Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Biskup, duszpasterz, profesor – czyli o duchowości i dziełach Karola Wojtyły

Biskup, duszpasterz, profesor – czyli o duchowości i dziełach Karola Wojtyły

Po raz kolejny Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zaproponowało wspaniałą ucztę intelektualną dla zainteresowanych Papieżem z Wadowic. Zorganizowana we wtorek 22 maja 2018 r. w Złotej Sali wadowickiego Domu Katolickiego konferencja zatytułowana „Karol Wojtyła – biskup, duszpasterz, profesor” ukazała postać świętego jako teologa, filozofa i intelektualistę. Wydarzenie było jednym z najważniejszych elementów majowych obchodów 98. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Wśród gości obecni byli m.in. poseł na Sejm RP prof. Józef Brynkus, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. Robert Tyrała, ks. infułat Jakub Gil, starosta wadowicki Bartosz Kaliński i jego zastępca Andrzej Górecki.

Współorganizatorem konferencji był Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dlatego po otwarciu konferencji przez ks. dra Jacka Pietruszkę, dyrektora Domu Rodzinnego Jana Pawła II, poprowadziła ją dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, dyrektor IJPII KUL. Referaty podzielono na dwa panele. W pierwszym zaprezentowano wypowiedzi pokazujące intelektualną formację i drogę  rozwoju Karola Wojtyły. W drugim przedstawione zostało nauczanie profesora Wojtyły i jego ujęcie ważnych zjawisk moralnych i społecznych.

W pierwszym referacie „Kapłaństwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II” ojciec prof. dr hab. Andrzej Derdziuk ukazał rozwój duchowości papieża i sposób realizacji misji kapłańskiej. Wykazał, że K. Wojtyła nie tylko nie był zwykłym kapłanem, ale starał się być zawsze przygotowanym na wyzwania przynoszone przez rozwój świata i nauki i takie formy duszpasterstwa wcielał w życie i rozwijał. W referacie „Formacja intelektualna Karola Wojtyły” dr hab. Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w  bardzo ciekawy sposób przeprowadził słuchaczy ścieżką doświadczenia i rozwoju intelektualnego K. Wojtyły, zauważając, że formacja intelektualna K. Wojtyły wynikała z jego zanurzenia się w polskiej tradycji i kulturze. Nie tylko z nasiąknięcia nimi, ale także z aktywnego uczestnictwa w różnych ich formach. Z kolei dr hab. Piotr Duchliński z Akademii Ignatianum w Krakowie w referacie „Droga filozoficzna Karola Wojtyły” podkreślił, że Wojtyła nie był filozofoznawcą, jakich wielu spotkać można wśród naukowców, ale w pełni ukształtowanym i praktykującym filozofem, skutecznie wnoszącym do nauki filozofii nowe koncepcje i spojrzenia czy definicje, w dyskusji z tomistami i fenomenologami.

W tych trzech referatach nie zabrakło odniesień do korzeni intelektualnej drogi Karola Wojtyły, czyli jego edukacji i aktywności kulturalnej w okresie wadowickiego dojrzewania. Choć były one wskazane epizodycznie, ale zasygnalizowały ważny wpływ atmosfery kulturalnej rodzinnego miasta na formację duchową i intelektualną świętego.

W drugim panelu zebrano wystąpienia, pokazujące jak intelektualne propozycje Karola Wojtyły przekładały się na jego widzenie świata, a przede wszystkim roli w nim człowieka. Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek z KUL przedstawił referat „Wolność w ujęciu Karola Wojtyły”. Omówił w nim nauczanie Wojtyły dotyczące wolności człowieka jako jednostki (nie w znaczeniu wolności politycznej, ale osobowej), podkreślając równocześnie wielką wagę, jaką Wojtyła przykładał do odpowiedzialnego korzystania z wolności. Wskazał na postawy autentyczne wobec wyzwania wolności – działanie dla dobra wspólnego, solidarność, ale także sprzeciw, oraz na postawy nieautentyczne, złe, którymi są unik oraz konformizm, dokonujące cichej destrukcji wolności człowieka. Ks. dr Wojciech Wojtyła z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (pracę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. Szostka) w referacie „Między osobą a wspólnotą. Kategoria uczestnictwa w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II” przedstawił rozwinięcie myśli Karola Wojtyły dotyczących wolności jednostki w odniesieniu do uczestnictwa człowieka we wspólnocie. Natomiast dr hab. Wiesław Wójcik z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przedstawił rozważania dotyczące odpowiedzialności moralnej i etycznej za życie rodzinne w referacie „Karola Wojtyły teologia i filozofia małżeństwa w kontekście jego pracy duszpasterskiej z rodziną”. Zwrócił uwagę na praktyczne wcielanie w nauczanie poglądów filozoficzno-etycznych głoszonych przez K. Wojtyłę.

Chociaż zagadnienia podejmowane przez K. Wojtyłę w dyskursie intelektualnym nie były łatwe, prelegenci wskazywali, że znajdowały one praktyczne przełożenie na nauczanie i duszpasterską praktykę w jego codziennej posłudze. Zaproponowana przez Wojtyłę wizja świata, w którego centrum najważniejszy jest człowiek, oraz odpowiedzialny jego rozwój stanowiący drogę ku Bogu to propozycja zarówno moralna, etyczna i filozoficzna jak i uzasadniona naukowo. Tematyka konferencji wspaniale wpisywała się w ujęcie zaprezentowane przez Jana Pawła II w encyklice „Fides et ratio” – „Wiara i rozum”, które jak wykazał papież nie są w żaden sposób wzajemnie sprzeczne ale się uzupełniają.

Nauczanie Karola Wojtyły – Jana Pawła II, oparte na stworzonej w dużej mierze przez niego koncepcji filozoficznej, jest propozycją lepszego i pełniejszego rozwoju świata, w którym wolność człowieka realizującego plan Boży będzie należycie rozumiana i używana.

Zorganizowana 22 maja br. konferencja była kolejnym już świetnym przedsięwzięciem intelektualnym przygotowanym przez Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II pod kierunkiem ks. dra Jacka Pietruszki. Należy mieć nadzieję, że niedługo czekają nas następne, tym bardziej, że Instytut Jana Pawła II chce aktywnie włączyć się w ich organizację.

Fot. materiały prasowe Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II/domjp2.pl

Opracowanie Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa