Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kukiz’15 za objęciem kombatantów i osób represjonowanych szczególną opieką przez państwo

Kukiz’15 za objęciem kombatantów i osób represjonowanych szczególną opieką przez państwo

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, dr. nr 2671.

Wielokrotne nowelizacje ustawy o kombatantach wprowadziły tyle rozmaitych zmian, że najwyższy czas jest je uporządkować, a w przypadku znaczących różnic pomiędzy uprawnieniami poszczególnych grup kombatantów czy osób represjonowanych, doprowadzić do ich mądrego i spójnego usystematyzowania.

Doprecyzowanie i aktualizacja przepisów, zniesienie przepisów niestosowanych (np. z powodu wymarcia grup beneficjentów), czy uproszczenie procedur przyznawania uprawnień i świadczeń jest oczywiste, a jest też konieczne.

Dotychczasowe nowelizacje oraz objęcie kolejnych grup uprawnieniami kombatanckimi stworzyły cały szereg nierówności i niespójności pomiędzy poszczególnymi grupami osób objętych działaniem ustawy o kombatantach. Jest oczywiste, że zróżnicowanie to wynikało z polityki historycznej poszczególnych rządów, ale też z ich woli i możliwości zaangażowania budżetu państwa w konieczne dla tych grup świadczenia.

Nie da się całkowicie wyeliminować pewnej gradacji uprawnień i świadczeń dla wszystkich objętych ustawą kombatancką oraz ustawami pokrewnymi. Ale jest możliwość dodatkowego wsparcia grup najbardziej poszkodowanych lub do chwili obecnej najbardziej upośledzonych zakresem przyznanych świadczeń.

Dlatego nowelizacją objęto szczególnie przepisy dotyczące grup: inwalidów wojennych (włącznie z przywróceniem nieprawnie odebranych wielu z nich przez organy emerytalne stosujące zawężającą definicję inwalidy wojennego, książek inwalidy wojennego).

Znowelizowano przepisy dotyczące niewidomych cywilnych ofiar wojny, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz tzw. żołnierzy-górników, wcielonych do pracy w kopalniach węgla kamiennego, rud uranu, kamieniołomach czy batalionach budowlanych. Regulacje te powinny stanowić pewne zadośćuczynienie i wyrównanie ich praw w rozumieniu szeroko pojętej zasady sprawiedliwości społecznej.

Proponowana nowelizacja zrównuje prawa do świadczeń osób objętych ustawą, zamieszkałych w kraju i poza granicami, oraz poszerza krąg uprawnionych do otrzymania pomocy pieniężnej ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ujednolicona będzie sytuacja prawna działaczy opozycji antykomunistycznej w stosunku do innych beneficjentów ustawy kombatanckiej, oraz uregulowane zagadnienie zbiegu świadczeń z różnych tytułów ustawy, a wynikających źródłowo z tych samych okoliczności faktycznych – np. uprawnienia kombatanckie i działacza opozycji lub osoby represjonowanej nadane w wyniku działalności skutkującej nadaniem uprawnień kombatanckich.

Uwagi do nowelizacji zgłosiły jedynie dwie organizacje partnerskie Uds.KiOR: NSZZ „Solidarność” oraz Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Zawodowych Pracodawców Ochrony Zdrowia. NSZZ Solidarność pozytywnie oceniła proponowane zmiany, wnosząc jedynie szereg drobnych uwag i sugestii. Federacja Zielonogórska zwróciła uwagę, że  wprowadzanie uprawnień dla poszczególnych grup w zakresie świadczeń zdrowotnych powinno być połączone z tworzeniem rejestru uprawnionych, udostępnianego następnie placówkom ochrony zdrowia, dla łatwiejszego zastosowania nadanych uprawnień i ten postulat wydaje się całkowicie słuszny.

W ramach konsultacji publicznych zwrócono najistotniejsze zmiany proponowały stowarzyszenia osób internowanych i represjonowanych w ostatnim okresie PRL. Ich propozycje dotyczyły m.in. obniżenia granicy wieku emerytalnego dla uprawnionych, przyznania praw do dodatkowego urlopu oraz podniesienia wysokości świadczenia, względnie wyrównania wypłacanego przez UdSKiOR. Opinie te, jako zbyt obciążające budżet państwa, w większości nie zostały uwzględnione, ale warto rozważyć uwzględnienie ich w przyszłości.

Klub Kukiz’15 opowiada się za przyjęciem tej ustawy

Pytanie:

Ani projektodawca, ani nikt z partnerów społecznych nie zwrócił uwagi na jeszcze jeden aspekt zagadnienia, a to wynikające z ustawy o kombatantach oraz z innych ustaw uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej. Także w tej materii panuje ogromne zróżnicowanie w stosowaniu czy respektowaniu przez przewoźników, firmy komunikacyjne i ich organy założycielskie uprawnień poszczególnych grup kombatantów oraz represjonowanych. Proponowana nowelizacja nie reguluje tego zagadnienia nawet w minimalnym stopniu. Być może warto w ramach procedowania nowelizacji wprowadzić ten aspekt pod dyskusję i ostatecznie go usystematyzować?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Wideo wystąpienia poniżej: