Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Burmistrz Klinowski działa jak zawodowy lobbysta wbrew interesowi Mieszkańców Gminy

Burmistrz Klinowski działa jak zawodowy lobbysta wbrew interesowi Mieszkańców Gminy

Skierowałem do Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach pismo, w którym informuję o swoich działaniach i pytaniach jakie zadałem Burmistrzowi Wadowic ws. sprzedaży 49% udziałów w spółce EKO. Mam nadzieję, że miejscy rajcy potraktują sprawę poważnie i dokładnie odpytają na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Burmistrza Klinowskiego. Osobiście nie mogę uczestniczyć w niej ze względu na obowiązki parlamentarne.

Pismo tej treści jak poniżej otrzymali samorządowcy z Wadowic.

Zwracam się do Pani/na w związku ze zwołaną na dzień 15 grudnia br. XXIX nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej w Wadowicach, w porządku obrad której zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wadowice ze spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o. o. z siedzibą w Choczni.

Moje wystąpienie jest przede wszystkim podyktowane koniecznością ochrony majątku gminy Wadowice, gdyż w mojej ocenie Burmistrz jako właściwy organ obowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi nie dopełnia ciążących na nim z tego tytułu obowiązków.

Zastrzeżenia i wątpliwości musi budzić zarówno wielkie przyśpieszenie działań prowadzących do wystąpienia Gminy Wadowice ze spółki P.K. „EKO”, a także wyznaczenie kolejnej nadzwyczajnej sesji, aby przeforsować wyżej wymienioną uchwałę.

Czy nie należałoby rozważyć przeprowadzenia konsultacji społecznych przed podjęciem tak ważnej dla mieszkańców decyzji? Nadto czy nie rozsądnym byłoby powstrzymanie się z podjęciem tak ważnej dla Gminy uchwały do czasu uzyskania przynajmniej przez Radnych rzetelnych informacji o majątku i finansach Spółki, których członek Rady Nadzorczej burmistrz Mateusz Klinowski nie chce ujawnić. Załączam do pisma kserokopie moich wystąpień do pana burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego z dnia 17 oraz 22 listopada i z 2 grudnia 2016 r., zawierających konkretne pytania. Burmistrz Klinowski odpowiedział na nie – jak widać w załącznikach – w sposób niezwykle wykrętny. Widać z tego wyraźnie, że nie chce podać prawdy i żadnych szczegółów, a działa jak zawodowy lobbysta wbrew interesowi mieszkańcom Gminy Wadowice.

Uważam, że dobrze byłoby, gdyby przynajmniej Radni przed głosowaniem poznali pełne odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania.

Przede wszystkim Komisja Rewizyjna powinna posiadać udokumentowane informacje o majątku i finansach P.K. „EKO” Sp. z o. o. przed przystąpieniem do procedowania nad uchwałą o wystąpieniu Gminy Wadowice ze Spółki o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców.

Dlaczego w przedmiocie podjęcia przez Radnych decyzji o wystąpieniu ze Spółki jest wywierana taka presja, skoro Rada już w tym roku zajmowała się tą sprawą. Jakie nowe, nieznane wcześniej Radnym okoliczności, wpływają na konieczność ponownego procedowania tej sprawy na najbliższej – znów nadzwyczajnej – sesji RM?

Pragnę Państwa poinformować, że radni miasta Racibórz w październiku br. nie zdecydowali się na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii Rady Miasta Racibórz dotyczącej zbycia wszystkich udziałów Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółki z o. o. w Raciborzu, na rzecz nomen omen nie kogo innego, jak znanej Państwu Spółki z siedzibą w Tylmanowej. Radni Raciborza wybrali dobro majątku gminnego, nie kierując się interesami prywatnej firmy. Należy w tym miejscu także wskazać na fakt, że koszt rozbudowy kwatery składowiska w Raciborzu, zwiększającej je o kolejne 300 tys. m3, to według kosztorysu inwestorskiego obejmującego nakłady inwestycyjne wraz z ewentualną obsługą pożyczki i kredytu wynosi 5,4 mln. PLN, podczas gdy koszt analogicznej inwestycji w P.K. „EKO” Sp. z o. o. wynosi aż 8 mln. PLN. Skąd bierze się różnica aż 2,6 mln. PLN na niekorzyść Wadowic ? Proszę Państwa o wyjaśnienie tej kwestii przed przystąpieniem do głosowania nad przedmiotową uchwałą. W załączeniu projekt uchwały o której mowa powyżej.

Mając na względzie powyższe argumenty bardzo proszę o niezwykłą rozwagę przy głosowaniu za ewentualnym podjęciem przedmiotowej uchwały, gdyż może ona w sposób nieodwracalny uderzyć w interes społeczny, ale także ekonomiczny, Gminy Wadowice i jej mieszkańców.

dr. hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zał.

– kserokopia pisma z dnia 17 listopada 2016 r. do burmistrza M. Klinowskiego;

– kserokopia pisma z dnia 22 listopada 2016 r. do burmistrza M. Klinowskiego;

– odpowiedź burmistrza M. Klinowskiego z 1 grudnia 2016 r.;

– kserokopia pisma z dnia 2 grudnia 2016 r. do burmistrza M. Klinowskiego;

– odpowiedź burmistrza M. Klinowskiego z 6 grudnia 2016 r.;

– projekt Uchwały nr… Rady Miasta Racibórz z dnia… 2016 r. „w sprawie wyrażenia opinii RM   Racibórz dotyczącej zbycia wszystkich udziałów ZZO sp. z o. o. w Raciborzu”