Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Remont linii kolejowej nr 117 na odcinku Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice

Remont linii kolejowej nr 117 na odcinku Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice

Poseł dr hab. Józef Brynkus wystąpił do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z interpelacją ponieważ w sposób skandaliczny prowadzony jest remont linii kolejowej nr 117. – W powiecie  wadowickim trasa kolejowa nr 117 przebiega przez teren gęsto zamieszkały, co powoduje, że na całej trasie jej przebiegu jest wiele przejazdów drogowych do prywatnych nieruchomości. PKP, dla zwiększenia dopuszczalnej prędkości pociągów na tej linii, zamierza doprowadzić do likwidacji czy zamknięcia większości z tych przejazdów. W sposób drastyczny utrudni to dojazd do wielu posesji oraz wykorzystanie areału dla potrzeb produkcji rolnej. Problem ten szczególnie drastycznie dotyczy m.in. miejscowości: Barwałd Dolny, Klecza Dolna i Górna oraz Chocznia w Gminie Wadowice – pisze parlamentarzysta Kukiz’15.

Poseł na Sejm RP                                                                                                     Wadowice, dnia 08. 12. 2018 roku
dr hab. Józef Brynkus
prof. UP Kraków
Biuro Poselskie
Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

 

Szanowny Pan
                 Mgr Andrzej Adamczyk
                  Minister Infrastruktury

 

I    N    T    E    R    P    E    L    A    C    J    A

W sprawie remontu linii kolejowej nr 117 na odcinku Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice.

Linia kolejowa nr 117 w powiecie  wadowickim przebiega przez teren gęsto zamieszkały, co powoduje, że na całej trasie jej przebiegu jest wiele przejazdów drogowych do prywatnych nieruchomości. PKP, dla zwiększenia dopuszczalnej prędkości pociągów na tej linii, zamierza doprowadzić do likwidacji czy zamknięcia większości z tych przejazdów. W sposób drastyczny utrudni to dojazd do wielu posesji oraz wykorzystanie areału dla potrzeb produkcji rolnej. Problem ten szczególnie drastycznie dotyczy m.in. miejscowości: Barwałd Dolny, Klecza Dolna i Górna oraz Chocznia w Gminie Wadowice. Jest faktem, że przez ostatnie cztery lata włodarze Wadowic nie uczynili nic, aby sprawę te uregulować z pożytkiem dla potrzeb PKP oraz korzyścią dla mieszkańców Gminy Wadowice. Sprawy nie poddano pod konsultacje społeczne, choć rozporządzenie w tym zakresie, na którym opiera się kolej, weszło w życie w październiku 2015 roku. Nie wszyscy zainteresowani mieszkańcy otrzymali informację o zmianie statusu ich przejazdu przez tory. Burmistrz nie podejmował także decyzji w sprawie przejęcia dróg lokalnych do puli dróg publicznych.

Przygotowany przez PKP projekt remontu kapitalnego linii 117 pozwala na założenie, że po remoncie maksymalna prędkość pociągów na tej linii będzie wynosiła do 80 km, co ma pozwolić na dojazd z Wadowic do Krakowa w ciągu godziny. Podniesie to znacząco rentowność wspomnianej linii kolejowej. Według założeń operatora remontu w lutym 2019 r. rozpoczną się prace nad projektami budowlanymi oraz wykonawczymi i proces uzyskiwania pozwoleń na budowę. Jest już opracowane studium wykonalności, które według oświadczenia przedstawicieli inwestorów podczas spotkania w Wadowicach nie ulegnie zmianie, ale właśnie ono budzi wiele wątpliwości i to natury zasadniczej. Jest jeszcze czas, aby wątpliwości te rozwiać a w konsultacjach ze społeczeństwem rozwiązać problem dojazdów do pól i posesji.

Kolejna ważna sprawa dotyczy remontu zabytkowego wiaduktu w Kleczy Dolnej. Ma on być całkowicie przebudowany, podniesiony i poszerzony tak, że będą mogły pod nim przejeżdżać tiry o wysokości nawet do 4,60 cm. Drastycznie zwiększy to napływ tirów do Wadowic, co spowoduje całkowite zablokowanie miasta, jego zanieczyszczenie, wzrost zagrożenia dla pieszych, gdyż wzdłuż dk 52 nie został zaplanowany nawet ciąg pieszy od Kleczy w kierunku Kopca.

W ramach projektu modernizacji PKP nie zaplanowały również rozwiązania sprawy przystanków w Kleczy. Zaprojektowano budowę dwóch stacji przystankowych w Kleczy Dolnej i Górnej –  w miejscach obecnie istniejących – zamiast jednego przystanku w centrum wsi. Tymczasem dwie stacje nie odpowiadają potrzebom mieszkańców, a niewątpliwie podrażają koszt projektu.

Dlatego pytam Pana Ministra:

Dlaczego PKP nie dopilnowały, aby w procesie projektowania remontu i modernizacji linii 117 prawidłowo przeprowadzone zostały konsultacje społeczne? Zmarnowano w ten sposób co najmniej cztery lata, w ciągu których można było wypracować rozwiązanie zadowalające wszystkich zainteresowanych.

Spotkania z mieszkańcami zorganizowane przez przedstawicieli PKP w ostatnich miesiącach i przedstawione podczas nich propozycje rozwiązań problemu przejazdów na drogach do pól wzbudziły znaczne zainteresowanie. Zatem, czy nie warto, mimo krótkiego czasu, doprowadzić tę sprawę do pomyślnego dla wszystkich finału poprzez uzgodnienie szczegółowych rozwiązań z zainteresowanymi sołectwami i obywatelami?

Czy przebudowa zabytkowego wiaduktu w Kleczy jest konieczna z punktu widzenia  interesów PKP i co PKP na tym zyskają?

W czyim interesie leży podrażanie projektu modernizacji linii 117 poprzez budowę dwóch stacji (przystanków) w Kleczy, zamiast jednego wspólnego?

Z poważaniem
poseł na Sejm RP
dr hab. Józef Brynkus

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa