Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Brynkusa szczęśliwa siódemka dla Wadowic i program dla całej Gminy

Brynkusa szczęśliwa siódemka dla Wadowic i program dla całej Gminy

Kandydat Kukiz’15 na Burmistrza Wadowic przedstawił swój program wyborczy, który zawarł w 7 punktach. – Łączy nas Papieskie Miasto, a nauczanie Świętego Jana Pawła II o wierze, ludziach, nauce, pracy i środowisku jest podstawą naszego planu działania – pisze dr hab. Józef Brynkus.

BRYNKUSA 7 PUNKTÓW DLA WADOWIC

Łączy nas Papieskie Miasto, a nauczanie Świętego Jana Pawła II o wierze, ludziach, nauce, pracy i środowisku jest podstawą naszego planu działania. Dlatego nie zgadzamy się na:

– nierealne i niemające nic wspólnego z rzeczywistością Naszej Gminy i Naszego Miasta plany ich zmiany,

– traktowanie Wadowic jako odrębnego tworu od wadowickiej gminy, wyludnionego w dzień a sypialnię w nocy,

– upokarzający w świecie i populistyczny obraz Papieskiego Miasta. Jego symbolem jest i będzie Jan Paweł II – moralna i duchowa ikona milionów ludzi. Nie możemy roztrwonić tego dziedzictwa w absurdach drewnianych palet i widmach sportowych „Aren” na wysypiskach śmieci.

Dostrzegamy potrzeby Mieszkańców Wadowic i Wadowickiej Gminy, którym należy zapewnić zrównoważony rozwój i zabezpieczyć ich w rozwiązania ułatwiające życie bez względu na płeć oraz wiek.

WASZE SPRAWY SĄ MOIMI

 1. Ludzie

Największym potencjałem Gminy Wadowice są jej mieszkańcy, dlatego:

– doprowadzimy do powstania autentycznej wspólnoty gminnej poprzez stałe wspieranie aktywności środowisk lokalnych – Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych i stowarzyszeń stymulujących rozwój całej Gminy,

– wzmocnimy rolę konsultacji społecznych, które będą na początku procesu inwestycyjnego, a nie w trakcie jego trwania,

– bezwzględnie wprowadzimy zasadę wypowiadania się mieszkańców na sesjach,

– nadamy odpowiednią rangę wiejskim i miejskim uroczystościom integrującym społeczność gminy – burmistrz ma na nich być obecny, a nie tylko okazjonalnie je wizytować.

 1. Rodzina

Rodzina to nasza przyszłość, dlatego:

– przywrócimy i poszerzymy Wadowicką Kartę Dużej Rodziny,

– zrealizujemy projekty podnoszone na zebraniach społeczności gminnych odnoszące się do jakości ich codziennego życia i integracji lokalnej społeczności,

– podniesiemy komfort edukacji naszych dzieci,

– zinwentaryzujemy obiekty użyteczności publicznej pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych czy z dziećmi w wózkach. Usprawnimy poruszanie się w nich ze względu na ich potrzeby,

– przywrócimy przystanek przelotowy na placu Kościuszki w Wadowicach.

 1. Przestrzeń

Największy problem Wadowic to nieuporządkowana przestrzeń i istniejąca w niej komunikacja hamujące rozwój Wadowickiej Gminy, dlatego:

– zweryfikujemy uchwalone przez Radę Miejską Studium Zagospodarowania Przestrzennego i szybko wprowadzimy w nim konieczne zmiany, odpowiadające oczekiwaniom mieszkańców oraz inwestorów, przyjmiemy plan zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy,

– stworzymy ciągi komunikacyjne łączące ludzi i usprawniające komunikację wewnątrz miasta,

– wyprowadzimy tranzyt i ruch ciężki poza miasto przez: dążenie do powstania Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, zbudowanie – zgodnie z interesem mieszkańców – tzw. południowej obwodnicy miasta w kierunku Suchej Beskidzkiej, oraz koniecznego drugiego (a w przypadku zbudowania mostu dla BDI trzeciego) mostu na Skawie, podjęcie działań z sąsiednimi gminami na rzecz powstania zachodniej obwodnicy Wadowic,

– wspólnie ze starostwem i sąsiednimi gminami będziemy dążyć do stworzenia transportu zbiorowego ludzi,

– urealnimy i podniesiemy jakość ścieżek rowerowych i spacerowych do potrzeb ich użytkowników (rowerzyści, piesi, rolkarze).

 1. Potencjał gospodarczy

Wadowice mają duży, choć niestety słabo wykorzystany potencjał ekonomiczny. To miasto pielgrzymkowe, znane na całym świecie, w jego okolicy są Jezioro Mucharskie i Beskid Mały o unikatowych walorach rekreacyjnych, dlatego:

– zmienimy sposób odwiedzania Wadowic – nie na chwilę, ale na dłużej,

– będziemy wspierać rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. przez zmiany w studium i planie zagospodarowania przestrzennego oraz wyodrębnienie obszarów pod niską zabudowę rekreacyjną, domki letniskowe, pola namiotowe etc.,

– podejmiemy autentyczne, w pełni jawne, a nie pozorne i w interesie nie wiadomo kogo działania na rzecz stworzenia w gminie strefy aktywności gospodarczej m. in. w oparciu o unijne środki, ustawę o planowaniu przestrzennym, partnerstwo publiczno-prywatne, lokalne ulgi dla przedsiębiorców (minimalne stawki opłat adiacenckich),

– stworzymy warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tworzących sieć wzajemnych powiązań.

 1. Inwestycje

Nie wystarczą dotychczasowe zakłady rzemieślnicze, przemysłowe, usługi i handel. Aby zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Gminy Wadowice:

– obniżymy podatek od nieruchomości do minimów określonych przepisami ogólnymi,

– zwolnimy na okres 5 lat od podatku od nieruchomości mieszkańców nowych domów, by opłacało się w gminie Wadowice mieszkać i płacić w niej podatki,

– usprawnimy system komunikacji w mieście (parkingi na zatłoczonych osiedlach i ulicach, parkingi dla przyjezdnych) i w gminie (chodniki, naprawa gminnych ulic). Wszystko to zgodnie z regułą, że przestrzeń służy inwestorom i mieszkańcom,

– rozpoczniemy intensywne poszukiwania inwestorów w obszarach niewymagających zasadniczych zmian przestrzennych (start-upy, firmy wdrożeniowe, projektowe itp.),

– poprawimy relację z istniejącym otoczeniem gospodarczym i wprowadzimy pełną jawność działalności gospodarczej,

– podejmiemy działania „blokowe” w celu jednorazowego załatwienia ważnych spraw na konkretnym terenie gminy, (np. szybkie dokończenie kanalizacji wiosek i doprowadzenie do nich wodociągów),

– będziemy chronić dorobek naszej tradycji i kultury (wesprzemy projekty renowacji starych domów adaptując je na izby regionalne, wesprzemy renowację zabytków), aby były dobrym świadectwem naszej przeszłości,

– nie dopuścimy do dewastacji dorobku naszych Przodków i walorów przyrody.

 1. Ekologia

Zdrowe środowisko naturalne i przyjaźni środowisku mieszkańcy. Mieszkańcy Wadowic cierpią z powodu ogromnego zanieczyszczenia powietrza. Dlatego:

– zdecydowanie rozbudujemy sieć ciepłowniczą w mieście i rozszerzymy jej zasięg, dokonamy modernizacji Termowadu,

– wprowadzimy system osłonowy dla stopniowej wymiany pieców, z paliwa stałego na inne źródła energii cieplnej

– będziemy wspierać faktyczne a nie pozorne projekty ekologiczne,

– zmodernizujemy system oświetlenia na drogach gminnych,

– zmienimy politykę gospodarki odpadami rzetelnie nadzorując spółkę Eko i jej działalność,

– wzmocnimy infrastrukturalny rozwój całej gminy (wodociągi, kanalizacja, gaz, zabezpieczenie linii energetycznych).

 1. Administracja.

Urząd jest dla Mieszkańców, dlatego:

– dostosujemy go do ich potrzeb,

– przeprowadzimy faktyczny audyt Urzędu Miejskiego dla poprawy jakości jego pracy,

– stworzymy bardziej oszczędne zasady funkcjonowania UM (koniec z wycieczkami towarzyskimi włodarzy na koszt podatników),

– wprowadzimy mądry system wydawania środków na promocję Wadowic.

Program dla okręgu nr 1 – Wadowice

Głosują mieszkańcy ulic: Ady Sari, Barska, Batorego, pl. Bohaterów Getta, Gen. Bruno Olbrychta, Gen. Pułaskiego, Gimnazjalna, Graniczna, Iwańskiego, Jagiellońska, pl. Jana Pawła II, Janiny Brzostowskiej, Jaśminowa, Kalinowa, Karmelicka, Klonowa, Kościelna, pl. Kościuszki, Krasińskiego, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, Łazówka, Marcina Wadowity, Marszałka Józefa Piłsudskiego (od. ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki w Choczni), Mickiewicza, Mydlarska, Nadbrzeżna (oprócz nr 22, 39, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 69, 77, 79, 83), Parkowa, Piaskowa, Prof. Władysława Nikliborca, Rodziny Nowobilskich, Sadowa, Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa, Spadzista, Spółdzielców, Szpitalna, Topolowa, Trybunalska, Widok, Wiśniowa, al. Wolności, Zatorska, Żwirki i Wigury, osiedli: Łąki, Piastowskie, Marcina Wadowity, Pod Skarpą.

W okręgu nr 1 o mandat Radnego Miejskiego ubiegać się będą:

 1. Bieniek Emilia.
 2. Maciejczyk Małgorzata Teresa
 3. Rokitka Renata Maria
 4. Sikora Tomasz
 5. Kozłowski Radosław Jan
 6. Ulatowski Piotr Andrzej

Jako radni z Waszego okręgu wyborczego doprowadzimy m. in. do:

– powstania gminnej przychodni rehabilitacyjnej z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia;

– poprawy dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarzy pierwszego kontaktu;

– uregulowania stanu prawnego dróg niepublicznych we władaniu gminy i dostosowania ich do potrzeb mieszkańców (dostęp do drogi publicznej, inwestowanie i budowanie domów);

– dokończenia obwodnicy Wadowic w kierunku południowym (do Suchej Beskidzkiej);

– remontu ulic oraz chodników wzdłuż dróg gminnych i powiatowych;

– zbudowania parkingów i miejsc postojowych przeznaczonych dla mieszkańców (np. na ul. Krasińskiego) oraz turystów; wprowadzenia kart parkingowych dla mieszkańców;

– racjonalnego wykorzystania i modernizacji oświetlenia ulic, na energooszczędne i celowo rozmieszczone;

– przestrzegania dostosowania dróg do jazdy samochodów o określonym tonażu, by zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców;

– podniesienia standardów bezpieczeństwa dróg w mieście m.in. przez lepsze oznakowanie przejść dla pieszych itp.;

– instalowania progów zwalniających w niebezpiecznych miejscach na drogach powiatowych i gminnych, wprowadzenia na nich ograniczeń prędkości;

– rozszerzenia monitoringu na miejsca szczególnie niebezpieczne;

– całościowego rozwiązania systemu gospodarki wodnościekowej w Gminie Wadowice, modernizacji starej kanalizacji w mieście;

– przestrzegania zachowania norm ochrony środowiska w zakładach pracy, by nie oddziaływały negatywnie na środowisko i mieszkańców;

– ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, poprzez pozyskanie i udostępnienie środków na montaż ekologicznych pieców oraz montaż elektrofiltrów;

– udzielania pomocy prawnej i organizacyjnej przy uzyskaniu zgody na przyłącza gazu, termomodernizację itp.;

– szerszego wprowadzenia i wykorzystania fotowoltaiki w budynkach prywatnych i publicznych (szkoły, domy kultury, OSP, kościoły);

– organizacji racjonalnego systemu komunikacji gminnej i międzygminnej;

– rozbudowy i modernizacji bazy placówek oświatowych – przedszkoli, szkół;

– tworzenia osiedlowych świetlic dziennego pobytu dla dzieci, młodzieży, seniorów;

– tworzenia miejsc do grillowania, placów zabaw, rekreacyjnych i boisk sportowych np. typu Orlik zamiast asfaltowych (m.in. na os. M. Wadowity);

– wybudowania atrakcyjnych i realnych ścieżek rowerowych (wzdłuż Skawy);

– uregulowania, wspólnie z Wodami Polskimi, oraz lepszego zabezpieczenia rzek i potoków (Skawa, Choczenka) by chronić mieszkańców i ich dobytek przed powodziami;

–  wyczyszczenia, wspólnie z Wodami Polskimi, zaniedbanych przepustów, rowów melioracyjnych i kanałów ulgi we wszystkich sołectwach, właściwego osuszania, zabezpieczenia i użytkowania obszarów zalewowych;

– racjonalnego uregulowania, wspólnie z PKP, problemu przejazdów przez tory kolejowe, dostosowania dróg wzdłuż torów kolejowych do samochodowej komunikacji mieszkańców;

– racjonalnego i rzetelnego rozdziału środków na sport w gminie Wadowice;

Program dla okręgu nr 2 – Wadowice

Głosują mieszkańcy ulic: 12 Pułku Piechoty, Baśniowa, Beskidzka, Błonie, Bohaterów |Monte Cassino, Brzozowa, Chopina, Cicha, Dra Edmunda Wojtyły, Dra Józefa Putka, Emilii i Karola Wojtyłów, Energetyków, Fabryczna, Gotowizna, Groble, Jana Matejki, Jasna, Jaworowa, Jędrzeja Wowry, Kasztanowa, Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja, Krakowska, Krótka, Legionów, Leśna, Lwowska, Marszałka Józefa Piłsudskiego (od ul. Lwowskiej do ul. Wojska Polskiego), al. Matki Bożej Fatimskiej, Miedzne, Młyńska, Nadbrzeżna (numery 22, 39, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 69, 77, 79, 83), Niecała, Niwy, pl. Obrońców Westerplatte, Podgórska, Podmiejska, Podstawie, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Sienkiewicza, Sikorskiego, Spokojna, Sportowców, Szkolna, Świerkowa, Tatrzańska, Teatralna, Wałowa, Wąska, Wenecja, Wincentego Bałysa, Wiosenna, Wojska Polskiego, Zacisze, Zaskawie, Zegadłowicza, Zielona, Zygmunta I Starego, Źródlana, Żeromskiego, osiedli: XX-lecia, Jedność, Jesionowe, Kopernika, Słoneczne.

W okręgu nr 2. o mandat Radnego Miejskiego ubiegać się będą:

 1. Lasek Piotr
 2. Ślusarz Katarzyna Janina
 3. Żmij Józef Szczepan
 4. Furdzik Kazimiera Karolina
 5. Foryś Tomasz Andrzej

Jako radni z Waszego okręgu wyborczego doprowadzimy m. in. do:

– powstania gminnej przychodni rehabilitacyjnej z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia;

– poprawy dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarzy pierwszego kontaktu;

– uregulowania stanu prawnego dróg niepublicznych we władaniu gminy i dostosowania ich do potrzeb mieszkańców (dostęp do drogi publicznej, inwestowanie i budowanie domów);

– dokończenia obwodnicy Wadowic w kierunku południowym (do Suchej Beskidzkiej);

– remontu ulic oraz chodników wzdłuż dróg gminnych i powiatowych;

– zbudowania parkingów i miejsc postojowych przeznaczonych dla mieszkańców (np. ul. Krasińskiego) oraz turystów; wprowadzenia kart parkingowych dla mieszkańców;

– racjonalnego wykorzystania i modernizacji oświetlenia ulic, na energooszczędne i celowo rozmieszczone;

– przestrzegania dostosowania dróg do jazdy samochodów o określonym tonażu, by zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców;

– podniesienia standardów bezpieczeństwa dróg w mieście m.in. przez lepsze oznakowanie (m.in. przejście dla pieszych przy Lidlu na ul. Zegadłowicza);

– instalowania progów zwalniających w niebezpiecznych miejscach na drogach powiatowych i gminnych, wprowadzenia na nich ograniczeń prędkości;

– rozszerzenia monitoringu na miejsca szczególnie niebezpieczne;

– całościowego rozwiązania systemu gospodarki wodnościekowej w Gminie Wadowice, modernizacji starej kanalizacji w mieście;

– przestrzegania zachowania norm ochrony środowiska w zakładach pracy, by nie oddziaływały negatywnie na środowisko i mieszkańców;

– ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, poprzez pozyskanie i udostępnienie środków na montaż ekologicznych pieców oraz montaż elektrofiltrów;

– udzielania pomocy prawnej i organizacyjnej przy uzyskaniu zgody na przyłącza gazu, termomodernizację itp.;

– szerszego wprowadzenia i wykorzystania fotowoltaiki w budynkach prywatnych i publicznych (szkoły, domy kultury, OSP, kościoły);

– organizacji racjonalnego systemu komunikacji gminnej i międzygminnej;

– rozbudowy i modernizacji bazy placówek oświatowych – przedszkoli, szkół;

– tworzenia osiedlowych świetlic dziennego pobytu dla dzieci, młodzieży, seniorów;

– tworzenia miejsc do grillowania, placów zabaw, rekreacyjnych i boisk sportowych np. typu Orlik zamiast asfaltowych;

– wybudowania atrakcyjnych i realnych ścieżek rowerowych (wzdłuż Skawy);

– uregulowania, wspólnie z Wodami Polskimi, oraz lepszego zabezpieczenia rzek i potoków (Skawa, Choczenka) by chronić mieszkańców i ich dobytek przed powodziami;

–  wyczyszczenia, wspólnie z Wodami Polskimi, zaniedbanych przepustów, rowów melioracyjnych i kanałów ulgi we wszystkich sołectwach, właściwego osuszania, zabezpieczenia i użytkowania obszarów zalewowych;

– racjonalnego uregulowania, wspólnie z PKP, problemu przejazdów przez tory kolejowe, dostosowania dróg wzdłuż torów kolejowych do samochodowej komunikacji mieszkańców;

– racjonalnego i rzetelnego rozdziału środków na sport w gminie Wadowice;

Program dla okręgu nr 3 – Chobot, Chocznia, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Kaczyna, Ponikiew, Zawadka

W okręgu nr 3 o mandat Radnego Miejskiego ubiegać się będą:

 1. Zakrzewski Andrzej
 2. Pająk Dorota
 3. Książek Jerzy
 4. Szczecińska Justyna Stefania
 5. Mierzejewski Mateusz Karol

Jako radni z Waszego okręgu wyborczego doprowadzimy m. in. do:

– powstania gminnej przychodni rehabilitacyjnej z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia;

– poprawy dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarzy pierwszego kontaktu;

– uregulowania stanu prawnego dróg niepublicznych we władaniu gminy i dostosowania ich do potrzeb mieszkańców (dostęp do drogi publicznej, inwestowanie i budowanie domów) m. in. droga od Zbywaczówki do Gorzenia, Frydrychowice-Chocznia na dolnej Patrii;

– remontu dróg i wybudowania chodników wzdłuż dróg gminnych i powiatowych (Chocznia – ul. Główna, Drapówka, Kaczyna – wzdłuż dróg powiatowych i końcówka drogi powiatowo-gminnej, Ponikiew, Zawadka – na skrzyżowaniu do Gorzenia i Wadowic);

– uregulowania stanu prawnego oraz zbudowania parkingów i miejsc postojowych przy przystankach i sklepach (Chocznia – przy kościele, Chocznia Górna – przy kaplicy, Ponikiew – w okolicach starej pętli, także dla samochodów turystów);

– położenia asfaltu na drodze k. boiska w Zawadce – skrót pomiędzy Zawadką a ul. Góralską w Choczni;

– uregulowania i zabezpieczenia osuwiska w rejonie Rzyckowo-Paluchowo (Ponikiew);

– oświetlenia mostka w Chobocie – na drodze do Kozińca;

– racjonalnego wykorzystania i modernizacji oświetlenia dróg gminnych, na energooszczędne i celowo rozmieszczone;

– przestrzegania dostosowania dróg do jazdy samochodów o określonym tonażu, by zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców;

– instalowania progów zwalniających w niebezpiecznych miejscach na drogach powiatowych i gminnych, wprowadzenia na nich ograniczeń prędkości (Ponikiew, Zawadka – przy szkole);

– rozszerzenia monitoringu na miejsca szczególnie niebezpieczne w miejscowościach gminy;

– całościowego rozwiązania systemu gospodarki wodnościekowej w Gminie Wadowice, skanalizowania i doprowadzenia wodociągu do wszystkich sołectw gminy Wadowice;

– przestrzegania zachowania norm ochrony środowiska w firmach i zakładach pracy, by nie oddziaływały negatywnie na środowisko i mieszkańców;

– ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, poprzez pozyskanie i udostepnienie środków na montaż ekologicznych pieców oraz montaż elektrofiltrów;

– udzielania pomocy prawnej i organizacyjnej przy uzyskaniu zgody na przyłącza gazu, termomodernizację itp.;

– szerszego wprowadzenia i wykorzystania fotowoltaiki w budynkach prywatnych i publicznych (szkoły, domy kultury, OSP, kościoły);

– organizacji racjonalnego systemu komunikacji gminnej i międzygminnej;

– tworzenia świetlic dziennego pobytu dla dzieci, młodzieży, seniorów, tworzenia miejsc do grillowania, placów zabaw, rekreacyjnych i boisk sportowych;

– tworzenia bazy dla powstawania i funkcjonowania stowarzyszeń na rzecz rozwoju wsi (m.in. remontu Domu Ludowego w Ponikwi i jego racjonalnego wykorzystania);

– poszerzenia oferty agroturystycznej dla wykorzystania potencjału rekreacyjnego gminy (m. in. Leskowiec i Beskid Mały);

– wybudowania atrakcyjnych i realnych ścieżek rowerowych (m.in. Ponikiew – wzdłuż szlaku na Leskowiec – trasa turystyczna, Chobot, w Ponikwi – na Hutę i do Kaczynę, w Kaczynie – do Ponikwi i Zagórnika);

– uregulowania, wspólnie z Wodami Polskimi, oraz lepszego zabezpieczenia rzek i potoków (Choczenka, Ponikiewka) by chronić mieszkańców i ich dobytek przed powodziami;

–  wyczyszczenia, wspólnie z Wodami Polskimi, zaniedbanych przepustów, rowów melioracyjnych i kanałów ulgi we wszystkich sołectwach, właściwego osuszania, zabezpieczenia i użytkowania obszarów zalewowych;

– racjonalnego uregulowania, wspólnie z PKP, problemu przejazdów przez tory kolejowe, dostosowania dróg wzdłuż torów kolejowych do samochodowej komunikacji mieszkańców;

– urealnienia podziału środków na sołectwa i miasto – proporcjonalnie do ich wkładu do budżetu gminy, oraz aktualnych potrzeb i perspektyw rozwoju;

– racjonalnego i rzetelnego rozdziału środków na sport w gminie Wadowice;

– wsparcia remontu dachu kościoła i zakupu rzutnika oraz ekranów do kościoła (Ponikiew);

– rozwiązywania sporów mieszkańców z Lasami Państwowymi i Parkiem Krajobrazowym;

– utrzymania i rozbudowy szkoły w Zawadce dla potrzeb uczęszczających do niej dzieci i młodzieży, by zapewnić odpowiednią jakość edukacji;

– wykorzystania budynków starych szkół w Gorzeniu Dolnym na Dzwonku i Gorzeniu Górnym;

– zracjonalizowania odbioru śmieci (m.in. Zawadka, Gorzeń – by były zbierane spod domów);

Okręg nr 4 – Babica, Barwałd Dolny, Jaroszowice, Jaroszowice-Zbywaczówka, Klecza Dolna, Klecza Górna, Roków, Stanisław Górny, Wysoka

W okręgu nr 4 o mandat Radnego Miejskiego ubiegać się będą:

 1. Janica Patrycja Jolanta
 2. Koźbiał Robert Władysław
 3. Mrózek Karolina Katarzyna
 4. Brzezińska Monika
 5. Prochal Jerzy Józef
 6. Burdek Roman Gabriel

Jako radni z Waszego okręgu wyborczego doprowadzimy m. in. do:

– powstania gminnej przychodni rehabilitacyjnej z kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia;

– poprawy dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarzy pierwszego kontaktu;

– uregulowania stanu prawnego dróg będących we władaniu gminy, aby umożliwić mieszkańcom dostęp do drogi publicznej, inwestowanie i budowanie domów;

– remontu dróg i wybudowania chodników wzdłuż dróg gminnych i powiatowych (m. in drogi: w stronę Łękawicy, na Zarąbki, w dolnej Wysokiej, w stronę Stanisławia Górnego, w Jaroszowicach – od parkingu do kościoła, od szkoły do cmentarza, w kierunku stadionu i przystanku, w Barwałdzie Dolnym, w Kleczy – od szkoły do ośrodka zdrowia i na Kopiec);

– uregulowania stanu prawnego oraz zbudowania parkingów i miejsc postojowych przy przystankach i sklepach;

– racjonalnego wykorzystania i modernizacji oświetlenia dróg gminnych, na energooszczędne i celowo rozmieszczone;

– przestrzegania dostosowania dróg do jazdy samochodów o określonym tonażu, by zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców;

– zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kleczy;

– wprowadzenia zakazu lub ograniczenia ruchu w obszarach ujęcia wody pitnej – (Jaroszowice);

– rozszerzenia monitoringu na miejsca szczególnie niebezpieczne w miejscowościach gminy;

– całościowego rozwiązania systemu gospodarki wodnościekowej w Gminie Wadowice, skanalizowania i doprowadzenia wodociągu do wszystkich sołectw gminy Wadowice;

– przestrzegania zachowania norm ochrony środowiska w zakładach pracy, by nie oddziaływały negatywnie na środowisko i mieszkańców;

– ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, poprzez pozyskanie i udostępnienie środków na montaż ekologicznych pieców oraz montaż elektrofiltrów;

– udzielania pomocy prawnej i organizacyjnej przy uzyskaniu zgody na przyłącza gazu, termomodernizację itp.;

– szerszego wprowadzenia i wykorzystania fotowoltaiki w budynkach prywatnych i publicznych (szkoły, domy kultury, OSP, kościoły);

– organizacji racjonalnego systemu komunikacji gminnej i międzygminnej;

– tworzenia świetlic dziennego pobytu dla dzieci, młodzieży, seniorów, tworzenia miejsc do grillowania, placów zabaw, rekreacyjnych i boisk sportowych;

– tworzenia bazy dla powstawania i funkcjonowania stowarzyszeń na rzecz rozwoju wsi (m.in. zakup budynku na  Izbę Regionalną w Jaroszowicach, ogrzewanie w zimie świetlicy w Jaroszowicach-Zbywaczówce, modernizacja Domu Ludowego w Babicy);

– poszerzenia oferty agroturystycznej dla wykorzystania potencjału rekreacyjnego gminy (m. in. Góra Jaroszowicka – minipark linowy, ścieżki edukacyjne, wieża widokowa);

– wybudowania atrakcyjnych i realnych ścieżek rowerowych;

– uregulowania, wspólnie z Wodami Polskimi, oraz lepszego zabezpieczenia rzek i potoków (Skawa, Kleczanka) by chronić mieszkańców i ich dobytek przed powodziami;

–  wyczyszczenia, wspólnie z Wodami Polskimi, zaniedbanych przepustów, rowów melioracyjnych i kanałów ulgi we wszystkich sołectwach, właściwego osuszania, zabezpieczenia i użytkowania obszarów zalewowych, by chronić mieszkańców i ich dobytek przed powodziami;

– racjonalnego uregulowania, wspólnie z PKP, problemu przejazdów przez tory kolejowe, dostosowania dróg wzdłuż torów kolejowych do samochodowej komunikacji mieszkańców;

– utworzenia jednego przystanku PKP w Kleczy;

– urealnienia podziału środków na sołectwa i miasto – proporcjonalnie do ich wkładu do budżetu gminy, oraz aktualnych potrzeb i perspektyw rozwoju;

– racjonalnego i rzetelnego rozdziału środków na sport w gminie Wadowice;

– remontu, wspólnie z jego właścicielem, placu wokół sklepu GS w Kleczy Dolnej;

– rozwiązania sprawy wiaduktu w Kleczy, by nie stwarzał problemów komunikacyjnych w gminie, ale utrzymania jego parametrów do czasu budowy BDI;

Zachęcamy do udziału w wyborach i prosimy o Wasze głosy. – „Wasze sprawy są moimi!” – to nie tylko slogan i hasło wyborcze, starałem się sprostać temu wyzwaniu jako poseł Ziemi Wadowickiej. Jestem pewien, że dzięki Waszej pomocy, wspólnie, My mieszkańcy Ziemi Wadowickiej możemy zmienić to Miasto i Gminę. Czas najwyższy, by razem, ponad podziałami, wyznaczać nowe kierunki rozwoju, co jako przyszły Burmistrz Wadowic Wam gwarantuję. Chodźcie z nami, niech Wadowice obudzą się  z naszymi marzeniami! – mówi kandydat na Burmistrza Wadowic dr hab. Józef Brynkus.

Kandydat na Burmistrza Wadowic

dr hab. Józef Brynkus
Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Kukiz’15.