Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > MŚ odpowiada ws przekazania gminom terenów wokół Jeziora Mucharskiego

MŚ odpowiada ws przekazania gminom terenów wokół Jeziora Mucharskiego

Ministerstwo Środowiska nie przekreśla możliwości przekazania Gminom terenów wokół Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie. – Udostępnienie gminom gruntów wokół zbiornika na aktualnym etapie nie jest możliwe. Niemniej jednak pragnę zapewnić, że po zakończeniu inwestycji na podstawie przeprowadzonych analiz zostanie określony sposób zagospodarowania terenów wokół zbiornika uwzględniając zarówno bezpieczeństwo mieszkańców jak i rozwój regionu – zapewnia Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na moją interpelację poselską.

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację Posła Józefa Brynkusa nr 8123, w sprawie możliwości przekazania samorządom niektórych terenów wokół zbiornika Świnna Poręba, uprzejmie informuję, co następuje.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że zbiornik wodny Świnna Poręba budowany jest przede wszystkim ze względu na zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. Jest on jednym z najważniejszych obiektów mających chronić część Małopolski przed wezbraniami powodziowymi. Zbiornik będzie jednak wywoływał zmiany w warunkach hydrogeologicznych w obrębie oddziaływania budowli. W celu określenia tych zmian, czy będą one korzystne, obojętne bądź niekorzystne została opracowana prognoza wpływu piętrzenia na reżim wód podziemnych.

Tereny znajdujące się w pobliżu zbiornika stanowią rejon potencjalnie zagrożony wystąpieniem ruchów masowych po spiętrzeniu wód zbiornika. Budowa realizowana jest w warunkach fliszu karpackiego. W trakcie napełniania zbiornika od rzędnej 276 m n.p.m. Kr. (tzw. zero zbiornika) do maksymalnego poziomu piętrzenia 312 m n.p.m. Kr., wzrost rzędnej lustra wody wynosi 36 m i może to spowodować niekorzystne zjawiska abrazji brzegowej. Podczas pracy zbiornika wahania te mogą przekroczyć 23 m.

Największe zagrożenie stanowić będzie możliwość wypłukiwania gruntu wraz z cofającą się wodą, co może uaktywnić wystąpienie zjawisk geodynamicznych. W przypadku uaktywnienia się ruchów osuwiskowych zniszczeniu ulec może najniżej zlokalizowana infrastruktura. Dlatego przewidywane w prognozie ewentualne scenariusze wymagają uściślenia po napełnieniu zbiornika

Należy podkreślić, że inwestor bezpośredni, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w ciągu 30 lat realizacji inwestycji ściśle współpracował z samorządami.

W ścisłym uzgodnieniu powstało około 197 km kanalizacji sanitarnej z 16 przepompowniami, około 125 km sieci wodociągowej z 4 zbiornikami wody pitnej. Wybudowano oczyszczalnie ścieków w Jaszczurowej, Stryszowie i Zembrzycach. Zmodernizowano również oczyszczalnie ścieków w Suchej Beskidzkiej.

Co więcej, w ramach budownictwa odtworzeniowego wykonano wielofunkcyjny budynek urzędu gminy w Mucharzu, remizę strażacką w Mucharzu, wybudowano szkoły w Jaszczurowej, Mucharzu i Świnnej Porębie. Rozbudowano i zmodernizowano szkoły w Dąbrówce i Łękawicy. Wybudowano 2 budynki wielorodzinne w Wadowicach oraz 2 budynki socjalne w Mucharzu i Skawcach.

Ponadto, uzbrojono tereny pod osiedla mieszkaniowe dla osób przesiedlonych z czaszy zbiornika w Świnnej Porębie, Borowinie Skawieckiej i Tarnawie Dolnej. Wybudowano boiska sportowe w Jaszczurowej i Mucharzu, Świnnej Porębie i Tarnawie.

W rejonie zbiornika zrealizowano budowę i remont ponad 35 km dróg lokalnych. Przełożono drogę krajową nr 28 z 7 obiektami mostowymi na długości około 11 km. Zmodernizowano i zelektryfikowano linię kolejową Spytkowice – Wadowice – Kalwaria wraz ze zmodernizowaniem stacji Wadowice. Przełożono linię kolejową nr 97 Kraków – Zakopane na odcinku Stryszów – Zembrzyce o długości około 8 km wraz z obiektami mostowymi, infrastrukturą towarzyszącą i drogą lokalną wzdłuż kolei.

Obecnie dobiega końca realizacja budowy dróg lokalnych Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka i Dąbrówka – Durówka, na których realizację poprzedni rząd nie zapewnił środków.

Odpowiadając na pytanie co stoi na przeszkodzie, aby w trybie pilnym udostępnić gminom tereny pod Centra Rekreacyjne, uprzejmie wyjaśniam, że, tak jak wskazano w piśmie z dnia 24 października 2016 r. znak: DZW-II.5122.19.2016.KB kierowanym do Wójtów Gmin Zembrzyce, Stryszów i Mucharz, określenie sposobu wykorzystania terenu wokół realizowanego Zbiornika Wodnego Świnna Poręba do celów rekreacyjno-turystycznych będzie możliwe po ukończeniu przedmiotowej inwestycji, napełnieniu zbiornika i jego rozruchu. Niezbędne w tym zakresie jest przeprowadzenie analiz i obserwacji mających na celu określenie wpływu uruchomienia zbiornika na tereny przyległe, co ma niezwykle istotne znaczenie również ze względów bezpieczeństwa. Dodatkowo istotną kwestią pozostaje sposób udostępnienia gruntów przyszłym użytkownikom, który powinien uwzględniać równe traktowanie wszystkich zainteresowanych stron.

Mając na uwadze powyższe, udostępnienie gminom gruntów wokół zbiornika na aktualnym etapie nie jest możliwe. Niemniej jednak pragnę zapewnić, że po zakończeniu inwestycji na podstawie przeprowadzonych analiz zostanie określony sposób zagospodarowania terenów wokół zbiornika uwzględniając zarówno bezpieczeństwo mieszkańców jak i rozwój regionu.

Z poważaniem,
Mariusz Gajda
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/