Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł Józef Brynkus skuteczniejszy od rządu PiS

Poseł Józef Brynkus skuteczniejszy od rządu PiS

W związku z biernością Posłów PiS w okręgu nr 12, wykazujących wyjątkową obojętność na problemy Jeziora Mucharskiego i elektrowni wodnej na zaporze wodnej udałem się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by na ten temat porozmawiać. W wyniku tej rozmowy otrzymałem następujące informacje.

Szanowny Panie Pośle,
W nawiązaniu do spotkania w NFOŚiGW w dniu 3.10.br., odnosząc się do poruszonych przez Pana kwestii związanych z:

 • niezakończonym procesem udostępniania terenów dla gmin, na terenie których zlokalizowany jest zbiornik i niemożnością podjęcia przez gminy działań w kierunku zagospodarowania turystycznego zbiornika,
 • zanieczyszczeniem zbiornika i koniecznością usunięcia odpadów,
 • potrzebą zabezpieczenia osuwisk,
 • brakiem rozruchu elektrowni,
 • relacją pomiędzy NFOŚiGW a PGW Wody Polskie,

pragnę wyjaśnić że:

 • NFOŚiGW finansował budowę zbiornika Świnna Poręba w latach 1994-2017, z czego w latach 2011-2017 na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010” z 4.03.2005 r. z późn. zmianami, w której został wskazany jako źródło finansowania nakładów. Łącznie środki wydatkowane na budowę zbiornika przez Fundusz wyniosły 1074,7 mln zł, z czego 879,7 mln zł w latach 2011-2017. Budowa zbiornika finansowana była w formie dotacji.
 • Inwestorem i beneficjentem dotacji był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podlegający do końca ub. roku Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. Prezes KZGW sprawował nadzór nad inwestycją i zatwierdzał wszystkie kolejne zmiany harmonogramów i kosztów robót. NFOŚiGW pełnił funkcję instytucji zapewniającej finansowanie nakładów, w ramach limitów przewidzianych w ustawie.
 • Zakres prac objęty umowami z NFOŚiGW został zakończony w roku 2017. Beneficjent dostarczył dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektów  rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięcia, w tym pozwolenia na użytkowanie obiektów i pozwolenie wodno-prawne z dnia 16.08.2017 r. na szczególne korzystanie z wód rzeki Skawy polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym podstawową funkcją zbiornika jest zmniejszenie zagrożenia przeciwpowodziowego w dolinie Skawy poniżej zbiornika oraz dolinie Wisły a także zapewnienie w Skawie przepływu nienaruszalnego i zaspokojenie potrzeb użytkowników na pobór wody. W dodatkowych funkcjach zbiornika wymienia się: wykorzystanie energetyczne uzyskanego spadku, gospodarkę rybacką, utworzenie nowych walorów krajobrazowych i wykorzystywanie rekreacyjne zbiornika.
 • Od 1.01.2018 r. zbiornik jest zarządzany przez PGW Wody Polskie, będące następcą prawnym dotychczasowego inwestora. PGW Wody Polskie jest podmiotem niezwiązanym z NFOŚiGW, podległym Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Obie te instytucje są zatem właściwe w sprawach związanych z gospodarowaniem zbiornikiem, w tym kwestią udostępniania gruntów pod działalność turystyczną i usuwania zalegających śmieci.

 

Odnosząc się do elementów inwestycyjnych sfinansowanych ze środków NFOŚiGW:

 • W ramach finansowania NFOŚiGW dokonano stabilizacji tych osuwisk, dla których dokumentacja pozwalała na rozpoczęcie robót tj. 11A i 11B w rejonie Dąbrówki (2017) i osuwiska przy przepuście nr 6 w DK28 (2015). Sfinansowane zostało również przygotowanie dokumentacji zabezpieczenia osuwisk w Ostałowej Zagórskiej i Dąbrowskiej oraz osuwiska 1/21 w Świnnej Porębie. Niski stan zaawansowania prac dokumentacyjnych i przygotowawczych dla pozostałych osuwisk nie pozwolił na sfinansowanie ich zabezpieczenia ani w ramach podpisanych umów o dofinansowanie ani w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW.
 • Kwestie związane z trudnościami w uruchomieniu elektrowni zostały szczegółowo opisane w Informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nt. przebiegu prac związanych z uruchamianiem Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, rozpatrywanej przez sejmową Komisję Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 21.03.br. Wystąpiliśmy do beneficjenta o podanie aktualnych informacji o stanie zaawansowania prac związanych z rozruchem elektrowni, które przekażemy Panu Posłowi niezwłocznie po otrzymaniu.

Z poważaniem
Hanna Piasecka
kierownik II Wydziału Koordynacji Projektów
Departament  Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szanowny Panie Pośle,
Uzupełniając wiadomość z piątku, przekazuję poniżej aktualne informacje nt. rozruchu elektrowni Świnna Poręba oraz planów co do dalszych prac zabezpieczających osuwiska otrzymane z RZGW Kraków.

Stan zaawansowania prac związanych z rozruchem elektrowni, z wyjaśnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych, technicznych i finansowych;

W dniu 7 czerwca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1276). W związku z powyższym Prezes URE, w informacji nr 48/2018, poinformował o konieczności m.in. aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji. PGW Wody Polskie wystąpiło więc do URE z wnioskiem o aktualizację tego zaświadczenia dla EW Świnna Poręba, które zostało wydane w dniu 21 września 2018r.

Wobec wątpliwości dot. zapisów w/w ustawy, a szczególności art. 72a, w dniu 22 sierpnia 2018 r. Urząd Regulacji Energii opublikował Informację Prezesa URE nr 68/2018, z której wynika, że rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej jest możliwe pod warunkiem złożenia oświadczenia Prezesowi URE z zachowaniem 14 dniowego terminu poprzedzającego dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, zgodnie z którym energia elektryczna wytworzona w tej instalacji będzie w całości wprowadzana do sieci  i sprzedawana na Towarowej Giełdzie Energii  lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. Stanowisko to dot. również EW Świnna Poręba. PGW WP RZGW w Krakowie planuje wziąć udział w aukcji, oczekujemy jednak na ogłoszenie przez Prezesa URE terminu jej przeprowadzenia.

PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie, z uwagi na nowelizację Ustawy o OZE, jak również możliwość pozyskania środków na wykonanie czynności wynikających z zaleceń Komisji rozruchowej Zbiornika, zorganizowało spotkanie z Generalnym Wykonawcą zbiornika wodnego Świnna Poręba – Firmą Skanska S.A. w tej sprawie, które odbyło się w dniu 5.07.2018 r. W wyniku tego spotkania Skanska S.A. przedstawiła w dniu 11.07.2018 r. wstępną wycenę prac związanych z przeprowadzeniem i zakończeniem rozruchu Elektrowni Wodnej. W dniu 16.07.2018 r. RZGW w Krakowie zwrócił się o uszczegółowienie tej oferty. Firma Skanska S.A. przedstawiła 23.07.2018 r. uszczegółowioną wycenę na wykonanie prac rozruchowych elektrowni wodnej Świnna Poręba, zakładającą zakończenie rozruchu do końca roku 2018, oraz na wykonanie zaleceń Komisji rozruchowej elektrowni.

W miesiącu sierpniu przeprowadzono szereg konsultacji i ustaleń w zakresie wyceny i zakresu rozruchu co zaskutkowało przekazaniem przez Skanska S.A. na spotkaniu 31.08.2018r. harmonogramu rozruchu określającego, że rozruch przeprowadzony będzie w okresie od 03.12.2018r. do 23.01.2019 r. Przedstawiciele Skanskiej, jak również podwykonawcy turbozespołu firma ZRE Gdańsk, na spotkaniu 31.08.2018 r. poinformowali, że termin rozpoczęcia rozruchu w grudniu br. uwarunkowany jest możliwościami kadrowymi podwykonawców wysokospecjalistycznych prac rozruchowych.

W dniu 10.09.2018 r. Skanska S.A. przedstawiła skorygowaną wycenę uwzględniającą nowe terminy rozruchu. W ramach negocjacji przeprowadzono kolejne rozmowy, m.in. w dniu 2.10.2018 r., na którym Skanska S.A. zobowiązała się do przedstawienia ostatecznej oferty. W dniu 12.10.2018 r. odbyła się kolejna tura negocjacji.

PGW WP RZGW w Krakowie posiada środki finansowe na rok 2018 na wykonanie zaleceń Komisji rozruchowej w wysokości 532.600 zł (brutto). Prowadzone negocjacje ze Skanską, mają na celu wynegocjowanie zmniejszenia wartości oferty na wykonanie tych prac, ponieważ znacznie przekracza ona w/w kwotę.

W dniu 12.10.2018r RZGW w Krakowie otrzymał zgodę z dnia 11.10.2018r. na zabezpieczenie środków finansowych na rok 2019 w wysokości 2,3 mln zł na wykonanie czynności rozruchowych, co umożliwi rozpoczęcie rozruchu jeszcze w roku bieżącym, po zakończeniu negocjacji ze Skanską S.A.

Plany RZGW Kraków w zakresie zabezpieczenia osuwisk w m. Ostałowa Zagórska i Ostałowa Dąbrowska oraz  Świnna Poręba, dla których dokumentację wykonano w ramach umowy 108/2016

W ramach środków Ustawy z dnia 13 maja 2016r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, w roku 2017 została przygotowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę na stabilizację obu w/w osuwisk. Szacunkowa wartość kosztorysowa zabezpieczenia osuwiska Ostałowa Zagórska i Dąbrowska wynosi 14,3 mln zł, a osuwiska 1/21 Świnna Poręba – 10,4 mln zł. Zabezpieczenie osuwisk planowane jest do wykonania w roku 2019. Należy mieć na uwadze, że prace zabezpieczające osuwiska w m. Ostałowa Zagórska i Dąbrowska, wymagają wcześniejszego obniżenia poziomu piętrzenia wody na zbiorniku do rzędnej umożliwiającej przeprowadzenia prac budowlanych.

Z poważaniem
Hanna Piasecka
kierownik II Wydziału Koordynacji Projektów
Departament  Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej