Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) ma sens

Powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) ma sens

W trakcie 43. posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 wobec ustawy o o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Pełna treść wystąpienia.

Powołanie takiego podmiotu jak NAWA ma sens. Rzeczywiście istnieje potrzeba zwiększenia umiędzynarodowienia nauki polskiej, ale jest tu przynajmniej klika kwestii, które wymagają wyjaśnienia:

– 1. Nauka polska nie może występować w roli sieroty. Nie da się też jej jakości oceniać wyłącznie przez pryzmat niektórych wskaźników, np. publikacji w czasopismach wysoko punktowanych i afiliowanie wybitnych naukowców międzynarodowych przy konkretnych uczelniach. Znane są powszechnie nadużycia w tym zakresie, albo też sytuacje kwestionujące wartość takiego kryterium: by opublikować w czasopiśmie wysoko punktowanym trzeba po prostu za to zapłacić.

– Podobnie jest jeśli idzie o tzw. cytowanie – wielu naukowców na świecie zawiązało takie spółdzielnie i  nawzajem się cytuje,

– są też pewne dziedziny badawcze, które są preferowane przez międzynarodowe gremia. I to powoduje, że przyjmowane wskaźniki oceny polskiej nauki są zawodne.

– 2. Budzi wątpliwość kwestionowanie i lekceważenie w uzasadnieniu powołania NAWA współpracy naukowej z krajami bezpośrednio sąsiadującymi z Polską: Ukrainą, Słowacją, Białorusią, Rosją i Czechami. Jak to się ma do współpracy Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie takie ujęcie podważa także sens współpracy podejmowanej przez polskie uczelnie.  Wskazuje na ich sztuczny charakter – wskaźnik umiędzynarodowienia jest potrzebny do parametryzacji uczelni.

– 3. Wątpliwości budzą konkretne proponowane w ustawie rozwiązania.

– w moim przekonaniu kompetencje nałożone na NAWA wchodzą w kompetencje uczelni wyższych. W świetle stanowiska PKA to uczelnie mają posiadać, albo też opracować zasady uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych, a w ustawie kompetencje takowe dostaje NAWA. Czy będzie to kolejny podmiot posiadający takie uprawnienia poza uczelniami? Sprawa jest o tyle istotna, że logika zadań nałożonych na NAWA w odniesieniu do kwalifikowania wniosków do finansowania, każe wątpić w rzetelność oceny stanu wykształcenia i stopni naukowych.

– cóż bowiem jest takiego bulwersującego w sprawie przyznawania finansowania dla wniosków. składanych do NAWA. Ano to, że wnioski takowe nie muszą być poddawane ocenie merytorycznej, tylko formalnej. No to co będzie kryterium kwalifikacji przy jednakowych formalnych standardach?? Losowanie, czy też dowolny wybór przez Dyrektora Agencji podlegającego przecież władzy MNiSzW

– kolejne pytanie dotyczy składu Rady Agencji. Zapisane jest w projekcie ustawy, że w jej skład będą wchodzić m. in.  przedstawiciel – w punkcie 2)    ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i 3)    ministra właściwego do spraw nauki. W RM mamy tylko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czyżby szykował się podział tego resortu???

– sprawa wywołująca duże wątpliwości to kompetencja MNiSzW do wyznaczania spośród członków Rady przewodniczącego Rady i jego zastępcy. Mogę się założyć, że będzie nim przedstawiciel tegoż ministerstwa

Cieszą takie zapisy w projekcie ustawy jak:

– dotyczące  przeciwdziałaniu nepotyzmowi. Jasno sformułowane relacje między osobami pracującymi w Agencji. Choć trzeba sobie zadać pytanie, czy w Polsce jest tak źle ze zrozumieniem problemu nepotyzmu, iż trzeba to tak jednoznacznie formułować? Ale chwałą premierowi Jarosławowi Gowinowi za to.

– bardzo dobry jest zapis, że w Agencji jej Dyrektorem ani zastępcą nie mogą być osoby związane z aparatem represji Polski Ludowej. Należałoby jednak ten zapis rozszerzyć także na członków Rady Agencji. Tam już „tewusy” i esbecy mogą być?

Generalnie dobry kierunek i ustawę należy dopracować w Komisji za czym się Klub Kukiz’15 opowiada.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP