Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Stanowisko Kukiz’15 w sprawie ustawy o cudzoziemcach

Stanowisko Kukiz’15 w sprawie ustawy o cudzoziemcach

Podczas plenarnego posiedzenia Sejmu we wtorek (12.09.2017r.) przedstawiłem stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz’15 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach (dr. sejmowy nr 1780).

Jeśli słyszymy słowo cudzoziemiec, to u wielu z nas, po doświadczeniach zachodnioeuropejskich z terrorystami, z których wielu całkiem legalnie wjechało w europejski obszar gospodarczo-polityczny, pojawia się obawa, że podobnie może być w Polsce.

Drugim powodem strachu jest zagrożenie ekonomiczne wynikające z niekontrolowanego napływu cudzoziemców, zwłaszcza ze Wschodu, stanowiących potencjalną konkurencję gospodarczą dla Polaków.

Te dwa elementy należy brać pod uwagę, zwłaszcza wtedy, gdy dokonuje się implementacji dyrektyw europejskich w zakresie traktowania cudzoziemców.

Procedowana ustawa to nie rozwiązanie prawne, które umożliwia niekontrolowany napływ na teren państwa polskiego tzw. uchodźców, bo odnosi się do tych, którzy zamierzają w Polsce przebywać legalnie, uzyskać wizy pobytowe i przede wszystkim legalnie pracować.

Proponowane rozwiązania w szczególności wprowadzają nieznane do tej pory pojęcia, usuwające istniejące dotąd w praktyce trudności interpretacyjne lub też mnożące niepotrzebne przeszkody natury proceduralnej (biurokratycznej) przed zainteresowanymi stronami. I tak została wprowadzona definicja grupy przedsiębiorstw – że są nią co najmniej dwie osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą i powiązane ze sobą na zasadach spółka zależna-dominująca.

Również podana jest definicja mobilności. Projekt określa ją jako uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej – mającej siedzibę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego.

W procedowanej ustawie dokonano też podziału na  mobilność krótkoterminową (do 90 dni) i długoterminową (powyżej 90 dni).

Klub Kukiz’15 pragnie odnotować wprowadzone w nowelizacji istotne zaostrzenie odpowiedzialności osób dokonujących zaproszenia cudzoziemca na obszar Polski w celu wykonywania przez niego pracy w postaci konieczności pisemnego oświadczenie zapraszającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Dotychczasowa praktyka bowiem uczy, że istnieją firmy, które z zaproszeń cudzoziemców uczyniły sobie sposób na generowanie dochodów, stanowiący nierzadko jedyną ich działalność zarobkową.

W projekcie ustawy wprowadzono również nową przesłankę do odmowy wydania wizy: uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany.

Niewątpliwie proponowana zmiana przyczyni się do ułatwienia przenosin pracownika w ramach jednego przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) co powinno dodatkowo uatrakcyjnić Polskę gospodarczo. Ale też jednocześnie utrudni przestępcze korzystanie z prawa pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce, jak też Polakom umożliwiającym taki proceder.

Klub KUKIZ’15 jest za przyjęciem projektu w przedstawionej formie.

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków

Poseł na Sejm RP, Kukiz’15