Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań nie są dokumentami uchwalanymi dla władz

Plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań nie są dokumentami uchwalanymi dla władz

Parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej wystosował list do samorządowców zasiadających w Radzie Miejskiej Wadowic w związku z prowadzonymi przez Gminę Wadowice pracami nad  opracowaniem dokumentów planistycznych. W piśmie przypomina o służebnej roli jaką powinni pełnić radni w związku z wykonywanym mandatem wobec mieszkańców. – Wierzę, że Państwo Radni uwzględnicie dobro mieszkańców – pisze poseł dr hab. Józef Brynkus.

Przyszłość Wadowic i całej Gminy jest w rękach rajców miejskich. – W związku z prowadzonymi przez Gminę Wadowice pracami nad  opracowaniem dokumentów planistycznych, które na wiele kolejnych lat warunkują nie tylko rozwój Gminy, ale także możliwości poprawy standardów życia i warunków zamieszkania mieszkańców, uprzejmie proszę o informację, czy w obowiązujących obecnie i nowo opracowywanych dokumentach planistycznych Gminy Wadowice, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice oraz Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostały wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone przez mieszkańców? – pyta poseł Brynkus.

Trzeba powiedzieć mieszkańcom prawdę. – Proszę o informacje, ilu i jakich wniosków obywateli nie uwzględniono i z jakich przyczyn? Proszę także o informację kiedy zakończony zostanie proces uchwalania nowych dokumentów planistycznych dla Gminy Wadowice? Czy w pracach nad projektami dokumentów ujawniły się problemy sporne i mogące wywołać konflikty społeczne? – dopytuje parlamentarzysta Kukiz’15.

Władza jest dla ludzi i ma służyć obywatelom. – Plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań nie są dokumentami uchwalanymi dla władz. Przede wszystkim mają one umożliwić poprawę bytu obywateli, zaś władzom służyć jedynie do ułatwiania i usystematyzowania działań inwestorów, z nadrzędnym celem wypełnienia oczekiwań i zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jestem przekonany, że zdajecie sobie Państwo sprawę ze znaczenia tych dokumentów dla rozwoju Gminy oraz egzystencji i aktywności obywateli. Dlatego też, ze względu na podstawowy interes społeczny, jakim jest dobro mieszkańców Gminy Wadowice proszę także Państwa Radnych Gminy Wadowice o dołożenie wszelkich starań, aby wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały starannie zweryfikowane oraz uwzględnione w tych dokumentach, dla dobra Gminy i jej mieszkańców – podkreśla w liście poseł dr hab. Józef Brynkus.

Wszyscy mieszkańcy powinni mieć równe szanse przy uchwalaniu zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego. – Moje zainteresowanie problemem wynika m. in. stąd, że do mojego Biura Poselskiego zwraca się wielu mieszkańców Gminy Wadowice zaniepokojonych przedłużającymi się pracami nad zmianą Studium oraz Planu zagospodarowania przestrzennego. Zwracają oni uwagę na to, że już mają wiedzę, że Pan Burmistrz odrzucił ich uwagi do Studium, przy jednoczesnym zaakceptowaniu uwag osób posiadających identyczną sytuację. Uważają, że Burmistrz nie tylko nadużywa swoich uprawnień, ale też niejednakowo traktuje wszystkie podmioty i petentów. Przykładem oczywiście najbardziej widocznym jest sprawa odrolnienia działek w Choczni. Ale jest też wiele innych miejscowości w Gminie Wadowice, gdzie sytuacja jest podobna, choć nie na taką skalę powierzchniową, ale na pewno ludzką – stanowczo stwierdza.

List parlamentarzysta kończy apelem. – Wierzę, że Państwo Radni uwzględnicie dobro mieszkańców – pisze poseł dr hab. Józef Brynkus w liście do rajców miejskich z Wadowic.

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa