Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Polityka ochrony środowiska naturalnego w Polsce wymaga jasnych zasad

Polityka ochrony środowiska naturalnego w Polsce wymaga jasnych zasad

Mając na uwadze postulaty w sprawie określenia wymogów paliwowych i sprzętowych dla celów ogrzewania gospodarstw domowych w Polsce, które kierują do mnie samorządowcy wystąpiłem z interpelacją poselską w tej sprawie do Ministra Środowiska.

Wadowice, dnia 12 marca 2018 roku

 

Szanowny Pan
Tadeusz Łopata
Wójt Gminy Lanckorona

Szanowny Panie!
Dziękuję za troskę o unormowanie spraw ochrony środowiska, przejawioną w Pańskim wystąpieniu do mnie z dnia 20 lutego 2018 roku. Zagadnienie to niewątpliwie wymaga kompleksowego i systemowego wsparcia samorządów ze strony państwa.

Zapoznałem się z postulowanymi przez Pana Wójta rozwiązaniami, mogącymi ułatwić realizację polityki ochrony środowiska naturalnego przez samorządy lokalne. Wykorzystując przedłożone przez Pana propozycje rozwiązań mogących sprzyjać lepszemu egzekwowaniu nałożonych przez ustawy zobowiązań, złożyłem interpelacje w tej sprawie do Ministra Środowiska. O otrzymanej odpowiedzi poinformuję Pana.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Pełna treść interpelacji do Ministra Środowiska w sprawie określenia wymogów paliwowych i sprzętowych dla celów ogrzewania gospodarstw domowych:

Wadowice, dnia 12 marca 2018 roku

 

Szanowny Pan
Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska

 

I    N    T    E    R    P    E    L    A    C    J    A

w sprawie określenia wymogów paliwowych i sprzętowych dla celów ogrzewania gospodarstw domowych.

Przedstawiciele samorządów, szczególnie wiejskich, zwracają uwagę na rozliczne trudności związane z realizowanymi działaniami na rzecz wdrażania wymogów ochrony środowiska w zakresie ogrzewania gospodarstw domowych. Większość samorządów, zwłaszcza tych najmniejszych, nie jest sobie w stanie poradzić sobie z egzekwowaniem wymaganych norm zanieczyszczenia powietrza z palenisk domowych. Nakładanie kar na obywateli nierespektujących nałożonych przez ustawę obowiązków w zakresie ochrony środowiska nie jest rozwiązaniem właściwym, powodując jedynie dolegliwości oraz zubożenie mieszkańców, a nie załatwienie sprawy.

Postulowane są:

  1. Uregulowanie norm dla paliw stałych dopuszczonych do obrotu, aby ujednolicić ich standard. W chwili obecnej nabywcy nie mają żadnego wpływu na jakość opału, a ze względów cenowych kupują to co jest dostępne na rynku, za najdogodniejszą cenę.
  2. Dopuszczenie do obrotu – i instalowania – tylko pieców posiadających aktualne atesty.
  3. Rozważenie obniżenia cen gazu, aby stał się on podstawowym i w miarę ekonomicznym paliwem dla domowych instalacji co.
  4. Zwiększenie dotacji dla samorządów na ochronę środowiska w zakresie powietrza, wody oraz ziemi, aby umożliwić jednostkom samorządowym realne regulowanie polityki w tym zakresie na administrowanym terenie.

Niewielki samorządy, szczególnie na terenach wiejskich, nie są w stanie poradzić sobie same z przedmiotową problematyką. Nie tylko nie mają wystarczających możliwości egzekucyjnych i perswazyjnych wobec mieszkańców, ale mają świadomość odwrotnych skutków działań represyjnych wobec mieszkańców. Brak określonych norm dla paliw stałych powoduje, że nabywcy kupują najtańsze (np. wysoko zasiarczony węgiel sprowadzany z zagranicy), nie licząc się ze szkodami jakie wyrządzą środowisku.

Obniżenie i ustabilizowanie cen gazu byłoby dobrym rozwiązaniem, jako że jest to paliwo znacznie bardziej ekologiczne od paliw stałych.

Wyraźne określenie standardów i rodzajów wymogów wobec pieców instalowanych dla domowych instalacji grzewczych, przyczyniłoby się do unifikacji standardów ochrony środowiska, równocześnie eliminując konkurencję pieców tanich, ale nie spełniających wymaganych norm. W wielu gminach już przed kilku laty zakończono budowę instalacji gazowych, ale rosnące ceny gazu spowodowały, że mieszkańcy zamienili piece gazowe na piece na paliwa stałe.

Jedynie strukturalna pomoc państwa w tym zakresie – dotacje, programy oraz wsparcie polityki proekologicznej małych samorządów szczególnie na terenach wiejskich – umożliwi pełną i prawidłową realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, nałożonych na samorządy odnośnymi ustawami.

Pragnę zapytać Pana Ministra, czy państwo (ministerstwo) ma świadomość i zdaje sobie sprawę z trudności, jakie napotykając niewielkie samorządy we wdrażaniu polityki ochrony środowiska, oraz jakie podjęto, podejmuje czy zamierza podjąć kroki względnie starania, aby realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy wspomóc? Czy możliwe jest, a jeśli tak, to w jakim zakresie,  wprowadzenie uregulowań postulowanych przez samorządy?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl