Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Poseł Brynkus staje w obronie mediów: Dziennikarzy nie wolno zastraszać!

Poseł Brynkus staje w obronie mediów: Dziennikarzy nie wolno zastraszać!

Poseł Ziemi Wadowickiej wystosował interwencję poselską do Prokuratora Generalnego. – Zwracam się z interwencją poselską w sprawie usiłowania wykorzystania prokuratury do wywarcia nacisku na niezależne media, będącego wynikiem wcześniejszej krytyki prasowej – pisze dr hab. Józef Brynkus, który podkreśla, że prokuratura powinna ścigać przestępców, a nie być narzędziem do zastraszania dziennikarzy w wolnej Polsce.

Pełna treść interwencji poselskiej.

Wadowice, dnia 17 września 2018 roku

Szanowny Pan
   Zbigniew Ziobro
                                                                       Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

Szanowny Panie Prokuratorze,
zwracam się z interwencją poselską w sprawie usiłowania wykorzystania prokuratury do wywarcia nacisku na niezależne media, będącego wynikiem wcześniejszej krytyki prasowej.

7 listopada 2017 roku na portalu Pressmania.pl został opublikowany tekst pt. „Wrocławscy prawnicy kryją się za wyłudzeniami?” (czytaj)

Powyższy tekst wskazywał na radcę prawnego Andrzeja Dawida Kustro i adwokat Gabrielę Iwonę Białowąs jako na te osoby, które za pomocą szeregu podległych spółek kontrolowały w praktyce FINCREA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Firma ta z kolei zarządzała funduszami FINCREA, z czym związana jest afera na miarę AMBER GOLD-u.

Wywołani do tablicy ww. prawnicy zamiast wystosować żądanie sprostowania, oczywiście w przypadku, gdyby faktycznie oparte wyłącznie na danych z KRS dziennikarskie śledztwo było obarczone błędem, postanowili uderzyć w wydawcę, posługując się standardową groźbą spowodowania postępowania z art. 212 kk oraz wystąpienia z pozwem przeciwko autorowi tekstu o ochronę dóbr osobistych. Redakcja stanowczo odmówiła udostępnienia danych autora, albowiem jest on w tym zakresie chroniony tajemnicą dziennikarską z art. 15 Prawa prasowego, co w sprawie jest bezsporne.

Andrzej Kustro i Gabriela Białowąs nie dali jednak za wygraną. Do redakcji portalu przyszło wezwanie do stawiennictwa w lokalnej jednostce Policji w zw. z rzekomo wszczętym postępowaniem z art. 115 § 2 ustawy o prawi autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie jeden z dziennikarzy portalu, pełniący również obowiązki związane z tzw. ustawianiem strony w Internecie, został zwolniony przez prokurator Violettę Gniatkowską z Prokuratury Rejonowej Wrocław – Stare Miasto z zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej!

Tymczasem stan prawny jest jasny. Art. 15 ust. 2 i 3 Prawa prasowego jest jednoznaczny i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych: dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych umożliwiających identyfikację autora listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nie ujawnianie powyższych danych, a obowiązek dochowania tajemnicy dotyczy również innych osób zatrudnionych w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych.

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 16 w/w ustawy dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 15 ust. 2, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 254 Kodeksu karnego albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska.

Tajemnica dziennikarska zgodnie z art. 15 u.3 Prawa prasowego obejmuje również inne osoby zatrudnione w redakcjach, wydawnictwach prasowych i innych prasowych jednostkach organizacyjnych.

Wspomniany tekst jest tekstem dziennikarskim, opublikowanym na portalu objętym reżimem Prawa prasowego, co wyłącza stosowanie Prawa telekomunikacyjnego szczególnie użytego w celu obejścia zakazu ustawowego, o jakim wspomniano wyżej. Zatem jest oczywiste, że w przypadku rzekomego naruszenia przez dziennikarza posługującego się nickiem Humpty Dumpty (na co prawo mu zezwala) art. 115 § 2 Prawa autorskiego przesłanka ujawnienia jego danych nie jest spełniona i tym samym Prokuratura nie może żądać ich ujawnienia.

Ponadto zważyć należy, że zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.
Materiał fotograficzny stanowiący ilustrację tekstu został zaczerpnięty ze stron kancelarii prawnej, z których to aktualnie jest usunięty. Nie zmienia to jednak faktu ich rozpowszechniania podczas zbierania materiałów oraz publikacji tekstu. Nadto o źródle cytowania inkryminowanych fotografii tekst zawiera informację in fine.

Zatem działanie autora tekstu było zgodne z prawem, albowiem tylko zdjęcia mogą być wykonane przez radcę prawnego Andrzeja Dawida Kustro i adwokat Gabrielę Iwonę Białowąs, co czyni ich w odczuciu prok. Gniatkowskiej „pokrzywdzonymi”.

Interwencję prok. Violetty Gniatkowskiej należy zatem rozpatrywać poprzez pryzmat art. 231 § 1 kk, albowiem w sposób wyraźny przekroczyła swoje uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny.

Jest również poza sporem fakt naruszenia art. 44 § 1 ustawy prawo prasowe, bowiem bezpodstawne oskarżenie o plagiat stanowi w tym przypadku jawny odwet za wcześniejsze ujawnienie powiązań wspomnianych wyżej prawników Andrzeja Kustro i Gabrieli Iwony Białowąs z największą aferą finansową ujawnioną po 2015 roku.

W tej sytuacji oczekuję powzięcia stosownych kroków w powyższej sprawie oraz poinformowania mnie o nich. Zły to bowiem sygnał, gdy prokuratura staje w obronie osób, które w odczuciu społecznym powinny być przez nią ścigane.

Sprawa nosi oznaczenie PR 1 Ds. 1247.2018 – Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto.

Łącząc wyrazy szacunku,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa