Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kukiz’15 o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kukiz’15 o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 wobec ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Projekt Ustawy jest po debatach zarówno w podkomisji, jak też w komisji. Przyjęto podczas nich pewne poprawki, np. tę rozszerzającą obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego także na członków Rady Programowej NAWA. Poprawkę, którą zaproponował Klub Kukiz’15.

Projekt ustawy zawiera bardzo cenne elementy dotyczące zasad funkcjonowania instytucji rządowych i innych odnoszące się do zapobiegania nepotyzmowi. To nowa jakość w projektach rządowych.

Ustawa o NAWA ma sens. I tu powtórzę to co mówiłem wcześniej w Sejmie na ten temat.

Rzeczywiście istnieje potrzeba zwiększenia umiędzynarodowienia nauki polskiej, ale jest tu przynajmniej klika kwestii, które wymagają wyjaśnienia:

– 1. Nauka polska nie może występować w roli sieroty. Nie da się też jej jakości oceniać wyłącznie przez pryzmat niektórych wskaźników, np. publikacji w czasopismach wysoko punktowanych i afiliowanie wybitnych naukowców międzynarodowych przy konkretnych uczelniach. Znane są powszechnie nadużycia w tym zakresie, albo też sytuacje kwestionujące wartość takiego kryterium: by opublikować w czasopiśmie wysoko punktowanym trzeba po prostu za to zapłacić.

– Podobnie jest jeśli idzie o tzw. cytowanie – wielu naukowców na świecie zawiązało takie spółdzielnie i  nawzajem się cytuje,

– są też pewne dziedziny badawcze, które są preferowane przez międzynarodowe gremia. I to powoduje, że przyjmowane wskaźniki oceny polskiej nauki są zawodne.

– 2. Budzi wątpliwość kwestionowanie i lekceważenie w uzasadnieniu powołania NAWA współpracy naukowej z krajami bezpośrednio sąsiadującymi z Polską: Ukrainą, Słowacją, Białorusią, Rosją i Czechami. Jak to się ma do współpracy Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie takie ujęcie podważa także sens współpracy podejmowanej przez polskie uczelnie.  Wskazuje na ich sztuczny charakter – wskaźnik umiędzynarodowienia jest potrzebny do parametryzacji uczelni.

– 3. Ustawa ta nie przysporzy polskiej nauce pieniędzy, które są niezwykle je potrzebne, ale wydaje się, że uda się za pośrednictwem tejże agencji zracjonalizować wymianę zagraniczną w obszarze kadry naukowej, jak też potencjalnych studentów. Tak zracjonalizować, by zarówno naukowcy, jak też studenci realizowali projekty ważne gospodarczo i dla dobra Polaków.

Klub Kukiz’15 proponuje pewne poprawki w tej ustawie. Poprawki, które mają ustawę ulepszyć, a nie ograniczyć czyjekolwiek kompetencje i prawa.

Te poprawki odnoszą się do składu Rady Programowej Agencji, która ma zajmować się wyznaczaniem kierunków pracy Agencji.

Chcemy, by środowisko akademickie, bo przecież sama nazwa tej agencji do terminu akademicki się odnosi, chcemy, by to środowisko miało faktyczny merytoryczny, bo przecież nie formalny i administracyjny wpływ na działalność NAWA.

Poprawki Kukiz’15 , odnoszą się również do kwestii kwalifikowania wniosków do udziału w programach i konkursach NAWA.

Rezygnacja w procedurze z oceny merytorycznej oraz uznanie za równoprawne kryterium aktywności społecznej jest wadą tego projektu. Miejmy nadzieję, że większość sejmowa zechce wziąć to pod uwagę podczas głosowania na plenarnej sesji sejmu.

dr hab. prof. UP Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP