Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Polskie Państwo całkowicie zrezygnowało z jurysdykcji i suwerenności wobec Fiata

Polskie Państwo całkowicie zrezygnowało z jurysdykcji i suwerenności wobec Fiata

Poseł dr hab. Józef Brynkus wystosował ponowną interpelację do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie konieczności wypowiedzenie umowy definitywnej zawartej pomiędzy Skarbem państwa a koncernem Fiat (dziś FCA – Fiat Chrysler Automobiles) z powodu nieuzasadnionej rezygnacji z przysługujących Państwu Polskiemu atrybutów suwerenności oraz jurysdykcji.

Pełna treść Interpelacji.

Poseł na Sejm RP                                                                                                              Wadowice, dnia 30 maja 2018 roku
dr hab. Józef Brynkus
Biuro Poselskie
Mickiewicza 14
34-100 Wadowice

Szanowny Pan
            Mateusz Morawiecki
                        Prezes Rady Ministrów RP
 

                        I   N   T   E   R   P   E   L   A   C   J   A      P   O    N   O   W   N   A

w sprawie konieczności wypowiedzenie umowy definitywnej zawartej pomiędzy Skarbem państwa a koncernem Fiat (dziś FCA – Fiat Chrysler Automobiles) z powodu nieuzasadnionej rezygnacji z przysługujących Państwu Polskiemu atrybutów suwerenności oraz jurysdykcji.

Otrzymałem odpowiedź na moją interpelację – oznaczoną w Sejmie RP numerem 20728 – w sprawie wypowiedzenie umowy definitywnej zawartej pomiędzy koncernem Fiat (obecnie FCA) a Państwem Polskim w dniu 28 maja 1992 roku. Z upoważnienia Pana Premiera podpisał tę odpowiedź podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, pan Marcin Ociepa. Niestety, nie jest ona satysfakcjonująca ani dla mnie, ani dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedź ta potwierdza, że na mocy wspomnianej umowy Państwo Polskie faktycznie całkowicie zrezygnowało z jurysdykcji i suwerenności wobec koncernu Fiat (FCA), zaś Skarb Państwa w tej umowie jest reprezentantem sfery dominium,  ale nie imperium. Ma to wynikać z praktyki przyjętej w obrocie cywilnoprawnym pomiędzy podmiotami zagranicznymi a RP. Potwierdza to zatem rezygnację z praw należnych Rzeczpospolitej jako suwerennemu podmiotowi prawa międzynarodowego, dokonaną przez wysokich urzędników państwowych, zobowiązanych do stania na straży suwerenności Rzeczypospolitej.

Powyższa odpowiedź w najmniejszym stopniu nie rozwiała moich wątpliwości, dotyczących prawidłowości takiego statusu formalno-prawnego koncernu Fiat (FCA) i jego fabryk w Polsce. Jestem przekonany, że unikanie sytuacji mogących budzić wątpliwości co do nierównorzędnej pozycji w umowach, zajmowanej przez państwo jako Skarb Państwa, działający w sferze dominium, a co za tym idzie prawdopodobieństwa podważania zaufania inwestorów zagranicznych do Rzeczpospolitej Polskiej, jest możliwe bez stosowania praktyki zrzekania się tzw. immunitetu jurysdykcyjnego.

W związku z powyższym proszę o informacje dotyczące następujących kwestii:

  1. Ponieważ w umowie zapisano, że „Skarb Państwa uchyla niniejszym (…) każde prawo i wszystkie prawa i zastrzeżenia, które mogą mu przysługiwać zgodnie z zasadami władzy suwerennej”, proszę o informację czym spowodowana jest tak szeroka i daleko idąca formuła rezygnacji z góry – a priori – z wszelkich praw suwerennego państwa?
  2. Czy rezygnacja z jurysdykcji i suwerenności wobec zagranicznych podmiotów gospodarczych jest praktyką wyjątkową, częstą czy stałą w umowach zawieranych przez Państwo Polskie?
  3. Z iloma podmiotami zagranicznymi Skarb Państwa zawarł tak niekorzystne dla Rzeczypospolitej umowy?
  4. Skoro rezygnacja ze sfery imperium na rzecz dominium jest w międzynarodowym obrocie cywilnoprawnym tak oczywista, jak sugeruje odpowiedź na moją poprzednią interpelację, bardzo proszę o podanie, czy inne państwa także zawierają umowy z takimi klauzulami, ograniczającymi ich władztwo nawet na własnych terytoriach?
  5. Proszę o informację, czy praktyki takie stosują lub możliwość tę uwzględniają takie państwa jak: USA, Izrael, RFN, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Rosja? Czy z takich klauzul korzystają firmy polskie działające na ich terytoriach?

Nadal jestem przekonany, że należy podjąć działania zmierzające do wypowiedzenia umowy definitywnej zawartej w dniu 28 maja 1992 r. pomiędzy Skarbem Państwa a koncernem Fiat (dziś FCA) dotyczącej fabryk tego koncernu w Polsce (dziś FCA Poland), względnie do takiej zmiany brzmienia wspomnianej umowy, aby uniknąć rezygnacji z uprawnień suwerennego podmiotu prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15

Fot. Robert Szkutnik/Jezioro Mucharskie

Zapraszamy do lektury 6. Numeru Biuletynu informacyjnego Brynkus! W sieci do pobrania TUTAJ.


Opracowanie: Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa