Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kukiz’15 za projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ale pod warunkiem

Kukiz’15 za projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ale pod warunkiem

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1598).

Projekt ustawy reguluje trzy podstawowe kwestie.

Pierwsza odnosi się do przyznawania przez Ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego środków na funkcjonowanie jednostek naukowych i uczelni w związku z ich kategorią naukową.

Proponowane rozwiązanie racjonalizuje przyznawanie środków ze względu na kategorie posiadane przez jednostki naukowe, specyfikę prowadzonej działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej, jej uwarunkowania, znaczenie zadań realizowanych przez jednostki naukowe w związku z postępem cywilizacyjnym, wzrostem innowacyjności gospodarki oraz rozwojem kulturalnym państwa jest jak najbardziej celowe.

To rozwiązanie jest dobre ze względu na faktyczny rozwój nauki i wspieranie działalności badawczo – rozwojowej jednostek naukowych i uczelni.

Druga kwestia regulowana tym projektem dotyczy wyłączenia stosowania części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procesie przyznawania środków finansowych pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Tutaj pojawiają się pewne wątpliwości. Bo o ile słuszne jest uznanie, że to jednostka naukowa dba o przyznanie jej odpowiedniej kategorii naukowej, przekazując do stosownych organów odpowiednie dane. I że te dane muszą być prawdziwe. To jednak pozbawienie jej możliwości odwołania się na drodze przewidzianej w Kodeksie Postępowania Administracyjnego skłania do zadania pytania, czy wyłączenie zasady czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania administracyjnego nie skutkuje uchybieniami w zakresie formalnej poprawności procesu wydawania decyzji.

Trzecia sprawa odnosi się do możliwości umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności finansowych związanych z przyznawanym finansowaniem, które do kwoty 150 000 zł mogłaby być dokonana bez zgody ministra właściwego do spraw nauki. Upoważnieni do podejmowania takich decyzji mieliby być Dyrektorzy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Wątpliwości w tej sprawie budzi zarówno sama procedura, ale też przesłanki umarzania, odraczania albo rozkładania na raty należności finansowych jak również stosunkowo wysoka kwota, gdzie samodzielną decyzję podejmuje Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Mogą z tym być problemy wręcz natury prawnej, a nie tylko merytorycznej.

O tym, że mieliśmy do czynienia z nadużyciami i nieprawidłowościami w zakresie zarówno przyznawania środków finansowych na funkcjonowanie jednostek naukowych, jak też z ich wydatkowaniem świadczy przypadek aresztowanych naukowców z jednej ze znanych polskich uczelni.

Reasumując jednak należy stwierdzić, iż projektowana regulacja jest działaniem idącym w dobrym kierunku, ale stanowisko Klubu Kukiz’15 jest uzależnione od przyjęcia poprawki zgłoszonej przez Posła PO Prof. Włodzimierza Nykiela. Poprawki, która przywraca możliwość odwoływania się jednostek naukowych od decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznającego im środki na drodze administracyjnej.

dr hab. prof. UP Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP