Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Indywidualne konto ZUS będzie wolne od egzekucji komorniczej?

Indywidualne konto ZUS będzie wolne od egzekucji komorniczej?

Poseł Józef Brynkus wraz z kilkoma posłami z Klubu Kukiz’15 (Wojciech Bakun, Barbara Chrobak, Maciej Masłowski, Stefan Romecki, Krzysztof Sitarski, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Jacek Wilk) wystosował interpelację do Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wg projektu rachunki klientów ZUS’u mają być prowadzone na zasadach przypominających konta bankowe. Posłowie Kukiz’15 w interpelacji nr 12260 domagali się wyjaśnienia wątpliwości co do możliwych zajęć tych kont przez komorników.

Interpelacja nr 12260

do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zgłaszający: Krzysztof Sitarski, Wojciech Bakun, Józef Brynkus, Barbara Chrobak, Maciej Masłowski, Stefan Romecki, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Jacek Wilk

Data wpływu: 02-05-2017

Interpelacja dotyczy projektów ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt m.in. dotyczy nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Chodzi o:

– poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 20 stycznia 2017 roku projekt wpłynął do Sejmu RP – druk nr 1256;

– rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – 14 lutego 2017 roku projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 1306.

11 kwietnia 2017 roku w/w ustawy przekazano Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu RP.

Według projektu ustawy planowane są zmiany w ramach których rachunki składkowe klientów ZUS’u mają być prowadzone na zasadach przypominających konta bankowe.

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości co do możliwości zajęć tych rachunków przez komorników sądowych.

W praktyce egzekucja komornicza z rachunków bankowych obejmuje wszystkie rachunki dłużnika.

Czy przepisy o rachunkach bankowych będą także stosowane do rachunków prowadzonych do wpłat składek ZUS?

Czy środki zgromadzone na tych kontach będą podlegały zajęciu komorniczemu?

A może rachunki te będą wolne od egzekucji z wierzytelności?

Czy może będzie obowiązywała kwota wolna od potrąceń?

 

Odpowiedź na interpelację nr 12260

w sprawie nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki

Warszawa, 25-05-2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy posługiwać się będą przy dokonywaniu wpłaty jedynie numerem rachunku składkowego. Przepisy ww. ustawy wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.

Generowane przez Zakład indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek służyć będą jedynie do ewidencji wpłat z tytułu składek. W związku z tym, że indywidualne rachunki nie będą rachunkami płatniczymi, nie przewiduje się możliwości dokonywania żadnych wypłat z tych rachunków. Zakład będzie zlecał bankowi realizację przelewów na rachunki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych jedynie z rachunku centralnego.

Zgodnie z ustawą Zakład będzie upoważniony do nadawania własnej numeracji w numerze rachunku bankowego IBAN. Nastąpi zmiana identyfikatora dla płatnika składek przez nadanie numerów indywidualnych rachunków składkowych, które staną się nowymi identyfikatorami, a obsługa tak wygenerowanych rachunków składkowych będzie możliwa przez dowolny podmiot (bank).

Zawarte w ustawie przepisy dotyczące określenia, że Zakład jest dostawcą usług płatniczych (art. 1 pkt 14 projektu) została podyktowana właśnie umożliwieniem Zakładowi uzyskania odrębnego numeru rozliczeniowego w standardzie Numeru Rachunku Bankowego (NRB), a co za tym idzie również obsługę płatności zagranicznych w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN). Rozwiązanie takie pozwoli w przyszłości zapewnić „stałość” indywidualnego numeru rachunku składkowego, niezależnie od banku obsługującego rachunek Zakładu i wygenerowanych do niego indywidualnych rachunków składkowych. Rozwiązanie to uwzględnia przepis art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), z którego wynika, że w przypadku Zakładu i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyboru podmiotu prowadzącego rachunki dokonuje Minister Finansów.

Uprzejmie informuję, że składki ubezpieczeniowe i inne należności do poboru których uprawniony jest Zakład posiadają publicznoprawny charakter i nie mogą stanowić przedmiotu egzekucji, gdyż w stosunku do wierzyciela dłużnikiem nie jest dysponent tych środków tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa