczył stosowne środki na dokończenie budowy zbiornika. W tym celu uchwalono ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (Dz. U. z 29 czerwca 2016 r. Poz. 927). Prace niezbędne do zrealizowania budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba wykonano w latach 2016 i 2017.

Ad. 1 – 3: 

Kiedy zostanie uruchomiona elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim? Proszę podać konkretny termin i nazwę firmy, która za ten proces jest odpowiedzialna?

Kto odpowiada personalnie za takie przeciąganie uruchomienia elektrowni na Jeziorze Mucharskim i jakie z tego tytułu zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe?

Kiedy elektrownia wodna na Jeziorze Mucharskim zostanie włączona do systemu elektroenergetycznego w Polsce?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie, zrealizowano elektrownię wodną (EW) Świnna Poręba o mocy 4,61 MW z planowaną produkcją roczną ok. 16 GWh. Pomimo gotowości wszystkich trzech generatorów do rozpoczęcia produkcji energii zdecydowano, że rozruch elektrowni wodnej w Świnnej Porębie zostanie przeprowadzony w sposób niewykluczający jej udziału w przyszłych aukcjach.

Ponieważ rozpoczęcie rozruchu elektrowni związane było ściśle z uzyskaniem właściwego poziomu piętrzenia wody w zbiorniku, nie było możliwości przeprowadzenia go przed rokiem 2017. Częściowe czynności rozruchowe (nie związane z wytworzeniem i wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci) podjęto bezzwłocznie po rozpoczęciu pierwszego napełniania zbiornika.

W dniu 7 września 2017 r., na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, Urząd Regulacji Energetyki (URE) wydał zaświadczenie o dopuszczeniu elektrowni do udziału w aukcji. Ponieważ w roku 2017 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej dla koszyka aukcyjnego, w którym mogłaby wziąć udział elektrownia wodna Świnna Poręba nie odbyły się, jak również nie zakończone zostały prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, nie zakończono czynności rozruchowych, skutkujących pierwszym wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci. Tym samym elektrownia w Świnnej Porębie nie została uruchomiona.
RZGW w Krakowie w tej sytuacji zawarł z głównym wykonawcą zbiornika wodnego Świnna Poręba, firmą Skanska S.A. aneks do umowy, na podstawie którego wykonawca zobowiązał się do dokończenia czynności rozruchowych w późniejszym terminie, po wcześniejszym zleceniu tych czynności przez RZGW Kraków. Podstawą zlecenia była prawna możliwość wykonania pełnego rozruchu, w tym pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci operatora systemu dystrybucyjnego, bez utraty możliwości sprzedaży tej energii w aukcjach.

Prezes URE, w informacji nr 48/2018, poinformował m.in. o konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) wystąpiło do URE z wnioskiem o aktualizację zaświadczenia dla EW Świnna Poręba. Zaktualizowane zaświadczenie zostało wydane 21 września 2018 r.

Prezydent RP w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2018 r., poz. 1276). Wobec wątpliwości dotyczących zapisów ww. ustawy, a w szczególności art. 72a, w dniu 22 sierpnia 2018 r. URE opublikował Informację Prezesa URE nr 68/2018, z której wynika, że rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej jest możliwe pod warunkiem złożenia oświadczenia Prezesowi URE z zachowaniem 14-dniowego terminu poprzedzającego dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej. Zgodnie z zapisami informacji energia elektryczna wytworzona w instalacji OZE ma być w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na Towarowej Giełdzie Energii lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. URE przeprowadził aukcję w dniu 19 listopada 2018 r., której zwycięzcą, zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 97/2018 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/12/2018 z dnia 27.11.2018 r. zostało ogłoszone PGW WP.

Ponadto uprzejmie informuję, że zostały już zakończone negocjacje w zakresie przeprowadzania rozruchu elektrowni z Generalnym Wykonawcą zbiornika wodnego Świnna Poręba Skanska S.A., a rozruch rozpocznie się w I kwartale 2019 r.

Ad. 4, 11:

Czy prawdą jest, że w roku 2019 zostanie obniżony poziom lustra wody (stopień piętrzenia) w Jeziorze Mucharskim i o ile metrów? Jeśli takie są plany, czy w związku z tym zaplanowano także wycięcie porastających drzew i zarośli, chaszczy oraz oczyszczenie linii brzegowej wokół całego Jeziora Mucharskiego?

Kiedy rozpoczną się pracę przy zabezpieczeniu osuwisk powstałych wokół Jeziora Mucharskiego i w jakich miejscach prace zostaną wykonane? Ile środków zabezpieczono na przeprowadzenie tych prac związanych z zabezpieczeniem czynnych osuwisk oraz czy będzie to kompleksowe rozwiązanie problemu po wykonaniu tych prac?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: W ramach środków przewidzianych ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, w roku 2017 została przygotowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę stabilizacji osuwisk. Szacunkowa wartość kosztorysowa (na poziomie cen z 2017 r.) zabezpieczenia osuwisk Ostałowa Zagórska i Dąbrowska wynosi 14,3 mln zł, a osuwiska 1/21 Świnna Poręba wynosi 10,4 mln zł. Zabezpieczenie osuwisk planowane jest do wykonania w roku 2019 i będzie finansowane ze środków własnych PGW WP. Przed rozpoczęciem prac zabezpieczających osuwisk w m. Ostałowa Zagórska i Dąbrowska niezbędne jest obniżenie poziomu piętrzenia wody w zbiorniku do rzędnej umożliwiającej przeprowadzenie prac budowlanych, tj. około 295 m n.p.m.

Ad. 5.

Czy zabezpieczono środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rok 2019 w celu oczyszczenia dna zbiornika?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Uprzejmie informuję, iż w roku 2019 nie planuje się oczyszczania dna Jeziora Mucharskiego z wykorzystaniem środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ad. 6.

Kiedy Gminy Stryszów i Mucharz będą mogły podpisać umowy na dzierżawę terenów wokół zbiornika?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Udostępnienie gruntów przyległych do zbiornika w Świnnej Porębie na rzecz Gminy Mucharz i Stryszów reguluje art. 264 ustawy Prawo wodne, w związku z art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W tej sprawie przepisy zobowiązują PGW WP do uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na rozporządzanie mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Po uzupełnieniu wniosku przez RZGW w Krakowie, postępowanie w tej sprawie będzie dalej procedowane.

Ad. 7.

Czy PGW Wody Polskie wypłaci w roku 2019 należne środki z tytułu zaległości podatkowych gminom Mucharz i Stryszów? Jakie to są kwoty i co jest powodem niepłacenia w terminie zobowiązań podatkowych wspomnianym gminom od co najmniej 5 lat przez RZGW a obecnie PGW Wody Polskie? Kto i kiedy podjął taką decyzję?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. (znak: FN.3120.369.2018) Wójt Gminy Mucharz wezwał PGW WP RZGW w Krakowie do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013-2017 poprzez zwiększenie podstawy opodatkowania gruntów położonych poza granicami zbiornika wodnego Świnna Poręba, w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia. Według stanowiska przedstawionego przez wójta, korekta podatkowa winna dotyczyć gruntów o łącznej powierzchni 45,1733 ha (tj. ok. 250 działek).

W celu ustalenia zasadności naliczenia podatku PGW WP RZGW w Krakowie stanęło przed koniecznością sprawdzenia każdej działki i dokonania szczegółowych analiz. Biorąc pod uwagę duży zakres prac, związanych z ustaleniem położenia działek PGW WP RZGW w Krakowie wystąpiło do wójta w dniu 8 listopada 2018 r. o przedłużenie terminu skorygowania deklaracji do dnia 17 grudnia 2018 r.

W odpowiedzi na powyższą prośbę, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 (znak: FN.3120.369.2018) Wójt Gminy Mucharz wyznaczył nowy termin do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013-2017 do dnia 30 listopada 2018 r. Z analizy materiałów geodezyjnych oraz dokumentacji wynika, że tylko część gruntów wykazanych w postanowieniu z 26 października 2018 r., a zadeklarowanych jako zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 7 ust.1.pkt. 8a lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie dla gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne), może nie być objęta tym zwolnieniem. Większą część wskazanych przez wójta gruntów stanowią: grunt pod zbiornikiem i infrastrukturą z nim związaną, drogi, ciągi pieszo-jezdne oraz stadion sportowy, osuwisko, oczyszczalnia ścieków, trafostacja, zaplecze i inne grunty poza zbiornikiem.

W związku z powyższym RZGW w Krakowie sporządziło korektę deklaracji podatkowej za lata 2013-2017, dotyczącą gruntów położonych poza granicami zbiornika. Pozostałe grunty wskazane w postanowieniu wójta, jako zwolnione lub niepodlegające podatkowi, nie zostały wykazane w korekcie do opodatkowania. Należności wynikające ze złożonych korekt deklaracji zostały uregulowane 7 i 12 grudnia 2018 r.

Ad. 8.

Czy prawdą jest, że Wójt Gminy Mucharz przy pomocy Komornika zabezpieczył i zajął samochody PGW Wody Polskie na poczet roszczeń Gminy Mucharz? Ile jest tych samochodów? Na jaką kwotę zostały zabezpieczone roszczenia w tej sprawie przez Wójta Gminy Mucharz? Kto za taki stan prawny odpowiada personalnie?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Decyzją z dnia 5 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Mucharz określił podatnikowi – RZGW w Krakowie –wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2012 r. Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2017 r. organ podatkowy nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na upływający w dniu 31 grudnia 2017 r. termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na poczet tych należności organ egzekucyjny dokonał zajęcia dwóch samochodów osobowych.

RZGW w Krakowie złożyło zażalenie na powyższe postanowienie, a także odwołało się od decyzji podatkowej. Decyzją z dnia 5 lipca 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uchyliło decyzję wójta w całości oraz umorzyło postępowanie. Decyzja SKO jest ostateczna i prawomocna. Organ odwoławczy uznał argumentację RZGW, że brak było podstaw do naliczenia podatku przez wójta, co oznacza, że deklaracje podatkowe złożone przez podatnika za 2012 r. były prawidłowe. Tym samym również zajęcie samochodów na poczet zabezpieczenia było nieuzasadnione.

Ad. 9.

Komu i z jakich tytułów prawnych zalegają z płatnościami PGW Wody Polskie na koniec listopada 2018 roku? Co jest tego powodem?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Uprzejmie informuję, iż PGW WP nie ma zaległości w dokonywanych płatnościach.

Ad. 10.

Czy i kiedy PGW Wody Polskie planuje przygotować analizę zagrożeń i zabezpieczenie część brzegu przylegającą do nieczynnego kamieniołomu w Skawcach? Nie tylko w Polsce podobne atrakcyjne miejsca – a takim niewątpliwie jest kamieniołom – są najczęściej ogólnodostępne.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Obecnie toczy się procedura w sprawie zakończenia rekultywacji kamieniołomu w Skawcach.

Wójt Gminy Mucharz, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018 r., uznał rekultywację terenu byłego kamieniołomu za zakończoną. RZGW w Krakowie złożyło zażalenie na to postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które w dniu 14 sierpnia 2018 r. uchyliło postanowienie w całości i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sprawa procedowana jest przez Starostę Wadowickiego oraz Okręgowy Urząd Górniczy. Po jej zakończeniu PGW WP, kierując się rachunkiem ekonomicznym, podejmie dalsze kroki co do zagospodarowania tego terenu.

Ad. 12.

Czy RZGW a obecnie PG Wody Polskie zinwentaryzowało wybudowane obiekty na terenie okalającym Jezioro Mucharskie ze środków przeznaczonych na odtworzenie infrastruktury? Czy posiadają państwo wiedzę o wybudowanej kompletnej i wyposażonej oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie, ale nigdy nieoddanej do użytku a następnie rozebranej na koszt inwestora? Kto za taki proceder odpowiadał? Ile było takich nietrafionych inwestycji i ile one kosztowały inwestora? Proszę o podanie kwot środków wydatkowanych na proces inwestycyjny związany z wybudowaniem i rozbiórką oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie oraz ewentualnie inne obiekty lub infrastrukturę wokół Jeziora Mucharskiego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Wszystkie obiekty w ramach zbiornika wodnego Świnna Poręba były budowane w oparciu o Założenia techniczno-ekonomiczne zatwierdzone w 1986 r. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem inwestor podpisał umowę z Wojewodą Bielskim, określającą zakres inwestycji towarzyszących. Zakres ten uległ zmianie po transformacji ustrojowej kraju.

Na początku lat 90 decyzją Dyrekcji Zabudowy Kaskady Górnej Wisły została wybudowana tzw. „kontenerowa” oczyszczalnia ścieków, mająca służyć mieszkańcom m. Świnna Poręba. Oczyszczalnia w stanie surowym została przejęta od poprzednika prawnego w roku 1993 przez Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej. Po rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej z Wadowic do Świnnej Poręby w latach 1994-1995 oczyszczalnia w Świnnej Porębie stała się zbędna i zaniechano jej budowy. Miejscowości Świnna Poręba i Koziniec podłączono do systemu kanalizacji i oczyszczalni miasta Wadowice. Modernizację oczyszczalni ścieków w Wadowicach dofinansowano ze środków przeznaczonych na ochronę zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba. RZGW w Krakowie, kierując się względami bezpieczeństwa, podjęło decyzję o rozbiórce nieużywanej i niepotrzebnej oczyszczalni ścieków w Świnnej Porębie.

Jeśli chodzi o inne obiekty na terenie zbiornika Świnna Poręba, w zabudowaniach zespołu pałacowo parkowego w Jaszczurowej znajdował się Państwowy Dom Dziecka przeznaczony do wyburzenia. W ramach odtworzenia placówki, na początku lat 90-tych XX wieku rozpoczętą budowę Nowego Domu Dziecka – również w Jaszczurowej. W związku z ograniczeniem finansowania w latach 90-tych wstrzymano prace budowlane. W XXI wieku RZGW w Krakowie wraz z wznowieniem finansowania chciało wznowić budowę Nowego Domu Dziecka. Jednocześnie byli właściciele zespołu pałacowo parkowego w Jaszczurowej od roku 2002 prowadzili działania prawne celem odzyskania własności odebranej im w ramach Dekretu PKWN. W roku 2007 odzyskali swoją własność i równocześnie wystąpili o wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Konserwator zabytków w 2009 r. wpisał zespół pałacowo parkowy w Jaszczurowej do rejestru zabytków. Od tej decyzji RZGW w Krakowie złożyło odwołanie do Ministra Kultury, który ostatecznie podtrzymał decyzję konserwatora. Wobec powyższego, RZGW w Krakowie zostało zmuszone do wykonania obwałowania zespołu pałacowo parkowego w Jaszczurowej, a Nowy Dom Dziecka w Jaszczurowej (w budowie), został przekazany w 2010 r. Staroście Wadowickiemu jako zarządzającemu mieniem Skarbu Państwa.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców budynków przeznaczonych do wykupu ustalono także konieczność budowy dwóch bloków mieszkalnych w Wadowicach. Przemiany polityczno-społeczne w Polsce oraz upływ czasu spowodowały konieczność weryfikacji ankietyzacji. Zainteresowani wcześniej mieszkańcy budynków przeznaczonych do wykupu zrezygnowali z nowobudowanych mieszkań w Wadowicach. W związku z powyższym, w 1994 r., dwa bloki mieszkalne zostały przekazane do Starostwa w Wadowicach.

Ad. 13.

Czy rozliczono już całkowicie budowę Jeziora Mucharskiego? Jaki był dotychczasowy koszt budowy?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz.1579) na koniec 2017 r. dokonano rozliczenia na kwotę 2.170.530.840,82 zł. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji opiewa na kwotę 2.207.650.505 zł na poziomie cen z 2013 r.

Ad. 14.

Czy wszystkie firmy uczestniczące w budowie za swoje prace otrzymały należne wynagrodzenie, czy toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe o spłatę roszczeń?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Wszyscy uczestnicy budowy Jeziora Mucharskiego otrzymali wynagrodzenie. W sprawach spornych toczą się obecnie cztery postępowania sądowe.

Ad. 15.

Czy prawdą jest, że proces inwestycyjny w trakcie budowy Jeziora Mucharskiego był celowo i z premedytacją podrażany? Czy prawdą jest, że część firm zatrudnionych przez Skanska SA było tzw. firmami krzakami i przepisywało tylko faktury dokładając swoją marżę? Czy prowadzono lub wdrożono w tej sprawie specjalne kontrole?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa odpowiada: Nie jest zasadne stwierdzenie, że proces inwestycyjny w trakcie budowy zbiornika Świnna Poręba był celowo podrażany. Założenia techniczno-ekonomiczne budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, zatwierdzone przez Stefana Jastrzębskiego, Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, zakładały wartość kosztorysową inwestycji w poziomie cen (p.c.) 1986 r. w wysokości 71.999.600.000 zł przed denominacją). Podstawą zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych były następujące dokumenty: protokół z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, opinia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz opinia Departamentu Gospodarki Wodnej Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

W trzydziestojednoletnim okresie realizacji przedsięwzięcia zestawienie kosztów było siedmiokrotnie aktualizowane:

 1. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) na kwotę 2.041.219.817 zł (p.c. 1997r.) zatwierdzone w dniu 22 lipca 1997 r. przez Stanisława Żelichowskiego, Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Aktualizacja dokonana została w oparciu o obowiązujące dokumenty oraz w oparciu o ustalenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych MOŚZNiL z dnia 10 czerwca 1997 r. Zrezygnowano m.in. z budowy hotelu pracowniczego, wprowadzono pozycję „Ochrona parku i dworu w Jaszczurowej”. Zmieniono cenę wykupu gruntów.
 2. Zbiorcze zestawienie kosztów na kwotę 1.612.058.753 zł (p.c. 2002 r.) zatwierdzone w dniu 08 października 2001 r. przez Panią Iwonę Kozę, p.o. Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska. Podstawą aktualizacji była rezygnacja z funkcji zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej, a co za tym idzie rezygnacja z pewnych obiektów – np. stacji rozrządu wody i jazu na rzece Skawie.
 3. Zbiorcze zestawienie kosztów na kwotę 1.535.526.645 zł (p.c. 2003 r.) zatwierdzone w dniu 20 października 2003 r. przez Pana Krzysztofa Szamałka, Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska. Podstawą weryfikacji ZZK było wdrożenie ustaleń z posiedzenia wyjazdowego Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 września 2002 r., jak również bieżąca weryfikacja zakresów rzeczowych wynikających z aktualizacji dokumentacji projektowej i bieżących cen rynkowych usług budowlano-montażowych. Uzyskano w ten sposób zmniejszenie wartości kosztorysowej inwestycji w stosunku do poprzednio zatwierdzonego ZZK.
 4. Zbiorcze zestawienie kosztów na kwotę 1.672.223.407 zł (p.c. 2006 r.) zatwierdzone w dniu 9 sierpnia 2005 r. przez Pana Andrzeja Mizgajskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Podstawą do weryfikacji ZZK była zmiana ustawy o podatku dochodowym VAT z 1 maja 2004 r., oraz weryfikacja wynikająca z aktualizacji dokumentacji projektowych oraz zawartych umów. Ponadto, w zweryfikowanym ZZK wprowadzono nowe pozycje min.: na wniosek Wójta Gminy Mucharz po wizji w terenie wprowadzono nowe drogi: Koziniec-Merkowo-Świnna Poręba, Świnnna Poręba-Koziniec-Lipy, oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi Brańkówka-Wodniakówka–Gołębiówka.
 5. Zbiorcze zestawienie kosztów na kwotę 2.305.569.052 zł (p.c. 2009 r.) zatwierdzone w dniu 30 października 2009 r. przez pana Leszka Karwowskiego, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Aktualizacja ZZK konieczna była ze względu na znaczący wzrost kosztów robót budowlanych i montażowych oraz dostaw od 2006 r., oraz z powodu wchodzenia w końcową fazę realizacji inwestycji i konieczności uszczegółowienia zakresu rzeczowego dla określenia terminu zakończenia inwestycji. W opracowaniu ujęto nowe obiekty, których realizacja wynikała z wprowadzenia nowelizacji ustaw o realizacji dróg publicznych i linii kolejowych.
  Ponadto Opinia ekonomiczno-finansowa opracowana w grudniu 2006 r. przez Kancelarię Biegłych Rewidentów dotycząca poprawności klasyfikacji kosztów pośrednich w ZZK zmieniła sposób ich przyporządkowania dla poszczególnych obiektów.
 6. Zbiorcze zestawienie kosztów na kwotę 2.172.300.159 zł (p.c. 2012 r.) zatwierdzone w dniu 21 listopada 2012 r. przez Pana Janusza Wiśniewskiego, Zastępcę Prezesa KZGW. Konieczność weryfikacji ZZK wynikała z zaawansowania rzeczowego, wysokości wykorzystanych środków przewidzianych ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o finansowaniu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz wprowadzenia do ZZK nowych pozycji, w tym: droga Dąbrówka-Durówka, droga w Łękawicy, droga Zielona-Rzycki, droga zbiorcza w Skawcach, zjazd z DK28, droga zbiorcza D przed mostem nr 8 w ciągu DK28, droga Świnna Poręba-Pustki, włączenie projektowanej drogi wzdłuż linii kolejowej do drogi wojewódzkiej nr 956, droga Pod Sale-Starczały.
 7. Zbiorcze zestawienie kosztów na kwotę 2.207.650.505 zł (p.c. 2013 r.) zatwierdzone w dniu 18 lipca 2013 r. przez Pana Witolda Sumisławskiego, Prezesa KZGW. Aktualizacja ZZK spowodowana została rozszerzeniem programu realizacji inwestycji o 2,5 km odcinek drogi Brańkówka-Wodniakówka-Gołębiówka.

Przez cały okres realizacji przedsięwzięcia budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba była kontrolowana przez organy nadzorcze Ministerstwa Środowiska i jego poprzedników prawnych, Najwyższą Izbę Kontroli oraz służby kontrolne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień dzisiejszy rozruch elektrowni wodnej w Świnnej Porębie jest pod stałą kontrolą Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą KZGW PGW Wody Polskie.

Kolejnej odpowiedzi udzielił Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Warszawa, dnia 28-12-2018 r

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację posła Józefa Brynkusa, znak: K8INT28071, skierowaną do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz do Ministra Środowiska, w sprawie elektrowni wodnej Świnna Poręba i inwestycji na Jeziorze Mucharskim, poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Pyt nr 5:
Czy zabezpieczono środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rok 2019 w celu oczyszczenia dna zbiornika?

Na podstawie informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz zakończył finansowanie budowy zbiornika w roku 2017, co wynikało z zapisów ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010″ z 4.03.2005 r. z późn. zmianami oraz ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Ś winna Porę ba z dnia 13.05.2016 r.. Zakres prac objęty umowami z NFOŚiGW został zakończony, a Beneficjent (wówczas RZGW w Krakowie) dostarczył dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięcia, w tym pozwolenia
na użytkowanie obiektów i pozwolenie wodno-prawne z dnia 16.08.2017 r. na szczególne korzystanie z wód rzeki Skawy polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód.

W planie finansowym Funduszu nie przewidziano środków na finansowanie kolejnych działań związanych z eksploatacją czynnego obiektu. Działania polegające na czyszczeniu dna zbiornika nie wpisują się w ofertę finansową Funduszu, ujętą w programach priorytetowych.

Pyt. nr 12
Kiedy rozpoczną się prace przy zabezpieczeniu osuwisk powstałych wokół Jeziora Mucharskiego i w jakich miejscach prace zostaną wykonane? Ile środków zabezpieczono na przeprowadzenie tych prac związanych z zabezpieczeniem czynnych osuwisk oraz czy będzie to kompleksowe rozwiązanie problemu po wykonaniu tych prac?

Zagadnienia dotyczące przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu (w tym osuwanie mas ziemnych), a także usuwanie ich skutków, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 762), należy do właściwości ministra właściwego ds. administracji. Ponadto, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone są m.in. sprawy związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działań administracji rządowej
w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków takich zdarzeń, w tym obsługa finansowa tych spraw a także m.in. sprawy w zakresie pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kwestie związane z katastrofami osuwiskowymi regulowane są także w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i z 2018 r. poz. 1566) nakładającej na organy państwowe różnego szczebla m. in. zadania polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz monitorowaniu zagrożeń – w tym również w zakresie katastrof osuwiskowych.

Dodatkowo na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach. Wytyczne dotyczące prowadzonych przez starostę obserwacji regulują przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz. 840).

Z poważaniem
Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Fot. Robert Szkutnika/JezioroMucharskie

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa