Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

W poniedziałek (11.09.2017r.) odbyło się w Pałacu Prezydenckim inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Komitet wpisuje się w propozycje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczące szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionej, jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

W Sejmie RP ustawę uchwalono w atmosferze konsensusu, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 kwietnia 2017 r. Zgodnie z ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP celem komitetu jest stworzenie ram organizacyjnych, które umożliwią przygotowanie uroczystości odbywających się w latach 2017-2021.

Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób – najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Minister Obrony Narodowej
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

1) przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:

– Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15,

– Bogusława Gorskiego – Polska Partia Socjalistyczna,

– Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,

– Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

 

2) przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych:

– ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,

– ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,

– muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,

– ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,

– Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3) przedstawicieli środowisk kultury i nauki:

– Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,

– Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,

– Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,

– Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,

– Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,

– Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,

– Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

– Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,

– Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,

– Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,

– Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,

– Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,

–  Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,

–  Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,

–  Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,

–  Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,

–  Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,

–  Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A.,

–  Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,

–  Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

– Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,

 

4) przedstawicieli samorządu terytorialnego:

– Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,

– Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

– Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

– Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

 

5) przedstawicieli związków zawodowych:

– Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

– Jana Guza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

– Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych,

– Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

 

6) przedstawicieli organizacji kombatanckich:

– Leszka Żukowskiego – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej;

 

7) przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego:

– Mariolę Abkowicz – Związek Karaimów Polskich,

– Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza,

– Krzysztofa Balona – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,

– Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

– Rafała Bartka – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,

– Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata,

– Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,

– Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,

– Wojciecha Borowika – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,

– ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska,

– Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,

– Jana Józefa Kasprzyka – Związek Piłsudczyków,

– Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,

– Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,

– Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych,

– ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,

– Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż,

– Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski,

– Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego,

– Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy,

– Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,

– Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,

– Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,

– Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,

– Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego,

– Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,

– Dariusza Supła  – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,

– Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych.

Podczas wystąpienia Prezydent RP powiedział do zebranych: – Cieszę się, że jesteśmy tu razem, mimo różnych poglądów i różnym spojrzeniu na dzisiejszą Rzeczpospolitą, bo wszyscy jesteśmy pewni jednego: że Polska powinna być niepodległa, suwerenna i wolna – mówił dziś prezydent Andrzej Duda na inaugurującym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Poseł Ziemi Wadowickiej jest dumny, że może uczestniczyć w pracach Komitetu. – Polskę zasługuje na szacunek. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości musimy pokazać, że potrafimy się wnieść ponad podziały, by uczcić pamięć i bohaterstwo tych, którzy walczyli by Rzeczypospolita Polska wróciła na mapę Europu i Świata. Pamięć historyczna to fundament każdego państwa z ugruntowaną demokracją – mówił parlamentarzysta Kukiz’15 dziennikarzom portalu Pressmania.pl

Poseł dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków w rozmowie z mediami na temat Komitetu Narodowych Obchodów 100-lecia Niepodległości podkreśla: „Jestem historykiem, moja specjalność to historia XX wieku, posiadam stosowne przygotowanie pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym”.

W powiecie wadowickim kształtuje się środowisko patriotyczne: „Bóg i Ojczyzna”, które swoją działalnością wyprzedziło funkcjonowanie ogólnopolskiego Komitetu Honorowego. Już 8 lipca 2017 roku w Kościele zorganizowało ono koncert fortepianowy dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II (czytaj tutaj). Środowisko to uzyskało w swoich przedsięwzięciach patronat metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dostając ten patronat zobowiązało się, że nie będzie go wykorzystywać politycznie. I tak z pewnością będzie.

Wadowickie środowisko patriotyczne: „Bóg i Ojczyzna” zamierza wystąpić do Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości o patronat Pana Prezydenta nad uroczystościami, które zamierza zorganizować w Wadowicach w latach 2017-2021, a które będą podkreślać doniosłość dla Polski wydarzenia z 1918 roku a także wykazywać związek miedzy chrześcijaństwem i postawą patriotyczną Polaków. Wadowice, jak wiele miejscowości w Polsce, ale też ze względu na status miejsca urodzenia i wychowania Karola Wojtyła, idealnie wpisują się w ideę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa