Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Brynkusa szczęśliwa siódemka dla Wadowic

Brynkusa szczęśliwa siódemka dla Wadowic

Kandydat Kukiz’15 na Burmistrza Wadowic przedstawił swój program wyborczy, która zawarł w 7 punktach. – Łączy nas Papieskie Miasto, a nauczanie Świętego Jana Pawła II o wierze, ludziach, nauce, pracy i środowisku jest podstawą naszego planu działania – pisze dr hab. Józef Brynkus.

BRYNKUSA 7 PUNKTÓW DLA WADOWIC

Łączy nas Papieskie Miasto, a nauczanie Świętego Jana Pawła II o wierze, ludziach, nauce, pracy i środowisku jest podstawą naszego planu działania. Dlatego nie zgadzamy się na:

– nierealne i niemające nic wspólnego z rzeczywistością Naszej Gminy i Naszego Miasta plany ich zmiany,
– traktowanie Wadowic jako odrębnego tworu od wadowickiej gminy, wyludnionego w dzień a sypialnię w nocy,
– upokarzający w świecie i populistyczny obraz Papieskiego Miasta. Jego symbolem jest i będzie Jan Paweł II – moralna i duchowa ikona milionów ludzi. Nie możemy roztrwonić tego dziedzictwa w absurdach drewnianych palet i widmach sportowych „Aren” na wysypiskach śmieci.

Dostrzegamy potrzeby Mieszkańców Wadowic i Wadowickiej Gminy, którym należy zapewnić zrównoważony rozwój i zabezpieczyć ich w rozwiązania ułatwiające życie bez względu na płeć oraz wiek.

WASZE SPRAWY SĄ MOIMI

1. Ludzie

Największym potencjałem Gminy Wadowice są jej mieszkańcy, dlatego:

– doprowadzimy do powstania autentycznej wspólnoty gminnej poprzez stałe wspieranie aktywności środowisk lokalnych – Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych i stowarzyszeń stymulujących rozwój całej Gminy,
– wzmocnimy rolę konsultacji społecznych, które będą na początku procesu inwestycyjnego, a nie w trakcie jego trwania,
– bezwzględnie wprowadzimy zasadę wypowiadania się mieszkańców na sesjach,
– nadamy odpowiednią rangę wiejskim i miejskim uroczystościom integrującym społeczność gminy – burmistrz ma na nich być obecny, a nie tylko okazjonalnie je wizytować.

2. Rodzina

Rodzina to nasza przyszłość, dlatego:

– przywrócimy i poszerzymy Wadowicką Kartę Dużej Rodziny,
– zrealizujemy projekty podnoszone na zebraniach społeczności gminnych odnoszące się do jakości ich codziennego życia i integracji lokalnej społeczności,
– podniesiemy komfort edukacji naszych dzieci,
– zinwentaryzujemy obiekty użyteczności publicznej pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych czy z dziećmi w wózkach. Usprawnimy poruszanie się w nich ze względu na ich potrzeby,
– przywrócimy przystanek przelotowy na placu Kościuszki w Wadowicach.

3. Przestrzeń

Największy problem Wadowic to nieuporządkowana przestrzeń i istniejąca w niej komunikacja hamujące rozwój Wadowickiej Gminy, dlatego:

– zweryfikujemy uchwalone przez Radę Miejską Studium Zagospodarowania Przestrzennego i szybko wprowadzimy w nim konieczne zmiany, odpowiadające oczekiwaniom mieszkańców oraz inwestorów, przyjmiemy plan zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy,
– stworzymy ciągi komunikacyjne łączące ludzi i usprawniające komunikację wewnątrz miasta,
– wyprowadzimy tranzyt i ruch ciężki poza miasto przez: dążenie do powstania Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, zbudowanie – zgodnie z interesem mieszkańców – tzw. południowej obwodnicy miasta w kierunku Suchej Beskidzkiej, oraz koniecznego drugiego (a w przypadku zbudowania mostu dla BDI trzeciego) mostu na Skawie, podjęcie działań z sąsiednimi gminami na rzecz powstania zachodniej obwodnicy Wadowic,
– wspólnie ze starostwem i sąsiednimi gminami będziemy dążyć do stworzenia transportu zbiorowego ludzi,
– urealnimy i podniesiemy jakość ścieżek rowerowych i spacerowych do potrzeb ich użytkowników (rowerzyści, piesi, rolkarze).

4. Potencjał gospodarczy

Wadowice mają duży, choć niestety słabo wykorzystany potencjał ekonomiczny. To miasto pielgrzymkowe, znane na całym świecie, w jego okolicy są Jezioro Mucharskie i Beskid Mały o unikatowych walorach rekreacyjnych, dlatego:

– zmienimy sposób odwiedzania Wadowic – nie na chwilę, ale na dłużej,
– będziemy wspierać rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. przez zmiany w studium i planie zagospodarowania przestrzennego oraz wyodrębnienie obszarów pod niską zabudowę rekreacyjną, domki letniskowe, pola namiotowe etc.,
– podejmiemy autentyczne, w pełni jawne, a nie pozorne i w interesie nie wiadomo kogo działania na rzecz stworzenia w gminie strefy aktywności gospodarczej m. in. w oparciu o unijne środki, ustawę o planowaniu przestrzennym, partnerstwo publiczno-prywatne, lokalne ulgi dla przedsiębiorców (minimalne stawki opłat adiacenckich),
– stworzymy warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tworzących sieć wzajemnych powiązań.

5. Inwestycje

Nie wystarczą dotychczasowe zakłady rzemieślnicze, przemysłowe, usługi i handel. Aby zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Gminy Wadowice:

– obniżymy podatek od nieruchomości do minimów określonych przepisami ogólnymi,
– zwolnimy na okres 5 lat od podatku od nieruchomości mieszkańców nowych domów, by opłacało się w gminie Wadowice mieszkać i płacić w niej podatki,
– usprawnimy system komunikacji w mieście (parkingi na zatłoczonych osiedlach i ulicach, parkingi dla przyjezdnych) i w gminie (chodniki, naprawa gminnych ulic). Wszystko to zgodnie z regułą, że przestrzeń służy inwestorom i mieszkańcom,
– rozpoczniemy intensywne poszukiwania inwestorów w obszarach niewymagających zasadniczych zmian przestrzennych (start-upy, firmy wdrożeniowe, projektowe itp.),
– poprawimy relację z istniejącym otoczeniem gospodarczym i wprowadzimy pełną jawność działalności gospodarczej,
– podejmiemy działania „blokowe” w celu jednorazowego załatwienia ważnych spraw na konkretnym terenie gminy, (np. szybkie dokończenie kanalizacji wiosek i doprowadzenie do nich wodociągów),
– będziemy chronić dorobek naszej tradycji i kultury (wesprzemy projekty renowacji starych domów adaptując je na izby regionalne, wesprzemy renowację zabytków), aby były dobrym świadectwem naszej przeszłości,
– nie dopuścimy do dewastacji dorobku naszych Przodków i walorów przyrody.

6. Ekologia

Zdrowe środowisko naturalne i przyjaźni środowisku mieszkańcy. Mieszkańcy Wadowic cierpią z powodu ogromnego zanieczyszczenia powietrza. Dlatego:

– zdecydowanie rozbudujemy sieć ciepłowniczą w mieście i rozszerzymy jej zasięg, dokonamy modernizacji Termowadu,
– wprowadzimy system osłonowy dla stopniowej wymiany pieców, z paliwa stałego na inne źródła energii cieplnej
– będziemy wspierać faktyczne a nie pozorne projekty ekologiczne,
– zmodernizujemy system oświetlenia na drogach gminnych,
– zmienimy politykę gospodarki odpadami rzetelnie nadzorując spółkę Eko i jej działalność,
– wzmocnimy infrastrukturalny rozwój całej gminy (wodociągi, kanalizacja, gaz, zabezpieczenie linii energetycznych).

7. Administracja.

Urząd jest dla Mieszkańców, dlatego:

– dostosujemy go do ich potrzeb,
– przeprowadzimy faktyczny audyt Urzędu Miejskiego dla poprawy jakości jego pracy,
– stworzymy bardziej oszczędne zasady funkcjonowania UM (koniec z wycieczkami towarzyskimi włodarzy na koszt podatników),
– wprowadzimy mądry system wydawania środków na promocję Wadowic.

Kandydat na Burmistrza Wadowic
dr hab. Józef Brynkus

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Kukiz’15.