Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Burmistrz Klinowski działał na szkodę interesu publicznego? Prokuratura zbada sprawę

Burmistrz Klinowski działał na szkodę interesu publicznego? Prokuratura zbada sprawę

Poseł Ziemi Wadowickiej złożył do Prokuratury  Rejonowej w Wadowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w okresie od dnia 22.12.2015 r. do dnia 27.01.2017 r. w Wadowicach przez funkcjonariuszy publicznych – urzędników Urzędu Miasta Wadowice poprzez niedopełnienie obowiązków przez wydawanie decyzji administracyjnych niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego, tj. przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. – Postanowiłem złożyć zawiadomienie do prokuratury po wyborach, gdy już nie jestem kandydatem na Burmistrza Wadowic, aby nikt nie próbował wmówić mieszkańcom, że jest to element mojej kampanii wyborczej. Sprawą jako poseł zajmowałem się od dawna, jednak jej finał nastąpił 30 sierpnia 2018 roku, gdy Urząd Miasta przekazał spółce AS INVEST zwrot podatku w kwocie 251.417,50 zł i odsetki karne, które wynosiły 58 632,00 zł, co jest szkodą znacznych rozmiarów wyrządzoną na majątku gminy. Nie może tak być, że majątek gminy staje się elementem gry politycznej. Zawsze stoję na straży prawa i uważam, że należy skończyć w Wadowicach z traktowaniem gminy jako prywatnego folwarku. Mam nadzieję, że prokuratura zbada sprawę i ujawni winnych oraz postawi zarzuty  – mówi poseł dr hab. Józef Brynkus.

Pełna treść zawiadomienia skierowanego do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.

Biuro Poselskie                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wadowice, dnia 10.10.2018 r.
dra hab. Józefa Brynkusa
Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

 

Prokurator
                                                        Prokuratury Rejonowej w Wadowicach
            Żwirki i Wigury 9
           34-100 Wadowice

 

 

ZAWIADOMIENIE
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
Z ART. 231 § 1 K.K.

 

 

Działając jako zawiadamiający na podstawie art. 304 § 1 k.p.k., zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w okresie od dnia 22.12.2015 r. do dnia 27.01.2017 r. w Wadowicach przez funkcjonariuszy publicznych – urzędników Urzędu Miasta Wadowice poprzez niedopełnienie obowiązków przez wydawanie decyzji administracyjnych niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego, tj. przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.

Działając jako zawiadamiający na podstawie art. 303 k.p.k. wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie w niniejszej sprawie postępowania karnego.

 

UZASADNIENIE

 

Spółka AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie przy ul. Garncarskiej 1 w złożonej deklaracji podatkowej z dnia 16.01.2013 r. na podatek od nieruchomości na 2013 r. wykazała grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 35.779,00 m2, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 18.754,00 m2 oraz budowle o wartości 594.682,00 zł. Łącznie podatek od nieruchomości na 2013 r. wynosił kwotę 407.688,00 zł.

W dniu 01.10.2013 r. spółka AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2013 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2013 r. zmniejszając powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 4.946,00 m2 oraz korektę obowiązującą od 01.10.2013 r. zmniejszając powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 5.314,39 m2. Łącznie podatek od nieruchomości po korekcie na 2013 r. wynosił kwotę 340.747,00 zł.

W dniu 10.12.2013 r. spółka AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2013 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.12.2013 r. zmniejszając powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem działalności o 453,61 m2. Łącznie podatek od nieruchomości po korekcie na 2013 r. wynosił kwotę 340.000,00 zł.

Spółka AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w złożonej deklaracji podatkowej z dnia 09.01.2014 r. na podatek od nieruchomości na 2014 r. wykazała grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 35.779,00 m2, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 8.040,00 m2 oraz budowle o wartości 594.682,00 zł. Łącznie podatek od nieruchomości na 2014 r. wynosił kwotę 196.087,00 zł.

Spółka AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w złożonej deklaracji podatkowej z dnia 05.01.2015 r. na podatek od nieruchomości na 2015 r. wykazała grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 35.779,00 m2, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 8.040,00 m2 oraz budowle o wartości 594.682,00 zł. Łącznie podatek od nieruchomości na 2015 r. wynosi kwotę 196.087,00 zł.

W dniu 14.07.2014 r. spółka AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2015 r. w związku ze zmianą użytkownika wieczystego działki o numerze 4052/2 położonej w Wadowicach. Łącznie podatek od nieruchomości po korekcie na 2014 r. obowiązujący za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. wynosił kwotę 98.043,00 zł.

Spółka AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kolejnej złożonej deklaracji podatkowej z dnia 19.08.2015 r. na podatek od nieruchomości na 2015 r. wykazała grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 35.779,00 m2 za okres podlegający opodatkowaniu od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. oraz o powierzchni 2.712,00 m2 za okres od dnia 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r., budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 8.040,00 m2 oraz budowle o wartości 594.682,00 zł za okres podlegający opodatkowaniu od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Łącznie podatek od nieruchomości na 2015 r. wynosił kwotę 99.006,00 zł.

W dniu 30.09.2015 r. spółka AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła korekty deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości na 2013 r., 2014 r. i 2015 r. wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Przyczyną dokonanej korekty było błędne przyjęcie do opodatkowania w powyższym 2013 r., 2014 r., i 2015 r. budynku hali produkcyjnej położonej na działce o numerze 3621/4 w Wadowicach związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 8.040,00 m2, jako budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ w okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r. budynek ten powinien być wyłączony w całości z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż ze względów technicznych nie może być uznany za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niezgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie stanowi budynku bowiem nie posiada dachu oraz przegród.

Burmistrz Wadowic postanowieniem z dnia 23.11.2015 r., znak Fn. 3120.14.2015, postanowił zawiesić postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości dla AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za lata 2013-2015 do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. określenia dla Spółki wysokości podatku od nieruchomości za lata 2013-2015.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie postanowieniem z dnia 15.02.2016 r., znak SKO.Pod/4140/1094/2015, uchyliło w całości powyższe postanowienie Burmistrza Wadowic z dnia 23.11.2015 r., znak Fn. 3120.14.2015, wskazując w oparciu o powołane jednolite stanowisko doktryny prawa podatkowego oraz orzecznictwo sądowe, że żadna z obowiązujących regulacji prawnych przewidziana w art. 201 Ordynacji podatkowej nie daje możliwości organowi podatkowemu zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty do czasu rozstrzygnięcia sprawy określenia wysokości zobowiązania podatkowego prowadzonej przez ten sam organ.

Burmistrz Wadowic decyzją z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r., znak Fn. 3120.17.2015.BB, określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie 340.000,00 zł, decyzją z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r., znak Fn. 3120.18.2015.BB, określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 196.087,00 zł, decyzją z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r., znak Fn. 3120.19.2015.BB, określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie 99.006,00 zł.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 06.05.2016 r., znak SKO.Pod./4140/304/2016, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Wadowic z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r., znak Fn. 3120.17.2015.BB, i umorzyło postępowanie w sprawie, decyzją z dnia 06.05.2016 r., znak SKO.Pod./4140/305/2016, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Wadowic z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r., znak Fn. 3120.18.2015.BB, i umorzyło postępowanie w sprawie, decyzją z dnia 06.05.2016 r., znak SKO.Pod./4140/306/2016, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Wadowic z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r., znak Fn. 3120.19.2015.BB, i umorzyło postępowanie w sprawie, wskazując w uzasadnieniu wydanych decyzji, że Burmistrz Wadowic błędnie przyjął, że w rozpatrywanych sprawach zaistniały przesłanki do wydania decyzji określających zobowiązania podatkowe w tej samej wysokości jaką Spółka wykazała w korektach deklaracji na podatek od nieruchomości za 2013-2015 r. co doprowadziło do naruszenia art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej wskutek jego niewłaściwego zastosowania i jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że Burmistrz Wadowic powinien rozpatrzyć wnioski Spółki o stwierdzenie nadpłaty.

Burmistrz Wadowic decyzją z dnia 03.06.2016 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty, znak Fn. Nr 3120.1.2.2016.BB, odmówił stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2013-2015.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 20.09.2016 r., znak SKO.Pod/4140/728/2016, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Wadowic z dnia 03.06.2016 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując w uzasadnieniu, że w przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie ma ustalenie czy obiekt o powierzchni 8.040 m2 posadowiony na działce nr 3621/4 w Wadowicach w okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r. spełniał definicję budynku, w konsekwencji stanowił przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a Burmistrz Wadowic w przedmiotowej decyzji rozstrzygnął tą kwestię pomimo, że zebrany materiał dowodowy nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy obiekt ten w okresie od dnia grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r. stanowił budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach lokalnych, a Burmistrz Wadowic nie przeprowadził pełnego postępowania dowodowego w sprawie i nie powinien poprzestać na analizie dotychczas zebranego materiału dowodowego, który według Burmistrza Wadowic w żaden sposób nie przyczynił się do wyjaśnienia sprawy.

Burmistrz Wadowic decyzją z dnia 27.01.2017 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty, znak Fn. Nr 3120.1.1.2017.BB, ponownie odmówił stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2013-2015.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 30.06.2017 r., znak SKO.Pod/4140/401/2017, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Wadowic z dnia 27.01.2017 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując w uzasadnieniu, że konieczne jest ustalenie ponad wszelką wątpliwość stanu technicznego hali przemysłowej o powierzchni 8.040 m2 usytuowanej na działce nr 3621/4 w Wadowicach w okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r., a także to czy istniejący obiekt podlega aktualnie przebudowie, przy czym wymaga rozważenia przez Burmistrza Wadowic czy nie zaszła potrzeba zasięgnięcia opinii biegłego ds. budownictwa w celu bezsprzecznego ustalenia stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego w okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 10.11.2017 r. sygn. akt I SA/Kr 946/17 uchylił powyższą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 30.06.2017 r., znak SKO.Pod./4140/401/2017, stwierdzając, że w świetle obowiązujących przepisów prawa materialnego art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach lokalnych oraz przytoczonego orzecznictwa sądowego zgromadzony materiał dowodowy w sprawie pozwala na stwierdzenie, że na gruncie przedmiotowej sprawy przedmiotowy obiekt budowlany o powierzchni 8.040 m2 usytuowany na działce nr 3621/4 w Wadowicach w okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r. pozbawiony zarówno pokrycia dachowego jaki i poszycia ścian osłonowych nie można zakwalifikować do kategorii budynku, a więc nie stanowi on przedmiotu opodatkowania na gruncie ustawy o podatkach lokalnych, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie (a w konsekwencji również Burmistrz Wadowic) uchylił się od oceny dostępnego wystarczająco zgromadzonego materiału dowodowego w celu jego prawidłowego sklasyfikowania i rozstrzygnięcia czy przedmiotowy obiekt budowlany mieści się w powołanej definicji budynku, mimo że dysponowało dowodami pozwalającymi na orzeczenie co do istoty i podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie i nie powinno bezpodstawnie przedłużać postępowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 20.08.2018 r., znak SKO.pod./4140/433/208, uchyliło decyzję  Burmistrza Wadowic z dnia 27.01.2017 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty i stwierdziło w punkcie d) decyzji nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości za okres od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r. w wysokości 251.417,50 zł.

Burmistrz Wadowic w dniu 30.08. 2018 r. dokonał zwrotu Spółce AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie nadpłaty podatku w wysokości 251.417,50 zł oraz wypłacił odsetki w wysokości 58 632,00 zł.

Powyższe okoliczności, uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa w okresie od dnia 22.12.2015 r. do dnia 27.01.2017 r. w Wadowicach przez funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z art.  115 § 13 punkt 4) k.k., urzędników Urzędu Miasta Wadowice poprzez niedopełnienie obowiązków przez wydawanie orzeczeń administracyjnych – decyzji administracyjnych i postanowień niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego, tj. przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.

We wskazanych okolicznościach doszło do działania zarówno na szkodę interesu publicznego, poprzez narażenie na powstanie bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody po stronie Gminy Wadowice polegającej na konieczności wypłaty odsetek, która to szkoda w rzeczywistości zaistniała i wypłata odsetek w wysokości 58 632,00 zł na rzecz Spółki AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością doprowadziła do uszczuplenia budżetu Gminy Wadowice w tej wysokości, jak i na szkodę interesu prywatnego Spółki AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez narażenie na powstanie bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody po stronie Spółki AS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polegającą na niemożności dysponowania przez Spółkę należną jej kwotą zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za okres od grudnia 2013 r. do czerwca 2015 r. w wysokości 251.417,50 zł przez okres od dnia 30.09.2015 r. do dnia zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

W doktrynie prawa karnego wskazano, że zachowania funkcjonariuszy stanowiące niedopełnienie nałożonych nań obowiązków, których źródła można dopatrywać się w samej istocie urzędowania może być wydanie decyzji bez właściwej podstawy prawnej albo wydanie decyzji o treści niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozpatrywanie konkretnych wniosków i roszczeń z naruszeniem przepisów procedury, mogące polegać na niewłaściwym wykonaniu nałożonych obowiązków w odwołaniu się do wzorca normatywnego „dobrego funkcjonariusza publicznego” (A. Barczak-Oplustil [w]: A. Zoll, Kodeks Karny, Część Szczególna, Komentarz, Tom II, Komentarz do art. 117-277 k.k., 3 Wydanie, Warszawa 2008, str. 1013-1014), zaś orzecznictwo sądowe wskazuje, że występek określony w art. 231 § 1 k.k. należy do kategorii przestępstw z konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo, a więc materialnych, znamiennych skutkiem, którym jest wystąpienie niebezpieczeństwa powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24.01.2013 r., I KZP 24/12, OSNKW 2013/2, poz. 12).

W związku z powyższym na podstawie art. 303 k.p.k. wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego i w przypadku uznania za zasadne wszczęcia postępowania karnego.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Załączniki:

 1. Postanowienie Burmistrza Wadowic z dnia 23.11.2015 r., znak Fn. 3120.14.2015,
 2. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 15.02.2016 r., znak SKO.Pod/4140/1094/2015,
 3. Decyzja Burmistrza Wadowic z dnia 22.12.2015 r., znak Fn. 3120.17.2015.BB,
 4. Decyzja Burmistrza Wadowic z dnia 22.12.2015 r. znak Fn. 3120.18.2015.BB,
 5. Decyzja Burmistrza Wadowic z dnia 22.12.2015 r. znak Fn. 3120.19.2015.BB,
 6. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 06.05.2016 r., znak SKO.Pod./4140/304/2016,
 7. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 06.05.2016 r., znak SKO.Pod./4140/305/2016,
 8. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 06.05.2016 r., znak SKO.Pod./4140/306/2016,
 9. Decyzja Burmistrza Wadowic z dnia 03.06.2016 r. znak Fn. Nr 3120.1.2.2016.BB,
 10. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 20.09.2016 r., znak SKO.Pod/4140/728/2016,
 11. Decyzja Burmistrza Wadowic z dnia 27.01.2017 r. znak Fn. Nr 3120.1.1.2017.BB,
 12. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 30.06.2017 r., znak SKO.Pod/4140/401/2017,
 13. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10.11.2017 r. sygn. akt I SA/Kr 946/17.
 14. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 20.08.2018 r., znak SKO.pod./4140/433/208.
 15. Dowód wpłaty tytuł: zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za 2015 oraz odsetek w kwocie 58 632,00 zł z dnia 30.08.2018 roku.