Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Interpelacja w sprawie terenów wokół przyszłego Jeziora Mucharskiego

Interpelacja w sprawie terenów wokół przyszłego Jeziora Mucharskiego

Wspierając działania samorządowców w związku z „zielonym światłem dla inwestycji nad jeziorem w Mucharzu” ze strony Marszałka Małopolski, który zaakceptował ich plan dotyczący przyszłości terenów wokół zbiornika wodnego w Świnnej Porębie złożyłem interpelację. Nie od dziś jest wiadomo, że warunkiem tego planu jest pozyskanie terenów wokół zbiornika, o co m.in. w imieniu samorządowców pytam Ministerstwo Środowiska.

Interpelacja

Zbiornik wodny Świnna Poręba położony na rzece Skawa w powiecie wadowickim i suskim jest najdłużej realizowaną inwestycją hydrotechniczną w Polsce, bo od 1986 r. Jest to zbiornik wielozadaniowy o funkcjach retencyjnej, zapewniający ochronę przeciwpowodziową terenów poniżej korony zbiornika zaporowego, z elektrownią i przewidziany do celów rekreacyjnych. W ostatnich latach pojawiło się zielone światło związane z zakończeniem tego zadania, przewidzianego w oparciu o ustawę o dokończeniu Zbiornika Wodnego Świnna Poręba z dnia 13 maja 2016 roku.. Niewątpliwie wpłynie on na rozwój Małych Ojczyzn – gmin Mucharz, Stryszów, Zembrzyce, powiatów wadowickiego i suskiego jak i całej Małopolski.

Samorządy gmin od kilku lat zabiegają u inwestora – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Ministerstwie Środowiska, Wojewody Małopolskiego, starostów powiatu wadowickiego i suskiego a także u samej Pani Premier o przekazanie stosunkowo niewielkich areałów, tj.:

  • Gmina Mucharz – 61 ha
  • Gmina Stryszów – 43 ha
  • Gmina Zembrzyce – 1.92 ha

na cele publiczne, związane z budową Centrów Rekreacyjnych, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym Zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Środowiska wyrażone w piśmie z dnia 24 października 2016 roku gminy nie mogą liczyć na udostępnienie terenów na cele rekreacyjno-turystyczne na tym etapie, gdyż określenie sposobu wykorzystania nieruchomości będzie dopiero możliwe po ukończeniu przedmiotowej inwestycji, napełnieniu zbiornika i jego rozruchu. Niezbędne w tym zakresie jest przeprowadzenie analiz mających określić wpływ uruchomienia zbiornika na tereny przyległe, co ma niezwykle istotne znaczenie ze względów na bezpieczeństwo.

Według Ministra istotną kwestią pozostaje sposób udostępnienia gruntów przyszłym użytkownikom i powinno uwzględniać równe traktowanie wszystkich zainteresowanych stron a wybór użytkownika działek powinien odbywać się w drodze przetargu publicznego.

Wysoka Izbo!
Grunty będące w zainteresowaniu gmin znajdują się w dalekiej odległości od korony zbiornika. W oparciu o notatkę z dn. 11 maja 2015 r. spisaną pomiędzy przedstawicielem RZGW Kraków a wójtami Mucharza i Stryszowa, zarządca nieruchomości nie planuje innych, dalszych inwestycji  na obszarze planowanych Centrów Rekreacyjnych.

Moim zdaniem uruchomienie zbiornika nie będzie miało wpływu na otoczenie. Większość planowanych do budowy obiektów kubaturowych czy placów rekreacyjnych znajduje się w odległości 150-300 m od linii brzegowej. Ewentualne profilowanie skarp, zejścia do marin możliwe będzie po spiętrzeniu wód zbiornika i zostanie wykonane przez gminy. Warunki techniczne dotyczące urządzeń pomocniczych i dostępu do wody będą musiały być zaopiniowane przez RZGW na etapie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i decyzji na budowę.

Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, w tym gruntami niekwalifikowanymi jako pokryte wodami powierzchniowymi reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Art. 13 ust. 2 cytowanej ustawy mówi wyraźnie, że nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne dokonywanej pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego.

Nie ma więc formalnych przeszkód w udostępnianiu gruntów gminom jeszcze przed zakończeniem inwestycji związanej z budową zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Znając opieszałość RZGW Kraków jeszcze kilka lat po zakończeniu mogą trwać rozliczenia inwestycji i regulacje stanu prawnego.

Samorządy chcą jak najszybciej uzyskać prawa do tych gruntów, by już zacząć pozyskiwać środki unijne na planowane inwestycje takie jak mariny, plaże, przystanie sprzętu wodnego, place rekreacyjne, tym bardziej, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w ramach działania 6.3.3 zabezpieczono środki finansowe na ten cel.

Nabór projektów przez Urząd Marszałkowski planowany jest w grudniu 2016 r. Bez uregulowania spraw własnościowych gmina może pożegnać się z możliwością aplikowania
o środki unijne na Centra Rekreacyjne, ze swobodnym dostępem do wody, na czym straci samorząd, mieszkańcy i turyści.

Nikt tak jak lokalny samorząd nie dba o zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym stwarzania warunków do wypoczynku, uprawiania turystyki, rekreacji
i sportu.

W konfrontacji z biznesem, z przedsiębiorcami, z bogatymi, gminy są bez szans przy przetargach na sprzedaż czy dzierżawę gruntów.

Obawy samorządowców dotyczą przejęcia gruntów przez majętnych, gdzie dostępu do wody mogą chronić ogrodzenia, tabliczki – „Teren prywatny – wstęp wzbroniony”. Obawy te podtrzymują mieszkańcy Krakowa, leżącego 45 km od Jeziora Mucharskiego, aglomeracji górnośląskich, posiadający na tym terenie domki letniskowe czy zamierzający tu przyjeżdżać.

Ludność tych terenów przez ponad 30 lat narażona była na uciążliwości związane z realizacją tej inwestycji i może się okazać, że gminy leżące na obrzeżach zbiornika nie będą mieć dostępu do wody.

W swoich programach ekipa rządząca deklaruje działania dla ludzi, bliżej obywatela i samorządów. Czy to tylko puste deklaracje?

Co stoi na przeszkodzie, aby w trybie pilnym udostępnić gminom tereny pod Centra Rekreacyjne?

Czy Ministerstwo ma świadomość, że od uregulowania spraw własnościowych uzależnione jest pozyskanie przez gminy środków unijnych? Inwestycja będzie siłą napędową dla dynamicznego rozwoju Regionu, wzrostu dochodów i aktywizacji zawodowej tych Małych Ojczyzn.

Nadmieniam, że samorządy opracowały już wspólnie koncepcję zagospodarowania, Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba  na lata 2016-2023 i są na etapie opracowywania programów funkcjonalno-użytkowych.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

FOTO: Skanska

Dobrze, że media też piszą o sprawie terenów wokół zbiornika w Świnnej Porębie. (czytaj więcej)