Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Czy fałszowano dokumentację na rewitalizację Parku Miejskiego w Wadowicach?

Czy fałszowano dokumentację na rewitalizację Parku Miejskiego w Wadowicach?

Poseł dr hab. Józef Brynkus złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze samorządowe Wadowic, dokonanego w ten sposób, że na podstawie fałszywych przesłanek uzyskano pozwolenie prawno-budowlane niezgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wadowice – obszar centrum i śródmieście. – Wnoszę o zbadanie okoliczności i ściganie sprawców zafałszowania sytuacji w terenie oraz stworzenia fałszywej dokumentacji planistycznej, a także urzędników winnych niedopełnienia obowiązków należytej weryfikacji dokumentów – pisze parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej w piśmie skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.

Pełna treść zawiadomienia skierowanego do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.

Wadowice, dnia 18 września 2018 roku

                          Prokuratura Rejonowa
              Żwirki i Wigury 9
Wadowice

Szanowny Panie Prokuratorze,
niniejszym składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze samorządowe Wadowic, dokonanego w ten sposób, że na podstawie fałszywych przesłanek uzyskano pozwolenie prawno-budowlane niezgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wadowice – obszar centrum i śródmieście.

Gmina Wadowice realizuje projekt „Wrota Beskidu Małego – przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach”. Jednym z elementów tego zadania jest poprawa infrastruktury kortów tenisowych w Parku Miejskim, służących od ponad osiemdziesięciu lat amatorom tej dyscypliny sportu. Niestety, pod pretekstem lepszego urządzenia zaplecza kortów wprowadzono do planu prace nie tylko umniejszające standard oraz możliwość wykorzystania wspomnianych kortów tenisowych, ale przede wszystkim naruszające zapisy ustawy z dnia 9 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Zapisy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wadowice, zatwierdzonego Uchwałą nr XV/124/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 marca 2008 r. (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 269, poz. 1679 z 29 kwietnia 2008 r.) dla obszaru centrum i śródmieście, w tym jednostki oznaczonej symbolem ZP 10 obejmującej m.in. działkę nr 923/6 położoną w obrębie Parku Miejskiego w Wadowicach, wyraźnie stanowią, że na tym terenie nie jest dopuszczalna budowa nowych obiektów kubaturowych.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach Decyzją nr 636/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę dla Gminy Wadowice, które obejmuje przebudowę i rozbudowę wiaty magazynowej oraz zmianę sposobu użytkowania na budynek zaplecza kortów. Decyzja ta stała się ostateczna i prawomocna z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Tymczasem w chwili obecnej nie ma na terenie kortów w wadowickim Parku Miejskim żadnego stałego obiektu stanowiącego zaplecze magazynowe. Wiatą magazynową jest prowizoryczny garaż blaszak, który w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane nie stanowi obiektu budowlanego, a zatem jego rozbudowa w trybie wspomnianej ustawy nie jest dopuszczalna. Garaż ten pierwotnie usytuowany był w innym miejscu kortów, ale dla stworzenia pretekstu do wydania pozwolenia na budowę został przeniesiony w obecne miejsce, w bezpośrednim sąsiedztwie kortu mniejszego, używanego jako treningowy, nie tylko uniemożliwiając korzystanie z tegoż w pełnym zakresie, ale także stwarzając fikcyjną wizję „istniejącego obiektu budowlanego” pełniącego funkcję „tymczasowego magazynu i zaplecza”, który w myśl wspomnianego projektu i pozwolenia prawno-budowlanego podlegać ma przebudowie i rozbudowie, a którego de facto nigdy w tym miejscu nie było.

Skoro jednak obiekt wiaty magazynowej, czyli wspomniany garaż blaszak, nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy prawo budowlane, a zatem nie może podlegać przebudowie i rozbudowie, na które opiewa wspomniane pozwolenie budowlane, domniemywać należy, że podstawą do wydania przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach Decyzji nr 636/2018 było fałszerstwo polegające na zmianie usytuowania obiektu nie podlegającego rozbudowie i przebudowie na działce 923/6 oraz wadliwe lub wręcz fałszywe uznanie go za obiekt mogący podlegać rozbudowie i przebudowie.

Można domniemywać, że zafałszowania sytuacji w terenie oraz fałszywej interpretacji tejże w dokumentach dopuścili się inwestor – czyli Gmina Wadowice, oraz autorzy projektu, którzy zobowiązani są znać przepisy ustawy prawo budowlane i je stosować, zaś Starostwo Powiatowe w Wadowicach nie dołożyło należytej staranności przy weryfikacji przedłożonej przez inwestora dokumentacji, poprzez nie uwzględnienie zapisów MPZP Gminy Wadowice dla obszaru centrum i śródmieścia, stanowiących o niedopuszczalności budowy nowych obiektów kubaturowych w jednostce oznaczonej symbolem ZP 10.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o zbadanie okoliczności i ściganie sprawców zafałszowania sytuacji w terenie oraz stworzenia fałszywej dokumentacji planistycznej, a także urzędników winnych niedopełnienia obowiązków należytej weryfikacji dokumentów.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

O sprawie Parku Miejskiego pisał parlamentarzysta Kukiz’15 z Ziemi Wadowickiej w swoim tekście na stronie poselskiej pt. „Sto lat Parku Miejskiego w Wadowicach – rozwój czy początek niszczenia tradycji?” (czytaj więcej).

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa