Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Na co dzień, a nie tylko od święta pamiętajmy o wadowickiej OSP i wspierajmy jej działania

Na co dzień, a nie tylko od święta pamiętajmy o wadowickiej OSP i wspierajmy jej działania

Z okazji jubileuszu 150-lecia istnienia OSP Wadowice skierowałem list gratulacyjny. Życzę w nim wszystkim Druhnom i Druhom wadowickiej OSP w codziennym życiu wiele zdrowia, radości oraz sukcesów we wszystkich zamierzeniach – dla dobra własnego i całego społeczeństwa. „Bogu na Chwałę, ludziom ku pożytkowi”.

Pełna treść adresu skierowanego do strażaków z OSP Wadowice.

Wadowice, dnia 20 lutego 2017 r.

 

Szanowni Druhny i Druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wadowicach

przez

Druha Jacka Kuberę
Prezesa Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wadowicach

Szanowne Druhny i Druhowie!
„Bogu na Chwałę, ludziom ku pożytkowi” głosi jedna z najstarszych strażackich dewiz. Przypomina w ten sposób podstawy systemu wartości cywilizacji łacińskiej. Na chwałę Bogu, gdyż wszystko, co czynimy, jeżeli robimy to dla dobra, w imię wartości i dla polepszenia otaczającego nas świata, chwali i cieszy Stwórcę. Ludziom na pożytek, bo w naszym kręgu kulturowo-cywilizacyjnym wszystko, co czynimy powinno właśnie rozwijać, poprawiać oraz naprawiać świat. Być pożytecznym dla nas i dla wszystkich wokół nas. Ta maksyma mówi także, że ci, którzy czynią dobro, nie czynią go na chwałę własną, a ich praca pożytek przynosi przede wszystkim bliźnim.

Nie może zatem dziwić, że takie zawołanie przyjęli ci, którzy przed laty zechcieli poświęcać swoje życie, zdrowie i czas, dla bronienia nie tylko siebie, ale także bliźnich przed niebezpieczeństwami i kataklizmami powodowanymi przez żywioły, a często również przez ludzką nieostrożność.

Kiedy dzisiaj obchodzimy w Wadowicach jubileusz 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, powinniśmy pamiętać także, że to jubileusz prawie nieprzerwanego istnienia w mieście urzędowo zatwierdzonej struktury – jednostki OSP. Ale przecież dzieje ochrony przeciwpożarowej Wadowic są znacznie dłuższe, a źródłowe zapisy o powstawaniu i działaniu oddziałów powołanych do walki z pożarami i innymi zagrożeniami świadczą o ponad 230-letniej tradycji formacji przeciwogniowych w mieście.

Rola strażaków-ochotników w codziennym życiu społeczności była tak znacząca, że zapisywano ją w statutach miejskich na równi z organizacją życia handlowego, systemem ściągania  danin  i  podatków,  przywilejami  nadanymi  przez  władców.  Ich  rola  była  nie do przecenienia nie tylko w zakresie kształtowania systemu ochrony przeciwpożarowej, ale także w różnych formach codziennego życia społeczno-kulturalnego środowisk, w których i na rzecz których działali. Tak było również w Wadowicach. I możemy powiedzieć, że pomimo instytucjonalnych przemian, powstania zawodowych formacji ochrony przeciwpożarowej, tak jest i dzisiaj, gdyż strażacy-ochotnicy nadal są współorganizatorami i uczestnikami wielu przedsięwzięć.

Z racji swojej długoletniej tradycji wadowicka OSP – jako jedna z najstarszych w kraju – wpisana jest w kalendariach i historycznych materiałach Związku OSP. Wielokrotnie doceniano tę jednostkę o pięknej tradycji ratowniczej i społecznikowskiej, czego dobitnymi dowodami są przyznane OSP Wadowice najwyższe wyróżnienia korporacyjne, Złoty Znak Związku OSP oraz Medal Bolesława Chomicza. Druhowie wadowiccy położyli w ciągu tych wielu lat ogromne zasługi w ratowaniu życia, zdrowia i mienia swoich współrodaków. Powinniśmy pamiętać o nich nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia, patrząc na miasto, które rozwinęło się dorobkiem pracy wielu pokoleń. To przecież dzięki ofiarności strażaków-ochotników Wadowice przetrwały pożary i powodzie, jakże licznie nawiedzające wtedy jeszcze w większości drewniane miasto, w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Dzisiejszy jubileusz jest zatem oddaniem hołdu dla wielkiej pracy i zasług, jakie owe kilka pokoleń druhów położyło dla rozwoju naszego miasta, gminy, oraz dla bezpieczeństwa mieszkańców

Chlubna tradycja ratownictwa i społecznikostwa jest dzisiaj pięknie kontynuowana przez grupę medyczną Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Wadowice, niosącą pomoc mieszkańcom, zabezpieczająca wiele imprez ale także propagującą służbę bliźnim oraz problematykę ochrony przed zagrożeniami i ratowania od ich skutków. Obecni druhowie dają w ten sposób świadectwo, że dzisiejszy jubileusz 150-lecia nie jest skierowany jedynie ku przeszłości, ku historii, ale jest także świętem żywym, dedykowanym nam wszystkim – współczesnym Wadowiczanom. Abyśmy szanując tradycje, także na co dzień o wadowickiej OSP pamiętali i wspierali jej działania.

Życzę wszystkim Druhnom i Druhom wadowickiej OSP w codziennym życiu wiele zdrowia, radości oraz sukcesów we wszystkich zamierzeniach – dla dobra własnego i całego społeczeństwa. „Bogu na Chwałę, ludziom ku pożytkowi”.

Ze strażackim pozdrowieniem,
dr hab. Józef Brunkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl